Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA Děčín – Staré Město Veřejné projednávání, 11. 6. 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA Děčín – Staré Město Veřejné projednávání, 11. 6. 2009."— Transkript prezentace:

1 1 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA Děčín – Staré Město Veřejné projednávání, 11. 6. 2009

2 2 Základní specifika IPRM Oblast intervence 5.2 komplexní revitalizaci problémových sídlišť s nejméně 500 byty opravy technického stavu bytových domů v těchto sídlištích Zvýšení kvality života pro obyvatele problémových sídlišť prostřednictvím revitalizace prostředí a regenerace bytových domů v rámci těchto sídlišť.

3 3 Výchozí dokumenty k přípravě projektu Integrovaný operační program – Programový dokument. Integrovaný operační program – Prováděcí dokument. Integrovaný plán rozvoje města Děčín – sídliště Staré Město. Příručka pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2 ze dne 22. května 2009. Platná legislativa ČR a EU.

4 4 zateplení obvodového pláště domu, zateplení vybraných vnitřních konstrukcí; práce na bytovém domě prováděné k odstranění statických poruch nosných konstrukcí a opravy konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu; sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby; rekonstrukce technického vybavení domů (např. modernizace otopné soustavy, výměna rozvodů tepla, plynu a vody, modernizace vzduchotechniky, výtahů); výměny či modernizace lodžií, balkonů včetně zábradlí; zajištění moderního sociálního bydlení při renovacích stávajících budov. Podporované aktivity

5 5 Podpora zaměřená na regeneraci společných prostor bytových domů musí mít charakter technického zhodnocení majetku, rekonstrukce či modernizace, podporu nelze využít na provádění oprav či údržby. Opravou se odstraňuje fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení majetku do původního a provozuschopného stavu. Technické zhodnocení jsou výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy jednotlivého hmotného dlouhodobého majetku uvedeného do používání v aktuálním roce, u kterého pořizovací cena převýšila částku 40 000,- Kč (případně jinou částku stanovenou dle interních postupů příjemce). Základní pojmy

6 6 Modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo rozšíření použitelnosti majetku. Rekonstrukcí se rozumí stavební zásah do majetku, který má za následek změnu účelu nebo technických parametrů. Bytový dům je pro účely aktivity Regenerace bytových domů v IOP definován takto:  více než polovina jeho podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena,  má nejméně čtyři samostatné byty,  budova je zkolaudována jako bytový dům nebo dům s byty. Základní pojmy

7 7 Aktivita 5.2b): vlastníci bytových domů – vlastníky mohou být obce (zákon č.128/2000 Sb., o obcích), bytová družstva či další obchodní společnosti (zákon č.513/1991 Sb., obchodní zákoník), vlastníci jednotek sdružení ve společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona (zákona č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů), další právnické a fyzické osoby vlastnící bytový dům (např. občanský zákoník). Příjemci podpory

8 8 Finanční alokace Poskytnutá dotace: 40%! Vlastní spolufinancování: 60% Celkové výdaje Poměr aktivitVýdaje KčEURPodíl na IPRM Aktivita 5 a)106 406 0003 755 94855% Aktivita 5 b)86 876 0003 066 57345% Celkem193 282 1826 822 527100%

9 9 Modernizace, rekonstrukce nebo technické zhodnocení hmotného majetku, např.: zateplení obvodového pláště domu (zateplení fasády, výměna oken, vnějších dveří, střechy atd.), pořízení, modernizace a rekonstrukce technického vybavení bytového domu (otopné soustavy včetně měření spotřeby tepla, rozvodu tepla, plynu a vody, vzduchotechniky, výtahu atd.), odstranění statických poruch domů (např. opravy nosných zdí a základových zdí, stropních konstrukcí atd.), rekonstrukce, modernizace, popř. technické zhodnocení, společných prostor (schodiště, chodby), sanace základů a hydroizolace spodní stavby, rekonstrukce či modernizace lodžií, balkonů (např. výměna zábradlí, balkonů atd.), daň z přidané hodnoty u neplátců DPH, daň z přidané hodnoty u plátců DPH, pokud nemají nárok na odpočet daně na vstupu. Způsobilé výdaje

10 10 Způsobilost výdajů Počáteční datum způsobilosti výdajů je den uvedený na potvrzení o způsobilosti projektu, které CRR zašle žadateli po posouzení přijatelnosti. Před datem vydání potvrzení nesmí být zahájeny stavební práce nebo dán závazný příslib objednávky zařízení, nesmí být rozhodnuto o přidělení veřejné zakázky. Datum ukončení způsobilosti výdajů je dáno datem ukončení konkrétního projektu. Realizace všech projektů musí být ukončena do 30. 6. 2015. Způsobilé jsou pouze výdaje do společných prostor bytových domů.

11 11 Část pořizovací ceny při nákupu pozemků, která je vyšší než cena zjištěná znaleckým posudkem, nákup pozemků za částku převyšující 10 % celkových způsobilých výdajů projektu, pořízení staveb a použitého zařízení, projektová dokumentace u aktivit typu regenerace bytových domů, neinvestiční výdaje u aktivit typu regenerace bytových domů, náklady na výběrová a zadávací řízení, umělecká díla, na která se vztahuje právo autorské a práva s ním související, DPH, pokud příjemce má nárok na odpočet DPH na vstupu. splátky půjček a úvěrů, úroky z úvěrů, sankce a penále, výdaje na záruky, pojištění, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky. Nezpůsobilé výdaje

12 12 Monitorovací indikátory Kód nár. číselníku IndikátorMěrná jednotka Počáteční hodnota Cílová hodnota 331200Počet regenerovaných bytů (5.2b) Počet0115 331500Úspora spotřeby energie bytových domů (5.2b) %015

13 13 Jak se zapojit do IPRM aneb základní pravidla přípravy projektu

14 14 1.Jsem oprávněným žadatelem o dotační podporu? 2.Nachází se můj projekt v zóně vybrané městem pro IPRM? 3.Schválilo ministerstvo pro místní rozvoj IPRM? 4.Je můj projektový záměr v souladu se zaměřením a cíli oblasti podpory? 5.Je rozsah plánovaných projektových aktivit v souladu s podporovanými aktivitami? 6.Jsou výdaje na plánované aktivity způsobilé? 7.Jaká je struktura financování a jak veliké podpory může projekt dosáhnout? Úvodní kritéria

15 15 Schéma projektového cyklu přípravy projektu

16 16 Vyhlášení výzvy městem Vyhlášení výzvy ze strany SM Děčín – červenec/srpen 2009 Výzva – kontinuální průběh Konec – vyčerpání alokované částky, max. 31. 10. 2013! Informace o výzvě – www.mmdecin.cz, Úřední deska Magistrátu města Děčín, Děčínský zpravodaj.www.mmdecin.cz

17 17 Zpracování projektu včetně příloh Žádost BENEFIT7 (www.eu-zadost.cz) -> finální žádost s unikátním klíčem. Žádost musí podepsat statutární zástupce žadatele nebo osoba jím pověřená.www.eu-zadost.cz Přílohy

18 18 Schválení projektu na úrovni města Řídící výbor IPRM doporučí seznam projektů. Orgán města schválí konečný seznam podpořených projektů. Vydání Registračního listu projektu = souhlas města s dopracováním projektu a předložením na Centrum regionálního rozvoje (CRR).

19 19 Zpracování projektu a předložení na CRR Žadatel předloží projekt CRR až ve chvíli, kdy získá od města potvrzení, že jeho projekt je součástí schváleného IPRM a je v souladu s jeho cíli a prioritami. Projektové žádosti je možné předkládat průběžně do vyčerpání finanční částky. Žádost BENEFIT7 (www.eu-zadost.cz) -> finální žádost s unikátním klíčem. Žádost musí podepsat statutární zástupce žadatele nebo osoba jím pověřená a v tištěné podobě doručená na regionální pobočku CRR.www.eu-zadost.cz

20 20 Přílohy žádosti Předkládají se v jednom vyhotovení, jsou originálem nebo úředně ověřenou kopií, musí být očíslovány podle seznamu příloh uvedeného v žádosti BENEFIT7 a podle tohoto seznamu seřazené. Přílohy, které obsahují více než 1 list, musí mít listy pevně spojeny.

21 21 Přílohy žádosti - povinné 1. Seznam příloh. 2. Doklad o partnerství. 3. Doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu. 4. Prokázání právní subjektivity žadatele. 5. Územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci. 6. Projektová dokumentace. 7. Platný doklad o povolení stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění. 8. Platný průkaz energetické náročnosti budovy, podle vyhlášky 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov. 9. Potvrzení o výběru projektu. 10. Čestné prohlášení o způsobilosti žadatele v rámci kategorizace malý a střední podnik.

22 22 Přílohy žádosti - nepovinné 1. Dokument dokládající zmocnění k podpisu žádosti o dotaci vydaný statutárním zástupcem. 2. Případně další přílohy dle uvážení žadatele.

23 23 Další postup 1. Hodnocení předložených projektů (kritéria přijatelnosti a formální kritéria). 2. Projekty doporučené k poskytnutí dotace schvaluje ředitelka ŘO IOP. 3. Vydání Registračního listu a Podmínek. 4. Rozhodnutí ministra o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a strukturálních fondů EU. 5. Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 6. Realizace projektu.

24 24 Kontakty a informace Magistrát města Děčín Ing. Martina Štajnerová, vedoucí oddělení Strategického rozvoje a projektů, e-mail: martina.stajnerová@mmdecin.cz, tel. 412 591 339martina.stajnerová@mmdecin.cz Odborný poradce Ing. Mgr. Libor Lněnička, Masarykova univerzita Brno, e-mail: libor.lnenicka@post.cz, tel. 603 960 901 libor.lnenicka@post.cz Centrum pro regionální rozvoj Ing. Jindřich Puchinger, Pobočka CRR pro NUTS II Severozápad, Školní 1183/10, 430 01 Chomutov, tel.+420 474 623 720, 474 623 721, e-mail: severozapad@crr.cz, puchinger@crr.czseverozapad@crr.czpuchinger@crr.cz


Stáhnout ppt "1 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA Děčín – Staré Město Veřejné projednávání, 11. 6. 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google