Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní právní pomoc - právní pomoc ve styku s cizinou 15. 10. 2009 Mgr. Petra Novotná LL.M.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní právní pomoc - právní pomoc ve styku s cizinou 15. 10. 2009 Mgr. Petra Novotná LL.M."— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní právní pomoc - právní pomoc ve styku s cizinou 15. 10. 2009 Mgr. Petra Novotná LL.M.

2 Pojem právní pomoc tématem přednášky není tzv. státem zajišťovaná právní pomoc („bezplatná“) tématem přednášky není tzv. státem zajišťovaná právní pomoc („bezplatná“) Prameny pro zájemce: Prameny pro zájemce: Evropská úmluva o předávání žádostí o právní pomoc (Štrasburk, 27.1.1977, Sb. m. s. č. 110/2000) Evropská úmluva o předávání žádostí o právní pomoc (Štrasburk, 27.1.1977, Sb. m. s. č. 110/2000) Směrnice Rady 2003/8/EC 2003 o usnadnění přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných pravidel pro právní pomoc v takovýchto sporech (zákon č. 629/2004 Sb.) Směrnice Rady 2003/8/EC 2003 o usnadnění přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných pravidel pro právní pomoc v takovýchto sporech (zákon č. 629/2004 Sb.) Úmluva o mezinárodním přístupu k soudům (Haag, 1980) Úmluva o mezinárodním přístupu k soudům (Haag, 1980) Evropská úmluva o lidských právech (čl. 6) – právo být slyšen Evropská úmluva o lidských právech (čl. 6) – právo být slyšen

3 Právní pomoc ve styku s cizinou Například: Při řízení u českého soudu je třeba provést procesní úkon (dokazování, doručení) v zahraničí. Například: Při řízení u českého soudu je třeba provést procesní úkon (dokazování, doručení) v zahraničí. Platí zásada svrchovanosti - o provedení úkonu je třeba požádat cizí orgán Platí zásada svrchovanosti - o provedení úkonu je třeba požádat cizí orgán

4 Základní prameny ZMPS ZMPS Mezinárodní smlouvy: Mezinárodní smlouvy: dvoustranné dvoustranné mnohostranné (Haagská konference) mnohostranné (Haagská konference) Právo ES: nařízení 1348/2000 o přeshraničním doručování písemností nařízení 1348/2000 o přeshraničním doručování písemností nařízení 1206/2001 o dokazování v občanských nebo obchodních věcech nařízení 1206/2001 o dokazování v občanských nebo obchodních věcech

5 Poskytuje se na základě: Vzájemnosti Vzájemnosti Materiální - § 56 ZMPS (stejné postavení ve stejné situaci Čechovi cizí orgán) Materiální - § 56 ZMPS (stejné postavení ve stejné situaci Čechovi cizí orgán) Formální Formální Mezinárodní smlouvy Mezinárodní smlouvy Dvoustranné smlouvy o právní pomoci Dvoustranné smlouvy o právní pomoci Mnohostranné smlouvy Mnohostranné smlouvy Právo ES Právo ES přímo použitelná nařízení přímo použitelná nařízení

6 Druhy právní pomoci Aktivní Aktivní Pasivní Pasivní

7 Doručování a dokazování I. Režim ZMPS I. Režim ZMPS II. Režim práva ES II. Režim práva ES III. Režim mezinárodních smluv III. Režim mezinárodních smluv

8 I. Režim ZMPS Pasivní právní pomoc Pasivní právní pomoc Zásada používání tuzemských procesních předpisů § 48 ZMPS Zásada používání tuzemských procesních předpisů § 48 ZMPS Výjimka Výjimka podle cizího předpisu, pokud cizí orgán o to požádá a postup není proti českému veřejnému pořádku § 57/1 ZMPS (přísežný výslech) podle cizího předpisu, pokud cizí orgán o to požádá a postup není proti českému veřejnému pořádku § 57/1 ZMPS (přísežný výslech)

9 I. Režim ZMPS Aktivní právní pomoc Aktivní právní pomoc Cizí orgán postupuje podle svých procesních předpisů Cizí orgán postupuje podle svých procesních předpisů soulad s cizími předpisy soulad s cizími předpisy Výjimka - § 60 ZMPS – pro účely řízení vedeného v ČR postačí pro doručování a dokazování soulad s českými předpisy Výjimka - § 60 ZMPS – pro účely řízení vedeného v ČR postačí pro doručování a dokazování soulad s českými předpisy

10 I. Režim ZMPS Doručování: Doručování: 1) Jednoduché (bez ověřeného překladu) 1) Jednoduché (bez ověřeného překladu) 2) Formální § 58 ZMPS (ověřený překlad) 2) Formální § 58 ZMPS (ověřený překlad) (OSŘ, náhradní doručení) (OSŘ, náhradní doručení) Nelze přímo poštou (ledaže MS) Nelze přímo poštou (ledaže MS) Úkony českých zastupitelských orgánů Úkony českých zastupitelských orgánů Doručení, výslech aj. § 59 Doručení, výslech aj. § 59

11 I. Režim ZMPS - Styk s orgány cizích států § 55 ZMPS – prostřednictvím ministerstva spravedlnosti § 55 ZMPS – prostřednictvím ministerstva spravedlnosti A) Styk diplomatický – použije se, není-li styk s přísl. státem smluvně upraven Orgán ČR - MS - MZV – diplomat. úřad ČR - cizí „MZV“ - cizí orgán Orgán ČR - MS - MZV – diplomat. úřad ČR - cizí „MZV“ - cizí orgán B) Styk konzulární český konzulární úřad předá přímo cizímu orgánu český konzulární úřad předá přímo cizímu orgánu C) Styk ministerský – mezi ministerstvy spravedlnosti apod.

12 I. Režim ZMPS - Styk s orgány cizích států Výjimky z § 55 ZMPS Výjimky z § 55 ZMPS A) Styk přímý: dožadující orgán přímo dožádanému a zpět (MS o PP s Maďarskem, Polskem a Slovenskem) B) Haagské úmluvy: dožadující orgán ústřednímu orgánu, který vyřídí C) Právo ES: nařízení 1393/2007, 1206/2001 cestou mezinárodní právní pomoci cestou mezinárodní právní pomoci bez pomoci zahraničních orgánů vykonávajících PP bez pomoci zahraničních orgánů vykonávajících PP

13 I. Režim ZMPS Důvody odmítnutí právní pomoci Důvody odmítnutí právní pomoci Výhrada veřejného pořádku (pohrůžka) Výhrada veřejného pořádku (pohrůžka) provedení úkonu není v pravomoci dožádaného (českého) soudu provedení úkonu není v pravomoci dožádaného (českého) soudu ( X postoupení) ( X postoupení)

14 II. Režim práva ES Doručování 1393/2007 Doručování 1393/2007 Evropský soudní atlas - formuláře Evropský soudní atlas - formuláře Použitelnost nařízení o doručování: Použitelnost nařízení o doručování: Soudní a mimosoudní písemnost Soudní a mimosoudní písemnost Občanské a obchodní věci Občanské a obchodní věci Jde o doručení přes hranice státu Jde o doručení přes hranice státu Klauzule maximální výhodnosti – nadále použitelné jsou MS, které urychlují a zjednodušují doručování (Polsko, Maďarsko, SRN, SR) Klauzule maximální výhodnosti – nadále použitelné jsou MS, které urychlují a zjednodušují doručování (Polsko, Maďarsko, SRN, SR) Dánsko – 1. 7. 2007 Dohoda mezi ES a Dánskem Dánsko – 1. 7. 2007 Dohoda mezi ES a Dánskem

15 II. Režim práva ES Subjekty Subjekty žadatel - úřední osoba, jiná osoba žadatel - úřední osoba, jiná osoba odesílající subjekt - soudy, st. zastupitelství, NSS, soudní exekutoři odesílající subjekt - soudy, st. zastupitelství, NSS, soudní exekutoři přijímající subjekt - okresní soudy přijímající subjekt - okresní soudy adresát - se známou adresou adresát - se známou adresou ústřední subjekt - pomocná role - MS ústřední subjekt - pomocná role - MS

16 II. Režim práva ES Jazyky: Jazyky: 1) Jazyk formulářů 1) Jazyk formulářůúřední, akceptované (SJ, FJ, AJ) 2) Jazyk písemnosti 2) Jazyk písemnosti úřední jazyk místa doručení, jazyk odesílajícího státu, který adresát zná (občanství) Poučovací povinnost – právo odmítnout Podobná úprava i pro dokazování

17 II. Režim práva ES Formy doručování Formy doručování 1) Cestou mezinárodní PP Přijímající subjekt doručí sám, nechá doručit, doručí dle formy žádané odesílajícím orgánem Přednosti: Jsou stanoveny lhůty (1 měsíc) Více jazyků Rychlost – fax, email Odmítnutí pouze výjimečně (nemožnost doručení ve zvláštní formě)

18 II. Režim práva ES Formy doručování Formy doručování 2) Bez pomoci zahraničních orgánů PP 2) Bez pomoci zahraničních orgánů PP Konzulární a diplomatická cesta Konzulární a diplomatická cesta Pošta Pošta doporučeně s doručenkou, v češtině, úřední překlad, úřední jazyk doručujícího státu pro jeho občany doporučeně s doručenkou, v češtině, úřední překlad, úřední jazyk doručujícího státu pro jeho občany Přímé doručování – úřední činitelé, úředníci (ČR ne) Přímé doručování – úřední činitelé, úředníci (ČR ne)

19 II. Režim práva ES Dokazování 1206/2001 Dokazování 1206/2001 Evropský soudní atlas – formuláře Evropský soudní atlas – formuláře Použitelnost nařízení o dokazování Použitelnost nařízení o dokazování Realizace činnosti soudů Realizace činnosti soudů Věc občanská a obchodní Věc občanská a obchodní Přeshraniční dokazování Přeshraniční dokazování Klauzule maximální výhodnosti (Polsko, Maďarsko, SR, SRN) Klauzule maximální výhodnosti (Polsko, Maďarsko, SR, SRN) Dánsko – Haagské úmluvy Dánsko – Haagské úmluvy

20 II. Režim práva ES Subjekty Subjekty Dožadující soud Dožadující soud Dožádaný soud - okresní, krajské Dožádaný soud - okresní, krajské Ústřední subjekt - pomocná role MS Ústřední subjekt - pomocná role MS

21 II. Režim práva ES Formy dokazování Formy dokazování 1) prostřednictvím PP – zprostředkuje kontaktní místo 1) prostřednictvím PP – zprostředkuje kontaktní místo 2) přímé dokazování – soudy se přímo osloví 2) přímé dokazování – soudy se přímo osloví

22 II. Režim práva ES 1) Dokazování prostřednictvím PP 1) Dokazování prostřednictvím PP Formuláře ESA (A-H) Formuláře ESA (A-H) Předání – pošta, email, fax Předání – pošta, email, fax Dokazování – video konference, telefonní konference Dokazování – video konference, telefonní konference Nařízení upravuje: Nařízení upravuje: podání, přijetí a odmítnutí žádosti, vady žádosti podání, přijetí a odmítnutí žádosti, vady žádosti realizaci dokazování, dokazování za přítomnosti a účasti stran a zástupců dožadujícího soudu realizaci dokazování, dokazování za přítomnosti a účasti stran a zástupců dožadujícího soudu donucovací opatření, prodlení donucovací opatření, prodlení postup po vyřízení žádosti postup po vyřízení žádosti

23 II. Režim práva ES 2) přímé dokazování dožadujícím soudem 2) přímé dokazování dožadujícím soudem Formuláře ESA (I-J) Formuláře ESA (I-J) Dobrovolnost Dobrovolnost Odmítnutí – taxativní důvody Odmítnutí – taxativní důvody

24 III. Režim mezinárodních smluv Úmluva o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských a obchodních (Haag, 18. 3. 1970 - vyhláška č. 129/1976 Sb.) Úmluva o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských a obchodních (Haag, 18. 3. 1970 - vyhláška č. 129/1976 Sb.) Úmluva o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních (Haag, 15. 11. 1965 - vyhláška č. 85/1982 Sb.) Úmluva o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních (Haag, 15. 11. 1965 - vyhláška č. 85/1982 Sb.) Úmluva o vymáhání výživného v cizině (New York, 20. 6. 1956 - vyhláška č. 33/1959 Sb.) Úmluva o vymáhání výživného v cizině (New York, 20. 6. 1956 - vyhláška č. 33/1959 Sb.) Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (Haag, 5.10.1961, vyhláška č. 45/1999 Sb.) Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (Haag, 5.10.1961, vyhláška č. 45/1999 Sb.)  Úmluva o civilním řízení (Haag, 1. 3. 1954 - vyhláška č. 72/1966 Sb.)  Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (Haag, 5.10.1961, vyhláška č. 45/1999 Sb.) Přehled dvoustranných a mnohostranných MS je na stránkách ministerstva spravedlnosti Přehled dvoustranných a mnohostranných MS je na stránkách ministerstva spravedlnosti

25 III. Režim mezinárodních smluv MS a vztah k právu ES MS a vztah k právu ES Ve vztahu k nařízením o dokazování a doručování: Ve vztahu k nařízením o dokazování a doručování: Klauzule maximální výhodnosti: pro ČR Klauzule maximální výhodnosti: pro ČR MS s Polskem č. 42/1989 Sb. MS s Polskem č. 42/1989 Sb. MS s Maďarskem č. 63/1990 Sb. MS s Maďarskem č. 63/1990 Sb. MS se Slovenskem č. 209/1993 Sb. MS se Slovenskem č. 209/1993 Sb. MS se SRN č. 40/2002 Sb. m. s. MS se SRN č. 40/2002 Sb. m. s. Vztah k Dánsku Vztah k Dánsku Dohoda s ES 2007 (doručování) Dohoda s ES 2007 (doručování) Haagské úmluvy (dokazování) Haagské úmluvy (dokazování)

26 Email Petra.Novotna@law.muni.cz

27 Klauzule maximální účinnosti Konflikt mezinárodních smluv Konflikt mezinárodních smluv Př. ČR a cizí stát jsou oba vázány více MS Př. ČR a cizí stát jsou oba vázány více MS Řešení: Řešení: 1) v MS samé upraven vzájemný vztah 1) v MS samé upraven vzájemný vztah 2) klauzule maximální účinnosti – vybere se snadnější a účinnější řešení z obou 2) klauzule maximální účinnosti – vybere se snadnější a účinnější řešení z obou 3) lex posterior derogat legi priori – pokud si odporují, platí ta, která váže oba státy k pozdějšímu datu 3) lex posterior derogat legi priori – pokud si odporují, platí ta, která váže oba státy k pozdějšímu datu Př. 2000 Stát A - MS 1 Př. 2000 Stát A - MS 1 2001 Státy A a B - MS 2 2001 Státy A a B - MS 2 2002 Stát B - MS 1 2002 Stát B - MS 1 4) lex specialis derogat legi generali – přednost má užší kritérium, menší počet států, přímé normy před kolizními, maximální účinnost 4) lex specialis derogat legi generali – přednost má užší kritérium, menší počet států, přímé normy před kolizními, maximální účinnost


Stáhnout ppt "Mezinárodní právní pomoc - právní pomoc ve styku s cizinou 15. 10. 2009 Mgr. Petra Novotná LL.M."

Podobné prezentace


Reklamy Google