Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Finanční část projektu Rozpočet projektu Seminář pro žadatele – 3. výzva oblast podpory 3.2 22.11.2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Finanční část projektu Rozpočet projektu Seminář pro žadatele – 3. výzva oblast podpory 3.2 22.11.2011."— Transkript prezentace:

1 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Finanční část projektu Rozpočet projektu Seminář pro žadatele – 3. výzva oblast podpory 3.2 22.11.2011

2 2 Zásady při sestavování rozpočtu Při sestavení rozpočtu je třeba vycházet z plánovaných aktivit a činností projektu Rozpočet projektu zahrnuje i výdaje partnera Financovány mohou být pouze tzv. způsobilé výdaje Do rozpočtu se nezahrnují nepřímé náklady (nevkládat např. do kapitoly osobních nákladů administrativní pracovníky, asistenty apod.) Důležité je ohlídat % limity jednotlivých kapitol rozpočtu či křížového financování dle platné příručky pro žadatele a dle vyhlášené výzvy (Benefit tyto limity nehlídá!!)

3 Souhrn kapitol rozpočtu grantového projektu 01 Osobní náklady 02 Služební cesty zahraniční 03 Zařízení (limit 25% CV projektu) 04 Místní kancelář – nepřímé náklady 05 Nákup služeb (limit 49% CV projektu) 06 Stavení úpravy 07 Přímá podpora (limit 20% CV projektu) 08 Náklady vyplývající přímo ze smlouvy

4 01 kapitola - Osobní náklady Doporučení 50-60 % CZV rozpočtu projektu Způsobilým výdajem jsou hrubé mzdy zaměstnanců projektu a veškeré zákonné odvody hrazené zaměstnavatelem

5 5 01 kapitola - Osobní náklady Benefitová žádost ▪ záložka „Realizační tým“ - pracovní smlouvy (DPČ) – úvazek formou např. 50 % nebo 100 % odpovídající skutečné výši úvazku, sazba se uvádí jako hrubá mzda za měsíc - DPČ a DPP – úvazek formou celkového počtu hodin pro projekt, sazbu uvést jako hrubou mzdu za hodinu ▪ záložka „Rozpočet projektu“ - do rozpočtu uvést položkově jednotlivé pracovní pozice - hrubou mzdu k jednotlivým pracovním pozicím - pozor na zvolenou jednotku a sazbu Pracovní smlouvy (DPČ) > jednotka měsíc, sazba Kč/měsíc DPP, DPČ > jednotka hodina, sazba Kč/hod

6 6 01 kapitola - Osobní náklady „Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK“ obsaženo v metodickém dopise 4.3, platný od 6.9.2011 » http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyse-mezd-platu-v-projektech-op-vk

7 7 02 kapitola – Služební cesty zahraniční  Zahraniční služební cesta/stáž musí být v žádosti blíže specifikována  výdaje spojené se služebními cestami zahraničními pracovníků projektu, kteří mají v rámci projektu uzavřen pracovně právní vztah  Zahraniční cestovné lze čerpat pouze v případě, že je schváleno v projektové žádosti a není možné navyšovat položky rozpočtu související se zahraniční služební cestou.  Výpočet cestovních náhrad se řídí zákonem číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, platnou vyhláškou MPSV, interními předpisy organizace a platnou příručkou pro příjemce

8 8 03 kapitola – Zařízení Limit 25 % CZV projektu včetně křížového financování.  Nehmotný majetek do 60 tis. Kč – software, studijní programy s PC do 60 tis. Kč  Dlouhodobý nehmotný majetek – software, studijní programy, licence s PC nad 40 tis. Kč. Jedná se o investice  Drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč – počítače, notebooky, tiskárny, výukové materiály.. s pořizovací cenou do 40 tis. Kč za 1 ks  Výdaje na opravy a údržbu = nepřímé výdaje

9 9 03 kapitola – Zařízení Křížové financování Limit křížového financování je stanoven výzvou a to v maximální výši 20 % z celkových způsobilých výdajů projektu 1) Investiční část nábytek a vybavení s dobou použitelnosti nad 1 rok a pořizovací cenou nad 40 tis. Kč za kus Jestliže se do projektu nakoupí interaktivní tabule včetně zařízení sloužící k zajištění funkčnosti interaktivní tabule » souboru movitých věcí tzn. interaktivní tabule + software + příslušenství = PC přesahující 40tis. Kč, potom tento soubor majetku patří do investiční části křížového financování. stavební úpravy, které u jednotlivého majetku v úhrnu převýší ve zdaňovacím období 40 tis. Kč, (rekonstrukce, modernizace), musí sloužit pro realizaci aktivit s cílovou skupinou. 2) Neinvestiční část nábytek nebo vestavěné skříně do 40 tis. Kč ( textilní doplňky, podlah.krytiny, koberce, záclony a závěsy – nejsou nábytkem, lze zahrnout pouze do drobného hmot. majetku do 40 tis. Kč) Vybavení a nábytek by měl být používán k realizaci aktivit CS. V rámci KF lze hradit vybavení a nábytek pro potřeby realizačního týmu pouze pokud je to zvlášť zdůvodněno + musí být dodržen stanovený limit 15 000 Kč na jeden přepočtený pracovní úvazek.

10 04 kapitola – Místní kancelář » nepřímé náklady Kapitolu 04 Místní kancelář nelze v rozpočtu vyplnit, jedná se nepřímé náklady Kapitola zahrnuje všechny výdaje související s provozem kanceláře projektu: nájem kanceláře, nákup vody, paliv, energie, internet, telefon, fax, poštovné, spotřební materiál, úklid a údržbu.

11 11 05 kapitola – Nákup služeb Limit kapitoly 49 % na CZV projektu 1) Publikace/školící materiály/manuály -vývoj a vytváření nových publikací, školících materiálů nebo multimediálních pomůcek vytvořených dodavatelem na zakázku -již vydané publikace, v obchodní síti dostupné spadají do Drobného hmotného majetku (položka 3.3) 2) Odborné služby/Studie a výzkum -zpracování analýz, sběr dat, výzkumy nezbytné pro realizaci projektu

12 12 05 kapitola – Nákup služeb 3) Náklady na konference/kurzy -školení nebo konference do kterých budou zapojeni zástupci cílové skupiny, hostující účastníci a širší veřejnost -např. pronájem prostor a konferenční techniky pro CS 4) Podpora účastníků (stravování, ubytování) - občerstvení a ubytování souvisí s položkou „náklady na konference/kurzy“ - stravné lze hradit CS i ostatním účastníkům akce - stravné max. 300,- Kč na den a osobu (300 Kč = 8 hodin) v případě kratší doby trvání je nutné stravné poměrem krátit - ubytování lze hradit pouze účastníkům cílové skupiny - ubytování max. 1 500,- Kč za osobu a noc 5) Jiné výdaje - např. poradenství, doprava CS fakturována dopravcem

13 13 06 kapitola – Stavební úpravy Stavební úpravy musí bezprostředně souviset s realizovaným projektem (např. úprava pracovního místa nebo přístupu pro osoby se zdravotním postižením pro realizaci aktivit s cílovou skupinou) 1) Drobné stavební úpravy -nesmí přesáhnout za všechny dokončené stavební úpravy v jednom zdaňovacím období 40 tis. Kč za jednotlivou účetní položku majetku 2) Stavební úpravy v rámci křížového financování -u jednotlivého majetku za zdaňovací období přesáhly stavební úpravy 40 tis. Kč jedná se o investici, nutno hradit z investičních prostředků -jedná se o rekonstrukce nebo modernizace -stavební úpravy v rámci křížového financování lze provádět pouze na majetku příjemce/partnera/zřizovatele (NE na majetku v pronájmu)!! -Stavební úpravy v rámci KF musí být schváleny v rozpočtu a nelze tuto položku v průběhu realizace projektu navyšovat

14 14 07 kapitola – Přímá podpora Limit kapitoly 20 % na CZV projektu Výdaje spojené zejména se zapojením cílové skupiny (účastníci kurzů, žáci) do projektových aktivit 1) Mzdové příspěvky 2) Cestovné, ubytování a stravné jízdní výdaje, cestovné, stravné spojené s realizací praxí a stáží hrazených jednorázově jízdní výdaje odpovídající ceně za jízdenku 2. třídy hromadné dopravy, ubytování v ČR max. 1 500 Kč za osobu a noc; celodenní stravování max. 300 Kč za osobu 3) Doprovodné aktivity Např. vstupenky na akce, kterých se účastní cílová skupina

15 15 08 kapitola – Náklady vyplývající přímo ze smlouvy  Kapitola zahrnuje pouze náklady, které vzniknou z povinností daných Smlouvou o realizaci GP.  Audit - v případě, že je schválená podpora rovna nebo vyšší 10 000 000 Kč, je příjemce povinen zadat vybranému auditorovi zpracování závěrečného auditu - musí se jednat o auditora nebo auditorskou firmu, která je zapsána v Komoře auditorů ČR

16 10 kapitola – Nepřímé náklady Do rozpočtu nesmí být nepřímé náklady vůbec zahrnuty! Rozpočet projektu vytvořený v Benefitu musí obsahovat pouze přímé náklady. Nepřímé náklady se v Benefitu počítají samy na základě zadaných přímých nákladů. Přesná specifikace v PpŽ str. 35-39.

17 Rozpočet projektu Investiční výdaje = položky (03.02 + 03.08.01 + 06.02) Neinvestiční výdaje = kapitoly (01+02+03+05+06+07+08) - položky (03.02 + 03.08.01 + 06.02) Křížové financování = položky (03.08.01 + 03.08.02 + 06.02)

18 Benefit 7  Záložka „Rozpočet projektu“ » praktická ukázka tvorby rozpočtu v ostré verzi Benefit7  Záložka „Harmonogram čerpání“ V této záložce se uvádí částky přepokládaných způsobilých výdajů prokázaných žadatelem za každé monitorovací období realizace, a to souhrnně za žadatele i partnery. 1. finanční plán = 1. Žádost o platbu, do harmonogramu se neuvádí 1. poskytnutá záloha po podpisu smlouvy Součet všech položek harmonogramu čerpání je roven celkovým způsobilým výdajům projektu. Přehled představuje finanční plán jednotlivých požadavků na čerpání dotace, který slouží žadateli k rozvržení předpokládaných žádostí o platbu v určitém časovém období. 1. záloha ve výši 20 % z celkových nákladů projektu, datum – do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy. Další zálohy = Žádosti o platbu, datum první žádosti o platbu se uvádí 3 měsíce od zahájení realizace projetku

19 19 Děkuji za pozornost Ing. Martin Málek malek.m@kr-ustecky.cz 475 657 889


Stáhnout ppt "1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Finanční část projektu Rozpočet projektu Seminář pro žadatele – 3. výzva oblast podpory 3.2 22.11.2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google