Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2009 – Právo duševního vlastnictví Mgr. Jiří Jirsa, M.A.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2009 – Právo duševního vlastnictví Mgr. Jiří Jirsa, M.A."— Transkript prezentace:

1 2009 – 21.3. 2009 Právo duševního vlastnictví Mgr. Jiří Jirsa, M.A.
Vysoká škola finanční a správní

2 Úvod Průběžná komunikace:
Ukončení předmětu: PRAVDĚPODOBNĚ: písemný test se zatrháváním odpovědí (systém: jen jedna odpověď správná) + jedna otázka vyžadující formulování vlastní odpovědi studentem učební materiály: přednášky, učebnice dle metodického listu

3 Právo duševního vlastnictví
podstatou práv duševního vlastnictví: je pomoci ochraně a rozvoji vědomostní báze lidstva, přístupu k ní a rozšiřování jejích výsledků výsledek duševní (tvůrčí) činnosti výsledek znalosti, myšlenky či informace NAPŘ: Gravitace v. Gilotina specifika duševního vlastnictví: nespotřebovatelnost, paralelní užití, atd. nehmotné statky=duševní vlastnictví

4 Právo duševního vlastnictví
Přehled oblastí: autorské právo a práva související patent průmyslový vzor užitný vzor ochranná známka označení původu, zeměpisné označení topografie polovodičových výrobků odrůdy rostlin, plemena zvířat (šlechtitelské právo) obchodní tajemství (know-how) - § 17 a násl. Obchod. zák. ochrana osobnosti - § 11 a násl. Občan. zákoníku obchodní firma - zejm. § 8 a násl. Obchod. zák. nekalá soutěž - § 41 a násl. Obchod. zák.

5 Nadzákonné principy a předpisy
čl. 34 (1) Práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti jsou chráněna zákonem. (2) Právo přístupu ke kulturnímu bohatství je zaručeno za podmínek stanovených zákonem. Listina základních práv a svobod Existuje zmínka o právu duševního vlastnictví v Ústavě ČR? čl. 10, 10a, 10b čl.10 Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.

6 Nadzákonné principy a předpisy
Právo duševního vlastnictví jako lidské právo: Všeobecná deklarace lidských práv, 1948, článek 27, odstavec 2: Každý má právo na ochranu morálních a materiálních zájmů, které vyplývají z jeho vědecké, literární nebo umělecké tvorby.

7 Nadzákonné principy a předpisy
Mezinárodní organizace a) OSN (UNESCO, WIPO) b) WTO c) EU Instituce v ČR? Ministerstvo kultury kolektivní správci (OSA, DILIA, Intergram, Gestor, OOA-S)

8 Nadzákonné principy a předpisy
princip teritoriality a mezinárodní smlouvy NAPŘ: německá díla v 19. století, největší pirát 19. století? - Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne ad a) UNESCO (Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu) formální (REGISTRAČNÍ) a neformální vznik ochrany Copyright o Všeobecné úmluvě o autorském právu ( , Ženeva) (c) Jiří Jirsa, 2005 (Čl.III - 9)

9 Nadzákonné principy a předpisy
1. Každý Zmluvný štát, ktorý podľa svojho vnútorného zákonodarstva vyžaduje ako podmienku ochrany práv autorov splnenie formálnych náležitostí, ako sú záznam, uloženie, registrácia, notárske osvedčenie, zaplatenie poplatkov, vyrobenie alebo vydanie na svojom území, musí pokladať tieto požiadavky za splnené pre každé dielo chránené podľa ustanovení tohto Dohovoru, ktoré sa po prvé vydalo mimo územia tohto štátu a ktorého autor nie je príslušníkom tohto štátu, ak od prvého vydania tohto diela všetky exempláre diela, vydaného so zvolením autora alebo každého iného vlastníka jeho práv majú značku (C v krúžku) s pripojením mena vlastníka autorského práva a s označením roku prvého vydania; označenie, meno a rok sa musia uviesť takým spôsobom a na takom mieste, aby bolo celkom zjavné, že je autorské právo vyhradené.

10 Nadzákonné principy a předpisy
ad a) WIPO (Světová organizace duševního vlastvnictví) Dohoda WIPO o autorském právu z r. 1996 Dohoda WIPO o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech z r. 1996 není sankční režim ad b) WTO (Světová obchodní organizace) TRIPS (Dohoda o duševním vlastnictví v oblasti obchodu) 1994 v rámci Uruguayského kola GATT jako součást dohod o WTO velmi účinný arbitrážní a sankční režim první arbitráž – USA – prohra, avšak nezrušení právní úpravy

11 Nadzákonné principy a předpisy
ad c) EU pro autorské právo – 7 směrnic Směrnice o ochraně počítačových programů z r. 1991 Směrnice o právu na pronájem a na půjčování a o některých právech souvisejících s právem autorským v oblasti duševního vlastnictví z r. 1992 Směrnice o koordinaci určitých pravidel z oboru práva autorského a práv souvisejících s právem autorským vztahujících se na satelitní vysílání a na kabelový přenos z r. 1993 Směrnice o harmonizaci ochranné doby práva autorského a některých práv souvisejících s právem autorským z r (prodloužení ochrany z 50 na 70 let po smrti autora) Směrnice o právní ochraně databází z r. 1996 Směrnice o informační společnosti z r. 2001 Směrnice o právu na opětný prodej ve prospěch autora originálu uměleckého díla z r. 2001 Směrnice o opatřeních a procedurách k zajištění prosaditelnosti práv k duševnímu vlastnictví z r. 2004

12 5) Autorské právo Novelizace: 81/2005 Sb. 61/2006 Sb. 216/2006 Sb.
Autorský zákon (o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským) č. 121/2000 Sb. ve znění zákona č. 186/2006 Sb. Novelizace: 81/2005 Sb. 61/2006 Sb. 216/2006 Sb. 186/2006 Sb. (398/2006 Sb. – úplné znění zákona) 168/2008 Sb.

13 5) Autorské právo 0. právo autorů
práva související s právem autorským (příklad hudebního CD s data stopou): 0. právo autorů textař hudební skladatel 1. práva výkonného umělce k jeho autorskému uměleckému výkonu zpěvák, kapela či orchestr 2. právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu hudební vydavatelství 3. právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho záznamu tj. audio-video záznam, výrobce videoklipu (pak ale i autoři – režisér atd.) a další dle - § 1 písm. b) (rozhlasový či televizní vysílatel)

14 Případ „Tvorba počítačového programu“
5) Autorské právo Případ „Tvorba počítačového programu“ pan X – tvořivá nálada – vytvoření počítačového programu typu „textový procesor“ Může si tuto myšlenku (textový procesor obecně) patentovat? Ochránit obecně před všemi dalšími autorským právem? NE - § 2 odst. 6 (tj. za žádných okolností autorské dílo není): Dílem podle tohoto zákona není zejména námět díla sám o sobě, denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě, myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, matematický a obdobný vzorec, statistický graf a podobný předmět sám o sobě. viz Foglar – Rychlé šípy, Shakespeare – Romeo a Julie (po 20 letech) Co AZ chrání? Konkrétní autorské dílo (jeho provedení) – např. program - dílo pana X

15 5) Autorské právo Rozdíl mezi: počítačový program a software?
Co může být dílem? (Def.) třeba: Kniha? Opera? Habilitační práce? Počítačový program? ANO - § 2 odst. 1 Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, § 65 odst. 1 Počítačový program je chráněn … jako dílo literární tj. zejména zdrojový kód Musí být dílo (kniha) originální? § 2 odst. 1 Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora tvůrčí fantazie autora ne rutinní postupy (strojové překlady) NAPŘ: Mona Lisa, Mozart v. Beethoven A u PP? To je vyjímka (nižší zákonné požadavky): § 2 odst. 2) Za dílo se považuje též počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem.

16 5) Autorské právo Apple a Microsoft – okna
§ 65 odst. 2) Myšlenky a principy, na nichž je založen jakýkoli prvek počítačového programu, včetně těch, které jsou podkladem jeho propojení s jiným programem, nejsou podle tohoto zákona chráněny. Kdy vzniká ochrana? Dokončením jako celek? NE – i části jsou chráněny § 2 odst. 3) Právo autorské se vztahuje na dílo dokončené, jeho jednotlivé vývojové fáze a části, včetně názvu a jmen postav, pokud splňují podmínky podle odstavce 1 nebo podle odstavce 2, jde-li o předměty práva autorského v něm uvedené. Shakespeare – Romeo a Julie po 20 letech – jména postav chráněny? Dílo volné (§ 28, více než 70 let po smrti autora)

17 5) Autorské právo - Pan Y požaduje důkaz o vytvoření? § 2 odst. 1
Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je 1. jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a 2. je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen "dílo"). Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické. tj. nejde jen o myšlenky v hlavě autora § 65 odst. 1) Počítačový program, bez ohledu na formu jeho vyjádření, včetně přípravných koncepčních materiálů, je chráněn jako dílo literární.

18 5) Autorské právo Pan Y se chce s panem X spojit: jen přeložíme nějaké anglické dílo do češtiny? a) Budou mít nějaké práva? Stanou se autoři přeloženého díla? b) Potřebují souhlas autora původního díla? a) i b) ANO: § 2 odst. (4): Předmětem práva autorského je také dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně překladu díla do jiného jazyka. Tím není dotčeno právo autora zpracovaného nebo přeloženého díla. dílo původní v. dílo odvozené

19 5) Autorské právo Porušuji právo tím, že jsem překopíroval ustanovení AZ a necituji zdroj? NE veřejný zájem § 3 Ochrana podle práva autorského se nevztahuje na a) úřední dílo, jímž je právní předpis, rozhodnutí, opatření obecné povahy, veřejná listina, veřejně přístupný rejstřík a sbírka jeho listin, jakož i úřední návrh úředního díla a jiná přípravná úřední dokumentace, včetně úředního překladu takového díla, sněmovní a senátní publikace, pamětní knihy obecní (obecní kroniky), státní symbol a symbol jednotky územní samosprávy a jiná taková díla, u nichž je veřejný zájem na vyloučení z ochrany, b) výtvory tradiční lidové kultury, není-li pravé jméno autora obecně známo a nejde-li o dílo anonymní nebo o dílo pseudonymní (§ 7); užít takové dílo lze jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu,

20 5) Autorské právo Přesně v jakém okamžiku začíná ochrana díla?
§9 odst. 1) Právo autorské k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. (např. zapískání melodie) Čím jsou nehmotné statky specifické v porovnání s věcmi? Autorské dílo je fixováno na určitý hmotný substrát § 9 (2) Zničením věci, jejímž prostřednictvím je dílo vyjádřeno, nezaniká právo autorské k dílu. (antická díla předaná přepisem) Berlínská zeď – kousky rozprodávány § 9 (3) Nabytím vlastnického práva nebo jiného věcného práva k věci, jejímž prostřednictvím je dílo vyjádřeno, nenabývá se oprávnění k výkonu práva dílo užít, není-li dohodnuto či nevyplývá-li z tohoto zákona jinak. Poskytnutím oprávnění k výkonu práva dílo užít jiné osobě zůstává nedotčeno vlastnické právo nebo jiná věcná práva k věci, jejímž prostřednictvím je dílo vyjádřeno, není-li dohodnuto či nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak. (Nalezení nahrávky ještě nezveřejněného filmu jiného)

21 5) Autorské právo Pan X a Y si společně založí s.r.o. a to vyprodukuje PP, kdo bude autorem? To s.r.o.? NE: § 5 (1) Autorem je fyzická osoba, která dílo vytvořila. (Právnická osoba nemůže být klasickým autorem v kontinentální právní kultuře), pes. Y bude radit X a ten dle jeho rad vytvoří dílo, jsou spoluautory? NE: § 8 (2) Spoluautorem není ten, kdo ke vzniku díla přispěl pouze poskytnutím pomoci nebo rady technické, administrativní nebo odborné povahy nebo poskytnutím dokumentačního nebo technického materiálu, anebo kdo pouze dal ke vzniku díla podnět. Spoluautorství (§8) v zásadě: rozhodování – jednomyslné, práva a povinnosti – společné a nerozdílné, výnosy dle velikosti jejich tvůrčích príspěvků (jinak stejné) Pan X může i zamlčet své jméno (§7), zastupuje jej pak zveřejnitel: - dílo anonymní – bez udání jména - dílo pseudonymní – pod krycím jménem či uměleckou značkou - Copyrightová doložka?

22 5) Autorské právo Zveřejnění a vydání díla (§ 4)
(konference, kresba dítěte, smluvní mlčenlivost, obchodní tajemství): (1) Prvním oprávněným veřejným přednesením, provedením, předvedením, vystavením, vydáním či jiným zpřístupněním veřejnosti je dílo zveřejněno. (uveřejnění díla na Internetu je zveřejnění, ne vydání) (2) Zahájením oprávněného veřejného rozšiřování rozmnoženin je dílo vydáno. (vydáním je dílo i zveřejněno)

23 5) Autorské právo § 10 – Dualistická teorie:
Právo autorské zahrnuje výlučná práva osobnostní (§ 11) a výlučná práva majetková (§ 12 a násl.). Praktický dopad? např. dědí se pouze majetková práva, u počítačových programů - u zaměstnaneckých děl Osobnostní práva jsou svázána pouze s autorem (nepřevoditelná; smrtí autora zaniká, avšak odst. 5 mohou bránit blízcí či kolektivní správce): I) rozhodnutí o zveřejnění (zda vůbec) II) osobování si autorství (je-li uvedení autorství při takovém užití obvyklé) III) nedotknutelnost díla (ne nakládání s dílem, jenž by snižovalo jeho hodnotu; tj. nemožnost bez dovolení vyretušovat logo televize či uvádět seriózní dílo v nevhodném kontextu) Je relevantní měřítko kvality/morálnosti/slušnosti k udělení ochrany autorskému dílu? režisér Jacques Tati – film Trafic 1971 ( – ), byl v 50. – 60. letech slavný, dnes vymizel kvůli TV – tehdy jen kina měla stereo zvuk Mnichovský olympijský fotbalový stadion – problém s pohledem na hřiště. Požadavek změny kvůli Mistorvství světa ve fotbale. Architekt nesouhlasil (50 mil. něm. marek – za žádnou cenu). Nový stadión. Socha předchozího vlastníka společnosti – odmítnuto její odebrání.

24 5) Autorské právo Majetková práva:
převod takových práv na jinou osobu možné jen na základě smlouvy (tzv. licenční smlouvy, dvojstranný právní úkon) Public domain problém atd. § 12 (1) Autor má právo své dílo užít v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva; jiná osoba může dílo užít bez udělení takového oprávnění pouze v případech stanovených tímto zákonem. restriktivní výklad zákonných vyjímek (2) Poskytnutím oprávnění podle odstavce 1 právo autorovi nezaniká; …

25 5) Autorské právo (4) Právem dílo užít je
a) právo na rozmnožování díla (§ 13), b) právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 14), c) právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 15), d) právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 16), e) právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 17), f) právo na sdělování díla veřejnosti (§ 18), zejména 1. právo na provozování díla živě nebo ze záznamu a právo na přenos provozování díla (§ 19 a 20), 2. právo na vysílání díla rozhlasem či televizí (§ 21), 3. právo na přenos rozhlasového či televizního vysílání díla (§ 22), 4. právo na provozování rozhlasového či televizního vysílání díla (§ 23). (5) Způsoby užití díla vyplývající z odstavce 4 se pro účely tohoto zákona vymezují v ustanoveních § 13 až 23. Dílo lze užít i jiným způsobem než způsoby uvedenými v odstavci 4.

26 5) Autorské právo Rozmnožování (§ 13)
(1) Rozmnožováním díla se rozumí zhotovování dočasných nebo trvalých, přímých nebo nepřímých rozmnoženin díla nebo jeho částí, a to jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě. Cache paměti (2) Dílo se rozmnožuje zejména ve formě rozmnoženiny tiskové, fotografické, zvukové, obrazové nebo zvukově obrazové, stavbou architektonického díla nebo ve formě jiné trojrozměrné rozmnoženiny anebo ve formě elektronické zahrnující vyjádření analogové i digitální.

27 5) Autorské právo Rozšiřování (§ 14)
(1) Rozšiřováním originálu nebo rozmnoženiny díla se rozumí zpřístupňování díla v hmotné podobě prodejem nebo jiným převodem vlastnického práva k originálu nebo k rozmnoženině díla, včetně jejich nabízení za tímto účelem. - Koncept vyčerpání práv: (2) Prvním prodejem nebo jiným prvním převodem vlastnického práva k originálu nebo k rozmnoženině díla v hmotné podobě, který byl uskutečněn autorem nebo s jeho souhlasem na území členského státu Evropských společenství nebo jiné smluvní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru, je ve vztahu k takovému originálu nebo rozmnoženině díla právo autora na rozšiřování pro území Evropských společenství a ostatních smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru vyčerpáno; právo na pronájem díla a právo na půjčování díla zůstává nedotčeno. týká se pouze té jedné konkrétní rozmnoženiny díla Rozmnožování a rozšiřování se týká hmotných substrátů

28 5) Autorské právo Pronájem – za účelem hospodářského prospěchu
Půjčování – bez prospěchu hmotná podoba, na dobu určitou Vystavování – originálu či rozmnoženiny Sdělování veřejnosti (§ 18) (1) Sdělováním díla veřejnosti se rozumí zpřístupňování díla v nehmotné podobě, živě nebo ze záznamu, po drátě nebo bezdrátově. (2) Sdělováním díla veřejnosti podle odstavce 1 je také zpřístupňování díla veřejnosti způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby zejména počítačovou nebo obdobnou sítí. (Internet) (3) Sdělováním díla veřejnosti není pouhé provozování zařízení umožňujícího nebo zajišťujícího takové sdělování. (Internetový provideři) (4) Sdělováním díla veřejnosti podle odstavců 1 a 2 nedochází k vyčerpání práva autora na sdělování díla veřejnosti.

29 5) Autorské právo Živé provozování a jeho přenos
Provozování ze záznamu a jeho přenos Vysílání rozhlasem nebo televizí družice, kabelové TV Přenos rozhlasového a televizního vysílání Domovní antény (3) Umožnění příjmu současného, úplného a nezměněného rozhlasového nebo televizního vysílání na přijímačích téže budovy, popřípadě komplexu budov k sobě prostorově nebo funkčně přináležejících, pomocí společných domovních antén se za užití díla nepovažuje za podmínky, že je umožněn příjem pouze zemského a nezakódovaného analogového vysílání a společný příjem není využíván za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Provozování rozhlasového a televizního vysílání hotelové pokoje – rozhodnutí ESD, musí se platit autorské odměny zdravotnická zařízení - vyjmuta

30 5) Autorské právo Jiná majetková práva
§ 24 Právo na odměnu při opětném prodeji originálu díla uměleckého Od 1500 EUR výše příloha § 25 Právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu (1) U zveřejněných děl, která lze rozmnožovat a) pro osobní potřebu fyzické osoby či vlastní vnitřní potřebu právnické osoby či podnikající fyzické osoby (§ 30 a 30a) pomocí přístroje k zhotovování tiskových rozmnoženin na papír nebo podobný podklad, anebo b) pro osobní potřebu fyzické osoby (§ 30) na podkladě zvukového, zvukově obrazového nebo jiného záznamu či rozhlasového nebo televizního vysílání jejich přenesením pomocí přístroje na nenahrané nosiče záznamu, má autor právo na odměnu v souvislosti s takovým rozmnožováním díla. …

31 5) Autorské právo Společná ustanovení pro majetková práva (§ 26)
1) Majetkových práv se autor nemůže vzdát; tato práva jsou nepřevoditelná a nelze je postihnout výkonem rozhodnutí; to neplatí pro pohledávky z takových majetkových práv vzniklé. freeware 2) Majetková práva jsou předmětem dědictví. Zdědí-li majetková práva k dílu více dědiců, použije se na jejich vzájemné vztahy k dílu ustanovení § 8 odst. 3 a 4 obdobně. Zdědí-li takto majetková práva stát nebo státu majetková práva připadnou, vykonává je svým jménem Státní fond kultury České republiky, … či kinematografie … (Spoluautoři) (3) Zanikne-li právnická osoba, která zdědila majetková práva k dílu, bez právního nástupce, připadají tato majetková práva státu. Ustanovení odstavce 2 věty druhé a třetí platí obdobně. (4) Ustanovení tohoto zákona o autorovi platí, pokud nevyplývá z jejich povahy jinak, i pro jeho dědice, popřípadě pro stát, připadne-li mu dědictví, podle odstavců 2 a 3.

32 5) Autorské právo Trvání majetkových práv (§ 27)
(1) Majetková práva trvají, pokud není dále stanoveno jinak, po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti. (2) Bylo-li dílo vytvořeno jako dílo spoluautorů, počítá se doba trvání majetkových práv od smrti spoluautora, který ostatní přežil. (3) Majetková práva k dílu anonymnímu a pseudonymnímu trvají 70 let od oprávněného zveřejnění díla. Je-li pravé jméno autora díla anonymního nebo pseudonymního obecně známo nebo se autor takového díla veřejně prohlásí (§ 7 odst. 2) v průběhu doby podle věty prvé, řídí se trvání majetkových práv k takovému dílu podle odstavce 1, a jde-li o dílo spoluautorů, i podle odstavce 2. Ustanovení tohoto odstavce se použije i na kolektivní dílo (§ 59), s výjimkou případů, kdy autoři, kteří dílo jako takové vytvořili, jsou u díla nebo na díle při jeho zpřístupnění veřejnosti jako autoři označeni; v takových případech se trvání majetkových práv ke kolektinímu dílu řídí ustanovením odstavce 1 nebo 2.

33 5) Autorské právo (4) U díla, u něhož není pro počítání doby trvání majetkových práv rozhodná smrt autora a které nebylo zveřejněno během 70 let od jeho vytvoření, majetková práva uplynutím této doby zanikají. (5) … k dílu audiovizuálnímu (6) Je-li pro počítání doby trvání majetkových práv rozhodné zveřejnění díla a dílo se zveřejňuje po určitou dobu ve svazcích, dílech, na pokračování nebo v řadách, počítá se doba trvání majetkových práv pro každou takovou část díla samostatně. (7) Doba trvání majetkových práv se počítá vždy od prvého dne roku následujícího po roce, v němž došlo k události rozhodné pro její počítání.

34 5) Autorské právo § 28 – volné dílo
(1) Dílo, u kterého uplynula doba trvání majetkových práv, může každý bez dalšího volně užít; ustanovení odstavce 2 a § 11 odst. 5 věty prvé tím není dotčeno. - doktrína public domain v USA - (2) Tomu, kdo poprvé zveřejní dosud nezveřejněné dílo, k němuž uplynula doba trvání majetkových práv, vznikají takovým zveřejněním výlučná majetková práva k dílu takto zveřejněnému v rozsahu, v jakém by je měl autor díla, pokud by jeho majetková práva k dílu ještě trvala. (3) Právo podle odstavce 2 trvá 25 let od zveřejnění díla. Ustanovení § 27 odst. 7 platí obdobně.

35 5) Autorské právo Omezení práva autorského - § 29 Volná užití - § 30
(1) Výjimky a omezení práva autorského lze uplatnit pouze ve zvláštních případech stanovených v tomto zákoně a pouze tehdy, pokud takové užití díla není v rozporu s běžným způsobem užití díla a ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora. (2) Volná užití a zákonné licence, s výjimkou licence úřední a zpravodajské (§ 34), licence pro školní dílo (§ 35 odst. 3), licence pro dočasné rozmnoženiny (§ 38a), licence pro fotografickou podobiznu (§ 38b) a licence pro nepodstatné vedlejší užití díla (§ 38c), se vztahují pouze na dílo zveřejněné. Volná užití - § 30 (1) Za užití díla podle tohoto zákona se nepovažuje užití pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, nestanoví-li tento zákon jinak.

36 5) Autorské právo (2) Do práva autorského tak nezasahuje ten, kdo pro svou osobní potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla. (3) Nestanoví-li tento zákon dále jinak, užitím podle tohoto zákona je užití počítačového programu či elektronické databáze i pro osobní potřebu fyzické osoby či vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby včetně zhotovení rozmnoženiny takových děl i pro takovou potřebu; stejně je užitím podle tohoto zákona zhotovení rozmnoženiny či napodobeniny díla architektonického stavbou i pro osobní potřebu fyzické osoby či vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby (§ 30a) a pořízení záznamu audiovizuálního díla při jeho provozování ze záznamu nebo jeho přenosu (§ 20) i pro osobní potřebu fyzické osoby. (4) Rozmnoženina nebo napodobenina díla výtvarného zhotovená pro osobní potřebu fyzické osoby podle odstavce 1 musí být jako taková vždy zřetelně označena. (5) Rozmnoženina nebo napodobenina díla výtvarného zhotovená pro osobní potřebu fyzické osoby podle odstavce 1 nesmí být použita k jinému než tam uvedenému účelu. (6) Ustanovení § 25, 43 a 44 nejsou odstavcem 1 dotčena.

37 5) Autorské právo § 30a Rozmnožování na papír nebo na podobný podklad
(1) Do práva autorského nezasahuje a) fyzická osoba, která pro svou osobní potřebu, b) právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která pro svou vlastní vnitřní potřebu, c) ten, kdo na objednávku pro osobní potřebu fyzické osoby, d) ten, kdo na objednávku pro vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby zhotoví tiskovou rozmnoženinu díla na papír nebo podobný podklad fotografickou technikou nebo jiným postupem s podobnými účinky, s výjimkou případu, kdy jde o vydaný notový záznam díla hudebního či hudebně dramatického, a v případech podle písmen c) a d) řádně a včas platí odměnu podle § 25. (2) Ustanovení § 30 odst. 4 až 6 se použijí obdobně.

38 5) Autorské právo § 30b Do práva autorského nezasahuje ten, kdo užije dílo v souvislosti s předvedením či opravou přístroje zákazníkovi v rozsahu k tomu nezbytném. § 31 Citace (1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo a) užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle, b) užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vědecké či odborné tvorby a takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem, c) užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu; vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen. (2) Do práva autorského nezasahuje ani ten, kdo výňatky z díla nebo drobná celá díla citovaná podle odstavce 1 písm. a) nebo b) dále užije; ustanovení odstavce 1 části věty za středníkem platí obdobně.

39 5) Autorské právo § 32 Propagace výstavy uměleckých děl a jejich prodeje (1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo za účelem propagace výstavy nebo prodeje originálů či rozmnoženin uměleckých děl taková díla užije v rozsahu nezbytném pro propagaci takové akce, s výjimkou jakéhokoliv jiného užití k přímému nebo nepřímému hospodářskému nebo obchodnímu prospěchu. Je-li to obvyklé, je nutno uvést jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen. (2) V souladu s odstavcem 1 lze katalog vystavených děl dále užít.

40 5) Autorské právo § 33 Užití díla umístěného na veřejném prostranství
(1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo kresbou, malbou nebo grafikou, fotografií nebo filmem nebo jinak zaznamená nebo vyjádří dílo, které je trvale umístěno na náměstí, ulici, v parku, na veřejných cestách nebo na jiném veřejném prostranství; do autorského práva nezasahuje ani ten, kdo takto vyjádřené, zachycené nebozaznamenané dílo dále užije. Je-li to možné, je nutno uvést jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a umístění. (2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na pořízení rozmnoženiny či napodobeniny díla architektonického stavbou a na rozmnožování nebo rozšiřování díla formou trojrozměrné rozmnoženiny.

41 5) Autorské právo § 34 Úřední a zpravodajská licence
Do práva autorského nezasahuje ten, kdo užije a) v odůvodněné míře dílo na základě zákona pro účely veřejné bezpečnosti, pro soudní nebo správní řízení nebo k jinému úřednímu účelu nebo pro parlamentní jednání a pořízení zápisu o něm, b) dílo ve spojitosti se zpravodajstvím týkajícím se aktuálních událostí, a to v rozsahu odpovídajícím informačnímu účelu,

42 5) Autorské právo c) v odpovídající míře dílo v periodickém tisku, televizním či rozhlasovém vysílání nebo jiném hromadném sdělovacím prostředku zpřístupňujícím zpravodajství o aktuálních věcech politických, hospodářských nebo náboženských, uveřejněné již v jiném hromadném sdělovacím prostředku nebo jeho překlad; takto převzaté dílo a jeho překlad lze i jinak užít; převzetí ani jiné následné užití podle tohoto ustanovení však není přípustné, je-li zapovězeno, d) politický projev nebo úryvky veřejné přednášky nebo podobných děl v rozsahu odpovídajícím informativnímu účelu; právo autora na užití takových děl v souboru zůstává nedotčeno; v případech podle písmen b) až d) je vždy nutno uvést jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen, ledaže je to v případech podle písmen b) a d) nemožné.

43 5) Autorské právo § 35 Užití díla v rámci občanských či náboženských obřadů nebo v rámci úředních akcí pořádaných orgány veřejné správy, v rámci školních představení a užití díla školního (1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu užije dílo při občanských či náboženských obřadech nebo při úředních akcích pořádaných orgány veřejné správy. (2) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo nikoli za účelem přímého školních představeních, v nichž účinkují výlučně žáci, studenti nebo učitelé školy nebo školského či vzdělávacího zařízení. (3) Do práva autorského také nezasahuje škola nebo školské či vzdělávací zařízení, užije-li nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu k výuce nebo k vlastní vnitřní potřebě dílo vytvořené žákem nebo studentem ke splnění školních nebo studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacímu zařízení (školní dílo). (4) Ustanovení § 31 odst. 1 části věty za středníkem se pro odstavce 1 až 3 použije přiměřeně.

44 5) Autorské právo § 36 Omezení práva autorského k dílu soubornému
Do práva autorského k dílu soubornému nezasahuje oprávněný uživatel souborného díla, užívá-li takové dílo za účelem přístupu k jeho obsahu a pro běžné využívání jeho obsahu. § 37 Knihovní licence (1) Do práva autorského nezasahuje knihovna, archiv, muzeum, galerie, škola, vysoká škola a jiné nevýdělečné školské a vzdělávací zařízení,

45 5) Autorské právo a) zhotoví-li rozmnoženinu díla, která neslouží k přímému nebo nepřímému hospodářskému nebo obchodnímu účelu, pro své archivní a konzervační potřeby, b) zhotoví-li rozmnoženinu díla, jehož rozmnoženina byla poškozena nebo ztracena, a o němž lze na základě rozumně vynaloženého úsilí zjistit, že není nabízeno k prodeji, nebo tiskovou rozmnoženinu malé části díla, jež byla poškozena nebo ztracena; takovou oprávněně zhotovenou rozmnoženinu může také podle odstavce 2 půjčovat, c) zpřístupňuje-li dílo, včetně zhotovení jeho rozmnoženiny nezbytné pro takové zpřístupnění, které je součástí jeho sbírek a jehož užití není předmětem prodejních nebo licenčních podmínek, s výjimkou sdělování díla způsobem uvedeným v § 18 odst. 2, jednotlivcům ze strany veřejnosti prostřednictvím k tomu určených technických zařízení umístěných v jeho objektech, a to výhradně pro účely výzkumu nebo soukromého studia takových osob, a zamezí-li takovým osobám zhotovit rozmnoženinu díla; ustanovení § 30a odst. 1 písm. c) a d) tím nejsou dotčena, d) půjčuje-li originály nebo rozmnoženiny obhájených diplomových, rigorózních, disertačních a habilitačních prací na místě samém, a to výhradně pro účely výzkumu nebo soukromého studia, pokud takové užití autor nevyloučil.

46 5) Autorské právo (2) Do práva autorského nezasahuje osoba uvedená v odstavci 1, půjčuje-li originály nebo rozmnoženiny vydaných děl, je-li zaplacena odměna, která přísluší autorům od osoby a ve výši stanovené v příloze k tomuto zákonu. Právo na odměnu autor nemá v případě půjčování zveřejněných děl podle tohoto odstavce na místě samém, nebo půjčují-li originály nebo rozmnoženiny vydaných děl školní knihovny a knihovny vysokých škol, Národní knihovna České republiky, … (3) Ustanovení odstavce se nevztahuje na rozmnoženiny děl zaznamenaných na zvukové či zvukově obrazové záznamy, ledaže jde o půjčování na místě samém. Osoba uvedená v odstavci 1 je povinna při takovém půjčování zamezit možnosti pořízení rozmnoženiny díla zaznamenaného na zvukovém či zvukově obrazovém záznamu.

47 5) Autorské právo (4) Do práva autorského nezasahuje osoba uvedená v odstavci 1, která za účelem nabídky k půjčení a zpřístupnění obsahu svých sbírek užije rozmnoženinu díla či jeho části obsažené na obálce, případně včetně tematického obsahu díla v katalogu sbírek; tento katalog sbírek může také zpřístupňovat veřejnosti, zamezí-li zhotovení rozmnoženiny výtvarného díla, která by mohla být užita k přímému či nepřímému hospodářskému nebo obchodnímu účelu. Osoba uvedená v odstavci 1 je vždy povinna v katalogu sbírek uvést jméno autora, je-li to možné a nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost. (5) Osoba uvedená v odstavci 1 je povinna, lze-li to na ní spravedlivě požadovat, předkládat příslušnému kolektivnímu správci na jeho žádost vždy souhrnně za kalendářní rok nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce informace o počtu uskutečněných výpůjček a informace nezbytné pro rozúčtování odměn kolektivním správcem.

48 5) Autorské právo § 38 Licence pro zdravotně postižené
(1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo a) výhradně pro potřeby zdravotně postižených, v rozsahu odpovídajícím jejich zdravotnímu postižení a nikoliv za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu zhotoví nebo dá zhotovit rozmnoženinu vydaného díla; takto zhotovená rozmnoženina díla jím může být také rozšiřována a sdělována, pokud se tak neděje za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, b) výhradně pro potřeby zrakově postižených a nikoliv za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu opatří zvukovou složku zvukově obrazového záznamu audiovizuálního díla slovním vyjádřením obrazové složky; takto doplněná zvuková složka zvukově obrazového záznamu audiovizuálního díla jím může být také rozmnožována, rozšiřována a sdělována, neděje-li se tak za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. (2) Do práva autorského nezasahuje také osoba uvedená v § 37 odst. 1, půjčuje-li originály či rozmnoženiny vydaných děl pro potřeby zdravotně postižených v souvislosti s jejich postižením. (3) Ustanovení § 30 odst. 5 se použije přiměřeně.

49 5) Autorské právo § 38a Licence pro dočasné rozmnoženiny
(1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo provádí dočasné úkony rozmnožování děl, které jsou pomíjivé nebo podružné, tvoří nedílnou a nezbytnou součást technologického procesu, nemají žádný samostatný hospodářský význam a jejich jediným účelem je umožnit a) přenos díla počítačovou nebo obdobnou sítí mezi třetími stranami uskutečněný prostředníkem, nebo b) oprávněné užití díla. (2) Udělí-li autor smlouvou oprávnění k vysílání díla, nezasahuje do jeho autorského práva rozhlasový nebo televizní vysílatel, který zhotoví dočasný záznam díla svými vlastními prostředky a pro své vlastní vysílání. § 38b Licence pro fotografickou podobiznu Do práva autorského nezasahuje ten, kdo zhotoví rozmnoženinu díla fotografického, které je jeho podobiznou a které si úplatně objednal; takto pořízenou rozmnoženinu může zobrazená osoba i nevýdělečně užít, není-li takové užití zapovězeno.

50 5) Autorské právo § 38c Nepodstatné vedlejší užití díla
Do práva autorského nezasahuje ten, kdo náhodně užije dílo v souvislosti se zamýšleným hlavním užitím jiného díla nebo prvku. § 38d Licence k dílům užitého umění a dílům architektonickým Do práva autorského nezasahuje ten, kdo a) pronajímá, půjčuje nebo vystavuje originál nebo rozmnoženinu díla užitého umění vyjádřeného v užitné podobě nebo architektonické dílo vyjádřené stavbou, b) navrhne nebo provede změnu dokončené stavby, která je vyjádřením architektonického díla, v míře nezbytně nutné a při zachování hodnoty díla; je-li to opodstatněné významem architektonického díla a lze-li to na něm spravedlivě požadovat, je povinen předem uvědomit o svém úmyslu autora a na vyžádání mu poskytnout dokumentaci stavby včetně vyobrazení, vystihující stav před provedením změn.

51 5) Autorské právo § 38e Licence pro sociální zařízení
Do práva autorského nezasahuje také zdravotnické nebo sociální zařízení, které nebylo zřízeno nebo založeno za účelem dosažení zisku, zejména nemocnice a věznice, které zhotoví záznam vysílaných děl a takto zaznamenaná díla provozuje osobám umístěným v těchto zařízeních v rozsahu odpovídajícím účelu této licence. Právo na odměnu podle § 25 není dotčeno. § 39 Užití originálu nebo rozmnoženiny díla výtvarného, fotografie nebo díla vyjádřeného postupem podobným fotografii jeho vystavením Do práva autorského nezasahuje vlastník ani osoba, která si od vlastníka vypůjčí originál či rozmnoženinu díla výtvarného, fotografie nebo díla vyjádřeného postupem podobným fotografii, vystavuje-li takové dílo nebo je k vystavení bezplatně poskytne, ledaže to autor při převodu vlastnictví k takovému originálu nebo takové rozmnoženině zapověděl a vlastníkovi nebo vypůjčiteli to bylo známo nebo známo být muselo, zejména proto, že zapovězení je zapsáno v rejstříku vedeném za tím účelem kolektivním správcem.

52 5) Autorské právo Ochrana práva autorského
(1) Autor, do jehož práva bylo neoprávněně zasaženo nebo jehož právu hrozí neoprávněný zásah, může se domáhat zejména a) určení svého autorství, b) zákazu ohrožení svého práva, včetně hrozícího opakování, nebo neoprávněného zásahu do svého práva, zejména zákazu neoprávněné výroby, neoprávněného obchodního odbytu, neoprávněného dovozu nebo vývozu originálu nebo rozmnoženiny či napodobeniny díla, neoprávněného sdělování díla veřejnosti, jakož i neoprávněné propagace, včetně inzerce a jiné reklamy,

53 5) Autorské právo c) sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití, o původu neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla, o způsobu a rozsahu jejího neoprávněného užití, o její ceně, o ceně služby, která s neoprávněným užitím díla souvisí, a o osobách, které se neoprávněného užití díla účastní, včetně osob, kterým byly předmětné rozmnoženiny či napodobeniny díla určeny za účelem jejich poskytnutí třetí osobě; práva na informace podle tohoto ustanovení se autor může domáhat vůči osobě, která do jeho práva neoprávněně zasáhla nebo je neoprávněně ohrozila, a dále zejména vůči osobě, která

54 5) Autorské právo 1. má nebo měla v držení neoprávněně zhotovenou rozmnoženinu či napodobeninu díla za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, 2. využívá nebo využívala za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu službu, která neoprávněně zasahuje nebo zasahovala do práva autora nebo je neoprávněně ohrožuje nebo ohrožovala, 3. poskytuje nebo poskytovala za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu službu užívanou při činnostech, které neoprávněně zasahují do práva autora nebo je neoprávněně ohrožují, anebo 4. byla označena osobou uvedenou v bodě 1, 2 nebo 3 jako osoba, která se účastní pořízení, výroby nebo distribuce rozmnoženiny či napodobeniny díla anebo poskytování služeb, které neoprávněně zasahují do práva autora nebo je neoprávněně ohrožují,

55 5) Autorské právo d) odstranění následků zásahu do práva, zejména
1. stažením neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla nebo zařízení, výrobku nebo součástky podle § 43 odst. 2 z obchodování nebo jiného užití, 2. stažením z obchodování a zničením neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla nebo zařízení, výrobku nebo součástky podle § 43 odst. 2, 3. zničením neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla nebo zařízení, výrobku nebo součástky podle § 43 odst. 2, 4. zničením nebo odstraněním materiálů a nástrojů použitých výlučně nebo převážně k výrobě neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla nebo zařízení, výrobku nebo součástky podle § 43 odst. 2, e) poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu, zejména 1. omluvou, 2. zadostiučiněním v penězích, pokud by se přiznání jiného zadostiučinění nejevilo postačujícím; výši peněžitého zadostiučinění určí soud, který přihlédne zejména k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k zásahu do práva došlo; tím není vyloučena dohoda o narovnání, f) zákazu poskytování služby, kterou využívají třetí osoby k porušování nebo ohrožování práva autora.

56 5) Autorské právo (2) Opatření podle odstavce 1 písm. d) musí být přiměřené závažnosti porušení práva a musí být přihlédnuto k zájmům třetích osob, zejména spotřebitelů a osob jednajících v dobré víře. (3) Autorovi, jehož návrhu bylo vyhověno, může soud přiznat v rozsudku právo uveřejnit rozsudek na náklady účastníka, který ve sporu neuspěl, a podle okolností určit i rozsah, formu a způsob uveřejnění.

57 5) Autorské právo (4) Právo na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení podle zvláštních právních předpisů zůstává nedotčeno; místo skutečně ušlého zisku se autor může domáhat náhrady ušlého zisku ve výši odměny, která by byla obvyklá za získání takové licence v době neoprávněného nakládání s dílem. Výše bezdůvodného obohacení vzniklého na straně toho, kdo neoprávněně nakládal s dílem, aniž by k tomu získal potřebnou licenci, činí dvojnásobek odměny, která by byla za získání takové licence obvyklá v době neoprávněného nakládání s dílem. § 41 - výhradní licence - má právo se domáhat nároků § 42 – informační možnost u celníků a statistiků - rozmnoženina díla, nenahraný nosič, přístroj, TPM § 42a – zajištění věci celníkem

58 5) Autorské právo Cactus - ochrana CD proti kopírování a právo na osobní kopii Jon Lech Johansen – autor DeCSS § 43 (1) Do práva autorského neoprávněně zasahuje ten, kdo obchází účinné technické prostředky ochrany práv podle tohoto zákona. (2) Do práva autorského neoprávněně zasahuje také ten, kdo vyrábí, dováží, přijímá, rozšiřuje, prodává, pronajímá, propaguje prodej nebo pronájem nebo drží k obchodnímu účelu zařízení, výrobky nebo součástky nebo poskytuje služby, které a) jsou za účelem obcházení účinných technických prostředků nabízeny, propagovány nebo uváděny na trh, b) mají vedle obcházení účinných technických prostředků jen omezený obchodně významný účel nebo jiné užití, nebo c) jsou určeny, vyráběny, upravovány nebo prováděny především s cílem umožnit nebo usnadnit obcházení účinných technických prostředků.

59 5) Autorské právo (3) Účinnými technickými prostředky podle tohoto zákona se rozumí jakákoli technologie, zařízení nebo součástka, která je při své obvyklé funkci určena k tomu, aby zabraňovala nebo omezovala takové úkony ve vztahu k dílům, ke kterým autor neudělil oprávnění, jestliže užití díla může autor kontrolovat uplatněním kontroly přístupu nebo ochranného procesu jako je šifrování, kódování nebo jiná úprava díla nebo uplatněním kontrolního mechanismu rozmnožování. (4) Právní ochranou podle odstavce 1 nejsou dotčena ustanovení § 30a, § 31 odst. 1 písm. b), § 34 písm. a), § 37 odst. 1 písm. a) a b), § 38, § 38a odst. 2 a § 38e v rozsahu nezbytném k využití výjimky. Autor, který pro své dílo použil technické prostředky podle odstavce 3, je povinen zpřístupnit své dílo oprávněným uživatelům v rozsahu nezbytném ke splnění účelu uvedeného užití díla. Autor může zpřístupnit své dílo, pro které použil technické prostředky podle odstavce 3, i v případě zhotovení záznamu svého díla pro osobní potřebu podle § 30; to nebrání autorovi, aby přijal odpovídající opatření týkající se počtu takových rozmnoženin. (5) Ustanovení odstavce 4 se nevztahuje na dílo, které bylo autorem či s jeho souhlasem zpřístupněno veřejnosti způsobem podle § 18 odst. 2. (6) Technické prostředky ke splnění povinností podle odstavce 4 používané autorem dobrovolně nebo na základě dohod požívají ochrany podle odstavců 1 až 3.

60 5) Autorské právo § 44 (1) Do práva autorského zasahuje též ten, kdo bez svolení autora způsobuje, umožňuje, usnadňuje nebo zastírá porušování práva autorského tím, že a) odstraňuje nebo mění jakoukoli elektronickou informaci o správě práv k dílu, nebo b) rozšiřuje, dováží nebo přijímá za účelem rozšiřování, vysílá nebo sděluje veřejnosti, a to i způsobem podle § 18 odst. 2, dílo, ze kterého byla informace o správě práv nedovoleně odstraněna nebo změněna. (2) Informací o správě práv k dílu podle odstavce 1 je jakákoli informace určená autorem, která identifikuje dílo, autora nebo jiného nositele práva, nebo informace o způsobech a podmínkách užití díla a jakákoli čísla nebo kódy, které takovou informaci představují. Totéž platí i pro informaci, která je připojena k rozmnoženině díla nebo se objevuje v souvislosti se sdělováním díla veřejnosti.".

61 5) Autorské právo § 45 Do práva autorského neoprávněně zasahuje též ten, kdo pro své dílo používá názvu nebo vnější úpravy již použitých po právu jiným autorem pro dílo téhož druhu, jestliže by to mohlo vyvolat nebezpečí záměny obou děl, pokud nevyplývá z povahy díla nebo jeho určení jinak.

62 5) Autorské právo Tasini v. New York Times, Faulkner v. National Geographic Society klasický či digitální copyright? § 46 odst. 2: Autor nemůže poskytnout oprávnění k výkonu práva dílo užít způsobem, který v době uzavření smlouvy ještě není znám.

63 5) Autorské právo § 58 Zaměstnanecké dílo
(1) - není-li sjednáno jinak, zaměstnavatel vykonává svým jménem a na svůj účet autorova majetková práva k dílu, které autor vytvořil … z pracovněprávního … vztahu … Postoupení třetí osobě pouze se svolením autora (mimo prodej podniku) (2) Pokud není právní nástupce zaměstnavatele nabývá … těchto práv autor (3) Nevykonává-li zaměstnavatel majetková práva … vůbec nebo … nedostatečně, má autor právo … na licenci …

64 5) Autorské právo (4) … osobnostní práva zůstávají nedotčena. Vykonává-li zaměstnavatel majetková práva k zaměstnaneckému dílu, má se za to, že autor svolil ke zveřejnění, úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, jakož i k tomu, aby uváděl zaměstnanecké dílo na veřejnost pod svým jménem (rozuměj zaměstnavatelovým), ledaže je sjednáno jinak. (5) Není-li sjednáno jinak, má se za to, že autor udělil zaměstnavateli svolení k dokončení svého nehotového zaměstnaneckého díla pro případ, že jeho právní vztah k zaměstnavateli skončí dříve, než dílo dokončí, … (6) Není-li sjednáno jinak, má autor zaměstnaneckého díla vůči zaměstnavateli právo na přiměřenou dodatečnou odměnu, jestliže se mzda nebo jiná odměna vyplacená autorovi zaměstnavatelem dostane do zjevného nepoměru k zisku z využití práv k zaměstnaneckému dílu a významu takového díla pro dosažení takového zisku; …

65 5) Autorské právo - extra odměna neplatí na:
(7) Počítačové programy a databáze, jakož i kartografická díla, která nejsou kolektivními díly, se považují za zaměstnanecká díla i tehdy, byla-li autorem vytvořena na objednávku; objednatel se v takovém případě považuje za zaměstnavatele. Ustanovení § 61 se na tato díla nevztahuje. (8) … Práva a povinnosti platí i po skončením zaměstnání. (9) … stejný režim i pro agenturní zaměstnávání

66 5) Autorské právo § 59 Kolektivní dílo
(1) Kolektivním dílem je dílo, na jehož tvorbě se podílí více autorů, které je vytvářeno z podnětu a pod vedením fyzické nebo právnické osoby a uváděno na veřejnost pod jejím jménem, přičemž příspěvky zahrnuté do takového díla nejsou schopny samostatného užití. (3) Dílo audiovizuální a díla audiovizuálně užitá nejsou dílem kolektivním.

67 5) Autorské právo § 60 Školní dílo
(1) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení mají za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla (§ 35 odst. 3). … (2) Není-li sjednáno jinak, může autor školního díla své dílo užít či poskytnout jinému licenci, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy školy nebo školského či vzdělávacího zařízení. (3) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení jsou oprávněny požadovat, aby jim autor školního díla z výdělku jím dosaženého v souvislosti s užitím díla či poskytnutím licence podle odstavce 2 přiměřeně přispěl na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložily, a to podle okolností až do jejich skutečné výše; přitom se přihlédne k výši výdělku dosaženého školou nebo školským či vzdělávacím zařízením z užití školního díla podle odstavce 1.

68 5) Autorské právo § 61 Dílo vytvořené na objednávku a soutěžní dílo
(1) Je-li dílo autorem vytvořené na základě smlouvy o dílo (dílo vytvořené na objednávku), platí, že autor poskytl licenci k účelu vyplývajícímu ze smlouvy, není-li sjednáno jinak. K užití díla nad rámec takového účelu je objednatel oprávněn pouze na základě licenční smlouvy, nevyplývá-li z tohoto zákona jinak. (2) Není-li sjednáno jinak, autor může dílo vytvořené na objednávku užít a poskytnout licenci jinému, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy objednatele. (3) … platí obdobně pro … soutěžní dílo. Dílo audiovizuální § 62 a následující PRÁVA SOUVISEJÍCÍ S PRÁVEM AUTORSKÝM § 67 a následující

69 5) Autorské právo Databáze – dva druhy: 1. autorské
§2 (2) Databáze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem a jejíž součásti jsou systematicky nebo metodicky uspořádány a jednotlivě zpřístupněny elektronicky či jiným způsobem, je dílem souborným. §2 (5) Sborník, jako je časopis, encyklopedie, antologie, pásmo, výstava nebo jiný soubor nezávislých děl nebo jiných prvků, který způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu splňuje podmínky podle odstavce 1, je dílem souborným.

70 5) Autorské právo Databáze – dva druhy:
2. sui generis – zvláštní práva k databázi § 88 Databází je pro účely tohoto zákona soubor nezávislých děl, údajů nebo jiných prvků, systematicky nebo metodicky uspořádaných a individuálně přístupných elektronickými nebo jinými prostředky, bez ohledu na formu jejich vyjádření. § 88a pokud pořízení, ověření nebo předvedení obsahu databáze představuje kvalitativně nebo kvantitativně podstatný vklad

71 5) Autorské právo § 36 (Omezení práva autorského k dílu soubornému) Do práva autorského k dílu soubornému nezasahuje oprávněný uživatel souborného díla, užívá-li takové dílo za účelem přístupu k jeho obsahu a pro běžné využívání jeho obsahu.

72 5) Autorské právo § 89 Pořizovatel databáze – FO, PO - na svou odpovědnost pořídí databázi (či na podnět pro ni jiná osoba) § 90 Obsah zvláštního práva pořizovatele databáze (1) Pořizovatel databáze má právo na vytěžování nebo na zužitkování celého obsahu databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části a právo udělit jinému oprávnění k výkonu tohoto práva. (2) Vytěžováním podle odstavce 1 se rozumí trvalý nebo dočasný přepis celého obsahu databáze nebo jeho podstatné části na jiný podklad, a to jakýmikoli prostředky nebo jakýmkoli způsobem.

73 5) Autorské právo (3) Zužitkováním podle odstavce 1 se rozumí jakýkoli způsob zpřístupnění veřejnosti celého obsahu databáze nebo jeho podstatné části rozšiřováním rozmnoženin, pronájmem, spojením on-line nebo jinými způsoby přenosu. (4) Půjčování originálu nebo rozmnoženiny (§ 16) databáze není vytěžování podle odstavce 2 ani zužitkování podle odstavce 3. (5) Opakované a systematické vytěžování nebo zužitkování nepodstatných částí obsahu databáze a jiné jednání, které není běžné, přiměřené a je na újmu oprávněným zájmům pořizovatele databáze, není dovoleno. (6) Právo pořizovatele databáze je převoditelné.

74 5) Autorské právo § 91 Omezení zvláštního práva pořizovatele databáze
Do práva pořizovatele databáze, která byla zpřístupněna jakýmkoli způsobem veřejnosti, nezasahuje oprávněný uživatel, který vytěžuje nebo zužitkovává kvalitativně nebo kvantitativně nepodstatné části obsahu databáze nebo její části, a to k jakémukoli účelu, za podmínky, že tento uživatel databázi užívá běžně a přiměřeně, nikoli systematicky či opakovaně, a bez újmy oprávněných zájmů pořizovatele databáze, a že nezpůsobuje újmu autorovi ani nositeli práv souvisejících s právem autorským k dílům nebo jiným předmětům ochrany obsaženým v databázi.

75 5) Autorské právo § 92 Bezúplatné zákonné licence
Do práva pořizovatele jím zpřístupněné databáze též nezasahuje oprávněný uživatel, který vytěžuje nebo zužitkovává podstatnou část obsahu databáze a) pro svou osobní potřebu; ustanovení § 30 odst. 3 zůstává nedotčeno, b) pro účely vědecké nebo vyučovací, uvede-li pramen, v rozsahu odůvodněném sledovaným nevýdělečným účelem, a c) pro účely veřejné bezpečnosti nebo správního či soudního řízení.

76 5) Autorské právo § 93 Trvání zvláštního práva pořizovatele k databázi
trvá 15 let od pořízení (zpřístupnění) databáze - každý nový kvalitativně nebo kvantitativně podstatný vklad do databáze spočívající v doplnění, zkrácení či jiných úpravách má za následek nový běh trvání práva. § 94 Použití úpravy hlavy I (1) Ustanovení § 4, § 6, § 9 odst. 2 až 4, § 12 odst. 2, § 13 až 15, § 18 odst. 2 a 4, § 27 odst. 7, § 28 odst. 1, § 29, § 30 odst. 1 a 3, § 40 až 44, § 46 až 48, § 49 odst. 1 až 5, § 50, 51, 55 a 57 platí přiměřeně i pro pořizovatele databáze. (2) Ustanovení § 3 písm. a) platí přiměřeně i pro pořizovatele databáze, která je součástí právního předpisu. KOLEKTIVNÍ SPRÁVA PRÁV - §95 a následující

77 5) Autorské právo Počítačový program a fotografie – stačí původnost
§ Omezení rozsahu práv autora k počítačovému programu (1) Do práva autorského nezasahuje oprávněný uživatel rozmnoženiny počítačového programu, jestliže a) rozmnožuje, překládá, zpracovává, upravuje či jinak mění počítačový program, je-li to nezbytné k využití oprávněně nabyté rozmnoženiny počítačového programu, činí-li tak při zavedení a provozu počítačového programu nebo opravuje-li chyby počítačového programu, b) jinak rozmnožuje, překládá, zpracovává, upravuje či jinak mění počítačový program, je-li to nezbytné k využití oprávněně nabyté rozmnoženiny počítačového programu v souladu s jeho určením, není-li dohodnuto jinak, c) zhotoví si záložní rozmnoženinu počítačového programu, je-li nezbytná pro jeho užívání,

78 5) Autorské právo d) zkoumá, studuje nebo zkouší sám nebo jím pověřená osoba funkčnost počítačového programu za účelem zjištění myšlenek a principů, na nichž je založen kterýkoli prvek počítačového programu, činí-li tak při takovém zavedení, uložení počítačového programu do paměti počítače nebo při jeho zobrazení, provozu či přenosu, k němuž je oprávněn, e) rozmnožuje kód nebo překládá jeho formu při rozmnožování počítačového programu nebo při jeho překladu či jiném zpracování, úpravě či jiné změně, je-li k ní oprávněn, a to samostatně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby, jsou-li takové rozmnožování nebo překlad nezbytné k získání informací potřebných k dosažení vzájemného funkčního propojení nezávisle vytvořeného počítačového programu s jinými počítačovými programy, jestliže informace potřebné k dosažení vzájemného funkčního propojení nejsou pro takové osoby dříve jinak snadno a rychle dostupné a tato činnost se omezuje na ty části počítačového programu, které jsou potřebné k dosažení vzájemného funkčního propojení.

79 5) Autorské právo (2) Za rozmnožování počítačového programu podle tohoto zákona se považuje i zhotovení rozmnoženiny, je-li nezbytná k zavedení a uložení počítačového programu do paměti počítače, jakož i pro jeho zobrazení, provoz a přenos. (3) Vložená CD v knize v knihovně nevyžaduje licenci za pronájem či půjčování … (4) Informace získané při činnosti podle odstavce 1 písm. e) nesmějí být zneužity, ani použity pro vývoj obdobného programu … (5) Platí tu třístupňový test …

80 5) Autorské právo (6) Oprávněným uživatelem rozmnoženiny počítačového programu je oprávněný nabyvatel rozmnoženiny počítačového programu, který má vlastnické či jiné právo k rozmnoženině počítačového programu, a to za účelem jejího využití, nikoli za účelem jejího dalšího převodu, dále oprávněný nabyvatel licence nebo jiná osoba oprávněná užívat rozmnoženinu počítačového programu. Takový uživatel může užít oprávněně nabytou rozmnoženinu počítačového programu v rozsahu stanoveném v odstavci 1 (minimální rozsah), pokud není smlouvou dohodnut rozsah širší; minimální rozsah nelze s výjimkou oprávnění uvedeného v odstavci 1 písm. b) dohodou zúžit. (7) Ustanovení § 30a až 33, § 34 písm. b) až d), § 35 až 38, § 38a odst. 1 písm. b), § 38a odst. 2, § 38b až 39, § 43 odst. 1 a 4 až 6 a § 54 se na počítačový program nevztahují. (8) Právní ochranou technických prostředků podle § 43 nejsou dotčena ustanovení odstavce 1 písm. d) a e) v rozsahu nezbytném k využití těchto omezení. Autor, který pro své dílo použil technické prostředky podle § 43 odst. 3, je povinen zpřístupnit počítačový program oprávněnému uživateli v rozsahu podle odstavce 1 a je povinen označit počítačový program chráněný technickými prostředky uvedením jména a adresy osoby, na kterou se má oprávněný uživatel za tím účelem obrátit.

81 Licenční smlouva (§ 46 a násl.)
Lze majetkové právo (tj. práva dílo užít) prodat? Tj. uzavřít kupní smlouvu? NE: převádí (licencuje) se nehmotné právo Převod jedině možný licenční smlouvou Co je smlouva v právním smyslu? Smlouva je dvoustranný (vícestranný) právní akt, který vzniká na základě: 1. Návrh na uzavření smlouvy (osoba A) 2. Akceptaci (přijetí) tohoto návrhu (osoba B) 3. Musí být dosažen smluvní konsensus (potřeba souhlasu obou stran)

82 Licenční smlouva (§ 46 a násl.)
Musí mít licenční smlouva písemnou podobu? NE, ALE je to určitě doporučováno §46 (4) Smlouva vyžaduje písemnou formu, poskytuje-li se licence jako výhradní. § 47 (1) Licence může být poskytnuta jako licence výhradní nebo licence nevýhradní, ´… Nevýhradní licence, jak se pozná? Nejčastější: § 47 (1) … Nevyplývá-li ze smlouvy jinak, má se za to, že jde o licenci nevýhradní.

83 Licenční smlouva (§ 46 a násl.)
Nevýhradní licence – možnost neomezeného licencování dalším osobám §47 (3) V případě nevýhradní licence je autor nadále oprávněn k výkonu práva užít dílo způsobem, ke kterému licenci udělil, jakož i k poskytnutí licence třetím osobám. Výhradní licence – exkluzivnost licencovaných práv jen pro jednu osobu §47 (2) V případě výhradní licence autor nesmí poskytnout licenci třetí osobě a je povinen, není-li sjednáno jinak, se i sám zdržet výkonu práva užít dílo způsobem, ke kterému licenci udělil.

84 Licenční smlouva (§ 46 a násl.)
Konflikty výhradní nebo nevýhradní licence: Pokytnuta 1. nevýhradní a 2. později výhradní, která platí? PLATÍ OBĚ: § 47 (4) Nevýhradní licence získaná nabyvatelem před následným poskytnutím výhradní licence třetí osobě zůstává zachována, pokud není mezi autorem a nabyvatelem takové nevýhradní licence sjednáno jinak. Pokytnuta 1. výhradní a 2. později nevýhradní, která platí? POUZE VÝHRADNÍ § 47 (5) Smlouva, kterou autor poskytne třetí osobě licenci v době, kdy trvá výhradní licence nabyvatele k témuž způsobu užití, je neplatná, ledaže nabyvatel výhradní licence k uzavření takové smlouvy udělí písemný souhlas.

85 Licenční smlouva (§ 46 a násl.)
Základní ustanovení: §46 (1) Licenční smlouvou autor poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci) k jednotlivým způsobům nebo ke všem způsobům užití, v rozsahu omezeném nebo neomezeném, a nabyvatel se zavazuje, není-li podle § 49 odst. 2 písm. b) sjednáno jinak, poskytnout autorovi odměnu. tj. k jednotlivým majetkovým právům (rozšiřování, rozmnožování, sdělování veřejnosti atd.)

86 Licenční smlouva (§ 46 a násl.)
Omezená licence: § 50 (1) … způsoby užití díla mohou být omezeny rozsahem, zejména co do množství, místa nebo času. §50 (3) Nestanoví-li smlouva nebo nevyplývá-li z jejího účelu jinak, má se za to, že a) územní rozsah licence je omezen na území České republiky, b) časový rozsah licence je omezen na dobu obvyklou u daného druhu díla a způsobu užití, nikoli však na dobu delší než jeden rok od poskytnutí licence, a má-li být dílo odevzdáno až po poskytnutí licence, tak od takového odevzdání, c) množstevní rozsah licence je omezen na množství, které je obvyklé u daného druhu díla a způsobu užití.

87 Licenční smlouva (§ 46 a násl.)
Omezení licence: §50 (4) Nestanoví-li smlouva jinak, licence k rozmnožování díla zahrnuje oprávnění k pořízení rozmnoženin přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě, a pokud jde o rozmnoženiny v elektronické formě, jak ve spojení on-line, tak i off-line. (5) Nestanoví-li smlouva jinak, licence k rozmnožování díla zahrnuje i licenci k rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin.

88 Licenční smlouva (§ 46 a násl.)
Je možné licence převádět dál? ANO, ALE JEN SE SOUHLASEM, tzv. podlicenční smlouva (§ 57)

89 Licenční smlouva (§ 46 a násl.)
Licenční smlouva je obecná pro všechny díla i všechny způsoby užití. VYJÍMKA: Licenční smlouva nakladatelská (§ 56) Obvyklé je poskytovat autorskou rozmnoženinu – je to zákonné právo? Či jen obyčej? ZE ZÁKONA: § 52 Lze-li to na nabyvateli licence k rozmnožování díla spravedlivě požadovat a je-li to obvyklé, je nabyvatel povinen poskytnout autorovi na své náklady alespoň jednu rozmnoženinu autorova díla z rozmnoženin jím pořízených na základě příslušné licence.

90 Licenční smlouva (§ 46 a násl.)
Co když poskytnu licenci na své dílo a to „leží v šuplíku“, můžu se bránit? ANO §46 (3) Nabyvatel je povinen licenci využít, ledaže je ve smlouvě sjednáno jinak. … Podmínky: §53 Odstoupení od smlouvy pro nečinnost nabyvatele: (1) Nevyužívá-li nabyvatel výhradní licenci vůbec nebo využívá-li ji nedostatečně a jsou-li tím značně nepříznivě dotčeny oprávněné zájmy autora, může autor od smlouvy odstoupit. … Výzva, lhůta, upozornění, doručení, náhrada škody, vrácení celé či části odměny

91 Licenční smlouva (§ 46 a násl.)
(3) Nestanoví-li smlouva jinak, autor nemůže právo na odstoupení od smlouvy podle odstavce 1 uplatnit před uplynutím dvou let od poskytnutí licence, a má-li být dílo odevzdáno až po poskytnutí licence, od takového odevzdání; u příspěvků do periodického tisku s denní periodicitou činí tato lhůta tři měsíce a u ostatního periodického tisku jeden rok. Je-li třeba před odstoupením od smlouvy učinit výzvu podle odstavce 2, nelze před uvedenou lhůtou učinit ani takovou výzvu. (7) Byl-li nabyvatel povinen licenci využít a porušil-li tuto povinnost, zůstává autorův nárok na odměnu odstoupením od smlouvy podle odstavce 1 nedotčen; pokud byla výše odměny dohodnuta v závislosti na výnosech z užití díla, má se za to, že autorovi vznikl nárok na odměnu ve výši, v jaké by mu vznikl, kdyby nabyvatel v době před odstoupením od smlouvy licenci dostatečně využil.

92 Licenční smlouva (§ 46 a násl.)
Co když vytvoříte dílo a „začnete se za něj stydět“? § 54 - Odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora (1) Autor může písemně odstoupit od smlouvy, jestliže jeho dosud nezveřejněné dílo již neodpovídá jeho přesvědčení a zveřejněním díla by byly značně nepříznivě dotčeny jeho oprávněné osobní zájmy. Smlouva se ruší dnem doručení písemného odstoupení od smlouvy nabyvateli. Další podmínky: (2) Autor je povinen nahradit nabyvateli škodu, která mu odstoupením od smlouvy podle odstavce 1 vznikla. (3) Projeví-li autor po odstoupení od smlouvy podle odstavce 1 opětovný zájem o užití díla, je povinen přednostně nabídnout licenci nabyvateli, a to za podmínek srovnatelných s podmínkami původně sjednanými. (4) Ustanovení § 53 odst. 7 se použije obdobně.

93 Licenční smlouva (§ 46 a násl.)
Mám licenci k dílu, mohu provést korektury a změny díla bez svolení autora? VĚTŠINOU NE: § 51 Omezení nabyvatele licence Nabyvatel nesmí upravit či jinak měnit dílo, jeho název nebo označení autora, ledaže bylo sjednáno jinak, nebo jde-li o takovou úpravu či jinou změnu díla nebo jeho názvu, u které lze spravedlivě očekávat, že by k ní autor vzhledem k okolnostem užití svolil; ani v takovém případě nabyvatel nesmí dílo nebo jeho název změnit, pokud si autor svolení vyhradil i pro tyto změny a nabyvateli je taková výhrada známa. To platí obdobně i při spojení díla s jiným dílem, jakož i při zařazení díla do díla souborného.

94 Licenční smlouva (§ 46 a násl.)
Licence se při (§ 55): a) zániku PO – převádí na právního nástupce PO b) smrti FO – dědí Licenční smlouva může takový přechod … vyloučit.

95 Licenční smlouva (§ 46 a násl.)
§ 49 – Odměna: (1) Není-li dále stanoveno jinak, musí být ve smlouvě dohodnuta výše odměny nebo v ní musí být alespoň stanoven způsob jejího určení. Bezplatné licence? Problém. (2) Není-li ve smlouvě dohodnuta výše odměny nebo alespoň způsob jejího určení, smlouva je neplatná, s výjimkou případů, kdy a) z jednání stran o uzavření smlouvy vyplývá jejich vůle uzavřít smlouvu úplatně i bez určení výše odměny; v takovém případě je nabyvatel povinen poskytnout autorovi odměnu ve výši, která je obvyklá v době uzavření smlouvy za smluvních podmínek obdobných obsahu této smlouvy pro takový druh díla, nebo b) strany ve smlouvě sjednají, že licence se poskytuje bezúplatně.

96 Licenční smlouva (§ 46 a násl.)
odst - je-li odměna závislá na výnosech licence – autor má přístup k účetním dokladům - možná dohoda o důvěrnosti - pravidelná vyúčtování - alespoň jednou ročně (6) Není-li odměna stanovena v závislosti na výnosech z využití licence a je-li tak nízká, že je ve zřejmém nepoměru k zisku z využití licence a k významu díla pro dosažení takového zisku, má autor právo na přiměřenou dodatečnou odměnu. (7) Při sjednání odměny se přihlédne k účelu licence a způsobu a okolnostem užití díla a k územnímu, časovému a množstevnímu rozsahu licence.

97 Licenční smlouva (§ 46 a násl.)
LICENČNÍ SMLOUVA O ŠÍŘENÍ POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU (§ 65 a 66 aut. zák.) Softtrain, s. r. o., Na Dolinách 40, Praha 4 (dále jen nabyvatel) a Michael Andrlík, Americká 46, Praha 2 (dále jen autor) uzavírají tuto licenční smlouvu o šíření počítačového programu: 1. Předmětem smlouvy je autorovo dílo – počítačová hra Výstup na Mont Blanc. 2. Autor uděluje nabyvateli výhradní licenci k rozmnožování jeho díla a k rozšiřování a půjčování rozmnoženin. 3. Tato smlouva se uzavírá na dobu pěti let. 4. Nabyvatel se zavazuje začít se šířením díla podle bodu 2 této smlouvy do tří měsíců od podpisu této smlouvy. Autor má v případě, že nabyvatel tuto povinnost nesplní, vyzvat nabyvatele k tomu, aby do jednoho měsíce s šířením díla započal. Nestane-li se tak, má autor právo od smlouvy odstoupit, přičemž jeho právo na odměnu podle bodu 5 této smlouvy zůstává nedotčeno. 5. Nabyvatel se zavazuje zaplatit autorovi při podpisu této smlouvy odměnu za poskytnutí licence ve výši 100 000 Kč, a dále 6 % z ceny každé prodané rozmnoženiny a z ceny za půjčení každé rozmnoženiny. Vyúčtování nabyvatel provede vždy do 30 dnů po ukončení každého čtvrtletí. 6. Autor obdrží zdarma pět autorských rozmnoženin díla. 7. Při odstoupení od smlouvy podle bodu 4 této smlouvy je nabyvatel povinen vrátit autorovi vše, co mu ten na základě této smlouvy poskytl. 8. Není-li uvedeno v této smlouvě jinak, platí ustanovení autorského zákona. V Praze dne Podpisy smluvních stran Vzory smluv a podání, M. Holub a kol., LINDE,

98 Autorské právo Dílo audiovizuální – video, film apod.
zvuková stránka není povinná – tj. ochranna i němého filmu § 62 je dílo vytvořené uspořádáním děl audiovizuálně užitých (je potřeba souhlas jejich autorů), … vyvolávajících dojem pohybu … vnímatelných zrakem § 63 autorem je režisér rejstřík audiovizuálních děl (3) Není-li sjednáno jinak, platí, že režisér udělil výrobci prvotního záznamu výhradní a neomezenou licenci (s možností převodu na 3. osobu), s výjimkou rozšiřování (DVD, videokazety apod.) a vyžádaného (on demand) přístupu při sdělování díla veřejnosti. Odměna – obvyklá. toto platí i pro díla audiovizuálně užitá (mimo děl hudebních), není-li sjednáno jinak, na 10 let osobnostní práva nedotčena, ale může uvádět dílo na veřejnost pod svým jménem

99 Autorské právo PRÁVA SOUVISEJÍCÍ S PRÁVEM AUTORSKÝM
1) Práva výkonného umělce k uměleckému výkonu - § 67 a násl. umělecký výkon - výkon herce, zpěváka, hudebníka, tanečníka, dirigenta, sbormistra, režiséra, atd., která hraje, zpívá, recituje, předvádí nebo jinak provádí umělecké dílo a výtvory tradiční lidové kultury. (+artista). společným zástupcem více výkonných umělců (orchestr, sbor, taneční soubor, atd.) je umělecký vedoucí tělesa (příp. hlasováním jiná osoba), to neplatí pro sólistu, dirigenta a režiséra divadelního představení. Osobnostní i majetková práva výkonného umělce

100 Autorské právo Osobnostní práva výkonného umělce
rozhodnutí o zveřejnění rozhodnutí pod jakým jménem (např. společný pseudonym) mimo odůvodnéné případy výkonný umělec má právo na ochranu před každým znetvořením, zkomolením nebo jinou změnou svého výkonu, která by byla na újmu jeho pověsti; výkonní umělci sou povinni brát na sebe přiměřený vzájemný ohled

101 Autorské právo Majetková práva výkonného umělce (možnost licence)
právo na vysílání a jiné sdělování živého výkonu veřejnosti, právo na záznam živého výkonu, právo na rozmnožování zaznamenaného výkonu, právo na rozšiřování rozmnoženin zaznamenaného výkonu, právo na pronájem rozmnoženin zaznamenaného výkonu, právo na půjčování rozmnoženin zaznamenaného výkonu, právo na sdělování zaznamenaného výkonu veřejnosti. odměna za rozmnožování pro osobní potřebu trvají 50 let od vytvoření (zveřejnění) výkonu Úplatná zákonná licence – pro rozhlas a TV pouze přes kolektivního správce (nutná předchozí smlouva, licence neplatí při prodlení)

102 Autorské právo 2) Právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu - § 75 a násl. zvukový záznam je výlučně sluchem vnímatelný záznam zvuků výkonu výkonného umělce či jiných zvuků, nebo jejich vyjádření. výrobce – FO či PO, která na svou odpovědnost poprvé zaznamená zvuky výkonu v… (nebo pro kterou tak z jejího podnětu učiní jiná osoba) majetková práva (možnost licence) a) právo na rozmnožování zvukového záznamu, b) právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženin zvukového záznamu, c) právo na pronájem originálu nebo rozmnoženin zvukového záznamu, d) právo na půjčování originálu nebo rozmnoženin zvukového záznamu, e) právo na vysílání a jiné sdělování zvukového záznamu veřejnosti. odměna za rozmnožování pro osobní potřebu Úplatná zákonná licence Převoditelnost trvá 50 let od pořízení (vydání/sdělení) záznamu

103 Autorské právo 3) Právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho prvotnímu záznamu - § 79 a násl. zvukově obrazový záznam je záznam audiovizuálního díla nebo záznam jiné řady zaznamenaných, spolu souvisejících obrazů vyvolávajících dojem pohybu, … vnímatelných zrakem … výrobce – FO/PO, která na svou odpovědnost poprvé pořídí zvukově obrazový záznam (nebo pro kterou tak z jejího podnětu učiní jiná osoba). majetková práva (možnost licence) a) právo na rozmnožování zvukově obrazového záznamu, b) právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženin zvukově obrazového záznamu, c) právo na pronájem originálu nebo rozmnoženin zvukově obrazového záznamu, d) právo na půjčování originálu nebo rozmnoženin zvukově obrazového záznamu, e) právo na vysílání a jiné sdělování zvukově obrazového záznamu veřejnosti. odměna za rozmnožování pro osobní potřebu Úplatná zákonná licence Převoditelnost trvá 50 let od pořízení (zveřejnění) záznamu

104 Autorské právo 4) Právo rozhlasového a televizního vysílatele k jeho vysílání - § 83 a násl. vysíláním se rozumí výsledek šíření zvuků nebo obrazů a zvuků nebo jejich vyjádření rozhlasem nebo televizí pro příjem veřejností vysílatel – FO/PO, která na svou odpovědnost uskutečňuje vysílání zvuků nebo obrazů a zvuků nebo jejich vyjádření rozhlasem nebo televizí (nebo pro kterou tak z jejího podnětu učiní jiná osoba). majetková práva (možnost licence) a) právo na záznam vysílání, b) právo na rozmnožování zaznamenaného vysílání, c) právo na rozšiřování rozmnoženin zaznamenaného vysílání, d) právo na sdělování vysílání veřejnosti. Převoditelnost trvá 50 let po prvním vysílání 5) Právo nakladatele - § 87 odměna za rozmnožování pro osobní potřebu trvá 50 let od vydání díla

105 Autorské právo KOLEKTIVNÍ SPRÁVA PRÁV - § 95 a násl.
kolektivní uplatňování, kolektivní ochrana, umožnění zpřístupňování veřejnosti. zastupování většího počtu osob majetková práva autorská související s právem autorským přímo autorů, zaměstnavatelů, nositelů práv (výhradních licencí) rejstřík předmětů ochrany nezprostředkovává uzavření licenční smlouvy

106 Autorské právo povinně kolektivně spravované práva
a) právo na odměnu za 1. užití uměleckého výkonu, zaznamenaného na zvukový záznam vydaný k obchodním účelům, vysíláním rozhlasem nebo televizí nebo přenosem rozhlasového nebo televizního vysílání (§ 72 odst. 1), 2. užití zvukového záznamu, … vysíláním rozhlasem nebo televizí … 3. zhotovení rozmnoženiny pro osobní potřebu na podkladě zvukového nebo zvukově obrazového záznamu nebo jiného záznamu přenesením jeho obsahu pomocí přístroje na nenahraný nosič takového záznamu, 4. zhotovení rozmnoženiny díla pro osobní potřebu FO nebo pro vlastní vnitřní potřebu PO … na papír … 5. opětný prodej originálu díla uměleckého (§ 24), 6. půjčování originálu nebo rozmnoženiny vydaného díla (knihovny) b) právo na přiměřenou odměnu za pronájem … díla či výkonu … c) právo na užití kabelovým přenosem děl, živých výkonů a výkonů zaznamenaných … nositelé práv jsou pro výkon a ochranu těchto práv zastoupeni příslušným kolektivním správcem

107 Autorské právo kolektivní správce - oprávnění k výkonu kolektivní správy od Ministerstva kultury na základě písemné žádosti (to může zase oprávnění odejmout, provádí dohled, pokutuje) PO přímo nebo prostřednictvím třetí osoby sdružuje nositele práv výkon soustavně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost (není podnikáním, hlavní předmět činnosti rozúčtovací řád - způsob rozdělování a pravidla pro výplatu vybraných odměn, vylučující svévolný postup při jejich rozdělování a přihlížející k uplatnění zásady podpory kulturně významných děl a výkonů vymezení práv (předmětů práv/druhu děl), která mají být kolektivně spravována – oprávnění udělováno vždy jen jednomu žadateli hospodářská soutěž? Vztahy kolektivního správce k zastupovaným nositelům práv a k uživatelům předmětů ochrany (§100)

108 Autorské právo Kolektivní a hromadné smlouvy (§101)
Zprostředkovatelé kolektivních a hromadných smluv (§102) – vedeni Ministerstvem Pravidla pro rozdělování odměn vybraných kolektivním správcem (§104) rozmnožování pro osobní/vnitřní potřebu přístroj/nenahrané nosiče zvukových záznamů - autorům 50%, výkonným umělcům 25%, a výrobcům zvukových záznamů 25% přístroj/nenahrané nosiče zvukově obrazových záznamů - 60 % autorům, zejména režisérům,autorům užitých děl, kameramanům, architektům, scénografům, kostýmním výtvarníkům, výtvarníkům a autorům děl choreografických a pantomimických, 40 % výkonným umělcům a výrobcům zvukově obrazových záznamů (z toho 25 % výrobcům zvukově obrazových záznamů a 15 % výkonným umělcům) 60 % autorům (z toho 45 % autorům děl literárních včetně děl vědeckých a děl kartografických a 15 % autorům děl výtvarných umění) a 40 % nakladatelům vydaných děl knihovní licence 75 % autorům děl literárních, včetně děl vědeckých a děl kartografických, a 25 % autorům děl výtvarných

109 Trestní a přestupkové právo
Trestní zákon č. 140/1961 Sb. (trestné činy pro průmyslové vlastnictví v § 150 a násl.) § 152 (Porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi) (1) Kdo neoprávněně zasáhne do zákonem chráněných práv k autorskému dílu, uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo databázi, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán, a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch, nebo b) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu. § 89 odst. 11 – škoda značného rozsahu: nejméně Kč Materiální stránka TČ Společenská nebezpečnost rekodifikace

110 Trestní a přestupkové právo
§ 3 - Trestný čin - (1) Trestným činem je pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny v tomto zákoně. (2) Čin, jehož stupeň nebezpečnosti pro společnost je nepatrný, není trestným činem, i když jinak vykazuje znaky trestného činu. (3) K trestnosti činu je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li tento zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti. (4) Stupeň nebezpečnosti činu pro společnost je určován zejména významem chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobem provedení činu a jeho následky, okolnostmi, za kterých byl čin spáchán, osobou pachatele, mírou jeho zavinění a jeho pohnutkou.

111 Trestní a přestupkové právo
§ 4 Úmysl Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel a) chtěl způsobem v tomto zákoně uvedeným porušit nebo ohrozit zájem chráněný tímto zákonem, nebo b) věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn. § 5 Nedbalost Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel a) věděl, že může způsobem v tomto zákoně uvedeným porušit nebo ohrozit zájem chráněný tímto zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí, nebo b) nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl.

112 Trestní a přestupkové právo
Přestupek (rozdíl s TČ ve stupni společenské nebezpečnosti) – zákon o přestupcích 200/1990 Sb., ale v AZ v § 105a a násl. Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) neoprávněně užije autorské dílo, umělecký výkon, zvukový či zvukově obrazový záznam, rozhlasové nebo televizní vysílání nebo databázi, b) neoprávněně zasahuje do práva autorského způsobem uvedeným v § 43 odst. 1 nebo 2 anebo v § 44 odst. 1, nebo c) jako obchodník, který se účastní prodeje originálu díla uměleckého, nesplní oznamovací povinnost podle § 24 odst. 6. Za přestupek podle a) lze uložit pokutu do Kč, za přestupek podle b) pokutu do Kč a za přestupek podle c) pokutu do Kč. To samé platí u správních deliktů pro PO a podnikající FO.

113 Tvorba WWW stránky Otázka převzetí designu WWW stránky, dovoleno či ne? NENÍ MOŽNO DESIGN POUZE PŘEKOPÍROVAT, pokud takový design stránky splňuje nároky pro autorské dílo JE MOŽNO SE ZNAČNĚ INSPIROVAT Důležité rozlišení ohledně: a) originálních děl (autorsky původních) b) odvozených děl - nutnost souhlasu autora původního díla, překlady apod. c) plagiátorských děl (bez souhlasu okopírovaných)

114 Tvorba WWW stránky Skutečný příběh:
Časopis publikoval barevnou fotografii autora X, na které byly dva bojující kohouti. Umělec Y si tuto fotografii oblíbil; fotografii si vystřihl a pověsil vedle svého plátna a podle ní nakreslil malbu s dvěma bojujícími kohouty, kterou okamžitě prodal. Fotograf X zažaloval malíře Y za porušování svých autorských práv. Originální, odvozené či plagiátorské dílo? Měl pan X úspěch? NE. Malba dle soudu byla originálním dílem. fotograf v. Microsoft – reklamní kampaň o muži v davu

115 Tvorba WWW stránky určité rozdíly vyvstávají podle komplikovanosti WWW stránky (od jednoduché statické stránky, přes multimediální prezentace až po internetové obchody), ale obecně WWW stránku musíme rozdělit na dvě části: a) zdrojový kód b) design stránky + další díla do stránky vložená

116 Tvorba WWW stránky ad a) zdrojový kód (pravidla dle úpravy pro počítačový program), tj. §2 odst. 2 – musí být původní (autorovým vlastním duševním výtvorem), tj. nižší vstupní podmínka znamená, že většina zdrojových kódů bude chráněna ad b) design stránek musí naopak splňovat vyšší podmínky platné pro běžná díla (§ 2 odst. 1), tj. musí být jedinečným (vlastním duševním výtvorem autora) - platí presumpce autorskoprávní originality (nesplnění podmínky jedinečnosti je třeba dokazovat a takovou důkazní povinnost má žalobce)

117 Tvorba WWW stránky podmínka jedinečnosti při velkém počtu internetových stránek se bude splňovat obtížněji Jsou chráněna i vložená další díla (text, grafika (grafická tlačítka), hudba, videoklipy atd.)? ANO, pokud splňují podmínku jedinečnosti WWW stránka je dílo a) souborné (§2 odst. 5), b) kolektivní (§ 59 odst. 1). převod vytvořené stránky by se měl dít na základě licenční smlouvy průmyslový vzor není možné použít pro ochranu designu stránky (je pouze pro ochranu designu výrobku)

118 Vývoj Zjištování totožnosti v USA – John Doe.
P2P sítě – lze očekávat obdobný vývoj jako v USA - MGM Studios v. Grokster, Nejvyšší soud USA (neužita analogie s VHS videorekordéry v případu Sony v. Universal Studios (tzv. Betamax case – 1984); rozdíl rozsudků: USA a Německo) co se týče sekundární odpovědnosti,tj. odpovědnosti internetových providerů. Zjištování totožnosti v USA – John Doe. Business modely (6 z 10 filmů natočených v Holywoodu nevydělají na svou výrobu) Připravovaná směrnice o prosaditelnosti práv k duševnímu vlastnictví v trestněprávní oblasti 0) Uvítání a představení své osoby a studentů Otázky – jméno, obor studia, zaměstnání, něco o sobě, rodině, zajímavost, co ví o právu, co očekávajíod kurzu, co by chtěli slyšet, znalost jazyků (max. 10 minut, snaha o naváýání kontaktu) 1) Otázky

119 Vývoj Poplatky (coyright levies) za užití autorských děl
Prodloužení ochrany u výkonných umělců Kolektivní správci Regulace online obsahu Revize acquis v oblasti ochrany spotřebitele Webcasting, Televize bez hranic, mez. úmluva proti padělkům podzim novela Autorského zákona překlad licence Creative Commons do českého jazyka 0) Uvítání a představení své osoby a studentů Otázky – jméno, obor studia, zaměstnání, něco o sobě, rodině, zajímavost, co ví o právu, co očekávajíod kurzu, co by chtěli slyšet, znalost jazyků (max. 10 minut, snaha o naváýání kontaktu) 1) Otázky

120 Patentové právo rozlišení pojmů – vynález a patent
hmotné právo: zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů procesní právo: vyhláška č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů Co je vynález? neexistuje zákonná pozitivní definice obecně jde o výsledek technické tvůrčí činnosti máme jen zákonnou negativní definici (viz dále) kategorie: a) vynálezy věcí (výrobek, zařízení, zapojení) – stroj, spotřební zboží, látky pevné, kapalné, plynné, směsi atd. b) vynálezy způsobů (výrobní, pracovní), (užití, metoda) – elektrická měření, monitorování chodu zařízení Lze si patentovat kombinace známých vynálezů? ANO, jedině pokud výsledný vynález přináší další přidaný technický efekt

121 Databáze průmyslověprávních informací:
Úřad průmyslového vlastnictví: Evropský patentový úřad: Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu: Světová organizace duševního vlastnictví: U.S. Patent and Trademark Office: 0) Uvítání a představení své osoby a studentů Otázky – jméno, obor studia, zaměstnání, něco o sobě, rodině, zajímavost, co ví o právu, co očekávajíod kurzu, co by chtěli slyšet, znalost jazyků (max. 10 minut, snaha o naváýání kontaktu) 1) Otázky

122 Patentové právo zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích Novelizace: 519/1991 Sb., 116/2000 Sb., 207/2000 Sb. 173/2002 Sb., 501/2004 Sb., 59/2005 Sb. 413/2005 Sb., 221/2006 Sb., 378/2007 Sb. Formální vznik ochrany – registrační princip – ÚPV Teritorialita Kategorie vynálezů: A) Věci (výrobky, zařízení, směsi, látky, předměty) B) Postupy (způsob výroby, pracovní postup, použití)

123 Patentové právo Patent může být udělen pouze při splnění podmínek: 1. musí se jednat o vynález + 1. vynález je nový 2. vynález je výsledkem vynálezecké činnosti 3. vynález je průmyslově využitelný 1. nesmí jít o výluku z patentovatelnosti

124 Patentové právo Musí se jednat o vynález:
§3 odst. 2) Za vynálezy se nepovažují zejména a) objevy, vědecké teorie a matematické metody; b) estetické výtvory; c) plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, hraní her nebo vykonávání obchodní činnosti, jakož i programy počítačů; d) podávání informací. odst. 3) Patentovatelnost předmětů nebo činností uvedených v odstavci 2 je vyloučena za předpokladu, že se přihláška vynálezu nebo patent týkají pouze těchto předmětů nebo činností. Způsoby chirurgického nebo terapeutického ošetřování (+diagnostické metody) lidského nebo zvířecího těla (to se nevztahuje na výrobky, zejména látky nebo směsi, určené k použití při těchto způsobech ošetřování a při těchto diagnostických metodách)

125 Patentové právo Novost § 5 odst. 1)
Vynález je nový, není-li součástí stavu techniky. (a to kdekoliv na světě) odst. 2) Stavem techniky je vše, k čemu byl přede dnem, od něhož přísluší přihlašovateli právo přednosti, umožněn přístup veřejnosti (tj. zveřejněno) písemně, ústně, využíváním nebo jiným způsobem. odst. 3) ale i obsahy přihlášek vynálezů podaných dříve v ČR, mezinárodní přihlášky vynálezů a evropské patentové přihlášky s dřívějším právem přednosti, u nichž je platně určeným státem Česká republika. odst. 5) Stavem techniky není takové zveřejnění vynálezu, ke kterému nedošlo dříve než šest měsíců před podáním přihlášky vynálezu a které přímo nebo nepřímo vyplývá a) ze zřejmého zneužití vzhledem k přihlašovateli nebo k jeho právnímu předchůdci, b) bylo vystaveno na úřední výstavě …

126 Patentové právo Vynález je výsledkem vynálezecké činnosti
§6 – jestliže pro odborníka nevyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky - tj. krok vpřed, novum Vynález je průmyslově využitelný § 7 může-li být vyráběn nebo jinak využíván v průmyslu, zemědělství nebo jiných oblastech hospodářství Doba platnosti patentu: dvacet let od podání přihlášky vynálezu. Za udržování patentu v platnosti je majitel povinen platit každoročně poplatky.

127 Patentové právo Výluka z patentovatelnosti: Patenty se neudělují:
na vynálezy, jejichž využití by se příčilo veřejnému pořádku nebo dobrým mravům; lidské buňky? to nelze vyvodit pouze z toho, že využití vynálezu je zakázáno právním předpisem (zbraně v. dopisová bomba); b) na odrůdy rostlin a plemena zvířat nebo v zásadě biologické způsoby pěstování rostlin či chovu zvířat; toto ustanovení neplatí pro mikrobiologické způsoby a výrobky těmito způsoby získané.

128 Patentové právo Tzv. softwarové patenty
V zásadě jde o rozličnou interpretaci soudů a Evropského patentového úřadu čl. 52 Evr. patentové úmluvy /vyjímka z patentovatelnosti pro počítač. programy/. Evropský patentový úřad postupně precedenčně svůj výklad stále rozšiřuje (např. IBM cases), kdy je umožněno udělit i patenty na software jako produkt/metodu/užití /tj. v praxi výsledný efekt téměř stejný jako u amerického systému softwarových patentů (např. již je udělený evropský patent na virtualní nákupní košík v internetových obchodech - tj. technologie běžně rozšířené).

129 Patentové právo Příklady soft. patentů:
Jednoklikové online nakupování (US 5,960,411) Online nákupní vozík (US 5,715,314) Hyperlink (US 4,873,662) Stahování videa (streaming) (US 5,132,992.) Zmezinárodnění názvů domén (týká se neanglické abecedy) (US 6,182,148.) Vyskakovací okna (US 6,389,458.) Placení online kreditní kartou (US 6,289,319.) Vyhledávání v rámu (US 5,933,841 & 6,442,574.)

130 Patentové právo A) Původcem vynálezu (vynálezce) je ten, kdo jej vytvořil vlastní tvůrčí prací Spolupůvodci B) Přihlašovatel – učinil přihlášku a je tak zapsán v rejstříku C) Majitel patentu – držitel patentu (právo využít, licencovat, převést atd.) Spolumajitelství (dle podílového spoluvlastnictví) Podnikový vynález vytvořil-li původce vynález ke splnění úkolu z pracovního poměru, …. k zaměstnavateli, přechází právo na patent na zaměstnavatele, není-li smlouvou stanoveno jinak. Právo na původcovstvítím není dotčeno. Původce neprodleně písemně vyrozumí zaměstnavatele. zaměstnavatel má 3 měsíce na rozhodnutí o patentu, jinak právo zpět na původce. povinnost mlčenlivosti obou stran původce má právo na přiměřenou odměnu. Pro její výši je rozhodný technický a hospodářský význam vynálezu a přínos dosažený jeho možným využitím nebo jiným uplatněním, přičemž se přihlíží k materiálovému podílu zaměstnavatele na vytvoření vynálezu a k rozsahu pracovních úkolů původce. Dostane-li se již vyplacená odměna do zjevného nepoměru s přínosem dosaženým pozdějším využitím nebo jiným uplatněním vynálezu, má původce právo na dodatečné vypořádání.

131 Patentové právo Zákaz přímého využívání
Nikdo nesmí bez souhlasu majitele patentu a) vyrábět, nabízet, uvádět na trh nebo používat výrobek, který je předmětem patentu, nebo k tomu účelu výrobek dovážet či skladovat anebo s ním jiným způsobem nakládat; b) využívat způsob, který je předmětem patentu, popřípadě nabízet tento způsob k využití; c) nabízet, uvádět na trh, používat nebo k tomuto účelu dovážet či skladovat výrobek přímo získaný způsobem, který je předmětem patentu; přitom shodné výrobky se považují za získané způsobem, který je předmětem patentu, je-li nanejvýš pravděpodobné, že výrobek byl vyroben způsobem, který je předmětem patentu, a majiteli patentu se přes přiměřené úsilí nepodařilo určit skutečně užitý výrobní způsob, dokud se neprokáže opak. Při dokazování opaku je nutno šetřit práv vyplývajících z ochrany obchodního tajemství.

132 Patentové právo Zákaz nepřímého využívání
(1) Nikdo nesmí bez souhlasu majitele patentu dodávat nebo k dodání nabízet jiné osobě, než je osoba oprávněná využívat patentovaný vynález, prostředky týkající se podstatného prvku tohoto vynálezu a sloužící v tomto ohledu k jeho uskutečnění, jestliže je vzhledem k okolnostem zřejmé, že tyto prostředky jsou způsobilé k uskutečnění patentovaného vynálezu a jsou k němu určeny. (2) Odstavec 1 se nepoužije, pokud těmito prostředky jsou výrobky běžně se vyskytující na trhu, ledaže třetí osoba ovlivnila odběratele, aby se dopustil jednání zakázaného § 13. … Nevztahuje se na předchozího uživatele Vyčerpání práv Majitel patentu nemá právo zakázat třetím osobám nakládat s výrobkem, který je předmětem chráněného vynálezu, jestliže tento výrobek byl uveden na trh v České republice majitelem patentu nebo s jeho souhlasem, ledaže by tu byly důvody pro rozšíření práv z patentu na uvedené činnosti.

133 Patentové právo licenční smlouva Není zásah do práv
písemně účinnost vůči třetím osobám zápisem do patentového rejstříku nabídka licence – stejné podmínky vůči všem, vyznačí se v patentovém rejstříku, nelze vzít zpět, udržovací poplatky v poloviční výši. Není zásah do práv a) na lodích jiných zemí Pařížské úmluvy b) při stavbě nebo provozu letadel či vozidel zemí Pařížské úmluvy c) při individuální přípravě léku v lékárně na základě lékařského předpisu včetně nakládání s lékem takto připraveným; d) při činnosti prováděné pro neobchodní účely; e) při činnosti prováděné s předmětem vynálezu pro experimentální účely včetně experimentů a testů nezbytných podle zvláštního právního předpisu před uvedením léčiva na trh.

134 Patentové právo Nucená licence
A) nevyužívá-li majitel patentu bezdůvodně vynález vůbec/nedostatečně B) jsou dány důvody ohrožení důležitého veřejného zájmu Rozhoduje ÚPV - stanoví podmínky, rozsah a dobu trvání Držitel nucené licence se může v průběhu doby jejího trvání vzdát od roku 1918 na našem území neudělena Platí se stále cena licence se zapisuje do patentového rejstříku

135 Patentové právo Řízení o udělení patentu (upravuje taktéž vyhláška ÚPV) 1) Příhláška ÚPV Právo přednosti (priority) – podáním přihlášky Popis, Výkresy, Anotace, Mezinárodní třídění, Patentové nároky A) pouze na 1 vynález B) skupiny vynálezů navzájem spojených tak, že tvoří jedinou obecnou vynálezeckou myšlenku V pochybnostech může Úřad vyzvat přihlašovatele, aby předvedením předmětu přihlášky prokázal jeho využitelnost. 2) Předběžný průzkum přihlášky vynálezu Kontrola základních atributů – (+jasnost) Zaplacení správních poplatků A) Zamítne B) Výzva – Zastavení

136 Patentové právo 3) Uveřejnění (18 měsíců od práva přednosti) i dříve na žádost přihlašovate Oznámí ve Věstníku Může i se zprávou o stavu techniky (rešerše) Kdokoliv může podat připomínky k patentovatelnosti (nestává se účastníkem, o nich musí být přihlašovatel informován) 4) Úplný průzkum přihlášky vynálezu Úřad podrobí přihlášku vynálezu úplnému průzkumu, v němž zjišťuje, zda splňuje podmínky stanovené zákonem pro udělení patentu. A) na žádost přihlašovatele B) jiné osoby C) z moci úřední Žádost musí být podána nejpozději do 36 měsíců od podání přihlášky a nelze ji vzít zpět (správní poplatek) Marné uplynutí této doby = zastavení řízení 1) Nejsou-li podmínky splněny - Úřad přihlášku vynálezu zamítne (přihlašovatel se může předem seznámit s podklady) 2) Neodstraní-li přihlašovatel ve stanovené lhůtě vady přihlášky, které brání udělení patentu - Úřad řízení o přihlášce zastaví (na to musí být upozorněn) 3) Splňuje-li předmět přihlášky vynálezu stanovené podmínky a přihlašovatel zaplatí příslušný správní poplatek podle zvláštních předpisů, Úřad udělí přihlašovateli patent; přihlašovatel se stává majitelem patentu. Úřad vydá patentovou listinu

137 Patentové právo 5) Udělení patentu
účinek od oznámení ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví je-li přihlášek se shodným předmětem více, může být udělen jen jeden patent Zrušení patentu – Úřadem (dodatečně) a) vynález nesplňuje podmínky patentovatelnosti, b) vynález není popsán tak jasně a úplně, aby jej mohl odborník uskutečnit, … (zpětnou účinnost)

138 Patentové právo Povinné zastupování pro zahraniční osoby – patentový zástupce apod. Příslušný soud – Městský soud v Praze Soubor více národních patentů Evropská patentová přihláška Mezinárodní patentová přihláška Udělování dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin - § 35h a násl. Zlepšovací návrhy - § 72 a násl. technická, výrobní nebo provozní zdokonalení, jakož i řešení problémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a životního prostředí Nekompatibilní s patentem (má přednost). Zlepšovatel je povinen nabídnout zlepšovací návrh svému zaměstnavateli, jestliže se zlepšovací návrh týká oboru práce nebo činnosti zaměstnavatele. zaměstnavatel – 2 měsíce na smlouvu o přijetí nabídky zlepšovacího návrhu a odměně za něj, jinak zpět zlepšovateli

139 Průmyslový vzor ochrana pro design výrobku zákon č. 207/2000 Sb.
je chráněn vzhled výrobku nebo jeho části (vizuálně vnímatelná stránka) spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení předmět, obal, úprava, grafický symbol a typografický znak (s výjimkou počítačových programů) – nikoliv grafika sama o sobě a) je-li nový (tj. nebyl zpřístupněn veřejnosti shodný průmyslový vzor, jehož znaky se liší jen nepodstatně; 12 měsíců) b) má-li individuální povahu (jestliže celkový dojem, který vyvolává u informovaného uživatele, se liší od celkového dojmu z předchozích průmyslových vzorů) využití, licence, převod; přihláška; Locarnská dohoda ochrana trvá 5 let, lze prodlužovat až na dobu 25 let

140 Užitný vzor tzv. malý (falešný) patent – nižší zákonné požadavky, levnější, rychlejší, jednodušší zákon č. 478/1992 Sb. technické řešení a) nové (není součástí stavu techniky) – Úřad neprovádí úplný průzkum b) přesahují rámec pouhé odborné dovednosti c) je průmyslově využitelné (může být opakovaně využíváno v hospodářské činnosti) Stavem techniky je vše, co bylo přede dnem, od něhož přísluší přihlašovateli užitného vzoru právo přednosti, zveřejněno. Technickými řešeními nejsou zejména: a) objevy, vědecké teorie a matematické metody, … Doba ochrany 4 roky, možnost 2x prodloužení o 3 roky na celkových 10 let

141 Obchodní tajemství Obchodní tajemství (§ 17 – 20 Obchodního zákoníku) – 5 základních podmínek: 1) tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, 2) které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, 3) nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, 4) mají být podle vůle podnikatele utajeny 5) a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje. (§ 18) Podnikatel … má výlučné právo tímto tajemstvím nakládat, zejména udělit svolení k jeho užití a stanovit podmínky takového užití. Ochrana? (§ 20) Proti porušení nebo ohrožení práva na obchodní tajemství přísluší podnikateli právní ochrana jako při nekalé soutěži.

142 Ochrana osobnosti Ochrana osobnosti (§11 – 16 Občanského zákoníku)
Generální klauzule - § 11: Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. Speciální klauzule: § 12 (1) Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením. Jsou nějaké vyjímky? ANO

143 Ochrana osobnosti (2) Svolení není třeba, použijí-li se písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky nebo obrazové a zvukové záznamy k účelům úředním na základě zákona. (3) Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani takové použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby.

144 Ochrana osobnosti Ochrana § 13
(1) Fyzická osoba má právo se zejména domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu její osobnosti, aby byly odstraněny následky těchto zásahů a aby jí bylo dáno přiměřené zadostiučinění. (tj. morální – např. omluva) Je možno získat zadostiučinění v penězích? ANO, ALE: (2) Pokud by se nejevilo postačujícím zadostiučinění podle odstavce 1 zejména proto, že byla ve značné míře snížena důstojnost fyzické osoby nebo její vážnost ve společnosti, má fyzická osoba též právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích. (3) Výši náhrady podle odstavce 2 určí soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo.

145 Ochrana osobnosti Trvá ochrana i po smrti FO? ANO
§ 15 Po smrti fyzické osoby přísluší uplatňovat právo na ochranu její osobnosti manželu a dětem, a není-li jich, jejím rodičům. Odškodnění (§ 16) Kdo neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti způsobí škodu, odpovídá za ni podle ustanovení OZ o odpovědnosti za škodu.

146 Obchodní firma zejm. § 8 a násl. Obchodního zákoníku
Obchodní firma (dříve obchodní jméno) je název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel je povinen činit právní úkony pod svou firmou. ostatní podnikatelé: právní úkony FO pod svým jménem a příjmením PO pod svým názvem možnost přidat odlišující dodatek, pokud nepůsobí klamavě a jeho užívání je v souladu s právními předpisy i dobrými mravy soutěže u FO dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání, místo podnikání součástí firmy PO je i dodatek označující jejich právní formu – např. a.s., s.r.o. Ale k odlišení firmy 2 podnikatelů nestačí rozdílný dodatek označující právní formu.

147 Obchodní firma Kdo zdědí podnik nebo jej nabude smlouvou, může podnikat pod dosavadní firmou s nástupnickým dodatkem, jen má-li k tomu výslovný souhlas zůstavitele nebo dědiců nebo právního předchůdce. Je-li podnikatelem fyzická osoba, která změnila své jméno, může používat ve firmě i své dřívější jméno s dodatkem obsahujícím nové jméno. Převod firmy bez současného převodu podniku (§5) je nepřípustný (převod alespoň části podniku je nutný – zbývající část musí přestat firmu užívat) speciální úprava: převzetí PO, podniky v rámci koncernu, součást firmy PO jméno společníka nebo člena, který zemřel, odešel atd. Ochrana: zdržení se a odstranění závadného stavu, vydání bezdůvodného obohacení, zadostiučinění a to i v penězích, náhrada škody, uveřejnění rozsudku na náklady neúspěšného účastníka

148 Nekalá soutěž §44 – 54 Obchodního zákoníku
(směrnice o nekalých obchodních praktikách) Zákonná úprava: § 41 Fyzické i právnické osoby, které se účastní hospodářské soutěže, i když nejsou podnikatelé (dále jen "soutěžitelé"), mají právo svobodně rozvíjet svou soutěžní činnost v zájmu dosažení hospodářského prospěchu a sdružovat se k výkonu této činnosti; jsou však povinny přitom dbát právně závazných pravidel hospodářské soutěže a nesmějí účast v soutěži zneužívat.

149 Nekalá soutěž Generální klauzule § 44:
(1) Nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Nekalá soutěž se zakazuje. Speciální klauzule: Nekalou soutěží je zejména: a) klamavá reklama, b) klamavé označování zboží a služeb, c) vyvolávání nebezpečí záměny, d) parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele, e) podplácení, f) zlehčování, g) srovnávací reklama, h) porušování obchodního tajemství, i) ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí.

150 Nekalá soutěž Klamavé označení zboží a služeb
(1) Klamavým označením zboží a služeb je každé označení, které je způsobilé vyvolat v hospodářském styku mylnou domněnku, že jím označené zboží nebo služby pocházejí z určitého státu, určité oblasti či místa nebo od určitého výrobce, anebo že vykazují zvláštní charakteristické znaky nebo zvláštní jakost. Nerozhodné je, zda označení bylo uvedeno bezprostředně na zboží, obalech, obchodních písemnostech apod. Rovněž je nerozhodné, zda ke klamavému označení došlo přímo nebo nepřímo a jakým prostředkem se tak stalo. Ustanovení § 45 odst. 3 platí obdobně. (2) Klamavým označením je i takové nesprávné označení zboží nebo služeb, k němuž je připojen dodatek sloužící k odlišení od pravého původu, jako výrazy "druh", "typ", "způsob" a označení je přesto způsobilé vyvolat o původu nebo povaze zboží či služeb mylnou domněnku. (3) Klamavým označením není uvedení názvu, který se v hospodářském styku již všeobecně vžil jako údaj sloužící k označování druhu nebo jakosti zboží, ledaže by k němu byl připojen dodatek způsobilý klamat o původu, jako například "pravý", "původní" apod. (4) Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti ze zapsaného označení původu výrobků, ochranných známek, chráněných odrůd rostlin a plemen zvířat, stanovená zvláštními zákony.

151 Nekalá soutěž Vyvolání nebezpečí záměny je:
a) užití firmy nebo názvu osoby nebo zvláštního označení podniku užívaného již po právu jiným soutěžitelem, b) užití zvláštních označení podniku nebo zvláštních označení či úpravy výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů podniku, které v zákaznických kruzích platí pro určitý podnik nebo závod za příznačné (např. i označení obalů, tiskopisů, katalogů, reklamních prostředků), c) napodobení cizích výrobků, jejich obalů nebo výkonů, ledaže by šlo o napodobení v prvcích, které jsou již z povahy výrobku funkčně, technicky nebo esteticky předurčeny, a napodobitel učinil veškerá opatření, která od něho lze požadovat, aby nebezpečí záměny vyloučil nebo alespoň podstatně omezil, pokud jsou tato jednání způsobilá vyvolat nebezpečí záměny nebo klamnou představu o spojení s podnikem, firmou, zvláštním označením nebo výrobky anebo výkony jiného soutěžitele.

152 Nekalá soutěž Parazitování na pověsti
Parazitováním je využívání pověsti podniku, výrobků nebo služeb jiného soutěžitele s cílem získat pro výsledky vlastního nebo cizího podnikání prospěch, jehož by soutěžitel jinak nedosáhl. Porušení obchodního tajemství Porušováním obchodního tajemství je jednání, jímž jednající jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro jiného využije obchodní tajemství (§ 17), které může být využito v soutěži a o němž se dověděl: a) tím, že mu tajemství bylo svěřeno nebo jinak se stalo přístupným (např. z technických předloh, návodů, výkresů, modelů, vzorů) na základě jeho pracovního vztahu k soutěžiteli nebo na základě jiného vztahu k němu, popřípadě v rámci výkonu funkce, k níž byl soudem nebo jiným orgánem povolán, b) vlastním nebo cizím jednáním příčícím se zákonu.

153 Ochranné známky zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů označení schopné grafického znázornění, tvořené zejména slovy, písmeny, číslicemi, barvou, kresbou nebo tvarem výrobku či jeho obalu, určené k rozlišení výrobků nebo služeb. ÚPV Přihláška – FO/PO formální průzkum, zda má přihláška zákonem předepsané náležitosti, a poté i věcný průzkum, při němž zjišťuje, zda předmětem přihlášky není označení, které je nezpůsobilé k zápisu do rejstříku: shodnost s jinou dříve zapsanou ochrannou známkou druhové nebo popisné označení klamavé nebo nepravdivé označení apod.

154 Ochranné známky Zápis do rejstříku A) národní ochranná známka
majitel ochranné známky získává výlučné právo tuto známku používat. platnost zápisu trvá 10 let, zaplacením poplatku prodloužit vždy o dalších 10 let A) národní ochranná známka B) ochranná známka Společenství C) mezinárodní ochranná známka dle Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek D) všeobecně známé známky dle Pařížské úmluvy

155 Ochranné známky Slovní – jedno či více slov, shluk písmen – IBM, Apple … Obrazová – obrazové motivy – jablko pro Apple, tučňák pro Linux Prostorová – trojrozměrné vyobrazení – láhev Coca-Cola Kombinovaná – spojení slovní a obrazová (prostorová) v jeden celek funkce rozlišovací funkce ochranná funkce propagační funkce soutěžní

156 Ochranné známky § 4 Do rejstříku se nezapíše označení,
bez rozlišovací způsobilosti označení sloužící v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo k označení jiných jejich vlastností označení, jež se stalo obvyklé v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech, tvořené výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku … které je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy, které by mohlo klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby, obsahující znak vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženský symbol, příčící se ustanovení jiného právního předpisu nebo je v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv, jestliže je zjevné, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře.

157 Ochranné známky § 7 Přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu podané a) vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti (např. asociace), toto platí i pro jiný typ výrobků nebo služeb, pokud starší ochranná známka má v ČR dobré jméno a rozlišovací způsobilost obé platí i pro starší všeobecně známé známky, známky Společenství, Pařížskou úmluvu obdobně uživatelem nezapsaného označení, autorem, vlastníkem jiného průmyslového práva, FO kvůli ochraně osobnosti tím, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře

158 Další průmyslová práva
Jednotný smluvní typ – Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví - § 508 a násl. Obchodního zákoníku Topografie polovodičových výrobků v praxi téměř nevyužito – technologicky složité porušovat 529/1991 Sb. Know-how Není zákonná úprava Označení původu a zeměpisná označení 452/2001 Sb. Šlechtitelské právo

159 Domény soukromoprávní vztah při udělení domény
princip priority je nabourán jinými udělenými právy úprava obchodní firmy a ochranné známky platí i pro tuto oblast CZ NIC nekalá soutěž – dobré mravy soutěže; dobrá víra předběžné opatření a) název PO – obchodní firma, název města, o.s. b) podnikající FO c) ochranné známky d) jméno a příjmení FO - ?


Stáhnout ppt "2009 – Právo duševního vlastnictví Mgr. Jiří Jirsa, M.A."

Podobné prezentace


Reklamy Google