Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zvýšení základního kapitálu MV608K Právo obchodních společností 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zvýšení základního kapitálu MV608K Právo obchodních společností 1."— Transkript prezentace:

1 Zvýšení základního kapitálu MV608K Právo obchodních společností 1

2 Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti – základní zásady Stoupá číselná hodnota zákl. kap. zapsaná v obchodním rejstříku, zvyšuje se i vlastní kapitál společnosti, tedy rozsah vlastních vázaných zdrojů společnosti Rozhodnutí o rozsahu zvýšení je závislé jen na společnosti, není předepsána žádná minimální částka zvýšení, je však respektována zásada zachování základního kapitálu Zákon neupravuje ochranu třetích osob – zvýšení posiluje finanční stabilitu společnosti Rozhodování o zvýšení náleží valné hromadě, ale rozhodováním může být pověřeno i představenstvo Zákon upravuje ochranu právního postavení společníků

3 Rozvaha (bilance) AKTIVAPASIVA A. Pohledávky za upsaný základní kapitálA. Vlastní kapitál B. Dlouhodobý majetekA.I. Základní kapitál B.I. Dlouhodobý nehmotný majetekA.II. Kapitálové fondy B.II. Dlouhodobý hmotný majetekA.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku B.III. Dlouhodobý finanční majetekA.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období C. Oběžná aktivaB. Cizí zdroje C.I. ZásobyB.I. Rezervy C.II. Dlouhodobé pohledávkyB.II. Dlouhodobé závazky C.III. Krátkodobé pohledávkyB.III. Krátkodobé závazky C.IV. Krátkodobý finanční majetekB.IV. Bankovní úvěry a výpomoci D.I. Časové rozlišeníC.I. Časové rozlišení

4 Druhy zvýšení základního kapitálu efektivní zvýšení základního kapitálu, kdy se zvětšuje nejen číselné vyjádření zdroje, ale dochází též ke vzrůstu vnitřních zdrojů společnosti, popř. ke změně právního postavení akcionářů nominální zvýšení, při němž je základní kapitál zvětšován jen ve svém číselném vyjádření, aniž by došlo ke skutečnému růstu majetku, mění se jen volné zdroje na vázané.

5 Postup při zvyšování základního kapitálu (obecná pravidla) rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů, vyžaduje se též souhlas alespoňdvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala. o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis obsah usnesení je zákonem předepsán Účinky zvýšení nastávají dnem zápisu zvýšení do obchodního rejstříku obsah oznámení o konání valné hromady určuje zákon Oznámení upraveno obecně - § 407, § 485 Nutné 2/3 hlasů přítomných + 2/3 hlasů vlastníků těch druhů akcií, jejichž práva jsou rozhodnutím dotčena - § 416, 417 Rozhodnutí se osvědčuje veřejnou listinou - § 416 odst. 2 ZOK, § 567 – 569 NOZ Obsah usnesení viz § 475, 498, 507 Účinky zvýšení nastávají dnem zápisu do obchodního rejstříku s výjimkou společností s akciemi přijatými k obchodování na evropském regulovaném trhu - § 464

6 Údaje na pozvánce na valnou hromadu (oznámení o konání valné hromady) obecné údaje podle ust. § 184a odst. 3 ObchZ údaje shodné s rozhodnutím valné hromady o zvýšení Údaje, které se uvedou vždy, pokud se má rozhodovat o zvýšení Speciální údaje

7 Způsoby zvýšení Upsáním nových akcií Podmíněné zvýšení základního kapitálu Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti Kombinované zvýšení V ZOK není upraveno

8 Postup při zvyšování upsáním nových akcií Usnesení valné hromady o zvýšení upsáním nových akcií a zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku Realizace přednostního práva na upisování akcií Úpis akcií neupsaných při přednostním úpisu Splacení emisního kursu Zápis zvýšení do obchodního rejstříku

9 Postup zvýšení upsáním nových akcií podle ZOK Usnesení valné hromady a jeho zápis do obchodního rejstříku - § 475, 476, 477 Přednostní právo na úpis nových akcií – dosavadní akcionáři(§ 484), stanovami nelze omezit ani vyloučit (§ 487), omezení nebo vyloučení pouze rozhodnutím valné hromady v důležitém zájmu společnosti - § 488, akcinář se přednostního práva může vzdát - § 490 Rozhodnutí VH Přednostní úpis Zbytek podle dohody akcionářů nebo Upíše určitý zájemce Rozhodnutí VH Akcionáři se vzdali přednostního práva Zvýšení dohodou všech nebo Úpis provede určitý zájemce Rozhodnutí VH o vyloučení přednostního práva Zvýšení dohodou akcionářů nebo Úpis provede určitý zájemce Všechny akcie upíše obchodník s cennými papíry - § 489 Splacení emisního kursu nových akcií : § 247, 253 Zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku

10 Podmíněné zvýšení Usnesení valné hromady - § 507 ZOK Zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku - § 508 ZOK Uplatnění práv z dluhopisů Zápis zvýšení do obchodního rejstříku - § 510 Právo z vyměnitelných dluhopisů – na základě písemné žádosti § 509 odst. 1 Právo z prioritních dluhopisů – realizace přednostního úpisu § 509 odst. 2 Na zvýšení se mohou podílet věřitelé podle pravidel v rozhodnutí VH a uplatnit toto právo v úvěrové nebo jiné smlouvě - § 505 odst. 2, § 506

11 Zvýšení z vlastních zdrojů společnosti Usnesení valné hromady, ověření účetní závěrky auditorem bez výhrad - § 497, 498 Vydání nových akcií a jejich bezplatné rozdělení mezi akcionáře Zvýšení jmenovité hodnoty akcií Výměna akcií Změna zápisu v evidenci zaknihovaných akcií Vyznačení jejich vyšší jmenovité hodnoty Zápis zvýšení do obchodního rejstříku - § 496 odst. 2 Listinné akcieZaknihované akcie § 499 – § 504

12 Zvýšení rozhodnutím představenstva - Pověření představenstva nebo správní rady valnou hromadou zvýšit základní kapitál, zákonný limit je ½ dosavadního výše základního kapitálu v době pověření, zvýšit možno i vícekrát v průběhu doby, na niž bylo pověření vydáno až do stanoveného limitu, maximální doba je 5 let - § 511, 512 - Zápis pověření do obchodního rejstříku - § 513 - Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu – osvědčuje se veřejnou listinou a zapisuje se do obchodního rejstříku - § 515 - další postup podle toho, jaký způsob zvýšení byl představenstvem nebo správní radou zvolen

13 Děkuji za pozornost Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0198 13 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "Zvýšení základního kapitálu MV608K Právo obchodních společností 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google