Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční řízení Ing. Michal Čech.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční řízení Ing. Michal Čech."— Transkript prezentace:

1 Finanční řízení Ing. Michal Čech

2 Obsah Způsobilé výdaje Rozpočet projektu Přímé výdaje Nepřímé náklady
Hodnotící kritéria Finanční milníky

3 Způsobilé výdaje

4 Způsobilé výdaje Aby mohl být výdaj považován za způsobilý, musí splňovat následující hlediska způsobilosti: Věcná způsobilost Přiměřenost výdaje Časová způsobilost výdaje Místní způsobilost Prokázání výdaje

5 Hlediska způsobilosti výdajů
Věcná způsobilost – výdaj musí být v souladu s právními předpisy EU a ČR, musí být v souladu s pravidly OP a podmínkami podpory (právní akt) Přiměřenost výdaje – výdaj musí být vynaložen v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti

6 Hlediska způsobilosti výdajů
Časová způsobilost – výdaj je časově způsobilý, pokud souvisí s nákladem, který vznikl v období průběhu realizace projektu. Termín pro zahájení projektu je nejdříve Místní způsobilost – výdaj je způsobilý, pokud je projekt realizován na území, na které se vztahuje program, v jehož rámci je podporován. Prokázání výdaje – výdaj musí být řádně identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný.

7 Rozpočet projektu

8 Sestavení rozpočtu Rozpočet žádosti o podporu musí být sestaven v souladu s pravidlem hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti plánovaných výdajů. Při sestavování rozpočtu projektu je nezbytné plánovat pouze takové výdaje, které mohou být z prostředků OP VVV financovány, tzv. způsobilé výdaje. Pro jednotlivé výzvy mohou být pravidla způsobilosti upřesněna, omezena pouze na určité kategorie výdajů, a to zejména s ohledem na charakter podporovaných aktivit v dané výzvě.

9 Obecné zásady tvorby rozpočtu
Přiměřenost a opodstatněnost celkové výše rozpočtu a jednotlivých rozpočtových položek zejména vzhledem k cílům a obsahu projektu, velikosti cílové skupiny, délce trvání projektu a obsahu klíčových aktivit, cílovým hodnotám výstupových a výsledkových indikátorů. Vzájemná provázanost jednotlivých položek rozpočtu s plánovanými aktivitami projektu a výdaji s nimi spojenými. Specifikování jednotlivých výdajů projektu v souhrnném rozpočtu v žádosti o podporu (struktura rozpočtu je definovaná ze strany ŘO).

10 Přímé výdaje neinvestiční
Osobní výdaje Cestovní náhrady Zahraniční Per Diems Hmotný majetek a materiál HW Osobní vybavení Stroje a zařízení Materiál Nehmotný majetek Odpisy Místní kancelář Nákup služeb Outsourcované služby (limit max 49% z celkových způsobilých výdajů) Nájem a leasing Správní a jiné poplatky Přímá podpora

11 Osobní výdaje Realizační tým
Odborné pozice – zaměstnanci, kteří zajišťují aktivity projektu a pracují s cílovou skupinou projektu. Administrativní tým projektu – pracovníci, kteří zajišťují chod projektu, provádějí jeho monitorování, připravují vyúčtování a zajišťují jeho publicitu (projektový a finanční manažer, asistent, PR manažer apod.). Smyslem jejich činnosti není práce s cílovou skupinou.

12 Osobní výdaje Způsobilé výdaje
hrubá mzda, plat nebo odměna z dohod zaměstnanců pracujících na projektu včetně zákonných náhrad, resp. příplatků (např. za práci přesčas, práci ve svátek, pokud zaměstnanec vykonával v tomto časovém období práce přímo s projektem související, odměn a prémií, atp.); odvody na sociální a zdravotní pojištění; nemocenská hrazená zaměstnavatelem; zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele; ostatní obligatorní výdaje (FKSP, SP, osobní překážky v práci či službě, indispoziční volno)

13 Cestovní náhrady Účel pracovní cesty musí vždy souviset s projektem a být v souladu s cíli projektu. Výdaje spojené s cestovnými náhradami musí odpovídat cenám obvyklým v místě a čase realizace projektu. Musí být realizovány osobami zapojenými do projektu (členy RT).

14 Stanovení sazeb mezd/platů
Stanovení sazby pomocí ISPV Alternativní způsob výpočtu mzdy/platu Využití limitů stanovených v kapitole 1 dokumentu „Seznam mezd/platů a možné postupy stanovení mezd/platů pro zaměstnance/pracovníky podílející se na realizaci projektů OP VVV“ – lze využít pouze pro pozice S3 manažer a S3 developer

15 Cestovní náhrady Způsobilé výdaje
cestovné – výdaje spojené s dopravou na služební cestě ubytování/nocležné – za ceny v místě a čase obvyklé stravné – v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle odpovídajících vyhlášek MPSV nutné vedlejší výdaje – výdaje související s předmětem pracovní cesty, (parkovné, poplatky spojené s pracovní cestou, konferenční poplatky, poplatky za použití telefonu, dálniční poplatek, apod. Tyto výdaje lze hradit pouze na základě prokázaných úhrad účetních dokladů.) Per diems – náhrady zahraničním expertům (kryjí výdaje za ubytování, stravné a cestovné v ČR) cestovné zahraničního experta – způsobilý výdaj nad rámec per diems

16 Hardware a osobní vybavení
Pořízení serverů, stacionárních a přenosných personálních počítačů, tiskáren, komunikačních a síťových zařízení, specializovaných koncových zařízení, lokálních sítí, vybavení vědeckých pracoven nábytkem (mobilním i vestavěným), mikroskopy, mobilní telefony, atd. Pořizovací cena samostatných movitých věcí a souborů majetku v účetnictví je rovna, či je nižší než Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Způsobilým výdajem je pořizovací cena (včetně montáže, dopravy, zapojení, apod.).

17 Stroje a zařízení Nákup nových i použitých strojů a zařízení nebo technické zhodnocení stávajícího majetku, kde pořizovací cena samostatných movitých věcí a souborů majetku v účetnictví je rovna, či je nižší než Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Způsobilým výdajem je pořizovací cena (včetně montáže, dopravy, zapojení, apod.).

18 Materiál Vybavení a výzkumný či výukový materiál (chemikálie, součástky, učebnice, materiál pro praktickou výuku,…) sloužící pro odborné klíčové aktivity nebo přímou práci s cílovou skupinou.

19 Drobný nehmotný majetek
Nákup softwaru, databází (včetně jejich údržby a aktualizace), práv duševního vlastnictví (know-how, licence, patenty, atd.). Pořizovací cena nehmotného neinvestičního majetku je rovna, či je nižší než Kč. Způsobilým výdajem je pořizovací cena (včetně instalace, uživatelské podpory, apod.), u know-how pak ocenění znaleckým posudkem od příslušného soudního znalce.

20 Odpisy Odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku pořízeného před začátkem nebo i v průběhu realizace projektu. Způsobilost výdajů na základě splnění podmínek: k nákupu dotčeného majetku nebyly využity veřejné prostředky příjemce si vybere formu odpisování způsobilým výdajem je daňový odpis

21 Místní kancelář Tato kapitole je hrazena v plné výši z nepřímých nákladů.

22 Nákup služeb Podmínky způsobilosti
dodávky veškerých služeb jsou v souladu s cíli projektu a přispívají k jejich naplňování; dodávky služeb bezprostředně souvisejí s realizací projektu (časově i místně); limit je stanoven na max. 49% celkových způsobilých výdajů – platí pro podpoložku Outsourcované služby.

23 Nákup služeb nákup na zakázku vyvíjených nebo vytvářených publikací, školicích materiálů a multimediálních pomůcek; odborné služby/studie a výzkum ; audit projektu; výdaje na konference/kurzy (zajištění realizace konferencí nebo kurzů pořádaných příjemcem nebo partnerem s finančním příspěvkem); energie (pro realizaci aktivit projektu); opravy a údržba (ve vazbě na aktivity projektu); jiné výdaje (právní poradenství, znalecké posudky, vzdělávání členů odborného týmu související s projektem).

24 Nájem a leasing Není-li pro účely projektu hospodárné zakoupení příslušného movitého nebo nemovitého majetku, lze využít jeho krátkodobého nebo dlouhodobého pronájmu. Leasing: Finanční Operativní

25 Správní a jiné poplatky
Podmínky způsobilosti hospodárnost a přímá vazba na projekt případně požadavek poskytovatele podpory na jejich vynaložení v souvislosti s projektem Způsobilé výdaje pojištění majetku, správní a místní poplatky, poplatky v zájmových organizacích či jiných uskupeních

26 Nákup služeb - specifika
Při zabezpečení občerstvení formou cateringu jsou výdaje způsobilé jenom v případě řádného zdůvodnění. V rámci vzdělávacích aktivity (školení, semináře, apod.), které svou hodnotou přesahují Kč/akce/osoba nebo mají dlouhodobý charakter, jsou způsobilé pouze 1x pro danou pozici realizačního týmu v průběhu realizace projektu.

27 Přímá podpora Způsobilé výdaje Mzdové příspěvky
náhrada části mzdových výdajů zaměstnavateli za zaměstnance účastnícího se školení Cestovné, ubytování a stravné realizací praxí, stáží, exkurzí a vícedenních vzdělávacích pobytů hrazeno formou přímé úhrady jednotlivci cestovné, ubytování a stravné realizované formou služby je vykazováno v kapitole rozpočtu Nákup služeb Doprovodné aktivity výdaje související se zapojením cílové skupiny v projektu zajištěním asistenta/asistentských služeb poskytovaných přímo zástupcům cílových skupin výdaje na pedagogický dozor dětí, žáků a studentů jako cílové skupiny

28 Přímá podpora Pro projekty Smart akcelerátor jsou způsobilé také výdaje, které souvisí s poskytnutím voucheru v rámci aktivity Asistence. Maximální hodnota voucheru je 500 tis. Kč.

29 Přímé výdaje investiční
Stroje a zařízení Hardware a osobní vybavení Dlouhodobý nehmotný majetek Investice mohou tvořit max. 50% celkových způsobilých výdajů

30 Stroje a zařízení Nákup nových i použitých strojů a zařízení nebo technické zhodnocení stávajícího majetku, kdy ocenění samostatných movitých věcí a souborů majetku v účetnictví převyšuje částku Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Způsobilým výdajem je pořizovací cena (včetně montáže, dopravy, zapojení, apod.).

31 Hardware a osobní vybavení
Pořízení serverů, stacionárních a přenosných personálních počítačů, tiskáren, komunikačních a síťových zařízení, specializovaných koncových zařízení, lokálních sítí, vybavení vědeckých pracoven nábytkem (mobilním i vestavěným), mikroskopy, mobilní telefony, atd. , kdy ocenění samostatných movitých věcí nebo souborů majetku v účetnictví převyšuje částku Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Způsobilým výdajem je pořizovací cena (včetně montáže, dopravy, zapojení, apod.)

32 Dlouhodobý nehmotný majetek
Nákup softwaru, databází (včetně jejich údržby a aktualizace), práv duševního vlastnictví (know- how, licence, patenty, atd.), kdy pořizovací cena dlouhodobého nehmotného majetku převyšuje částku Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Způsobilým výdajem je pořizovací cena (včetně instalace, uživatelské podpory, apod.), u know- how pak ocenění znaleckým posudkem od příslušného soudního znalce.

33 Nepřímé náklady Výše NN je odvozena výpočtem paušální sazbou k výši celkových přímých výdajů. Dolní hranice (v Kč) přímých výdajů Horní hranice (v Kč) přímých výdajů Sazba nepřímých nákladů 13  25% 13  21  21% 21  30  18% 30  40  16% 40  50  14% 50  a více 12% Administrativní kontrole podléhá jen výše skutečně čerpaných NN. Viz Pravidla pro žadatele a příjemce kapitola Nepřímé náklady

34 Nepřímé náklady Administrace projektu, např.:
Osobní náklady – realizační tým (RT) Pozice spojené s řízením projektu Účetnictví, personalistika, ostraha, úklid, údržba, IT podpora Zařízení a vybavení Hardware a software související s administrací projektu Spotřební materiál – kancelářské potřeby Cestovní náhrady Tuzemské služební cesty RT Zahraniční služební cesty administrativních pracovníků Místní kancelář Služby Nájem kanceláře Energie, internetové připojení Poštovné, balené Publicita Bankovní poplatky

35 Hodnotící kritéria v rámci věcného hodnocení jsou z finanční stránky hodnoceny následující subkritéria: Přiměřenost a provázanost rozpočtu k obsahové náplni a rozsahu projektu (max 10 bodů) Obecné podmínky způsobilosti výdajů (max 3 body)

36 Přiměřenost a provázanost rozpočtu k obsahové náplni a rozsahu projektu
Posuzuje se opodstatněnost výše rozpočtu a jednotlivých rozpočtových položek vzhledem k délce trvání projektu, obsahu aktivit/etap, plánovaným výsledkům/výstupům. (V relevantních případech je přitom nezbytné zohlednit i délku a intenzitu práce s cílovou skupinou.)Zda jsou uvedené náklady nezbytné pro realizaci projektu či naopak, zda není rozpočet podhodnocený. Posuzuje se přehlednost rozpočtu - zřejmost členění nákladů do položek a skupin a míru jejich konkretizace

37 Přiměřenost a provázanost rozpočtu k obsahové náplni a rozsahu projektu
Přiměřeností rozpočtu projektu se rozumí respektování pravidla 3E – hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti z hlediska finančních nákladů ve vazbě na realizaci plánovaných aktivit, plánovaných výstupů a výsledků. Zejména je nutné posoudit: A) Přiměřenost mzdových nákladů/úvazků realizačního týmu vzhledem ke kvalitě (odbornosti) jeho činnosti a také k délce jeho aktivit/etap, které souvisí s prací s cílovou skupinou (např. práce lektora s cílovou skupinou, příprava materiálů pro práci s cílovou skupinou) B) Pokud žadatel hodlá realizaci projektu zajistit též externími dodávkami, je nutno posoudit, zda pořizované zboží či služby či stavební práce budou v projektu využity, zda nejsou pro realizaci projektu nadbytečné či zda parametry pořizovaného zboží a služeb nejsou nepřiměřené. C) Přiměřenost pronajímaných prostor vzhledem k potřebám projektu. D) Přiměřenost množství a parametry pořizovaného IT vybavení. E) Proporcionalitu jednotlivých rozpočtových kapitol uvnitř rozpočtu (např. proporcionalita nákupu zařízení pro realizační tým a úvazků členů realizačního týmu). F) Zda jednotlivé položky odpovídají cenám v místě a čase obvyklým. G) Zda jednotlivé položky odpovídají cenám stanoveným postupem doporučeným ŘO v Pravidlech pro žadatele a příjemce nebo ve výzvě. Přiměřenost a věcnou správnost je třeba posuzovat jak u jednotlivých položek rozpočtu projektu, resp. skupin položek, tak rozpočtu jako celku, aby nedošlo k posouzení pouze některých částí z rozpočtu, zatímco jiné nebudou vzaty v úvahu.

38 Obecné podmínky způsobilosti výdajů
Posuzuje se rozpočet z pohledu obecných podmínek způsobilosti výdajů, tj. věcné, místní a časové způsobilosti výdajů v rozpočtu. V případě, že žádost o podporu obsahuje nezpůsobilý výdaj, hodnotitel navrhuje jeho vyřazení z rozpočtu. V případě, že není možné nezpůsobilý výdaj z rozpočtu vyřadit (tzn. projekt by nebyl realizovatelný), není možné žádost o podporu doporučit k podpoře.

39 Finanční milníky Příjemce je povinen předložit aktualizovaný finanční plán předfinancování a vyúčtování nejpozději před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. Na základě plánu budou nastaveny závazné průběžné finanční ukazatele projektu. Ukazatelem je poté 80% souhrnné plánované částky vyúčtování za každý po sobě jdoucích 12 měsíců.

40 Finanční milníky V případě úpravy průběžných finančních ukazatelů je nutné požádat o podstatnou změnu projektu. Při nesplnění minimální výše finančního ukazatele je poskytovatel oprávněn udělit příjemci sankci. Její výše bude uvedena v právním aktu o poskytnutí podpory.

41 Hraniční finanční ukazatel
Jeden z průběžných finančních ukazatelů bude příjemci stanoven jako závazný hraniční finanční ukazatel. Hraničním ukazatelem projektu je 60% souhrnné plánované částky vyúčtování za období odpovídající cca 60% doby realizace projektu. Ponížení ukazatele lze pouze podstatnou změnou spolu s žádostí o snížení celkové částky dotace.

42 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Finanční řízení Ing. Michal Čech."

Podobné prezentace


Reklamy Google