Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cenný papír Je listina, s níž zákon spojuje určité právo. Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro vznik právavýkon práva Pokud osoba listinu nemá,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cenný papír Je listina, s níž zákon spojuje určité právo. Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro vznik právavýkon práva Pokud osoba listinu nemá,"— Transkript prezentace:

1 Cenný papír Je listina, s níž zákon spojuje určité právo. Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro vznik právavýkon práva Pokud osoba listinu nemá, nemůže právo s ní spojené vykonávat ani převádět. převody právatrvání práva

2 Akcie jako cenný papír podoba forma druh listinná zaknihovaná akcie na majitele akcie na jméno kmenové akcie prioritní akcie Forma cenného papíru na doručitele na řad na jméno

3 Náležitosti akcie Akcie bez ohledu na podobu musí obsahovat firmu a sídlo společnosti jmenovitou hodnotu označení formy, u akcií na jméno firmu, název nebo jméno akcionáře výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise datum emise Listinná akcie musí dále obsahovat číselné označení podpis člena nebo členů představenstva oprávněných jménem společnosti jednat

4 Jmenovitá hodnota, kurs emisní kurs Jmenovitá hodnotačástka uvedená na akcii není přípustné vydávat akcie pod jmenovitou hodnotou souhrn jmenovitých hodnot = základní kapitál Kurs Částka, za niž se akcie převádí na regulovaném trhu Emisní kursČástka, za niž se akcie vydává Emisní kurs = jmenovitá hodnotaemisní ážio +

5 Význam akcií pro akciovou společnost Každá akcie představuje samostatný podíl na společnosti. Ve vlastnictví akcionáře může být více akcií = více podílů. Akcie je investiční nástroj – má poskytovat výnosy. Volná vazba akcionářů na společnost, malý vliv na řízení společnosti Rizikové cenné papíry – záleží na řízení společnosti jejími orgány. Poměrně podrobná právní úprava s množstvím kogentních norem. možnost snadné koncentrace a přemisťování kapitálu Ekonomický význam akcií:

6 Akciová společnost Právnická osoba, typická kapitálová společnost, anonymita společníků Společnost je podnikatelem, ale může být založena i k nepodnikatelskému účelu Vkladová povinnost společníků, povinný základní kapitál, který je rozvržen do cenných papírů –akcií, Společnická práva vtělena do cenných papírů –akcií, každá akcie vyjadřuje jeden podíl, je vždy převoditelná, společníci za závazky společnosti neručí Vnitřní strukturu společnosti tvoří zákonem předepsaná soustava orgánů Společníky právnické i fyzické osoby, maximální počet není stanoven, může existovat i jako jednočlenná společnost

7 Systematika úpravy akciové společnosti v obchodním zákoníku § 154 úvodní definice § 155 – 161f ustanovení o akciích § 162 – 177 založení a vznik § 178 – 183n právní postavení akcionářů § 184 – 201 orgány společnosti § 202 – 216c zvýšení a snížení zákl. kapitálu § 217a opční listy § 218 – 220 zrušení a likvidace § 217 rezervní fond § 220a – 220c přeměny

8 Založení a vznik akciové společnosti S veřejnou nabídkou akcií (postupné založení) Bez veřejné nabídky akcií (jednorázové založení) Zakladatelská smlouva Upisování akcií Ustavující valná hromada Vznik společnosti zápisem do obchodního rejstříku Zakladatelská smlouva

9 Práva akcionáře majetková právadividenda podíl na likvidačním zůstatku menšinová práva hlasovací právo právo požadovat a dostat vysvětlení právo uplatňovat návrhy a protinávrhy práva nemajetkové povahy ostatní práva

10 Povinnosti akcionáře povinnost splatit emisní kurs akcií, které akcionář upsal sankce za nesplacení zákaz výkonu hlasovacího práva úroky z prodlení kaduční řízení

11 Vnitřní struktura akciové společnosti valná hromada představenstvo dozorčí rada

12 Valná hromada působnost Zásadní otázky existence a činnosti společnosti změny stanov zvýšení a snížení základního kapitálu volba a odvolávání členů představenstva a dozorčí rady schvalování účetních závěrek, rozhodování o rozdělení zisku rozhodování o zrušení společnosti schvalování některých právních úkonů

13 Představenstvo Výkonný orgán společnosti Členové voleni a odvoláváni představenstvem Statutární orgán společnosti Rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou svěřeny jiným orgánům Zabezpečuje obchodní vedení včetně vedení účetnictví Předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku Zabezpečení informačních povinností ve vztahu k akcionářům

14 Dozorčí rada Vnitřní kontrolní orgán společnosti Dohlíží na výkon činnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti Přezkoumává účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předkládá vyjádření valné hromadě Svolává valnou hromadu, pokud to vyžadují zájmy společnosti Členové voleni a odvoláváni valnou hromadou

15 Zrušení a zánik akciové společnosti Uplatňuje se obecná úprava


Stáhnout ppt "Cenný papír Je listina, s níž zákon spojuje určité právo. Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro vznik právavýkon práva Pokud osoba listinu nemá,"

Podobné prezentace


Reklamy Google