Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční řízení Ing. Michal Čech. Obsah Způsobilé výdaje Rozpočet projektu Přímé výdaje Nepřímé náklady Hodnotící kritéria Finanční milníky 6.9.20152.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční řízení Ing. Michal Čech. Obsah Způsobilé výdaje Rozpočet projektu Přímé výdaje Nepřímé náklady Hodnotící kritéria Finanční milníky 6.9.20152."— Transkript prezentace:

1 Finanční řízení Ing. Michal Čech

2 Obsah Způsobilé výdaje Rozpočet projektu Přímé výdaje Nepřímé náklady Hodnotící kritéria Finanční milníky 6.9.20152

3 3 Způsobilé výdaje

4 Aby mohl být výdaj považován za způsobilý, musí splňovat následující hlediska způsobilosti:  Věcná způsobilost  Přiměřenost výdaje  Časová způsobilost výdaje  Místní způsobilost  Prokázání výdaje 6.9.20154

5 Hlediska způsobilosti výdajů Věcná způsobilost – výdaj musí být v souladu s právními předpisy EU a ČR, musí být v souladu s pravidly OP a podmínkami podpory (právní akt) Přiměřenost výdaje – výdaj musí být vynaložen v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti 6.9.20155

6 Hlediska způsobilosti výdajů Časová způsobilost – výdaj je časově způsobilý, pokud souvisí s nákladem, který vznikl v období průběhu realizace projektu. Termín pro zahájení projektu je nejdříve 1. 7. 2015. Místní způsobilost – výdaj je způsobilý, pokud je projekt realizován na území, na které se vztahuje program, v jehož rámci je podporován. Prokázání výdaje – výdaj musí být řádně identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný. 6.9.20156

7 7 Rozpočet projektu

8 Sestavení rozpočtu Rozpočet žádosti o podporu musí být sestaven v souladu s pravidlem hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti plánovaných výdajů. Při sestavování rozpočtu projektu je nezbytné plánovat pouze takové výdaje, které mohou být z prostředků OP VVV financovány, tzv. způsobilé výdaje. Pro jednotlivé výzvy mohou být pravidla způsobilosti upřesněna, omezena pouze na určité kategorie výdajů, a to zejména s ohledem na charakter podporovaných aktivit v dané výzvě. 6.9.20158

9 Obecné zásady tvorby rozpočtu Přiměřenost a opodstatněnost celkové výše rozpočtu a jednotlivých rozpočtových položek zejména vzhledem k cílům a obsahu projektu, velikosti cílové skupiny, délce trvání projektu a obsahu klíčových aktivit, cílovým hodnotám výstupových a výsledkových indikátorů. Vzájemná provázanost jednotlivých položek rozpočtu s plánovanými aktivitami projektu a výdaji s nimi spojenými. Specifikování jednotlivých výdajů projektu v souhrnném rozpočtu v žádosti o podporu (struktura rozpočtu je definovaná ze strany ŘO). 6.9.20159

10 Přímé výdaje neinvestiční Osobní výdaje Cestovní náhrady Zahraniční Per Diems Hmotný majetek a materiál HW Osobní vybavení Stroje a zařízení Materiál Nehmotný majetek Odpisy Místní kancelář Nákup služeb Outsourcované služby (limit max 49% z celkových způsobilých výdajů) Nájem a leasing Správní a jiné poplatky Přímá podpora 6.9.201510

11 Osobní výdaje Realizační tým – Odborné pozice – zaměstnanci, kteří zajišťují aktivity projektu a pracují s cílovou skupinou projektu. – Administrativní tým projektu – pracovníci, kteří zajišťují chod projektu, provádějí jeho monitorování, připravují vyúčtování a zajišťují jeho publicitu (projektový a finanční manažer, asistent, PR manažer apod.). Smyslem jejich činnosti není práce s cílovou skupinou. 6.9.201511

12 Osobní výdaje Způsobilé výdaje – hrubá mzda, plat nebo odměna z dohod zaměstnanců pracujících na projektu včetně zákonných náhrad, resp. příplatků (např. za práci přesčas, práci ve svátek, pokud zaměstnanec vykonával v tomto časovém období práce přímo s projektem související, odměn a prémií, atp.); – odvody na sociální a zdravotní pojištění; – nemocenská hrazená zaměstnavatelem; – zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele; – ostatní obligatorní výdaje (FKSP, SP, osobní překážky v práci či službě, indispoziční volno) 6.9.201512

13 Cestovní náhrady Účel pracovní cesty musí vždy souviset s projektem a být v souladu s cíli projektu. Výdaje spojené s cestovnými náhradami musí odpovídat cenám obvyklým v místě a čase realizace projektu. Musí být realizovány osobami zapojenými do projektu (členy RT). 6.9.201513

14 Stanovení sazeb mezd/platů Stanovení sazby pomocí ISPV Alternativní způsob výpočtu mzdy/platu Využití limitů stanovených v kapitole 1 dokumentu „Seznam mezd/platů a možné postupy stanovení mezd/platů pro zaměstnance/pracovníky podílející se na realizaci projektů OP VVV“ – lze využít pouze pro pozice S3 manažer a S3 developer 6.9.201514

15 Cestovní náhrady Způsobilé výdaje cestovné – výdaje spojené s dopravou na služební cestě ubytování/nocležné – za ceny v místě a čase obvyklé stravné – v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle odpovídajících vyhlášek MPSV nutné vedlejší výdaje – výdaje související s předmětem pracovní cesty, (parkovné, poplatky spojené s pracovní cestou, konferenční poplatky, poplatky za použití telefonu, dálniční poplatek, apod. Tyto výdaje lze hradit pouze na základě prokázaných úhrad účetních dokladů.) Per diems – náhrady zahraničním expertům (kryjí výdaje za ubytování, stravné a cestovné v ČR) cestovné zahraničního experta – způsobilý výdaj nad rámec per diems 6.9.201515

16 Hardware a osobní vybavení Pořízení serverů, stacionárních a přenosných personálních počítačů, tiskáren, komunikačních a síťových zařízení, specializovaných koncových zařízení, lokálních sítí, vybavení vědeckých pracoven nábytkem (mobilním i vestavěným), mikroskopy, mobilní telefony, atd. Pořizovací cena samostatných movitých věcí a souborů majetku v účetnictví je rovna, či je nižší než 40 000 Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Způsobilým výdajem je pořizovací cena (včetně montáže, dopravy, zapojení, apod.). 6.9.201516

17 Stroje a zařízení Nákup nových i použitých strojů a zařízení nebo technické zhodnocení stávajícího majetku, kde pořizovací cena samostatných movitých věcí a souborů majetku v účetnictví je rovna, či je nižší než 40 000 Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Způsobilým výdajem je pořizovací cena (včetně montáže, dopravy, zapojení, apod.). 6.9.201517

18 Materiál Vybavení a výzkumný či výukový materiál (chemikálie, součástky, učebnice, materiál pro praktickou výuku,…) sloužící pro odborné klíčové aktivity nebo přímou práci s cílovou skupinou. 6.9.201518

19 Drobný nehmotný majetek Nákup softwaru, databází (včetně jejich údržby a aktualizace), práv duševního vlastnictví (know-how, licence, patenty, atd.). Pořizovací cena nehmotného neinvestičního majetku je rovna, či je nižší než 60 000 Kč. Způsobilým výdajem je pořizovací cena (včetně instalace, uživatelské podpory, apod.), u know-how pak ocenění znaleckým posudkem od příslušného soudního znalce. 6.9.201519

20 Odpisy Odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku pořízeného před začátkem nebo i v průběhu realizace projektu. Způsobilost výdajů na základě splnění podmínek: – k nákupu dotčeného majetku nebyly využity veřejné prostředky – příjemce si vybere formu odpisování – způsobilým výdajem je daňový odpis 6.9.201520

21 Místní kancelář Tato kapitole je hrazena v plné výši z nepřímých nákladů. 6.9.201521

22 Nákup služeb Podmínky způsobilosti dodávky veškerých služeb jsou v souladu s cíli projektu a přispívají k jejich naplňování; dodávky služeb bezprostředně souvisejí s realizací projektu (časově i místně); limit je stanoven na max. 49% celkových způsobilých výdajů – platí pro podpoložku Outsourcované služby. 6.9.201522

23 Nákup služeb nákup na zakázku vyvíjených nebo vytvářených publikací, školicích materiálů a multimediálních pomůcek; odborné služby/studie a výzkum ; audit projektu; výdaje na konference/kurzy (zajištění realizace konferencí nebo kurzů pořádaných příjemcem nebo partnerem s finančním příspěvkem); energie (pro realizaci aktivit projektu); opravy a údržba (ve vazbě na aktivity projektu); jiné výdaje (právní poradenství, znalecké posudky, vzdělávání členů odborného týmu související s projektem). 6.9.201523

24 Nájem a leasing Není-li pro účely projektu hospodárné zakoupení příslušného movitého nebo nemovitého majetku, lze využít jeho krátkodobého nebo dlouhodobého pronájmu. Leasing: Finanční Operativní 6.9.201524

25 Správní a jiné poplatky Podmínky způsobilosti hospodárnost a přímá vazba na projekt případně požadavek poskytovatele podpory na jejich vynaložení v souvislosti s projektem Způsobilé výdaje pojištění majetku, správní a místní poplatky, poplatky v zájmových organizacích či jiných uskupeních 6.9.201525

26 Nákup služeb - specifika Při zabezpečení občerstvení formou cateringu jsou výdaje způsobilé jenom v případě řádného zdůvodnění. V rámci vzdělávacích aktivity (školení, semináře, apod.), které svou hodnotou přesahují 10.000 Kč/akce/osoba nebo mají dlouhodobý charakter, jsou způsobilé pouze 1x pro danou pozici realizačního týmu v průběhu realizace projektu. 6.9.201526

27 Přímá podpora Způsobilé výdaje – Mzdové příspěvky náhrada části mzdových výdajů zaměstnavateli za zaměstnance účastnícího se školení – Cestovné, ubytování a stravné realizací praxí, stáží, exkurzí a vícedenních vzdělávacích pobytů hrazeno formou přímé úhrady jednotlivci cestovné, ubytování a stravné realizované formou služby je vykazováno v kapitole rozpočtu Nákup služeb – Doprovodné aktivity výdaje související se zapojením cílové skupiny v projektu zajištěním asistenta/asistentských služeb poskytovaných přímo zástupcům cílových skupin výdaje na pedagogický dozor dětí, žáků a studentů jako cílové skupiny 6.9.201527

28 Přímá podpora Pro projekty Smart akcelerátor jsou způsobilé také výdaje, které souvisí s poskytnutím voucheru v rámci aktivity Asistence. Maximální hodnota voucheru je 500 tis. Kč. 6.9.201528

29 Přímé výdaje investiční Stroje a zařízení Hardware a osobní vybavení Dlouhodobý nehmotný majetek Investice mohou tvořit max. 50% celkových způsobilých výdajů 6.9.201529

30 Stroje a zařízení Nákup nových i použitých strojů a zařízení nebo technické zhodnocení stávajícího majetku, kdy ocenění samostatných movitých věcí a souborů majetku v účetnictví převyšuje částku 40 000 Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Způsobilým výdajem je pořizovací cena (včetně montáže, dopravy, zapojení, apod.). 6.9.201530

31 Hardware a osobní vybavení Pořízení serverů, stacionárních a přenosných personálních počítačů, tiskáren, komunikačních a síťových zařízení, specializovaných koncových zařízení, lokálních sítí, vybavení vědeckých pracoven nábytkem (mobilním i vestavěným), mikroskopy, mobilní telefony, atd., kdy ocenění samostatných movitých věcí nebo souborů majetku v účetnictví převyšuje částku 40 000 Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Způsobilým výdajem je pořizovací cena (včetně montáže, dopravy, zapojení, apod.) 6.9.201531

32 Dlouhodobý nehmotný majetek Nákup softwaru, databází (včetně jejich údržby a aktualizace), práv duševního vlastnictví (know- how, licence, patenty, atd.), kdy pořizovací cena dlouhodobého nehmotného majetku převyšuje částku 60 000 Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Způsobilým výdajem je pořizovací cena (včetně instalace, uživatelské podpory, apod.), u know- how pak ocenění znaleckým posudkem od příslušného soudního znalce. 6.9.201532

33 Nepřímé náklady 6.9.201533 Výše NN je odvozena výpočtem paušální sazbou k výši celkových přímých výdajů. Administrativní kontrole podléhá jen výše skutečně čerpaných NN. Viz Pravidla pro žadatele a příjemce kapitola 8.7.1. Nepřímé náklady Dolní hranice (v Kč) přímých výdajů Horní hranice (v Kč) přímých výdajů Sazba nepřímých nákladů 013 000 00025% 13 000 00121 000 00021% 21 000 00130 000 00018% 30 000 00140 000 00016% 40 000 00150 000 00014% 50 000 001a více12%

34 Nepřímé náklady 6.9.201534 Administrace projektu, např.: Osobní náklady – realizační tým (RT) Pozice spojené s řízením projektu Účetnictví, personalistika, ostraha, úklid, údržba, IT podpora Zařízení a vybavení Hardware a software související s administrací projektu Spotřební materiál – kancelářské potřeby Cestovní náhrady Tuzemské služební cesty RT Zahraniční služební cesty administrativních pracovníků Místní kancelář Služby Nájem kanceláře Energie, internetové připojení Poštovné, balené Publicita Bankovní poplatky

35 Hodnotící kritéria v rámci věcného hodnocení jsou z finanční stránky hodnoceny následující subkritéria: – Přiměřenost a provázanost rozpočtu k obsahové náplni a rozsahu projektu (max 10 bodů) – Obecné podmínky způsobilosti výdajů (max 3 body) 6.9.201535

36 Přiměřenost a provázanost rozpočtu k obsahové náplni a rozsahu projektu Posuzuje se opodstatněnost výše rozpočtu a jednotlivých rozpočtových položek vzhledem k délce trvání projektu, obsahu aktivit/etap, plánovaným výsledkům/výstupům. (V relevantních případech je přitom nezbytné zohlednit i délku a intenzitu práce s cílovou skupinou.)Zda jsou uvedené náklady nezbytné pro realizaci projektu či naopak, zda není rozpočet podhodnocený. Posuzuje se přehlednost rozpočtu - zřejmost členění nákladů do položek a skupin a míru jejich konkretizace 6.9.201536

37 Přiměřenost a provázanost rozpočtu k obsahové náplni a rozsahu projektu Přiměřeností rozpočtu projektu se rozumí respektování pravidla 3E – hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti z hlediska finančních nákladů ve vazbě na realizaci plánovaných aktivit, plánovaných výstupů a výsledků. Zejména je nutné posoudit: A) Přiměřenost mzdových nákladů/úvazků realizačního týmu vzhledem ke kvalitě (odbornosti) jeho činnosti a také k délce jeho aktivit/etap, které souvisí s prací s cílovou skupinou (např. práce lektora s cílovou skupinou, příprava materiálů pro práci s cílovou skupinou) B) Pokud žadatel hodlá realizaci projektu zajistit též externími dodávkami, je nutno posoudit, zda pořizované zboží či služby či stavební práce budou v projektu využity, zda nejsou pro realizaci projektu nadbytečné či zda parametry pořizovaného zboží a služeb nejsou nepřiměřené. C) Přiměřenost pronajímaných prostor vzhledem k potřebám projektu. D) Přiměřenost množství a parametry pořizovaného IT vybavení. E) Proporcionalitu jednotlivých rozpočtových kapitol uvnitř rozpočtu (např. proporcionalita nákupu zařízení pro realizační tým a úvazků členů realizačního týmu). F) Zda jednotlivé položky odpovídají cenám v místě a čase obvyklým. G) Zda jednotlivé položky odpovídají cenám stanoveným postupem doporučeným ŘO v Pravidlech pro žadatele a příjemce nebo ve výzvě. Přiměřenost a věcnou správnost je třeba posuzovat jak u jednotlivých položek rozpočtu projektu, resp. skupin položek, tak rozpočtu jako celku, aby nedošlo k posouzení pouze některých částí z rozpočtu, zatímco jiné nebudou vzaty v úvahu. 6.9.201537

38 Obecné podmínky způsobilosti výdajů Posuzuje se rozpočet z pohledu obecných podmínek způsobilosti výdajů, tj. věcné, místní a časové způsobilosti výdajů v rozpočtu. V případě, že žádost o podporu obsahuje nezpůsobilý výdaj, hodnotitel navrhuje jeho vyřazení z rozpočtu. V případě, že není možné nezpůsobilý výdaj z rozpočtu vyřadit (tzn. projekt by nebyl realizovatelný), není možné žádost o podporu doporučit k podpoře. 6.9.201538

39 Finanční milníky Příjemce je povinen předložit aktualizovaný finanční plán předfinancování a vyúčtování nejpozději před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. Na základě plánu budou nastaveny závazné průběžné finanční ukazatele projektu. Ukazatelem je poté 80% souhrnné plánované částky vyúčtování za každý po sobě jdoucích 12 měsíců. 6.9.201539

40 Finanční milníky V případě úpravy průběžných finančních ukazatelů je nutné požádat o podstatnou změnu projektu. Při nesplnění minimální výše finančního ukazatele je poskytovatel oprávněn udělit příjemci sankci. Její výše bude uvedena v právním aktu o poskytnutí podpory. 6.9.201540

41 Hraniční finanční ukazatel Jeden z průběžných finančních ukazatelů bude příjemci stanoven jako závazný hraniční finanční ukazatel. Hraničním ukazatelem projektu je 60% souhrnné plánované částky vyúčtování za období odpovídající cca 60% doby realizace projektu. Ponížení ukazatele lze pouze podstatnou změnou spolu s žádostí o snížení celkové částky dotace. 6.9.201541

42 Děkuji za pozornost 6.9.201542


Stáhnout ppt "Finanční řízení Ing. Michal Čech. Obsah Způsobilé výdaje Rozpočet projektu Přímé výdaje Nepřímé náklady Hodnotící kritéria Finanční milníky 6.9.20152."

Podobné prezentace


Reklamy Google