Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přednáška Správní řízení 6 M. Horáková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přednáška Správní řízení 6 M. Horáková"— Transkript prezentace:

1 Přednáška Správní řízení 6 M. Horáková

2 Rozsah problematiky Obecná charakteristika rozhodnutí
Formy, druhy a typy rozhodnutí Obsah rozhodnutí Lhůty Náležitosti (procedurální, formální, obsahové) Vlastnosti rozhodnutí

3 Správní rozhodnutí-obecná charakteristika
Výsledek správního řízení Individuální veřejně mocenský jednostranný akt vydaný vykonavatelem VS na základě zákona Souhlas, povolení, koncese, příslib, zákaz/příkaz, závazné stanovisko, závazný pokyn Externí akt

4 Formy rozhodnutí Podle Správního řádu: rozhodnutí Zvláštní formy:
Usnesení § 76 Příkaz § 150 Příkaz na místě § 150/5 Vydání dokladu § 151

5 Druhy rozhodnutí Ve věci samé (meritorní): ve věci, která je předmětem řízení, je výsledkem a účelem správního řízení Procesní: usnesení: upravuje se jím vedení řízení, oznamují se účastníkům, nebo se pouze poznamenají do spisu (vyrozumění), odvolání proti usnesení nemá odkladný účinek in personam /in rem

6 Zvl. druhy rozhodnutí Rozhodnutí na místě § 143
Mezitímní rozhodnutí § 148 Rozhodnutí v části věci § 148 Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem § 149

7 Rozhodnutí § 67 Písemná forma, ústní,
Obsah (založení, změna nebo zrušení práva, deklarace práva nebo povinnosti, procesní otázky) Náležitosti rozhodnutí: formální, obsahové, procedurální Výrok Odůvodnění Poučení účastníků

8 Forma rozhodnutí Písemná Ústní Fiktivní rozhodnutí

9 Obsah rozhodnutí Konstitutivní: práva a povinnosti se zakládají, mění nebo ruší, jmenovitě určeným osobám, působí ex nunc a pro futuro Deklaratorní: autoritativně stvrzují, zjišťují, prohlašují existující sporná práva nebo povinnosti jmenovitě určených osob, působí ex tunc a pro praeterio Smíšené: rozhodnutí o správním deliktu : rozhodnutí o vině deklaratorní a o uložení sankce konstitutivní charakter

10 Náležitosti rozhodnutí
Kompetenční : vydány příslušnými správními orgány Procedurální: v souladu se zákonem a zákonem stanoveným postupem Obsahové: výrok, odůvodnění, poučení o opravném prostředku Formální: náležitosti formy vyhotovení

11 Výrok § 68 Vyřešení otázky řízení Obsahem je vlastní rozhodnutí
Lhůta pro splnění povinnosti, je-li uložena Označení účastníků, věci a práv. předpisů

12 Odůvodnění § 68 Důvody výroku Podklady pro vydání rozhodnutí
Úvahy spr. org., hodnocení důkazů Vypořádání se s návrhy účastníků, námitkami

13 Poučení § 68 Lze podat opravný prostředek V jaké lhůtě
U kterého správního orgánu Kdo o opravném prostředku rozhoduje Autoremedura Odkladný účinek podaného opravného prostředku

14 Lhůty pro rozhodnutí § 71 Bez zbytečného odkladu
Vydání rozhodnutí: předání stejnopisu rozhodnutí k doručení, jiný úkon doručení, ústní vyhlášení, poznamenání do spisu, vyvěšení veřejné vyhlášky 30 dnů od zahájení řízení a: Dalších 30 dnů: ústní jednání, místní šetření, předvolání, předvedení… zvlášť složitý případ + doba nutná k dožádání, zpracování znaleckého posudku, doručení písemnosti do ciziny

15 Oznámení rozhodnutí § 72 Doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou Ústním vyhlášením (účastník se vzdal nároku n doručení, poznamenává se do spisu)

16 Vlastnosti rozhodnutí § 73
Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí Doložka právní moci nebo vykonatelnosti

17 Právní moc § 73 Rozhodnutí bylo oznámeno, nelze podat odvolání
Rozhodnutí je závazné pro účastníky a všechny správní orgány, pro jiné osoby v rozsahu v něm uvedeném Materiální právní moc Formální právní moc

18 Vykonatelnost Rozhodnutí nabývá: nabytím právní moci, dnem uvedeným ve výroku, po uplynutí lhůty k plnění Povinnost jednat v souladu s výrokem, vynutitelnost plnění, sankce za neplnění Rozhodnutí předběžně vykonatelná

19 Nicotnost rozhodnutí § 77
Nicotné rozhodnutí-nulitní rozhodnutí Důvody: absolutní věcná nepříslušnost, vnitřní rozpornost, jiné vady Rozhoduje správní orgán: § 78, z moci úřední, důvody věcné nepříslušnosti Rozhoduje správní soud


Stáhnout ppt "Přednáška Správní řízení 6 M. Horáková"

Podobné prezentace


Reklamy Google