Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rizika a finanční řízení banky Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 1 3. ročník – zimní semestr Přednáška 9 – 2005/6.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rizika a finanční řízení banky Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 1 3. ročník – zimní semestr Přednáška 9 – 2005/6."— Transkript prezentace:

1 Rizika a finanční řízení banky Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 1 3. ročník – zimní semestr Přednáška 9 – 2005/6

2 2005/6EBF 1/9 -Rizika a finanční řízení banky2 Obsah –Opakování Role Treasury Vnitrobankovní výnosová křivka –Identifikace a klasifikace rizik Definice rizika Obecný přehled rizik Rizika banky Vymezení rizik banky Změny hodnoty aktiv a pasiv Charakteristika rizik –Měření a řízení rizik VAR Riziko úrokové sazby Gapová analýza –Vybrané pojmy –Shrnutí

3 2005/6EBF 1/9 -Rizika a finanční řízení banky3 ÚČEL TREASURY: Řízení aktiv a pasiv v bance Centralizace řízení úrokového rizika Obchodování na finančních trzích (pro banku i spekulativně) FINANČNÍ TRH TRADING TREASURY UMÍSŤOVÁNÍČERPÁNÍ POBOČKA KLIENTI VKLADYÚVĚRY ÚROKOVÉ RIZIKO Role „Treasury“

4 2005/6EBF 1/9 -Rizika a finanční řízení banky4 Vnitrobankovní výnosová křivka Sazba aktiva klient Sazba pasiva klient Vnitrobankovní výnosová křivka Spread aktiva Spread pasiva Spread z nesouladu I splatnost 1 úrok 3 2 5 6 7 I Sazba aktiv pobočka - nákup Sazba pasiva pobočka - prodej IFTP - vnitřní oceňování redistribuce zdrojů redistribuce zdrojů v bance centrála banky přebírá odpovědnost za řízení likvidity a úrokového rizika

5 2005/6EBF 1/9 -Rizika a finanční řízení banky5 Definice rizika Obecná definice rizika Riziko je hrozba, že s určitou pravděpodobností dojde k události, jež se liší od předpokládaného stavu či vývoje. Přitom: 1.Výsledek musí být nejistý (existují alespoň dvě varianty řešení). 2.Alespoň jeden z možných výsledků musí být nežádoucí. Riziko je pojem dvojdimenzionální: 1.Dimenze pravděpodobnosti jako vnímané míry nejistoty, se kterou k danému jevu dojde. 2.Dimenze ohodnocení dopadu rizika. Pro možnost řídit riziko musí být toto: Identifikovatelné; Hodnotitelné; Uchopitelné pro rozhodování o možnostech jeho ošetření.

6 2005/6EBF 1/9 -Rizika a finanční řízení banky6 Definice rizika - 2 Riziko je hrozba, že určité jednání nebo událost negativně ovlivní schopnost organizace naplnit strategii a dosáhnout podnikatelských cílů Kvantifikace dopadů rizik Personalistika A. spokojenost zaměstnanců B. sledování výkonnosti C. nábor nových pracovníků D. školení/ vzdělávání Služby zákazníkům E. postavení v očích veřejnosti F. udržení zákazníků G. prodejní postupy Informační technologie R. rozvoj technologií a systémů S. počítačové operace T. počítačové spojení Právní a etické normy U. právní a regulační záležitosti V. politické záležitosti W. morální normy X. životní prostředí Y. podvody a zpronevěry Finance a majetek H. ochrana majetku I. kapitálové akvizice J. portfolio cenných papírů K. nemovitosti L. likvidita M. úrokové sazby N. kreditní situace Provoz O. organizace a provoz P. účetní záznamy a výkazy Q. plynulý provoz Výsledek činnosti Výnosy činnosti Dopad rizik Omezení rizik - = - Portfolio rizik - příklad

7 2005/6EBF 1/9 -Rizika a finanční řízení banky7 Operační riziko Podnika- telské riziko Obecný přehled rizik Rizika firmy Strategické riziko Riziko produktového trhu Manažerské riziko Likviditní riziko Kreditní riziko Riziko finančního trhu Politické riziko Vnější riziko Právní riziko Systémové riziko Riziko operací Riziko vnějších událostí Finanční riziko Riziko manažerských informací Riziko strategického plánování Riziko organizační struktury Riziko spojení firemních kultur a komunikace Riziko změny okolního prostředí Riziko technologického vývoje Riziko ztráty dobrého jména/důvěry Cenové riziko komodity Riziko produktu/substitutu Riziko tržní (komoditní) likvidity Procesní riziko Provozní riziko Transakční riziko Riziko selhání lidských zdrojů Riziko selhání systémů Riziko datové integrity a bezpečnosti Riziko koordinace a rozhraní informačních toků Riziko nedostatečného nouzového plánu Riziko smluv Riziko pohromy, krize Riziko vlivu počasí Riziko regionu Riziko změny legislativy Regulační riziko Daňové riziko Úrokové riziko Měnové riziko Riziko z finančních operací (Korelační riziko) Riziko řízení finanční likvidity Riziko protistrany Riziko vypořádání plateb

8 2005/6EBF 1/9 -Rizika a finanční řízení banky8 Rizika banky Rizika banky jsou zpravidla členěny do několika skupin, ale tato klasifikace není jednotná. Uvedený příklad odpovídá klasifikaci pro stanovení kapitálové přiměřenosti podle NBCA

9 2005/6EBF 1/9 -Rizika a finanční řízení banky9 Vymezení rizik banky Jednotlivá rizika lze vymezit následujícími definicemi: Riziko protistrany – riziko ztráty způsobené selháním dlužníka nebo protistrany –Nesplacení úvěru a/nebo příslušenství –Nesplacení obligací –… Riziko tržní – riziko ztráty tržní pozice při nepředpokládaném pohybu cen –Pokles úrokových sazeb –Změna kursu měn –Změna cen akcií –Nedostatek likvidity –… Riziko operační – riziko přímé nebo nepřímé ztráty vzniklé selháním vnitřních procesů, lidí, systémů nebo externími faktory –Neprovedení operací platebního styku –Poruchy v distribuci hotovosti –Krádež a zpronevěra –Požár, povodeň –…

10 2005/6EBF 1/9 -Rizika a finanční řízení banky10 Změny hodnoty aktiv a pasiv Hlavním důsledek řady rizik je situace, kdy dojde k rozdílnému pohybu hodnoty aktiv a /nebo pasiv. Řízení rizik je zaměřeno na to, aby byly tyto dopady eliminovány nebo minimalizovány aktivapasiva Výchozí bilance aktiva pasiva Bilance – změna A aktiva pasiva ztráta zisk Bilance – změna B Změna kursu Změna úroků Kvalita úvěrů Pokles akcií Výše PMR …

11 2005/6EBF 1/9 -Rizika a finanční řízení banky11 Charakteristika rizik Rizika banky jsou různě významná, jejich závažnost a dopad se mění v závislosti na vývoji vnitřního a vnějšího prostředí: Úvěrové riziko – selhání dlužníka - největší rozsah a dopady –Vývoj ekonomiky, odvětví, regionů –Požadavky regulátora, komoditní trhy, hodnota zajištění –Schopnosti banky řídit úvěrové riziko – použité metody, kvalifikace, organizace –Prakticky nelze kompenzovat zrcadlovými typy produktů –Zajišťování se – zástavy, ručení –Dopady do zisku (růst nákladů – opravné položky a rezervy, výpadek příjmů) –Vliv na likviditu - nedostatek cash flow –Vazba na úrokové riziko – dopad na schopnost klientů splácet Úrokové riziko – pohyb úrokových sazeb může způsobit ztrátu –Změny v saldu úrokových nákladů a výnosů –Pevná x pohyblivá sazba –Vazba na referenční sazby –Kompenzace – aktiva a pasiva v rovnováze z hlediska druhu sazby a referenční sazby –Obligace s pevným úrokovým výnosem

12 2005/6EBF 1/9 -Rizika a finanční řízení banky12 Charakteristika rizik - 2 Riziko likvidity – časový nesoulad splatností aktiv a pasiv, ztrátovost –Obnovování vkladů –Trvalý pokles zisku  hodnota aktiv trvale pod hodnotou pasiv –Dominový efekt Kursové riziko – neočekávaný pohyb kursu –Aktiva ~ pasiva v příslušném kursu Akciové riziko – pokles ceny akcií v portfoliu banky –Vysoká nebezpečnost ~ volatilita akciových trhů –Nelze kompenzovat Kapitálová přiměřenost – někdy uváděno jako samostatné riziko –Neadekvátnost kapitálu –Vyvoláno zpravidla strukturou aktiv –Projev nezvládnutí jiných druhů rizik Ostatní rizika –Politické, regulační, právní, komoditní, reputační

13 2005/6EBF 1/9 -Rizika a finanční řízení banky13 Měření rizik Podmínkou pro účinné řízení rizik je jejich měření. Měří se: pravděpodobnost vzniku rizika velikost dopadu rizika –Exposice – vystavení se riziku –Vyčíslení potenciálního dopadu do zisku VAR – statistický odhad pozice na základě historických dat –Platí normální rozdělení –Nedochází k závislosti mezi změnami –Průběh náhodných pohybů je časově stabilní –Střední hodnota denní změny = nula (normální rozdělení) –Výpočet standardní odchylky S –S pravděpodobnosti 95% nebude změna větší než 2S –Otevřená pozice = P –Ztráta je maximálně +/- 2S*P

14 2005/6EBF 1/9 -Rizika a finanční řízení banky14 Úrokové riziko Vlivem změny úrokové sazby dojde ke snížení čistého úrokového příjmu nebo poklesu tržní hodnoty kapitálu banky

15 2005/6EBF 1/9 -Rizika a finanční řízení banky15 Gapová analýza Kritickým faktorem úspěchu při řízení úrokového rizika je sladění aktiv a pasiv z hlediska jejich přeceňování Gap = RSA – RSL –RSA – Rate Sensitive Assets –RSL – Rate Sensitive Liabilities Kumulovaný gap (N) = gap (N) + gap (N-1) Positivní gap ~ RSA > RSL Negativní gap ~ RSA < RSL Časové koše – podle struktury A/L, podle typu banky –Např.: 1M, 3M, 6M, 1Y, 3Y, 5Y, >5Y Ukazatele: –Gap, kumulovaný gap –Kum.gap jako % z celkových aktiv –Kum.gap jako % z úročených aktiv –Kum.gap jako % z kapitálu Kritéria pro zařazování aktiv a pasiv do košů Gapová zpráva

16 2005/6EBF 1/9 -Rizika a finanční řízení banky16 Vyhodnocení gapové analýzy Gapová analýza ve formě gapové zprávy je tradiční statistický pohled, z něhož se odvozují rozhodnutí k ošetření úrokového rizika RŮSTPOKLES RŮST gap negativnípozitivní Úrokové sazby pokles růst Úrokový příjem

17 2005/6EBF 1/9 -Rizika a finanční řízení banky17 Vybrané pojmy Pojmy: Riziko –Tržní, protistrany, operační –Úvěrové –Úrokové –Akciové –Kursové –Referenční sazba –PRIBOR, LIBOR VAR Gapová analýza Gap, kumulovaný gap RSA RSL

18 2005/6EBF 1/9 -Rizika a finanční řízení banky18 Shrnutí Rizika jsou klasifikována a zařazována do tříd nebo skupin Rizika jsou hodnocena z hlediska pravděpodobnosti výskytu a velikosti dopadu Některá rizika je možno kompenzovat pomocí řízení struktury aktiv a pasiv Úvěrové riziko je historicky nejzávažnější Úrokové riziko má přímou souvislost s řízením aktiv a pasiv Při měření rizika se zjišťuje velikost rizikové exposice a potenciální dopad do zisku Řízení rizik vyžaduje striktní oddělení kompetencí obchodních útvarů od útvarů odpovědných za řízení rizik (pravidlo čtyř očí)


Stáhnout ppt "Rizika a finanční řízení banky Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 1 3. ročník – zimní semestr Přednáška 9 – 2005/6."

Podobné prezentace


Reklamy Google