Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROJEKTOVÁ ŽÁDOST OD A DO Z Pavlína Volná, Nazim Afana, Andrea Šimoníková, Marcela Honková KÚ MSK Ostrava Zpracováno pro účely: Seminář „Projektová žádost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROJEKTOVÁ ŽÁDOST OD A DO Z Pavlína Volná, Nazim Afana, Andrea Šimoníková, Marcela Honková KÚ MSK Ostrava Zpracováno pro účely: Seminář „Projektová žádost."— Transkript prezentace:

1 PROJEKTOVÁ ŽÁDOST OD A DO Z Pavlína Volná, Nazim Afana, Andrea Šimoníková, Marcela Honková KÚ MSK Ostrava Zpracováno pro účely: Seminář „Projektová žádost od A do Z“ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

2 Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013 PROJEKTOVÁ ŽÁDOST OD A DO Z PRO 1. KOLO VÝZVY (oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3)

3 Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013 Program prezentace „Projektová žádost od A do Z“ 1.Předrealizační fáze grantových projektů 2.Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK 3.Obecné náležitosti výzvy 4.Zpracování žádosti 5.Obsah žádosti 6.Benefit7 7.Předkládání žádosti 8. Hodnocení GP – 1. fáze 9. Hodnocení GP – 2. fáze 10. Hodnocení GP – 3. fáze 11. Hodnocení GP – 4. fáze 12. Schválení GP 13. Rozpočet

4 Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013 Předrealizační fáze grantových projektů Co je nutné mít ujasněno před sepsáním projektu?

5 Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013 Předrealizační fáze grantových projektů Co je nutné mít ujasněno před sepsáním projektu? Projekt musí být v souladu s prioritními osami OP VK –jeden projekt musí být vždy zaměřen pouze na jednu oblast podpory –oblast podpory musí být v souladu s vyhlašovanou výzvou (tj. u výzvy plánované na 3. 4. musí být projekty zaměřeny pouze do oblastí podpory 1.1.,1.2. nebo 1.3)

6 Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013 Do jakých prioritních os, oblastí podpor, je možno napsat projekt (tak, aby byl v souladu s příslušnou výzvou)? OP VK Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání – VÝZVA 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků – VÝZVA 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a šk. zař. – VÝZVA Prioritní osa 2 Terc. vzdělávání, výzkum a vývoj 2.1 Vyšší odborné vzdělávání 2.2 Vysokoškolské vzdělávání 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji 2.4 Partnerství a sítě Prioritní osa 3 Další vzdělávání 3.1 Individuální další vzdělávání 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Prioritní osa 4 Systémový rámec celoživotního vzd. 4.1 Systémový rámec Celoživotního vzdělávání 4.2 Systémový rámec Celoživotního vzdělávání 4.3 Systémový rámec Dalšího vzdělávání

7 Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013 Předrealizační fáze grantových projektů Co je nutné mít ujasněno před sepsáním projektu? Oprávněnost aktivit –jen aktivity rozepsané v přiloženém materiálu –projekt může být zaměřen pouze na jednu aktivitu nebo více aktivit najednou –pokud je v projektu více aktivit, jedna musí být hlavní

8 Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013 Předrealizační fáze grantových projektů Co je nutné mít ujasněno před sepsáním projektu? Projektový tým –každý žadatel je povinen vytvořit projektový tým –členy projektového týmu = projektoví manažeři = lidé přímo zapojeni do realizace projektu (s nimi musí být uzavřena PS, DoPP, DoPČ) –členové projektového týmu, včetně přesných funkcí, bude zadáváno do Benefitu již při podání žádosti

9 Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013 Předrealizační fáze grantových projektů Co je nutné mít ujasněno před sepsáním projektu? Nastavení měřitelných cílů –v každém projektu musí být nastaveny cíle tak, aby byly měřitelné = monitorovací indikátory –jedná se např. o: počet vytvořených specifických studijních materiálů, počet podpořených osob, počet proškolených pracovníků atd. –u každého indikátoru bude nutno nastavit plánovanou hodnotu = dobře zvážit nastavení indikátorů – budou vykazovány a kontrolovány v monitorovacích zprávách

10 Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013 Předrealizační fáze grantových projektů Co je nutné mít ujasněno před sepsáním projektu? Dodržování postupů při pořizování zboří a služeb –pokud příjemce nebo jeho partner nedisponuje dostatečným vybavením na realizaci projektu nebo není schopen veškeré činnosti spojené s realizací projektu zajistit pomocí vlastních zaměstnanců, může si takové vybavení, služby, případně drobné stavební úpravy uhradit z prostředků finanční podpory –nutno dodržet princip transparentnosti (uchovávat dokumentaci, jasně vymezit kritéria, vše řádně zdůvodnit) –nutno dodržet zásadu rovného přístup - přistupovat stejným způsobem ke všem dodavatelům, kteří mohou podat či podávají nabídky

11 Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013 Předrealizační fáze grantových projektů Postup při výběru dodavatelů (rozhodná je cena bez DPH) Předpokládaná hodnota zakázky Vyplývající povinnosti 0 – 100 000 Kč -nemusí být prováděno výběrové řízení, dostačující bude zaslat přímo objednávku jednomu vhodnému dodavateli nebo písemně vyzvat dodavatele k podání nabídky -nemusí být uzavřena písemná smlouva 100 001 – 500 000 Kč -nutno vyzvat k podání nabídky alespoň 3 dodavatele (bude se dokládat např. dodejkou) -výzva zaslána dopisem nebo elektronicky -uzavřena písemná smlouva nebo musí být na plnění vydána písemná objednávka písemně potvrzená dodavatelem 500 001 – 1 999 999 Kč -nutno uveřejnit Výzvu k podání nabídek na stránkách MŠMT -příjemce je dále povinen oslovit dopisem nebo elektronicky 3 dodavatele -musí být uzavřena písemná smlouva 2 000 000 Kč a výše -nutno uveřejnit Výzvu k podání nabídek na stránkách MŠMT -příjemce je dále povinen vyzvat k podání nabídky nejméně 5 dodavatelů -musí být uzavřena písemná smlouva

12 Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013 Předrealizační fáze grantových projektů Co je nutné mít ujasněno před sepsáním projektu? Odkud čerpat informace? –Příručka pro žadatele – finalizována MŠMT (každým dnem uveřejnění na stránkách www.msmt.cz) –Prováděcí dokument – ke stažení na stránkách www.msmt.cz či na stránkách www.nuts2moravskoslezsko.czwww.msmt.cz www.nuts2moravskoslezsko.cz –Operační program – ke stažení na stránkách www.msmt.cz či na stránkách www.nuts2moravskoslezsko.czwww.msmt.cz www.nuts2moravskoslezsko.cz –průběžné aktuality na stránkách kraje www.kr-moravskoslezsky.cz, www.nuts2moravskoslezsko.czwww.kr-moravskoslezsky.cz www.nuts2moravskoslezsko.cz –případné dotazy směřovat na e-mail: opvk@kr-moravskoslezsky.czopvk@kr-moravskoslezsky.cz –možno domluvit konzultaci projektu

13 Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013 Vyhlášení výzev k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na grantové projekty

14 Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013 Předrealizační fáze grantových projektů Fáze administrace 1. Výzva GP 2. Příjem GP 3. Hodnocení GP 4. Schválení GP Realizace GP

15 Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013 VÝZVA k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK (výzva k předkládání GP) Vyhlášení výzev je plánováno na 3. dubna 2008, a to do globálních grantů: Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském (oblast podpory 1.1) Rovné příležitosti dětí a žáků v kraji Moravskoslezském (oblast podpory 1.2) Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském (oblast podpory 1.3) Vyhlášení výzvy na: www.nuts2moravskoslezsko.cz www.kr-moravskoslezsky.cz

16 Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013 Obecné náležitosti výzvy Identifikace výzvy (kolo výzvy, číslo GG, název GG) Program, prioritní osa, oblast podpory Finanční rámec (alokace, omezení finanční podpory na GP, míra podpory, omezení křížového financování, omezení výše zálohových plateb, atd. ) Podporované projekty (typ, max. doba realizace, místo realizace) Oprávnění předkladatelé (příjemci) (oprávněnost, partnerství) Podporované cílové skupiny Podporované aktivity Kritéria pro výběr projektů (obecná, specifická, spec. Bonifikace) Veřejná podpora Monitorování projektů (indikátory) Udržitelnost Termíny výzvy (vyhlášení a ukončení výzvy, termín pro předkládání projektů, kontaktní místo) Formální podoba žádosti Místo předložení Způsob výběru projektů Způsob oznámení výsledku

17 Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013 Žádost obsah žádosti, předkládání, Benefit7, hodnocení a schvalování

18 Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013 ZPRACOVÁNÍ žádosti WEBOVÁ ŽÁDOST vyplňuje se on-line v aplikaci Benefit7 vč. příloh – nutná registrace po vyplnění žádosti a její finalizaci je přidělen žádosti unikátní „hash klíč“ žádost dostupná na: www.eu-zadost.cz

19 Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013 Obsah žádosti  Informace o projektu (název, prioritní osa, oblast podpory, obsah projektu, harmonogram, atd.)  Informace o žadateli (název, právní forma, typ žadatele, kontaktní údaje, zkušenosti s projekty a cílovou skupinou, atd. – validace ARES)  Partnerství (identifikace, kontaktní údaje, podíl na nákladech, zdůvodnění zapojení, popis zapojení, zkušenosti partnera s projekty a cílovou skupinou, atd. – validace ARES)  Popis projektu (cíle, zdůvodnění potřebnosti, cílové skupiny, zapojení a motivace cílových skupin, přínos pro cílovou skupinu, rizika projektu a opatření pro jejich eliminaci, inovativnost, vazby na jiné projekty, atd.)  Území dopadu a realizace

20 Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013 Obsah žádosti  Klíčové aktivity (název klíčové aktivity, subjekty realizace, popis aktivity, náklady na aktivitu, výstup aktivity, atd.)  Harmonogram klíčových aktivit (harmonogram jednotlivých klíčových aktivit)  Realizační tým (pracovní pozice, forma, úvazek, sazba, pracovní náplň, atd.)  Rozpočet projektu, přehled financování, harmonogram čerpání (podrobně ve finanční části)  Horizontální témata (rovné příležitosti, udržitelný rozvoj) (vliv projektu na HT, včetně popisu a zdůvodnění vlivu na HT)  Kategorizace pomoci (typ hospodářské činnosti, typ území, prioritní téma)

21 Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013 Obsah žádosti  Monitorovací indikátory (název, plánovaná hodnota, datum plánované hodnoty, atd.)  Výběrové řízení (druh zadávacího řízení, způsob vyhlášení, datum vyhlášení, popis zakázky, atd.)  Publicita (způsob zajištění publicity, popis aktivit zajišťující publicitu)  Další projekty (další projekty žadatele v oblasti lidských zdrojů)  Přílohy projektu (povinné, nepovinné)

22 Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013 Benefit7

23 Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013 PŘEDKLÁDÁNÍ žádosti Webová žádostListinná žádostCR-ROM finalizace žádosti v Benefit7 vč. příloh www.eu-zadost.cz tištěná webová žádost z Benefit7 po finalizaci přílohy Předložení: samostatně žádost a přílohy Pozor !!! –„hash klíč“ web. žádosti musí souhlasit s „hash klíčem“ listinné verze ve formátu *.pdf předložení spolu s listinnou verzí

24 Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013 Hodnocení grantových projektů Hodnocení probíhá ve 4 fázích: 1.Fáze Hodnocení formální 2. Fáze Hodnocení přijatelnosti 3. Fáze Věcné hodnocení 4. Fáze Výběrová komise

25 Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013 Hodnocení GP – 1. fáze 1.Shodnost elektronické a tištěné žádosti 2.Žádost dodána v listinné podobě a CD- ROM (*.pdf) 3.Dodány všechny povinné přílohy 4.Přílohy dodány v listinné a elektronické podobě (CD-ROM, *.pdf) 5.V žádosti všechny předepsané údaje 6.Počet stránek odpovídá počtu stran v Seznamu příloh 7.Podpisy oprávněných osob v žádosti a přílohách FORMÁLNÍ HODNOCENÍ Formální nedostatky OPRAVITELNÉ

26 Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013 Hodnocení GP – 2. fáze 1.Oprávněnost žadatele/příjemce 2.Sídlo žadatele na území ČR 3.Partner práv.osoba se sídlem v ČR 4.Dopad projektu na území MSK 5.Klíčové aktivity v souladu s výzvou 6.Cílové skupiny v souladu s výzvou 7.Doba trvání projektu v souladu s výzvou 8.Požadovaná finanční podpora v souladu s výzvou 9.Podpora pouze na způsobilé výdaje, respektování limitů v souladu s výzvou 10.Křížové financování v souladu s výzvou HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI Nedostatky v přijatelnosti NEOPRAVITELNÉ !!!

27 Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013 Hodnocení GP – 3. fáze Výběrová kritéria 1) Obecná kritéria Stanoveny centrálně - MŠMT Max. počet bodů 85 2) Specifická kritéria Stanovuje si MSK pro každou výzvu zvlášť Max. počet bodů 15 Kritérium „Synergie“ – IPRM Bonifikace 10 % v případě zařazení projektu pod IPRM VĚCNÉ HODNOCENÍ Bodování dle stanovených výběrových kritérií Hodnotí min. 2 INDIVIDUÁLNÍ HODNOTITELÉ (Centrální databáze hodnotitelů)

28 Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013 Hodnocení GP – 3. fáze Výběrová kritéria (schvalována Monitorovacím výborem OP VK) Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu (18 b) Cílová skupina (10 b) Popis realizace projektu ((18 b) Finanční řízení (20 b) Výsledky a výstupy (15 b) Horizontální témata (4 b) Specifická kritéria dle požadavků MSK (15 b) Celkem:  max. 100 bodů + 10 % bonifikace IPRM VĚCNÉ HODNOCENÍ Hodnocení: 2 – 3 individuální hodnotitelé Body: 65 bodů a více – projekt se doporučuje k financování (průměr bodů přidělených hodnotiteli)

29 Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013 Hodnocení GP – 4. fáze Zřízení výběrové komise: Rada kraje Složení výběrové komise: Nejméně 9 členů Zástupci řídícího orgánu, regionálních orgánů, sociálních partnerů, NNO, nezávislých odborníků Činnost Výběr projektů ke schválení na základě výše finanční podpory přidělené na danou výzvu Respektuje se pořadí vzniklé na základě bodového ohodnocení Vytváří Seznam projektů doporučených ke schválení (vč. zásobníku projektů) VÝBĚROVÁ KOMISE Pouze projekty s 65 a více body Vytváří Seznam projektů doporučených ke schválení (orgány kraje)

30 Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013 Schválení GP Přísluší zastupitelstvu kraje Schvalování na základě doporučení výběrové komise Zastupitelstvo kraje rozhoduje o: Schválení projektů k financování Schválení projektů, které jsou zařazeny do zásobníku projektů (náhradní projekty) Neschválení projektů k financování Po schválení ZK uzavření Smlouvy o financování grantového projektu – zahájení realizace

31 Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013 Rozpočet způsobilé výdaje limity křížové financování

32 Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013 Kapitola rozpočtu č.1 – Osobní výdaje související s realizací projektu 1.Osobní výdaje  mzdové výdaje osob zapojených přímo do realizace projektu (PS, DPČ, DPP)  hrubá mzda včetně všech zákonných odvodů hrazených zaměstnavatelem  výše mzdových výdajů nesmí přesáhnout výši v daném místě, oboru a čase obvyklou  autorské honoráře – uzavření autorské smlouvy se řídí zákonem č.121/2000 Sb. 1.1. Platy, odměny z dohod a pojistné 1.1.1. Náklady na zaměstnance 1.1.1.1 Platy 1.1.1.2 Odměny z dohod (DPČ, DPP) 1.1.1.3 Autorský honorář 1.2 Sociální pojištění 1.3 Zdravotní pojištění 1.4 FKSP nebo jiné povinné výdaje

33 Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013 Kapitola rozpočtu č.2 – Cestovní náhrady související s realizací projektu 2. Cestovní náhrady  osob zapojených do realizace projektu a mající v rámci projektu uzavřen pracovně právní vztah  zahraniční cesty – pouze v odůvodněných případech; musí být uvedeny v projektové žádosti  pravidla pro pracovníky českých subjektů stanoví zákon č. 2622006 Sb.  v případě zaměstnanců zahraničních subjektů je nutné vycházet z platných sazeb EU 2.1 Služební cesty tuzemské 2.1.1 Cestovné 2.1.2 Ubytování 2.1.3 Stravné 2.1.4 Nutné vedlejší výdaje 2.2 Služební cesty zahraniční

34 Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013 Kapitola rozpočtu č.3 – Zařízení související s realizací projektu 3. Zařízení  podíl výdajů na pořízení zařízení a vybavení na celkových způsobilých výdajích smí činit nejvýše 25 %  včetně drobného nehmotného majetku  do 40 tis. Kč za kus (PC); nákup výukového a spotřebního materiálu, PS sestava aj.  za splnění určitých podmínek  skutečná roční výše nájemného nebo splátek; doba, po kterou je předmět využíván k realizaci projektu aj.  za stanovení určitých podmínek  pouze v souvislosti s předměty, pořízenými ze ZV projektu  křížové financování – věnována samostatná kapitola 3.1 Nehmotný majetek do 60 tis. Kč 3.1.1 Software 3.1.2 Ostatní 3.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 3.2.1 Software 3.2.2 Ostatní 3.3 Drobný hmotný majetek 3.4 Použitý drobný hmotný majetek 3.5 Nájem zařízení, leasing 3.6 Odpisy 3.7 Výdaje na opravu a údržbu 3.8 Křížové financování 3.8.1 Investiční část 3.8.2 neinvestiční část

35 Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013 Kapitola rozpočtu č.3 – Zařízení související s realizací projektu Výdaje spadající do křížového financování  výdaje na nákup zařízení a vybavení hmotné povahy s dobou použitelnosti nad 1 rok a pořizovací cenou nad 40 tis. Kč za podmínek: - speciální vybavení nebo zařízení, které není možno pořídit za cenu nižší než 40 tis. Kč - zařízení nebo vybavení musí být používáno k realizaci aktivit  výdaje na nábytek bez ohledu na výši pořizovací ceny  stavební úpravy, které jsou rekonstrukcí nebo modernizací, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období 40 tis. Kč a jsou prováděny za účelem usnadnění přístupu a pohybu osobám zdravotně postiženým nebo úpravy výukových, tréninkových nebo pracovních prostor používaných na realizaci aktivit Nábytkem v rámci křížového financování bez ohledu na velikost a účel použití se rozumí zejména:  stoly, lavice, pracovní desky;  židle,křesla, pohovky, postele včetně matrací;  skříně, police, závěsné skříňky včetně kuchyňských, truhlice;  vestavěné skříně s PC do 40 tis. Kč  věšáky a zrcadla volně stojící i závěsné;  nábytkové stěny a podobné sestavy;

36 Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013 Kapitola rozpočtu č.4 – Místní kancelář 4. Místní kancelář  výdaje, které vznikají v souvislosti se zajištěním realizace projektu  výdaje, které souvisejí s provozem kanceláře projektu - nájem kanceláře, nákup vody, paliv a energie, internet, telefon, fax, poštovné, spotřební materiál, úklid a údržba  podíl výdajů místní kanceláře na celkových způsobilých výdajích smí činit nejvýše 8 % 4.1 Spotřební zboží a provozní materiál 4.2 Telefon, poštovné, fax 4.3 Energie

37 Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013 Kapitola rozpočtu č.5 – Nákup služeb souvisejících s realizací projektu 5. Nákup služeb  podíl nákupu služeb na celkových způsobilých výdajích smí činit nejvýše 49 %  výdaje spojené s dodávkou služeb jsou způsobilé ze dodržení stanovených podmínek: -dodávky musí bát v souladu s cíli projektu a musí přispívat k jejich plnění - dodávky musí bezprostředně souviset s realizací projektu (časově i místně) - od částky 100 tis. Bez DPH je nutné dodržet pravidla kap.7 PPŽ – Postupy při pořizování zboží a služeb z prostředků finanční podpory OP VK.  cenový limit - celodenní občerstvení max. 300 Kč/os. A zároveň dle interních předpisů dané organizace 5.1 Publikace/školící materiály/manuály 5.2. Odborné služby/ Studie a výzkum 5.3. Náklady na konference/kurzy 5.4. Podpora účastníků (stravné, ubytování) 5.5. Jiné náklady

38 Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013 Kapitola rozpočtu č.6 – Stavební úpravy související s realizací projektu 6. Stavební úpravy  bezprostředně souvisí s realizovaným projektem  všechny dokončené stavební úpravy v jenom zdaňovacím období nesmí přesáhnout v úhrnu částku 40 tis. Kč na každou jednotlivou účetní jednotku majetku  úprava pracovního místa, úprava přístupu pro osoby se zdravotním postižením nebo úpravy výukových, tréninkových nebo pracovních prostor využívaných na realizaci aktivit s cílovou skupinou 6.1 Drobné stavební úpravy 6.2 Stavební úpravy v rámci křížového financování

39 Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013 Kapitola rozpočtu č.7 – Přímá podpora 7. Přímá podpora  náklady se přímo týkají cílové skupiny projektu a je možné je použít zejména na náklady týkající se realizovaných praxí a stáží  poskytovány jako náhrady mzdy zaměstnavateli (ve výši hrubé mzdy včetně zákonných odvodů) pro pracovníka po dobu jeho účasti na dalším vzdělávání a to do výše 70% mzdových náhrad  ubytování v ČR – max. 1 200,- Kč os./noc (případně nižší dle interních předpisů)  stravné dle platné legislativy 7.1 Mzdové příspěvky 7.2 Cestovné, ubytování, stravné 7.3 Doprovodné aktivity

40 Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013 Kapitola rozpočtu č.8 – Náklady vyplývající přímo ze Smlouvy 8. Náklady vyplývající přímo ze Smlouvy  výdaje na náklady, které vzniknou z povinností daných Smlouvou o financování GP  pokud je příjemce povinen zpracovat závěrečný audit projektu  projekt musí mít publicitu dle pravidel programu OP VK  poplatky za zřízení a vedení bankovního účtu projektu, nezbytné správní poplatky, notářské poplatky aj. které jsou pro realizaci projektu nezbytné 8.1 Audit 8.2 Publicita 8.3 Ostatní

41 Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013 DPH Plátce DPH Pro osoby, které jsou plátci DPH je způsobilých výdajem ta část DPH, na kterou není u daného příjemce přijatého plnění nárok na odpočet v souladu se zákonem o DPH. Neplátce DPH Pro osoby neregistrované k DPH je daň z přidané hodnoty způsobilým výdajem, neboť tyto osoby si nemohou nárokovat odpočet DPH na vstupu

42 Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013 Nezpůsobilé výdaje Náklady, které nelze hradit z veřejných prostředků. Nezpůsobilé výdaje jsou výdaje, které nejsou vynaloženy v souladu s cíli projektu a současně nejsou pro jejich dosažení nezbytné. Dále se jedná o výdaje, které nejsou přiměřené a nejsou vynaloženy v souladu s principem hospodárnosti a efektivnosti. Výčet nezpůsobilých výdajů je konkrétně uveden Příručce pro žadatele.

43 Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013 Přehled financování  Příjmy projektu a Soukromé spolufinancování – vyplní žadatel  Příjmy způsobilé a nezpůsobilé a Celkové výdaje projektu – načítáno přímo z Benefitu  Rozpad financí – po vyplnění výše uvedených položek automaticky Před spuštěním Rozpadu financí musí být vyplněny záložky:  Projekt  Žadatel projektu  Rozpočet projektu

44 Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013 Harmonogram čerpání Uvádí se zde částky předpokládaných způsobilých výdajů prokázaných žadatelem za monitorovací období realizace jak žadatele tak i partnerů;  Předpokládaná požadovaná částka – předpokládaná částka způsobilých výdajů projektu za určité období  Datum předložení žádosti o platbu – termín, kdy se budou předkládat žádosti o platbu (prokázání výdajů vynaložených za předchozí období); interval předkládání žádostí – 3 měsíční; datum první platby cca 3 měsíce od účinnosti Smlouvy o financování GP a datum poslední platby max. 2 měsíce po termínu Data ukončení projektu ze záložky Projekt. Součet částek za všechny platby na záložce Finanční plán se musí rovnat celkové dotaci – Přehled financování

45 Globální granty v rámci OP VK 2007 - 2013 Děkujeme Vám za pozornost a přejeme příjemný den. Ing. Kateřina Švrčková, Mgr. Nazim Afana, Ing. Marcela Honková, Bc. Andrea Šimoníková odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury oddělení řízení grantových schémat Moravskoslezský kraj – Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava


Stáhnout ppt "PROJEKTOVÁ ŽÁDOST OD A DO Z Pavlína Volná, Nazim Afana, Andrea Šimoníková, Marcela Honková KÚ MSK Ostrava Zpracováno pro účely: Seminář „Projektová žádost."

Podobné prezentace


Reklamy Google