Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cenný papír Je listina, s níž zákon spojuje určité právo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cenný papír Je listina, s níž zákon spojuje určité právo."— Transkript prezentace:

1 Cenný papír Je listina, s níž zákon spojuje určité právo.
Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro vznik práva výkon práva převody práva trvání práva Pokud osoba listinu nemá, nemůže právo s ní spojené vykonávat ani převádět.

2 Akcie jako cenný papír podoba listinná Forma cenného papíru
zaknihovaná na doručitele forma akcie na majitele na řad akcie na jméno na jméno druh kmenové akcie prioritní akcie

3 Náležitosti akcie Akcie bez ohledu na podobu musí obsahovat
firmu a sídlo společnosti jmenovitou hodnotu označení formy, u akcií na jméno firmu, název nebo jméno akcionáře výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise datum emise Listinná akcie musí dále obsahovat číselné označení podpis člena nebo členů představenstva oprávněných jménem společnosti jednat

4 Jmenovitá hodnota, kurs emisní kurs
částka uvedená na akcii souhrn jmenovitých hodnot = základní kapitál není přípustné vydávat akcie pod jmenovitou hodnotou Kurs Částka, za niž se akcie převádí na regulovaném trhu Emisní kurs Částka, za niž se akcie vydává Emisní kurs = jmenovitá hodnota emisní ážio +

5 Význam akcií pro akciovou společnost
Každá akcie představuje samostatný podíl na společnosti. Ve vlastnictví akcionáře může být více akcií = více podílů. Akcie je investiční nástroj – má poskytovat výnosy. Volná vazba akcionářů na společnost, malý vliv na řízení společnosti Rizikové cenné papíry – záleží na řízení společnosti jejími orgány. Poměrně podrobná právní úprava s množstvím kogentních norem. Ekonomický význam akcií: možnost snadné koncentrace a přemisťování kapitálu

6 Akciová společnost Právnická osoba, typická kapitálová společnost, anonymita společníků Společnost je podnikatelem, ale může být založena i k nepodnikatelskému účelu Vkladová povinnost společníků, povinný základní kapitál, který je rozvržen do cenných papírů –akcií, Společníky právnické i fyzické osoby, maximální počet není stanoven, může existovat i jako jednočlenná společnost Společnická práva vtělena do cenných papírů –akcií, každá akcie vyjadřuje jeden podíl, je vždy převoditelná, společníci za závazky společnosti neručí Vnitřní strukturu společnosti tvoří zákonem předepsaná soustava orgánů

7 Systematika úpravy akciové společnosti v obchodním zákoníku
§ 154 úvodní definice § 155 – 161f ustanovení o akciích § 162 – 177 založení a vznik § 178 – 183n právní postavení akcionářů § 184 – 201 orgány společnosti § 202 – 216c zvýšení a snížení zákl. kapitálu § 217 rezervní fond § 217a opční listy § 218 – 220 zrušení a likvidace § 220a – 220c přeměny

8 Založení a vznik akciové společnosti
S veřejnou nabídkou akcií (postupné založení) Bez veřejné nabídky akcií (jednorázové založení) Zakladatelská smlouva Zakladatelská smlouva Upisování akcií Ustavující valná hromada Vznik společnosti zápisem do obchodního rejstříku

9 Práva akcionáře majetková práva dividenda práva nemajetkové povahy
podíl na likvidačním zůstatku práva nemajetkové povahy hlasovací právo právo požadovat a dostat vysvětlení právo uplatňovat návrhy a protinávrhy ostatní práva menšinová práva

10 Povinnosti akcionáře povinnost splatit emisní kurs akcií, které akcionář upsal sankce za nesplacení zákaz výkonu hlasovacího práva úroky z prodlení kaduční řízení

11 Vnitřní struktura akciové společnosti
valná hromada představenstvo dozorčí rada

12 Valná hromada působnost změny stanov
Zásadní otázky existence a činnosti společnosti působnost změny stanov zvýšení a snížení základního kapitálu volba a odvolávání členů představenstva a dozorčí rady schvalování účetních závěrek, rozhodování o rozdělení zisku rozhodování o zrušení společnosti schvalování některých právních úkonů

13 Představenstvo Výkonný orgán společnosti Statutární orgán společnosti
Zabezpečuje obchodní vedení včetně vedení účetnictví Předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku Zabezpečení informačních povinností ve vztahu k akcionářům Rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou svěřeny jiným orgánům Členové voleni a odvoláváni představenstvem

14 Dozorčí rada Vnitřní kontrolní orgán společnosti
Dohlíží na výkon činnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti Přezkoumává účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předkládá vyjádření valné hromadě Svolává valnou hromadu, pokud to vyžadují zájmy společnosti Členové voleni a odvoláváni valnou hromadou

15 Zrušení a zánik akciové společnosti
Uplatňuje se obecná úprava


Stáhnout ppt "Cenný papír Je listina, s níž zákon spojuje určité právo."

Podobné prezentace


Reklamy Google