Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zápatí prezentace1 5. přednáška MVVS 5. přednáška MVVS Komunikace v marketingu Public Relations.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zápatí prezentace1 5. přednáška MVVS 5. přednáška MVVS Komunikace v marketingu Public Relations."— Transkript prezentace:

1 Zápatí prezentace1 5. přednáška MVVS 5. přednáška MVVS Komunikace v marketingu Public Relations

2 www.econ.muni.cz 2 složky komunikace digitální - tj. vše, co vyjadřujeme verbálně, slovy, to, čemu rozumíme jen tehdy, když známe jazyk, kterým se hovoří; analogová - tj. vše, co doprovází slova, vše neverbální, to čemu rozumíme, i když jazyk, kterým se hovoří, neovládáme. Informace 7 % Intonace 38 % Řeč těla 55 %

3 www.econ.muni.cz 2 základní cíle komunikace poskytnout druhým lidem (pouze) informace (častěji doplněno snahou) přesvědčit je, aby změnili názor, postoj, chování, vnímání určitého subjektu, svůj stereotyp.

4 www.econ.muni.cz Efektivní účinná komunikace = = oboustranná Zápatí prezentace 4

5 www.econ.muni.cz Komunikace v marketingu základní pilíř marketingového mixu, který organizaci umožňuje rychle, srozumitelně a účelně komunikovat se svým okolím, tím jí pomáhá dosahovat jejích cílů. složka marketingového mixu nástroj či východisko Public Relations Reklamy Fundraisingu a dalších složek komunikačního mixu Zápatí prezentace 5

6 www.econ.muni.cz Komunikace tří subjektů a projevy do marketingu Organizace Externí marketing Interní marketing Klienti Interaktivní marketing Zam ě stnanci

7 www.econ.muni.cz Komunikační mix PR Reklama Podpora prodeje Osobní prodej Sponzorství Lobbing Spole č né prezentace organizací P ř ímý marketing Internetová komunikace

8 www.econ.muni.cz Informační šumy v marketingové komunikaci Rozpor mezi o č ekáváním klienta a vnímáním poskytovatele slu ž by Očekávaná služba Názory jinýchOsobní potřebyZkušenosti Vnímání poskytnuté služby Poskytnutí služby Specifikace služby Vnímání tohoto očekávání poskytovatelem Rozpor 1 (R1) R2 R3 R4 R5

9 www.econ.muni.cz Informační šum - obecně Zápatí prezentace 9

10 www.econ.muni.cz V komunikaci ve VS se projevuje fenomén nezkušeného zákazníka zákazník se většinou více spoléhá na to, co se o organizaci hovoří, při posuzování kvality se spoléhá na personál, ceny a převážně fyzické znaky organizace, resp. jejích služeb, pokud je zákazník se službou spokojený, zůstává poskytovateli služby věrný. tj. vybírá si tu organizaci, které „důvěřuje“.

11 www.econ.muni.cz Public Relations KOMPLEXNÍ A CÍLENÁ PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ tj. dávat o sobě vědět, preventivně zmírňovat možné konflikty, ve svém okolí vytvářet pochopení pro vlastní chování, udržet si důvěru „cílových skupin“ tj. budovat DŮVĚRYHODNOST

12 www.econ.muni.cz Zápatí prezentace 12

13 www.econ.muni.cz Zápatí prezentace 13

14 www.econ.muni.cz Definice PR: „PR je cílevědomá, plánovaná a nepřetržitá snaha o vytvoření a udržení vzájemného porozumění mezi organizací a její veřejností.“ (Britský institut pro PR)

15 www.econ.muni.cz 2 roviny PR institucionální – činnost směřující k získání dobrého jména na veřejnosti, pochopení partnera pro naši vlastní činnosti apod. individuální - jak se chovat jako reprezentant organizace

16 www.econ.muni.cz Hlavní cíle PR získat podporu (či akceptaci) veřejnosti pro své poslání, nové myšlenky a záměry získat příznivé klima pro fundraisingové kampaně rozšířit a získat účast dobrovolníků propagovat svůj program a služby, aby se dostaly k těm, kdo je potřebují stát se důvěryhodnou organizací

17 www.econ.muni.cz Důvěryhodnost představuje podstatnou část obrazu, který si jiní lidé, popř. veřejnost vytváří o celé organizaci. jde vlastně jinými slovy o IMAGE je dána tím, jak lidé organizaci vnímají, za jakou ji považují. rozpor skutečnost x zdání, klepy, pomluvy, fámy.

18 www.econ.muni.cz Pojmy důležité ve světě PR Veřejnost skupiny, s nimi ž pot ř ebuje organizace komunikovat, proto ž e s nimi pot ř ebuje být v dobrých vztazích, mít jejich podporu, získávat jejich peníze, starat se o n ě, informovat je, atd. cílová skupina v PR Publicita Veřejné mínění mín ě ní, které m ůž e být vysloveno na ve ř ejnosti, ani ž by došlo k sankcím v ůč i mluv č ímu ze strany skupiny/ve ř ejnosti, v ní ž se toto mín ě ní projevuje nemusí být je jedno má své vlastnosti Zápatí prezentace 18

19 www.econ.muni.cz Cílevědomé budování image se opírá o: zásady slušného chování efektivní a účinnou komunikaci s okolím Např: Masarykovy debaty https://www.youtube. com/watch?v=aTiR7W1 AWnc Kroky v procesu účinné, tj. oboustranné komunikace upoutat pozornost členů cílové skupiny, dodat jim informace, které mohou vést k uspokojení jejich zájmů, motivovat je k účasti na řešení, vyzvat je k akci, navrhnout jim, co by měli dělat.

20 www.econ.muni.cz Faktory efektivní komunikace připravenost veřejnosti přijmout sdělení, (např. v době rozšíření fámy), čas a kontext sdělení, aktivní účast příjemce na komunikaci, (např. společné zážitky, dojmy, zkušenosti) obsah a struktura sdělení, (nápaditý, šokující, něčím odlišný), přesvědčivý styl, rychlost a úplnost komunikace, (např. komunikovat i v případě aféry, nic nezamlčovat).

21 www.econ.muni.cz 4 principy přesvědčování identifikace - když se sdělení týká zájmů příjemce, jeho tužeb, nadějí, obav, atd., aktivizace - když je sdělení doprovázeno výzvou k akci, návodem, jak se dál chovat, jak dál postupovat při řešení problému, důvěry - pokud sdělení sděluje důvěryhodná osoba (a to bez ohledu na to, jak si tuto důvěru získala), srozumitelnosti - pokud sdělení kromě slov doprovází také symboly či stereotypy.

22 www.econ.muni.cz Systém PR se odvíjí od toho, zda: organizace teprve vzniká, nebo chce nov ě zavést systematickou práci s ve ř ejností, která se u ž bude zam ěř ovat na jednotlivé, vymezené cílové skupiny/ve ř ejnosti, organizace zjistí nesoulad mezi sebou a n ě kterým druhem ve ř ejnosti, resp. cílovou skupinou a PR vyu ž ije k odstran ě ní tohoto nesouladu. nástrojem m ůž e být komunika č ní/pr audit

23 www.econ.muni.cz KOMUNIKA Č NÍ/PR – AUDIT definovat zájmy, role, poslání neziskové organizace a od ní odvozených ve ř ejností, ur č it cílové skupiny, jejich zájmy, pot ř eby, o č ekávání, vytvo ř it seznam cíl ů v ůč i t ě mto skupinám, zvolit nejvhodn ě jší prost ř edky PR, odhadnut náklady, realizovatelnost plánu PR a jeho dalších prvk ů.

24 www.econ.muni.cz Příklad: PR/Komunikační audit Vymezení veřejností Cílů vůči nim Toho, co očekávají oni ode mě Jaké prostředky komunikace/PR používám Jsou vyhovující Co mohu zlepšit?

25 www.econ.muni.cz Pojmy PR - Coorporate identity – CI firemní identita souhrnné zosobn ě ní organizace odvozené z její filosofie, historie, kultury, strategie, zp ů sob ů jejího ř ízení, chování k partner ů m. Lze si ji p ř edstavit jako souhrnnou ideu, jí ž podléhá komplex “ ž ivota organizace”.

26 www.econ.muni.cz Zápatí prezentace 26

27 www.econ.muni.cz Pojmy PR - Coorporate design – CD vizuální zp ů sob prezentace organizace na ve ř ejnosti, p ř esn ě ji ř e č eni toho, co jsme nazvali coorporate identity. Vizuální prezentace by m ě la dodr ž et dv ě zásady – postihnout coorporate indentity dodr ž et vizuální jednotu. Grafický manuál -východiskem pro všechny prost ř edky vizuální prezentace. Ty zahrnují zejména logo, rastr (pro jednotnou úpravu tiskovin), písmo a typografii, barvu, ale nap ř. i vzhled kancelá ř e, firemní uniforma atd.

28 www.econ.muni.cz Zápatí prezentace 28

29 www.econ.muni.cz Pojmy PR - Coorporate culture - CC Zp ů sob, jakým organizace jedná se svou vnit ř ní i vn ě jší ve ř ejností. Do oblasti vnit ř ní coorporate culture pat ř í nap ř. zp ů sob, jakým organizace vytvá ř í prostor pro seberealizaci svých zam ě stnanc ů, pro jejich další vzd ě lávání, jaké dává perspektivy jejich pracovní karié ř e atd. V rámci svých vztah ů s vn ě jší ve ř ejností komer č ní firmy č asto spolupracují nap ř. s ob č anskými organizacemi. Zd ů raz ň ují tak mj. hodnotový ž eb ř í č ek své organizace a úrove ň její CC => corporate social responsibility

30 www.econ.muni.cz Pojmy PR - Coorporate communication – CCom Dlouhodobá komunika č ní strategie organizace sm ě rem dovnit ř i vn ě organizace. Je pova ž ována za základní funkci public relations.

31 www.econ.muni.cz Pojmy PR - Coorporate image – CIm vzájemné vztahy mezi výše uvedenými č innostmi. Východiskem je coorporate identity. Na jejím základ ě se budují formy další: coorporate design, coorporate culture a coorporate communication, je ž spole č n ě vytvá ř ejí st ř echový pojem – coorporate image. (CD+CC+CI) x CCom = CIm.

32 www.econ.muni.cz Kampan ě v PR – 4 etapy: 1.Analýza situace, definování problému PR - odpovídá na otázku Co se d ě je? 2.Tvorba projektu kampan ě - odpovídá na otázku Co bychom m ě li ud ě lat a ř íkat? A pro č ? Jak a kdy to ud ě láme a ř ekneme? 3.Realizace kampan ě, komunikace. 4.Vyhodnocení kampan ě – odpovídá na otázku Jak jsme to ud ě lali? Co z toho plyne pro p ř íšt ě ?

33 www.econ.muni.cz P ř ínos analýzy Co je zdrojem obtí ž í? Kde je tu problém? Kdy se to stává problémem? Koho se týká? Jak se ho týká? Pro č se stává problémem naší organizace a p ř íslušné ve ř ejnosti?

34 www.econ.muni.cz Metody k zjiš ť ování pot ř ebných informací Formální sociologické pr ů zkumy názor ů ve ř ejnosti Komunika č ní/PR audity Neformální osobní kontakty institut ombudsmana poradní sbory NNO bezplatná telefonní linka rozbor došlé korespondence obsahová analýza sd ě lovacích prost ř edk ů

35 www.econ.muni.cz Tvorba projektu 1.Definice problému p ř ekonat negativní obraz posílit stávající kladný postoj vzbudit pozornost ve ř ejnosti 2. Stanovení komunika č ních cíl ů informa č ní (jen informovat) motiva č ní (spojeny bezprost ř edn ě s ž ádoucím chováním ve ř ejnosti) 3. Vypracování plánu akcí co je t ř eba ud ě lat, kdo to ud ě lá, do kdy, jaké budou náklady, kdo na tom bude spolupracovat.

36 www.econ.muni.cz Kampaně v současnosti Videokampaně získávají na síle Raději jednou vidět, než stokrát poslouchat Do konce roku 2012 měly zabírat videokomunikace 50 % v komunikaci firem Do konce roku 2014 potom 90 % komunikace

37 www.econ.muni.cz Zápatí prezentace 37

38 www.econ.muni.cz Příklad „ne/úspěšné kampaně“ – agentura McCannEricson Památník Lidice (http://www.lidice-memorial.cz)http://www.lidice-memorial.cz Interaktivní hra na vypálení Lidic – léto 2006 Byli jste informováni o bodovém hodnocení (za zastřelení Čecha bylo méně bodů než za upálení), vybrali jste si jednu ze dvou doplňkových zbraní (granáty nebo plamenomet) a když už jste začínali hrát, objevil se nápis: „Na co si tu hraješ? V Lidicích to nebyla hra ale realita!“ pak následoval sestřih dokumentárních záběrů z vypálení Lidic a konečně výzva: „Navštivte místa, kde lidé přestali být lidmi. Památník Lidice.“ Zápatí prezentace 38

39 www.econ.muni.cz Vypálení Lidic – příklad Rozporuplné reakce: Rozzlobená reakce pamětníků, zastupitelstvo rozhodlo o zastavení kampaně Během 36 hodin po medializaci navštívilo stránky hry 26 tis.lidí z 8 zemí světa + za 2 měsíce navštívilo památník 140 tis. Lidí, což bylo více než celý předchozí rok Mezinárodní cena Epica Bronze Finalist + bronzový Louskáček Zápatí prezentace 39

40 www.econ.muni.cz Komunikační kampaň Záznam guerilla kampaní: Case Store+ Cruz Vermelha Portugal Záznam benefiční akce Avonu Oficiální video z Avon Pochodu 2011, Praha, Česká Republika - 3 minuty Fundraisingová kampaň Doctors Without Borders - commercial

41 www.econ.muni.cz Realizace kampaní – pár post ř eh ů : Obracet se jak na intelekt, tak na city. Nep ř ehán ě t – youtube.com - Kapka nad ě je „Aby d ě ti mohly zlobit“ Argumentace by m ě la být vedena rad ě ji pozitivn ě ne ž negativn ě. P ř íliš levné není v ž dy nejlevn ě jší. Ka ž dá kampa ň by m ě la mít sv ů j vrchol, ke kterému se soust ř edí zájem ve ř ejnosti. Jakákoliv kampa ň by m ě la mít své pokra č ování, navazující vývoj

42 www.econ.muni.cz Vyhodnocení kampan ě : Porovnávat p ř ijaté cíle a o č ekávané efekty se skute č ností, jí ž bylo dosa ž eno. Vyhodnocení by m ě lo probíhat v takové atmosfé ř e, která umo ž ní p ř átelské ale p ř itom kritické hodnocení – neza č ínat voláním po odpov ě dnosti, ale konstatováním stavu. Vhodná je pro to metoda „klipování“ – tj. sledování vybraného tisku a po ř izování výst ř i ž ku, které se vztahují k organizaci nebo její kampani.

43 www.econ.muni.cz Reklama Vyvolává nejvíce ve ř ejných diskusí a rozpor ů. Placená forma neosobní prezentace a propagace myšlenek, zbo ž í a slu ž eb konkrétním investorem nástroj marketingové komunikace k informování a p ř esv ě d č ování lidí, bez ohledu na to, zda se podporuje

44 www.econ.muni.cz Příklady: Produkt –Kofola Prasátko (a cokoli dalšího: https://www.youtube.com/watch?v=xHvRnuwUJK 4 https://www.youtube.com/watch?v=xHvRnuwUJK 4 Slu ž ba – Brn ě nský lunapark - Divadlo ke káv ě 2014 https://www.youtube.com/watch?v=CPf6t_lCYUY Nápad/Myšlenka – Nemyslíš, zaplatíš https://www.youtube.com/watch?v=otgH6sFECo M https://www.youtube.com/watch?v=otgH6sFECo M Zápatí prezentace 44

45 www.econ.muni.cz Druhy reklamy -lze rozlišovat na základ ě č ty ř kritérií: Vysílatel, resp. subjekt sd ě lení P ř íjemce Sd ě lení Média

46 www.econ.muni.cz Druhy reklamy Vysílatel Výrobce Skupina výrobců Obchodník Družstvo NO, vláda – nápad, myšlenky Politické strany Sdělení Informativní – pouze informuje Transformační – mění postoj Institucionální, vládní kampaň Selektivní nebo obecně použitelné = podpora konkrétní značky Tematické nebo zaměřené na druh, kategorii produktů Příjemce Zákazník Mezipodnikové prostředí Média Audiovizuální (nadlinková reklama) Tisk (nadlinková reklama) Nákupní místa (podlinková reklama) Přímá (podlinková reklama)

47 www.econ.muni.cz Psychologie reklamy Sleduje p ů sobení a dopady: Hudby Barev Strachu – youtube.com – Greenpeace Have a brake Erotiky – youtube.com – Propaganda Coca Light Humoru – youtube.com – Jeden sv ě t Brno – soc. spot ADOPTION Sociokulturních faktor ů - – youtube.com – Jeden sv ě t Brno – soc. spot ACCIDENT Zam ěř uje se na tvorbu ú č inné reklamy

48 www.econ.muni.cz Stadia tvorby reklamní kampan ě 1.Marketingová strategie 2.Reklamní strategie 3.Kreativní strategie 4.Mediální strategie 5.Posouzení alternativ 6.Realizace 7.Hodnocení kampan ě

49 www.econ.muni.cz 2. Reklamní strategie: Cílové skupinyKOMU ? CílePRO Č ? Strategie sd ě leníCO ?

50 www.econ.muni.cz P ř íklad 1: Základní pravidla pro cílovou skupinu „starší zákazník“: Nikdy nepou ž ívat v kom. kampani ozna č ení „zákazník-senior“ P ř edávat pozitivní sd ě lení Nezkracovat p ř íb ě hy, resp. informace Pou ž ívat mezigenera č ní postoj Sni ž ovat riziko spojené s nákupem V ě novat pozornost fyzickým d ů sledk ů m vyššího v ě ku

51 www.econ.muni.cz P ř íklad 2: cílová skupina „d ě ti a mláde ž “ Co d ě lat: Sd ě lit zásadní historku Uplat ň ovat vzory starších Bavit a p ř ekvapovat Pamatovat na maminku a tatínka Co ned ě lat: Pou ž ívat dlouhé dialogy Být blahosklonný, podce ň ovat, p ř edstírat Chybovat v provedení Pou ž ívat slo ž itá sd ě lení

52 www.econ.muni.cz 3. Kreativní strategie Kreativní ideaJAK? Realiza č ní strategie P ř ed p ř ípravou kreativní strategie musí reklamní agentura a zadavatel absolvovat tzv. kreativní brief, který obsahuje ž ádoucí positioning, cíle, cílové skupiny, strategii firmy, disponibilní rozpo č et, konkurenci, p ř edchozí kampan ě, trh, produkt, historii firmy, ž ádoucí média a kone č n ě strategii sd ě lení.

53 www.econ.muni.cz 4. Mediální strategie Která médiaKDE? Č asové období KDY? FrekvenceJAK Č ASTO?

54 www.econ.muni.cz 5. Mediální plánování Je mu v ě nováno stále více pozornosti, nebo ť náklady na nákup č asu a místa pro reklamu tvo ř í p ř ibli ž n ě 80-90 % reklamního rozpo č tu. Jeho smyslem je vytvo ř ení vhodného mediálního plánu.

55 www.econ.muni.cz Mediální plán Lze ho definovat jako dokument ur č ující, jaká média a kdy se nakoupí, za jakou cenu a jaké by m ě la p ř inést výsledky. Zahrnuje pr ů b ě hové diagramy, názvy konkrétních č asopis ů, odhad dosahu a frekvence a také rozpo č et. Pro jeho sestavení je nutné zobrazit komunika č ní prost ř edí.

56 www.econ.muni.cz Fáze procesu mediálního plánování Posouzení prostředí pro komunikaci Popis cílového publika Stanovení mediálních cílů Výběr mediálního mixu Nákup médií

57 www.econ.muni.cz 6. Mediální cíle Frekvence – kolikrát bude p ř íjemce v cílové skupin ě vystaven reklam ě v ur č itém č asovém období Dosah (zásah) a váha – po č et lidí, kte ř í byli vystaveni p ů sobení reklamy b ě hem ur č itého období. D ů le ž ité je však je více to, kolik lidí z cílové skupiny vid ě lo tuto reklamu. Kontinuita – trvale p ů sobící, pulsující č i nepravidelný harmonogram Pokrytí – potenciál ve ř ejnosti, je ž by mohla být vystavena p ů sobení ur č itého média. Náklady – náklady na zasa ž ení tisíce osob.

58 www.econ.muni.cz Rozhodovací kritéria pro mediální mix: Schopnost zacílení Schopnost zasáhnout rozsáhlé publikum Výsledky Efektivnost ve vztahu k náklad ů m Kreativita Ostatní

59 www.econ.muni.cz Výb ě r mediálního mixu: Noviny – v krátkém č ase zasáhne hodn ě lidí Č asopisy – velký zásah, navíc specializovaná cílová skupina Podomní reklama – nízké náklady, rychlost,ale malá selektivnost Televize – audiovizuální sd ě lení, ideální pro komunikaci image a zna č ky, nákladné Kino – nákladné, ale selektivní, pozitivní nalad ě ní Rozhlas – potenciáln ě velký dosah, ale malá selektivnost, role rádia jako zvukové kulisy Venkovní reklama – velký dosah, ale nízká efektivita sd ě lení, omezený rozsah

60 www.econ.muni.cz Při tvorbě realizační strategie vycházíme 5M Poslání (mission) – jaké jsou cíle reklamy Peníze (money) – kolik finančních prostředků je možné investovat Sdělení (message) – jaké sdělení by měla být odeslána Média (media) – jaká média by měla být použita Měřítko (measurement) – podle jakých kritérií budou hodnoceny výsledky Ovlivněno podle toho zda chceme informovat, přesvědčovat, připomínat či utvrzovat

61 www.econ.muni.cz Rozhodování o rozpočtu V případě informativních reklam a propagace myšlenek – převážně již součást žádosti projektu – peníze od poskytovatele V případě propagace služeb a zboží – komerční přístup k tvorbě rozpočtu

62 www.econ.muni.cz Rozpočet na reklamu Olivněn: Stádium životního cyklu produktu Podíl na trhu Konkurence a šum Frekvence reklamy Nahraditelnost produktu


Stáhnout ppt "Zápatí prezentace1 5. přednáška MVVS 5. přednáška MVVS Komunikace v marketingu Public Relations."

Podobné prezentace


Reklamy Google