Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE z Integrovaného operačního programu (IOP), Oblasti intervence 5.2: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, aktivita 5.2b) Regenerace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEMINÁŘ PRO ŽADATELE z Integrovaného operačního programu (IOP), Oblasti intervence 5.2: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, aktivita 5.2b) Regenerace."— Transkript prezentace:

1 SEMINÁŘ PRO ŽADATELE z Integrovaného operačního programu (IOP), Oblasti intervence 5.2: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, aktivita 5.2b) Regenerace bytových domů Strakonice,

2 Obsah Semináře Aktuální informace
Kontinuální výzva MMR pro oblast intervence 5.2 IOP Výzva města Strakonice Role CRR Jak postupovat dále?

3 Aktuální informace

4 Aktuální informace – schválení IPRM ministrem pro místní rozvoj duben – červen 2009 – aktualizace IPRM (rozpočet, indikátory) 22. května 2009 – ŘO IOP vyhlásil kontinuální výzvu pro 5.2 IOP do – podpis Dohody o realizaci IPRM mezi městem Strakonice a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR přelom srpen / září 2009 – vyhlášení 1. výzvy města Strakonice pro aktivitu 5.2b) – Regenerace bytových domů jaro 2010 – předpoklad vyhlášení 2. výzvy města Strakonice pro aktivitu 5.2b) – Regenerace bytových domů

5 4.776.436 EUR Aktuální informace Schválená dotace na IPRM Strakonice:

6 Aktuální informace Aktualizace rozpočtu IPRM:
CELKOVÉ NÁKLADY IPRM: ,- Kč z toho náklady na: - Revitalizace veřejných prostranství: ,- Kč (tj. 60% celk. způsobilých nákladů IPRM) - Regenerace bytových domů: ,- Kč (tj. 40% celk. způsobilých nákladů IPRM) !!! Veškeré finanční výpočty se odvíjí od vývoje kursu Kč/EUR!!!

7 Kontinuální výzva MMR pro oblast intervence 5.2 IOP

8 Výzva 5.2 Základní dokumenty a zdroje informací:
Text kontinuální výzvy vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne (tj. 7. výzva v IOP) Příručka pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích vč. příloh (dále také PPŽ) Identifikace problémové zóny (tj. seznam bytových domů oprávněných žádat o dotaci) / odkaz Integrovaný plán rozvoje města Strakonice

9 Výzva 5.2 Oprávnění žadatelé:
vlastníci bytových domů ve vymezené „deprivované“ zóně „Sídliště MÍR“: - město - bytová družstva či další obchodní společnosti (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník) - vlastníci jednotek sdružení ve společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona (zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů) - další právnické a fyzické osoby vlastnící bytový dům (např. občanský zákoník)

10 je pro účely aktivity 5.2b) definován takto:
Výzva 5.2 „BYTOVÝ DŮM“ je pro účely aktivity 5.2b) definován takto: - více než polovina jeho podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena - má nejméně 4 samostatné byty - budova je zkolaudována jako bytový dům nebo dům s byty

11 Výzva 5.2 Podporované aktivity (tzv. „způsobilé výdaje“):
budou financovány rekonstrukce a modernizace bytových domů, které mohou zahrnovat: - zateplení obvodového pláště domu, zateplení vybraných vnitřních konstrukcí (fasáda, výměna oken, vnějších dveří, rekonstrukce střechy) - odstranění statických poruch domů (např. opravy nosných zdí a základových zdí, stropních konstrukcí) - sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby - pořízení, modernizace a rekonstrukce technického vybavení domu (např. otopné soustavy vč. měření spotřeby tepla, rozvodů tepla, plynu a vody, vzduchotechniky, výtahu atd.) - rekonstrukce či modernizace společných prostor (např. schodiště, chodby) - výměny či modernizace lodžií a balkonů vč. zábradlí

12 Výzva 5.2 !!!POZOR!!! Podpora v rámci aktivity 5.2b) je zaměřená na regeneraci společných prostor bytových domů a musí mít charakter technického zhodnocení majetku, rekonstrukce či modernizace!!! Podporu nelze využít na provádění prostých oprav či údržby!!! (Opravou se odstraňuje fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení majetku do původního provozuschopného stavu.)

13 Výzva 5.2 Forma a výše podpory: nenávratná dotace
pro region NUTS II Jihozápad je výše dotace pro bytové domy stanovena takto: - do – 36% ze způsobilých výdajů - od – 30% ze způsobilých výdajů (rozhodný okamžik je vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem pro místní rozvoj ČR) zbylé výdaje (64%, resp. 70%) musí pokrýt příjemce z vlastních zdrojů nebo z úvěru

14 Platí princip předfinancování!!!
Výzva 5.2 !!!POZOR!!! Platí princip předfinancování!!! Znamená to, že dotace bude příjemci poskytnuta až po ukončení realizace projektu na základě předložené žádosti o platbu!!! Příjemce musí nejprve veškeré náklady projektu uhradit a tuto skutečnost musí doložit účetními doklady a dalšími dokumenty!!!

15 Výzva 5.2 Způsobilé výdaje:
způsobilé jsou pouze výdaje do společných prostor bytových domů způsobilé výdaje jsou pouze výdaje INVESTIČNÍ (účtuje se pouze jako pořízení investic) počáteční datum způsobilosti výdajů je den uvedený na potvrzení Centra pro regionální rozvoj ČR (CRR) o způsobilosti projektu, které CRR zašle žadateli po posouzení přijatelnosti (cca 5 pracovních dní od posouzení přijatelnosti). Před datem vydání potvrzení nesmí být zahájeny stavební práce nebo dán závazný příslib objednávky zařízení, nesmí být ukončeno výběrové řízení ani rozhodnuto o přidělení veřejné zakázky. datum ukončení způsobilosti výdajů = datum ukončení konkrétního projektu, tj. max. do

16 Výzva 5.2 Způsobilé výdaje:
modernizace, rekonstrukce nebo technické zhodnocení hmotného majetku výdaje na povinnou publicitu projektu investičního charakteru vyplývající z Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření (viz příloha č. 3 PPŽ) daň z přidané hodnoty u neplátců DPH daň z přidané hodnoty u plátců DPH, pokud nemají nárok na odpočet daně na vstupu Poznámka: způsobilé výdaje jsou podrobně uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce 5.2 IOP

17 Výzva 5.2 Zahájení a ukončení realizace projektu:
zahájení projektu: od data uvedeného na potvrzení Centra pro regionální rozvoj ČR (CRR) o způsobilosti projektu ukončení projektu: max. do

18 Není umožněn souběh dotací!!!
Výzva 5.2 !!!POZOR!!! Není umožněn souběh dotací!!! Příjemce nesmí na realizaci projektu čerpat dotaci z žádného jiného dotačního titulu, jiných prostředků krytých z rozpočtu EU a národních veřejných rozpočtů (např. program Panel, Zelená úsporám, krajské dotační tituly, jiné finanční mechanismy nebo nástroje podpory města – tj. půjčky a zvýhodněné úvěry města atd.).

19 Výzva města Strakonice
aktivita 5.2b) – Regenerace bytových domů

20 Výzva města Strakonice
Proces administrace žádosti: ŘO IOP vydá Rozhodnutí o poskytnutí dotace Město vyhlásí výzvu na předkládání projektů CRR provede kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí Žadatelé předloží projekty na město Město vybere a schválí projekty (v souladu s IPRM) Město vrátí projekt žadateli, žadatel předloží projekt na CRR

21 Výzva města Strakonice
Vyhlášení výzvy města Strakonice: termín vyhlášení 1. výzvy města Strakonice pro aktivitu 5.2b) – Regenerace bytových domů – přelom srpen / září 2009, vyhlášení 2. výzvy předpokládáme na jaře 2010 výzva bude uzavřená, tj. časově omezená (předpoklad 1 – 3 měsíce); všechny žádosti se otevírají najednou až po termínu ukončení výzvy výzva města Strakonice vychází a velmi úzce navazuje na kontinuální výzvu vyhlášenou ŘO IOP pro oblast intervence 5.2 IOP výzva bude obsahovat veškeré detailní pokyny a informace, jak připravit, zpracovat a podat projektovou žádost

22 Výzva města Strakonice
Základní dokumenty a zdroje informací: Text kontinuální výzvy vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne (tj. 7. výzva v IOP) Příručka pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích vč. příloh Text výzvy vyhlášené městem Strakonice (předpoklad vyhlášení: přelom srpen / září 2009) Dokument IPRM Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“) vč. jeho aktualizovaných verzí Identifikace problémové zóny (tj. seznam bytových domů oprávněných žádat o dotaci) / odkaz Integrovaný plán rozvoje města Strakonice

23 Výzva města Strakonice
Příprava a zpracování žádosti: žadatel bude postupovat v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce 5.2 IOP vč. příloh a Výzvou města Strakonice žadatel bude zpracovávat projektovou žádost prostřednictvím webové aplikace BENEFIT 7 – k dispozici na (seminář – plánován na začátek září 2009) žadatel předloží tištěnou verzi žádosti vč. všech relevantních příloh na MěÚ Strakonice

24 Výzva města Strakonice
Základní přílohy žádosti: seznam příloh (generuje BENEFIT 7) doklad o partnerství (není povinný) doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu (LV, katastrální snímek) prokázání právní subjektivity žadatele (př. výpis z rejstříku společenství vlastníků jednotek apod.) pravomocné územní rozhodnutí (pokud je vyžadováno) projektová dokumentace v rozsahu technická zpráva, situace, půdorysy, pohledy a řezy + položkový rozpočet + harmonogram prací platný doklad o povolení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) platný průkaz energetické náročnosti budovy (v případě realizace vedoucí ke snížení energetické náročnosti) potvrzení města o výběru projektu (bude dodáno po schválení projektu ze strany města Strakonice)

25 Výzva města Strakonice
Schvalovací proces města Strakonice: po předložení na MěÚ Strakonice proběhne prvotní kontrola, zda projekt splňuje pokyny nastavené ve výzvě a spadá do zóny IPRM (žadatelům bude umožněno odstranění nedostatků) kvalitativní hodnocení projektu dle předem stanovených a vyhlášených výběrových kritérií (POZOR!!! užitečné prostudovat výběrová kritéria) výběr bude založen na principu soutěže – budou vybrány projekty, které dosáhnou nejlepšího bodového hodnocení (min. 50 bodů z celkových 100) – vznikne seznam projektů k podpoře seznam projektů doporučených k podpoře schválí Řídící výbor IPRM a Rada města Strakonice schváleným projektům město vystaví potvrzení o výběru projektu, vrátí dokumentaci k projektu žadatelům a vyzve k předložení žádosti na Centrum pro regionální rozvoj ČR

26 Výzva města Strakonice
Předložení žádosti na CRR: žadatel předloží žádost vč. kompletních příloh na Centrum pro regionální rozvoj ČR (pobočka Písek) CRR provede: - kontrolu přijatelnosti (po jejím provedení začíná způsobilost výdajů projektu, je vhodné začít VŘ) - kontrolu formálních náležitostí - analýzu rizik, příp. kontrolu na místě realizace po zhodnocení projektu bude žadatelům zasláno oznámení o doporučení / nedoporučení projektu úspěšní žadatelé obdrží od CRR Registrační list a následně Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kde jsou stanoveny jednotlivé konkrétní povinnosti příjemce (!!!) POZOR!!! podrobněji – viz Příručka pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2 IOP

27 Role CRR CRR = Centrum pro regionální rozvoj ČR
– státní příspěvková organizace založená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR Role v rámci Integrovaného operačního programu: podpora a konzultace žadatelům/příjemcům před i během realizace a v období udržitelnosti projektu Pracovníci CRR poskytují poradenství např. při: Zpracování projektové žádosti Přípravě zadávací dokumentace k VŘ Zpracování monitorovacích zpráv Tvorbě zjednodušené žádosti o platbu atd.

28 Role CRR Kontakty na CRR: Centrum pro regionální rozvoj ČR
Regionální pobočka pro NUTS II Jihozápad Ing. Pavla Bártíková, Ing. Naděžda Burešová Karlova 108, Písek tel.: ,

29 Jak postupovat dále??? Prostudovat Příručku pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2 IOP + Kontinuální výzvu MMR pro 5.2 IOP (event. další podklady) Rozhodnout o realizaci či nerealizaci projektu (Bude naše SVJ žádat o dotaci v rámci 5.2 IOP, příp. kdy? Jsem oprávněným žadatelem? Splňuji požadavky výzvy?) V případě kladné odpovědi: - promyslet, co bude náplní projektu vč. časového (harmonogram) a finančního hlediska (rozpočet) Rozhodnout, zda budeme žádost o dotaci zpracovávat vlastními silami či využijeme služeb odborníků Obstarat základní přílohy (časově náročnější) – projektová dokumentace, stavební povolení, energetický průkaz atd. Vyčkat na vyhlášení Výzvy města Strakonice a konkrétní podmínky

30 Jak postupovat dále??? KONZULTOVAT!!! Centrum pro regionální rozvoj ČR
Městský úřad Strakonice – odbor rozvoje (příp. další specifické odbory: stavební úřad, architekt města, majetkový odbor atd.)

31 Další informace Městský úřad Strakonice odbor rozvoje
Ing. Eva Krausová, Ing. Věra Samková Velké náměstí 2, Strakonice (nárožní budova KB – 4. patro) tel.: , / odkaz Integrovaný plán rozvoje města Strakonice

32 Děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "SEMINÁŘ PRO ŽADATELE z Integrovaného operačního programu (IOP), Oblasti intervence 5.2: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, aktivita 5.2b) Regenerace."

Podobné prezentace


Reklamy Google