Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROJEKTOVÁ ŽÁDOST OD A DO Z

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROJEKTOVÁ ŽÁDOST OD A DO Z"— Transkript prezentace:

1 PROJEKTOVÁ ŽÁDOST OD A DO Z
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PROJEKTOVÁ ŽÁDOST OD A DO Z Pavlína Volná, Nazim Afana, Andrea Šimoníková, Marcela Honková KÚ MSK Ostrava Zpracováno pro účely: Seminář „Projektová žádost od A do Z“

2 PROJEKTOVÁ ŽÁDOST OD A DO Z
PRO 1. KOLO VÝZVY (oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3) Globální granty v rámci OP VK

3 Program prezentace „Projektová žádost od A do Z“
Předrealizační fáze grantových projektů Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Obecné náležitosti výzvy Zpracování žádosti Obsah žádosti Benefit7 Předkládání žádosti 8. Hodnocení GP – 1. fáze 9. Hodnocení GP – 2. fáze 10. Hodnocení GP – 3. fáze 11. Hodnocení GP – 4. fáze 12. Schválení GP 13. Rozpočet Globální granty v rámci OP VK

4 Předrealizační fáze grantových projektů
Co je nutné mít ujasněno před sepsáním projektu? Globální granty v rámci OP VK

5 Předrealizační fáze grantových projektů
Co je nutné mít ujasněno před sepsáním projektu? Projekt musí být v souladu s prioritními osami OP VK jeden projekt musí být vždy zaměřen pouze na jednu oblast podpory oblast podpory musí být v souladu s vyhlašovanou výzvou (tj. u výzvy plánované na musí být projekty zaměřeny pouze do oblastí podpory ,1.2. nebo 1.3) Globální granty v rámci OP VK

6 Do jakých prioritních os, oblastí podpor, je možno napsat projekt (tak, aby byl v souladu s příslušnou výzvou)? Globální granty v rámci OP VK

7 Předrealizační fáze grantových projektů
Co je nutné mít ujasněno před sepsáním projektu? Oprávněnost aktivit jen aktivity rozepsané v přiloženém materiálu projekt může být zaměřen pouze na jednu aktivitu nebo více aktivit najednou pokud je v projektu více aktivit, jedna musí být hlavní Globální granty v rámci OP VK

8 Předrealizační fáze grantových projektů
Co je nutné mít ujasněno před sepsáním projektu? Projektový tým každý žadatel je povinen vytvořit projektový tým členy projektového týmu = projektoví manažeři = lidé přímo zapojeni do realizace projektu (s nimi musí být uzavřena PS, DoPP, DoPČ) členové projektového týmu, včetně přesných funkcí, bude zadáváno do Benefitu již při podání žádosti Globální granty v rámci OP VK

9 Předrealizační fáze grantových projektů
Co je nutné mít ujasněno před sepsáním projektu? Nastavení měřitelných cílů v každém projektu musí být nastaveny cíle tak, aby byly měřitelné = monitorovací indikátory jedná se např. o: počet vytvořených specifických studijních materiálů, počet podpořených osob, počet proškolených pracovníků atd. u každého indikátoru bude nutno nastavit plánovanou hodnotu = dobře zvážit nastavení indikátorů – budou vykazovány a kontrolovány v monitorovacích zprávách Globální granty v rámci OP VK

10 Předrealizační fáze grantových projektů
Co je nutné mít ujasněno před sepsáním projektu? Dodržování postupů při pořizování zboří a služeb pokud příjemce nebo jeho partner nedisponuje dostatečným vybavením na realizaci projektu nebo není schopen veškeré činnosti spojené s realizací projektu zajistit pomocí vlastních zaměstnanců, může si takové vybavení, služby, případně drobné stavební úpravy uhradit z prostředků finanční podpory nutno dodržet princip transparentnosti (uchovávat dokumentaci, jasně vymezit kritéria, vše řádně zdůvodnit) nutno dodržet zásadu rovného přístup - přistupovat stejným způsobem ke všem dodavatelům, kteří mohou podat či podávají nabídky Globální granty v rámci OP VK

11 Předrealizační fáze grantových projektů
Postup při výběru dodavatelů (rozhodná je cena bez DPH) Předpokládaná hodnota zakázky Vyplývající povinnosti 0 – Kč nemusí být prováděno výběrové řízení, dostačující bude zaslat přímo objednávku jednomu vhodnému dodavateli nebo písemně vyzvat dodavatele k podání nabídky nemusí být uzavřena písemná smlouva – Kč -nutno vyzvat k podání nabídky alespoň 3 dodavatele (bude se dokládat např. dodejkou) -výzva zaslána dopisem nebo elektronicky -uzavřena písemná smlouva nebo musí být na plnění vydána písemná objednávka písemně potvrzená dodavatelem – Kč nutno uveřejnit Výzvu k podání nabídek na stránkách MŠMT příjemce je dále povinen oslovit dopisem nebo elektronicky 3 dodavatele musí být uzavřena písemná smlouva Kč a výše příjemce je dále povinen vyzvat k podání nabídky nejméně 5 dodavatelů Globální granty v rámci OP VK

12 Předrealizační fáze grantových projektů
Co je nutné mít ujasněno před sepsáním projektu? Odkud čerpat informace? Příručka pro žadatele – finalizována MŠMT (každým dnem uveřejnění na stránkách Prováděcí dokument – ke stažení na stránkách či na stránkách Operační program – ke stažení na stránkách či na stránkách průběžné aktuality na stránkách kraje případné dotazy směřovat na možno domluvit konzultaci projektu Globální granty v rámci OP VK

13 Vyhlášení výzev k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na grantové projekty Globální granty v rámci OP VK

14 Předrealizační fáze grantových projektů
Fáze administrace 1. Výzva GP 2. Příjem GP 3. Hodnocení GP 4. Schválení GP Realizace GP Globální granty v rámci OP VK

15 VÝZVA k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK (výzva k předkládání GP)
Vyhlášení výzev je plánováno na 3. dubna 2008, a to do globálních grantů: Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském (oblast podpory 1.1) Rovné příležitosti dětí a žáků v kraji Moravskoslezském (oblast podpory 1.2) Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském (oblast podpory 1.3) Vyhlášení výzvy na: Globální granty v rámci OP VK

16 Obecné náležitosti výzvy
Identifikace výzvy (kolo výzvy, číslo GG, název GG) Program, prioritní osa, oblast podpory Finanční rámec (alokace, omezení finanční podpory na GP, míra podpory, omezení křížového financování, omezení výše zálohových plateb, atd. ) Podporované projekty (typ, max. doba realizace, místo realizace) Oprávnění předkladatelé (příjemci) (oprávněnost, partnerství) Podporované cílové skupiny Podporované aktivity Kritéria pro výběr projektů (obecná, specifická, spec. Bonifikace) Veřejná podpora Monitorování projektů (indikátory) Udržitelnost Termíny výzvy (vyhlášení a ukončení výzvy, termín pro předkládání projektů, kontaktní místo) Formální podoba žádosti Místo předložení Způsob výběru projektů Způsob oznámení výsledku Globální granty v rámci OP VK

17 obsah žádosti, předkládání, hodnocení a schvalování
Benefit7, hodnocení a schvalování Globální granty v rámci OP VK

18 ZPRACOVÁNÍ žádosti WEBOVÁ ŽÁDOST www.eu-zadost.cz
vyplňuje se on-line v aplikaci Benefit7 vč. příloh – nutná registrace po vyplnění žádosti a její finalizaci je přidělen žádosti unikátní „hash klíč“ žádost dostupná na: WEBOVÁ ŽÁDOST Globální granty v rámci OP VK

19 Obsah žádosti Informace o projektu Informace o žadateli Partnerství
(název, prioritní osa, oblast podpory, obsah projektu, harmonogram, atd.) Informace o žadateli (název, právní forma, typ žadatele, kontaktní údaje, zkušenosti s projekty a cílovou skupinou, atd. – validace ARES) Partnerství (identifikace, kontaktní údaje, podíl na nákladech, zdůvodnění zapojení, popis zapojení, zkušenosti partnera s projekty a cílovou skupinou, atd. – validace ARES) Popis projektu (cíle, zdůvodnění potřebnosti, cílové skupiny, zapojení a motivace cílových skupin, přínos pro cílovou skupinu, rizika projektu a opatření pro jejich eliminaci, inovativnost, vazby na jiné projekty, atd.) Území dopadu a realizace Globální granty v rámci OP VK

20 Obsah žádosti Klíčové aktivity Harmonogram klíčových aktivit
(název klíčové aktivity, subjekty realizace, popis aktivity, náklady na aktivitu, výstup aktivity, atd.) Harmonogram klíčových aktivit (harmonogram jednotlivých klíčových aktivit) Realizační tým (pracovní pozice, forma, úvazek, sazba, pracovní náplň, atd.) Rozpočet projektu, přehled financování, harmonogram čerpání (podrobně ve finanční části) Horizontální témata (rovné příležitosti, udržitelný rozvoj) (vliv projektu na HT, včetně popisu a zdůvodnění vlivu na HT) Kategorizace pomoci (typ hospodářské činnosti, typ území, prioritní téma) Globální granty v rámci OP VK

21 Obsah žádosti Monitorovací indikátory
(název, plánovaná hodnota, datum plánované hodnoty, atd.) Výběrové řízení (druh zadávacího řízení, způsob vyhlášení, datum vyhlášení, popis zakázky, atd.) Publicita (způsob zajištění publicity, popis aktivit zajišťující publicitu) Další projekty (další projekty žadatele v oblasti lidských zdrojů) Přílohy projektu (povinné, nepovinné) Globální granty v rámci OP VK

22 Benefit7 Globální granty v rámci OP VK

23 PŘEDKLÁDÁNÍ žádosti Webová žádost Listinná žádost CR-ROM
finalizace žádosti v Benefit7 vč. příloh tištěná webová žádost z Benefit7 po finalizaci přílohy Předložení: samostatně žádost a přílohy Pozor !!! –„hash klíč“ web. žádosti musí souhlasit s „hash klíčem“ listinné verze ve formátu *.pdf předložení spolu s listinnou verzí Globální granty v rámci OP VK

24 Hodnocení grantových projektů
Hodnocení probíhá ve 4 fázích: Fáze Hodnocení formální 2. Fáze Hodnocení přijatelnosti 3. Fáze Věcné hodnocení 4. Fáze Výběrová komise Globální granty v rámci OP VK

25 Formální nedostatky OPRAVITELNÉ
Hodnocení GP – 1. fáze Shodnost elektronické a tištěné žádosti Žádost dodána v listinné podobě a CD-ROM (*.pdf) Dodány všechny povinné přílohy Přílohy dodány v listinné a elektronické podobě (CD-ROM, *.pdf) V žádosti všechny předepsané údaje Počet stránek odpovídá počtu stran v Seznamu příloh Podpisy oprávněných osob v žádosti a přílohách FORMÁLNÍ HODNOCENÍ Formální nedostatky OPRAVITELNÉ Globální granty v rámci OP VK

26 HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI
Hodnocení GP – 2. fáze Oprávněnost žadatele/příjemce Sídlo žadatele na území ČR Partner práv.osoba se sídlem v ČR Dopad projektu na území MSK Klíčové aktivity v souladu s výzvou Cílové skupiny v souladu s výzvou Doba trvání projektu v souladu s výzvou Požadovaná finanční podpora v souladu s výzvou Podpora pouze na způsobilé výdaje, respektování limitů v souladu s výzvou Křížové financování v souladu s výzvou HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI Nedostatky v přijatelnosti NEOPRAVITELNÉ !!! Globální granty v rámci OP VK

27 Bodování dle stanovených výběrových kritérií
Hodnocení GP – 3. fáze Výběrová kritéria 1) Obecná kritéria Stanoveny centrálně - MŠMT Max. počet bodů 85 2) Specifická kritéria Stanovuje si MSK pro každou výzvu zvlášť Max. počet bodů 15 Kritérium „Synergie“ – IPRM Bonifikace 10 % v případě zařazení projektu pod IPRM VĚCNÉ HODNOCENÍ Bodování dle stanovených výběrových kritérií Hodnotí min. 2 INDIVIDUÁLNÍ HODNOTITELÉ (Centrální databáze hodnotitelů) Globální granty v rámci OP VK

28 (schvalována Monitorovacím výborem OP VK)
Hodnocení GP – 3. fáze Výběrová kritéria (schvalována Monitorovacím výborem OP VK) Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu (18 b) Cílová skupina (10 b) Popis realizace projektu ((18 b) Finanční řízení (20 b) Výsledky a výstupy (15 b) Horizontální témata (4 b) Specifická kritéria dle požadavků MSK (15 b) Celkem: max. 100 bodů + 10 % bonifikace IPRM VĚCNÉ HODNOCENÍ Hodnocení: 2 – 3 individuální hodnotitelé Body: 65 bodů a více – projekt se doporučuje k financování (průměr bodů přidělených hodnotiteli) Globální granty v rámci OP VK

29 Vytváří Seznam projektů doporučených ke schválení (orgány kraje)
Hodnocení GP – 4. fáze Zřízení výběrové komise: Rada kraje Složení výběrové komise: Nejméně 9 členů Zástupci řídícího orgánu, regionálních orgánů, sociálních partnerů, NNO, nezávislých odborníků Činnost Výběr projektů ke schválení na základě výše finanční podpory přidělené na danou výzvu Respektuje se pořadí vzniklé na základě bodového ohodnocení Vytváří Seznam projektů doporučených ke schválení (vč. zásobníku projektů) VÝBĚROVÁ KOMISE Pouze projekty s 65 a více body Vytváří Seznam projektů doporučených ke schválení (orgány kraje) Globální granty v rámci OP VK

30 Schválení GP Zastupitelstvo kraje rozhoduje o:
Přísluší zastupitelstvu kraje Schvalování na základě doporučení výběrové komise Zastupitelstvo kraje rozhoduje o: Schválení projektů k financování Schválení projektů, které jsou zařazeny do zásobníku projektů (náhradní projekty) Neschválení projektů k financování Po schválení ZK uzavření Smlouvy o financování grantového projektu – zahájení realizace Globální granty v rámci OP VK

31 Rozpočet způsobilé výdaje limity křížové financování
Globální granty v rámci OP VK

32 Kapitola rozpočtu č.1 – Osobní výdaje související s realizací projektu
mzdové výdaje osob zapojených přímo do realizace projektu (PS, DPČ, DPP) hrubá mzda včetně všech zákonných odvodů hrazených zaměstnavatelem výše mzdových výdajů nesmí přesáhnout výši v daném místě, oboru a čase obvyklou autorské honoráře – uzavření autorské smlouvy se řídí zákonem č.121/2000 Sb. 1.1. Platy, odměny z dohod a pojistné Náklady na zaměstnance Platy Odměny z dohod (DPČ, DPP) Autorský honorář 1.2 Sociální pojištění 1.3 Zdravotní pojištění 1.4 FKSP nebo jiné povinné výdaje Globální granty v rámci OP VK

33 Kapitola rozpočtu č.2 – Cestovní náhrady související s realizací projektu
osob zapojených do realizace projektu a mající v rámci projektu uzavřen pracovně právní vztah zahraniční cesty – pouze v odůvodněných případech; musí být uvedeny v projektové žádosti pravidla pro pracovníky českých subjektů stanoví zákon č Sb. v případě zaměstnanců zahraničních subjektů je nutné vycházet z platných sazeb EU 2.1 Služební cesty tuzemské 2.1.1 Cestovné 2.1.2 Ubytování 2.1.3 Stravné 2.1.4 Nutné vedlejší výdaje 2.2 Služební cesty zahraniční Globální granty v rámci OP VK

34 Kapitola rozpočtu č.3 – Zařízení související s realizací projektu
podíl výdajů na pořízení zařízení a vybavení na celkových způsobilých výdajích smí činit nejvýše 25 % včetně drobného nehmotného majetku do 40 tis. Kč za kus (PC); nákup výukového a spotřebního materiálu, PS sestava aj. za splnění určitých podmínek skutečná roční výše nájemného nebo splátek; doba, po kterou je předmět využíván k realizaci projektu aj. za stanovení určitých podmínek pouze v souvislosti s předměty, pořízenými ze ZV projektu křížové financování – věnována samostatná kapitola 3.1 Nehmotný majetek do 60 tis. Kč 3.1.1 Software 3.1.2 Ostatní 3.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 3.2.1 Software 3.2.2 Ostatní 3.3 Drobný hmotný majetek 3.4 Použitý drobný hmotný majetek 3.5 Nájem zařízení, leasing 3.6 Odpisy 3.7 Výdaje na opravu a údržbu 3.8 Křížové financování 3.8.1 Investiční část 3.8.2 neinvestiční část Globální granty v rámci OP VK

35 Kapitola rozpočtu č.3 – Zařízení související s realizací projektu
Výdaje spadající do křížového financování výdaje na nákup zařízení a vybavení hmotné povahy s dobou použitelnosti nad 1 rok a pořizovací cenou nad 40 tis. Kč za podmínek: - speciální vybavení nebo zařízení, které není možno pořídit za cenu nižší než 40 tis. Kč - zařízení nebo vybavení musí být používáno k realizaci aktivit výdaje na nábytek bez ohledu na výši pořizovací ceny stavební úpravy, které jsou rekonstrukcí nebo modernizací, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období 40 tis. Kč a jsou prováděny za účelem usnadnění přístupu a pohybu osobám zdravotně postiženým nebo úpravy výukových, tréninkových nebo pracovních prostor používaných na realizaci aktivit Nábytkem v rámci křížového financování bez ohledu na velikost a účel použití se rozumí zejména: stoly, lavice, pracovní desky; židle,křesla, pohovky, postele včetně matrací; skříně, police, závěsné skříňky včetně kuchyňských , truhlice; vestavěné skříně s PC do 40 tis. Kč věšáky a zrcadla volně stojící i závěsné; nábytkové stěny a podobné sestavy; Globální granty v rámci OP VK

36 Kapitola rozpočtu č.4 – Místní kancelář
výdaje, které vznikají v souvislosti se zajištěním realizace projektu výdaje, které souvisejí s provozem kanceláře projektu - nájem kanceláře, nákup vody, paliv a energie, internet, telefon, fax, poštovné, spotřební materiál, úklid a údržba podíl výdajů místní kanceláře na celkových způsobilých výdajích smí činit nejvýše 8 % 4.1 Spotřební zboží a provozní materiál 4.2 Telefon, poštovné, fax 4.3 Energie Globální granty v rámci OP VK

37 Kapitola rozpočtu č.5 – Nákup služeb souvisejících s realizací projektu
podíl nákupu služeb na celkových způsobilých výdajích smí činit nejvýše 49 % výdaje spojené s dodávkou služeb jsou způsobilé ze dodržení stanovených podmínek: dodávky musí bát v souladu s cíli projektu a musí přispívat k jejich plnění dodávky musí bezprostředně souviset s realizací projektu (časově i místně) od částky 100 tis. Bez DPH je nutné dodržet pravidla kap.7 PPŽ – Postupy při pořizování zboží a služeb z prostředků finanční podpory OP VK. cenový limit - celodenní občerstvení max. 300 Kč/os. A zároveň dle interních předpisů dané organizace 5.1 Publikace/školící materiály/manuály 5.2. Odborné služby/ Studie a výzkum 5.3. Náklady na konference/kurzy 5.4. Podpora účastníků (stravné, ubytování) 5.5. Jiné náklady Globální granty v rámci OP VK

38 Kapitola rozpočtu č.6 – Stavební úpravy související s realizací projektu
bezprostředně souvisí s realizovaným projektem všechny dokončené stavební úpravy v jenom zdaňovacím období nesmí přesáhnout v úhrnu částku 40 tis. Kč na každou jednotlivou účetní jednotku majetku úprava pracovního místa, úprava přístupu pro osoby se zdravotním postižením nebo úpravy výukových, tréninkových nebo pracovních prostor využívaných na realizaci aktivit s cílovou skupinou 6.1 Drobné stavební úpravy 6.2 Stavební úpravy v rámci křížového financování Globální granty v rámci OP VK

39 Kapitola rozpočtu č.7 – Přímá podpora
náklady se přímo týkají cílové skupiny projektu a je možné je použít zejména na náklady týkající se realizovaných praxí a stáží poskytovány jako náhrady mzdy zaměstnavateli (ve výši hrubé mzdy včetně zákonných odvodů) pro pracovníka po dobu jeho účasti na dalším vzdělávání a to do výše 70% mzdových náhrad ubytování v ČR – max ,- Kč os./noc (případně nižší dle interních předpisů) stravné dle platné legislativy 7.1 Mzdové příspěvky 7.2 Cestovné, ubytování, stravné 7.3 Doprovodné aktivity Globální granty v rámci OP VK

40 Kapitola rozpočtu č.8 – Náklady vyplývající přímo ze Smlouvy
výdaje na náklady, které vzniknou z povinností daných Smlouvou o financování GP pokud je příjemce povinen zpracovat závěrečný audit projektu projekt musí mít publicitu dle pravidel programu OP VK poplatky za zřízení a vedení bankovního účtu projektu, nezbytné správní poplatky, notářské poplatky aj. které jsou pro realizaci projektu nezbytné 8.1 Audit 8.2 Publicita 8.3 Ostatní Globální granty v rámci OP VK

41 DPH Plátce DPH Pro osoby, které jsou plátci DPH je způsobilých výdajem ta část DPH, na kterou není u daného příjemce přijatého plnění nárok na odpočet v souladu se zákonem o DPH. Neplátce DPH Pro osoby neregistrované k DPH je daň z přidané hodnoty způsobilým výdajem, neboť tyto osoby si nemohou nárokovat odpočet DPH na vstupu Globální granty v rámci OP VK

42 Nezpůsobilé výdaje Náklady, které nelze hradit z veřejných prostředků. Nezpůsobilé výdaje jsou výdaje, které nejsou vynaloženy v souladu s cíli projektu a současně nejsou pro jejich dosažení nezbytné. Dále se jedná o výdaje, které nejsou přiměřené a nejsou vynaloženy v souladu s principem hospodárnosti a efektivnosti . Výčet nezpůsobilých výdajů je konkrétně uveden Příručce pro žadatele. Globální granty v rámci OP VK

43 Přehled financování Příjmy projektu a Soukromé spolufinancování – vyplní žadatel Příjmy způsobilé a nezpůsobilé a Celkové výdaje projektu – načítáno přímo z Benefitu Rozpad financí – po vyplnění výše uvedených položek automaticky Před spuštěním Rozpadu financí musí být vyplněny záložky: Projekt Žadatel projektu Rozpočet projektu Globální granty v rámci OP VK

44 Harmonogram čerpání Uvádí se zde částky předpokládaných způsobilých výdajů prokázaných žadatelem za monitorovací období realizace jak žadatele tak i partnerů; Předpokládaná požadovaná částka – předpokládaná částka způsobilých výdajů projektu za určité období Datum předložení žádosti o platbu – termín, kdy se budou předkládat žádosti o platbu (prokázání výdajů vynaložených za předchozí období); interval předkládání žádostí – 3 měsíční; datum první platby cca 3 měsíce od účinnosti Smlouvy o financování GP a datum poslední platby max. 2 měsíce po termínu Data ukončení projektu ze záložky Projekt . Součet částek za všechny platby na záložce Finanční plán se musí rovnat celkové dotaci – Přehled financování Globální granty v rámci OP VK

45 Děkujeme Vám za pozornost a přejeme příjemný den.
Ing. Kateřina Švrčková, Mgr. Nazim Afana, Ing. Marcela Honková, Bc. Andrea Šimoníková odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury oddělení řízení grantových schémat Moravskoslezský kraj – Krajský úřad 28. října Ostrava Globální granty v rámci OP VK


Stáhnout ppt "PROJEKTOVÁ ŽÁDOST OD A DO Z"

Podobné prezentace


Reklamy Google