Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Finanční část projektu (zpracování rozpočtu grantového projektu) 5.5.2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Finanční část projektu (zpracování rozpočtu grantového projektu) 5.5.2008."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Finanční část projektu (zpracování rozpočtu grantového projektu) 5.5.2008

2 Základní dokumenty, žádost Prováděcí dokument, Příručka pro žadatele OP VK, Metodika způsobilých výdajů 2007 - 13, text výzvy. Informace Řídícího orgánu na www.msmt.czwww.msmt.cz Informace ZS : http://www.pardubickykraj.cz v sekci Fondy EU/operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnosthttp://www.pardubickykraj.cz Předkládání žádosti on-line: www.eu-zadost.czwww.eu-zadost.cz

3 Způsobilé výdaje (viz Příručka pro žadatele) Výdaje musí být: přiměřené (v cenách v místě a čase obvyklých), hospodárné (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu), účelné (nezbytné pro realizaci projektu), efektivní (maximální poměr mezi výstupy a vstupy projektu), vynaloženy na činnosti stanovené ve výzvě a na aktivity v souladu s obsahovou stránkou a cíli projektu, prokazatelné (doložitelné prvotními účetními doklady), výdaje musí vzniknout v průběhu realizace projektu (od okamžiku účinnosti smlouvy o realizaci GP do okamžiku ukončení realizace s výjimkami stanovenými v příručce pro příjemce).

4 Způsobilé výdaje dle kapitol rozpočtu 1. Osobní výdaje 2. Cestovní náhrady 3. Nákup zařízení 4. Místní kancelář 5. Nákup služeb 6. Drobné stavení úpravy související s realizací projektu 7. Přímá podpora 8. Náklady vyplývající přímo ze smlouvy

5 1. Osobní výdaje

6 2. Cestovní náhrady

7 3. Nákup zařízení (limit 25 % na CZV projektu včetně křížového financování)

8 4. Místní kancelář (limit 8 % na CZV projektu)

9 5. Nákup služeb (limit 49 % na CZV projektu)

10 6. Stavení úpravy

11 7. Přímá podpora

12 8. Náklady vyplývající přímo ze smlouvy

13 Křížové financování (KF) Výdaje spadající do KF nákup zařízení a vybavení hmotné povahy s pořizovací cenou nad 40 tis. Kč za položku (k realizaci aktivit cílové skupiny) nábytek bez ohledu na výši PC, např. židle, stoly, lavice, vestavěné skříně do 40 tis.Kč, postele a nábytkové stěny neuznatelné jsou např. textilní doplňky, podlahové krytiny, koberce, záclony a závěsy. stavební úpravy nad 40 tis. Kč za účelem usnadnění přístupu osobám zdravotně postiženým, úpravy výukových, tréninkových nebo pracovních prostor používaných na realizaci aktivit s cílovou skupinou. Podíl KF na celkových způsobilých výdajích v 1. výzvě činí 9 %

14 Žadatel smluvně zajistí, že zařízení a vybavení pořízené v rámci projektu bude po dobu trvání projektu a po dobu udržitelnosti projektu v majetku žadatele.

15 Oprávněnost výdajů V případě pořízení nového vybavení či zařízení hmotného majetku pracujícího jako sestava (PC nebo interaktivní tabule) se celá sestava bere jako jedna položka (např. u PC je to pevný disk, monitor, klávesnice, myš; u interaktivní tabule je to tabule, dataprojektor a počítač). Je zakázáno při pořizování dělit sestavu na jednotlivé komponenty!

16 Nezpůsobilé výdaje Příklady nezpůsobilých výdajů: výdaje spojené s přípravou projektu, výdaj nedoložený písemnými podklady, DPH pokud existuje zákonný nárok na její odpočet, přímé daně, daň z nemovitosti, daň dědická, darovací silniční, cla, úroky z úvěrů a půjček, správní poplatky, výdaje na právní spory, splátky finančního leasingu, Nájemné, pokud je žadatel vlastníkem nemovitosti, režijní náklady bez přímé vazby na projekt, mzdy zaměstnanců nepodílejících se na projektu, penzijní připojištění, životní pojištění, příspěvky na rekreace, odstupné, peněžitá pomoc v mateřství.

17 DPH DPH není způsobilým výdajem, pokud má příjemce nárok na odpočet DPH na vstupu. Plátce DPH způsobilým výdajem je ta část DPH, na kterou není u daného přijatého plnění nárok na odpočet, nezpůsobilý výdaj i v případě že příjemce neuplatní nárok na odpočet daně na vstupu na základě vlastního rozhodnutí. Neplátce DPH DPH je způsobilým výdajem (příjemce nemůže nárokovat odpočet DPH na vstupu).

18 Platby (úhrady výdajů) v rámci projektu Příjemce podpory je povinen zřídit samostatný účet projektu před podpisem Smlouvy o realizaci GP. Zálohová platba 30 pracovních dnů od uzavření Smlouvy o realizaci GP ve výši 18 % způsobilých nákladů projektu (dle schváleného rozpočtu). Průběžné platby ve výši prokázaných způsobilých výdajů v jednotlivých žádostech o platbu (vždy po 3 měsících), do celkové výše 90 % rozpočtu. Závěrečná platba závěrečná platba až po předložení závěrečné žádosti o platbu (cca 10 % celkových nákladů dle skutečného čerpání) a závěrečného vyúčtování projektu.

19 Partnerství Partner projektu musí splňovat stejná kritéria oprávněnosti jako samotný žadatel. Partner se podílí na přípravě, koordinaci a zajištění projektu nebo některou část zajišťuje samostatně. Druhy partnerství s finančním příspěvkem partner přejímá část finanční podpory na realizaci aktivit (stanoveno ve Smlouvě o partnerství – přílohou je i rozpočet partnera členěný stejně jako rozpočet příjemce), partner předkládá příjemci kopie uhrazených účetních dokladů (úhrady partnerovi jsou realizovány zálohově nebo na základě žádosti o platbu), partner nemůže vystavovat faktury pro příjemce. bez finančního příspěvku podílí se na realizaci věcných aktivit projektu formou konzultací, odborné garance apod., ale není mu poskytován žádný finanční příspěvek za účast na realizaci projektu.

20 Účetnictví projektu Příjemce je povinen vést oddělené účetnictví ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a transparentní analytické účty související s realizací projektu.

21 Archivace dokumentace povinnost archivovat všechny dokumenty vztahující se k projektu stanoví Smlouva o realizaci GP, příjemce ponechá originály dokladů jako součást svého účetnictví, daňové evidence a ostatních evidencí a při jejich uchovávání se řídí českými právními předpisy, příjemce podpory a partneři musí pro účely kontroly archivovat veškerou dokumentaci projektu do roku 2025.

22 Výběrové řízení již od částky 100 tis. Kč bez DPH je nutné dodržovat stanovené postupy při výběru dodavatelů VŘ není nutné 0 - 100 000 Kč - přímé zadání zakázky, nemusí být písemná smlouva., Zjednodušené VŘ (musí být písemná smlouva, oslovení prokazatelně alespoň 3 dodavatelů) 100 001 – 500 000 Kč, 500 001 – 1 999 999 Kč (nutné uveřejnění výzvy na www.msmt.cz/eu/verejne-zakazky). www.msmt.cz/eu/verejne-zakazky VŘ podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 2 000 000 Kč a výše.

23 Audit projektu povinnost provést audit projektu v případě, že schválený příspěvek z veřejných prostředků je 3 mil. Kč a vyšší, výrok auditora je součástí závěrečné zprávy projektu. Auditor ve zprávě potvrzuje správnost, ověřitelnost a důvěryhodnost účetní evidence, správnost evidovaných způsobilých výdajů vztahujících se k projektu.

24 Kontakt Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství, mládeže a sportu oddělení programové pomoci EU ve školství Ing. Eva Izáková finanční manažer Tel. 466 026 325 email: eva.izakova@pardubicky kraj.cz

25 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Finanční část projektu (zpracování rozpočtu grantového projektu) 5.5.2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google