Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rizika a finanční řízení banky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rizika a finanční řízení banky"— Transkript prezentace:

1 Rizika a finanční řízení banky
Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 1 3. ročník – zimní semestr Přednáška 9 – 2005/6

2 EBF 1/9 -Rizika a finanční řízení banky
Obsah Opakování Role Treasury Vnitrobankovní výnosová křivka Identifikace a klasifikace rizik Definice rizika Obecný přehled rizik Rizika banky Vymezení rizik banky Změny hodnoty aktiv a pasiv Charakteristika rizik Měření a řízení rizik VAR Riziko úrokové sazby Gapová analýza Vybrané pojmy Shrnutí 2005/6 EBF 1/9 -Rizika a finanční řízení banky

3 EBF 1/9 -Rizika a finanční řízení banky
Role „Treasury“ FINANČNÍ TRH ČERPÁNÍ UMÍSŤOVÁNÍ TRADING TREASURY ÚROKOVÉ RIZIKO POBOČKA POBOČKA POBOČKA POBOČKA ÚVĚRY VKLADY KLIENTI ÚČEL TREASURY: Řízení aktiv a pasiv v bance Centralizace řízení úrokového rizika Obchodování na finančních trzích (pro banku i spekulativně) 2005/6 EBF 1/9 -Rizika a finanční řízení banky

4 Vnitrobankovní výnosová křivka
IFTP - vnitřní oceňování redistribuce zdrojů redistribuce zdrojů v bance centrála banky přebírá odpovědnost za řízení likvidity a úrokového rizika Sazba aktiva klient I splatnost 1 úrok 3 2 5 6 7 Sazba aktiv pobočka - nákup Sazba pasiva pobočka - prodej Spread aktiva Spread pasiva Spread z nesouladu Vnitrobankovní výnosová křivka Sazba pasiva klient 2005/6 EBF 1/9 -Rizika a finanční řízení banky

5 EBF 1/9 -Rizika a finanční řízení banky
Definice rizika Obecná definice rizika Riziko je hrozba, že s určitou pravděpodobností dojde k události, jež se liší od předpokládaného stavu či vývoje. Přitom: Výsledek musí být nejistý (existují alespoň dvě varianty řešení). Alespoň jeden z možných výsledků musí být nežádoucí. Riziko je pojem dvojdimenzionální: Dimenze pravděpodobnosti jako vnímané míry nejistoty, se kterou k danému jevu dojde. Dimenze ohodnocení dopadu rizika. Pro možnost řídit riziko musí být toto: Identifikovatelné; Hodnotitelné; Uchopitelné pro rozhodování o možnostech jeho ošetření. 2005/6 EBF 1/9 -Rizika a finanční řízení banky

6 EBF 1/9 -Rizika a finanční řízení banky
Definice rizika - 2 Riziko je hrozba, že určité jednání nebo událost negativně ovlivní schopnost organizace naplnit strategii a dosáhnout podnikatelských cílů Kvantifikace dopadů rizik Výsledek činnosti Výnosy Dopad rizik Omezení - = Portfolio rizik - příklad Personalistika A. spokojenost zaměstnanců B. sledování výkonnosti C. nábor nových pracovníků D. školení/ vzdělávání Služby zákazníkům E. postavení v očích veřejnosti F. udržení zákazníků G. prodejní postupy Finance a majetek H. ochrana majetku I. kapitálové akvizice J. portfolio cenných papírů K. nemovitosti L. likvidita M. úrokové sazby N. kreditní situace Provoz O. organizace a provoz P. účetní záznamy a výkazy Q. plynulý provoz Informační technologie R. rozvoj technologií a systémů S. počítačové operace T. počítačové spojení Právní a etické normy U. právní a regulační záležitosti V. politické záležitosti W. morální normy X. životní prostředí Y. podvody a zpronevěry 2005/6 EBF 1/9 -Rizika a finanční řízení banky

7 EBF 1/9 -Rizika a finanční řízení banky
Obecný přehled rizik Riziko změny okolního prostředí Riziko technologického vývoje Riziko ztráty dobrého jména/důvěry Riziko manažerských informací Riziko strategického plánování Riziko organizační struktury Riziko spojení firemních kultur a komunikace Strategické riziko Cenové riziko komodity Riziko produktu/substitutu Riziko tržní (komoditní) likvidity Manažerské riziko Riziko produktového trhu Procesní riziko Provozní riziko Transakční riziko Riziko selhání lidských zdrojů Podnika- telské riziko Riziko operací Riziko finančního trhu Úrokové riziko Měnové riziko Riziko z finančních operací (Korelační riziko) Riziko smluv Právní riziko Operační riziko Rizika firmy Finanční riziko Likviditní riziko Riziko řízení finanční likvidity Systémové riziko Kreditní riziko Riziko vnějších událostí Riziko selhání systémů Riziko datové integrity a bezpečnosti Riziko koordinace a rozhraní informačních toků Riziko nedostatečného nouzového plánu Vnější riziko Politické riziko Riziko protistrany Riziko vypořádání plateb Riziko regionu Riziko změny legislativy Regulační riziko Daňové riziko Riziko pohromy, krize Riziko vlivu počasí 2005/6 EBF 1/9 -Rizika a finanční řízení banky

8 EBF 1/9 -Rizika a finanční řízení banky
Rizika banky Rizika banky jsou zpravidla členěny do několika skupin, ale tato klasifikace není jednotná. Uvedený příklad odpovídá klasifikaci pro stanovení kapitálové přiměřenosti podle NBCA 2005/6 EBF 1/9 -Rizika a finanční řízení banky

9 EBF 1/9 -Rizika a finanční řízení banky
Vymezení rizik banky Jednotlivá rizika lze vymezit následujícími definicemi: Riziko protistrany – riziko ztráty způsobené selháním dlužníka nebo protistrany Nesplacení úvěru a/nebo příslušenství Nesplacení obligací Riziko tržní – riziko ztráty tržní pozice při nepředpokládaném pohybu cen Pokles úrokových sazeb Změna kursu měn Změna cen akcií Nedostatek likvidity Riziko operační – riziko přímé nebo nepřímé ztráty vzniklé selháním vnitřních procesů, lidí, systémů nebo externími faktory Neprovedení operací platebního styku Poruchy v distribuci hotovosti Krádež a zpronevěra Požár, povodeň 2005/6 EBF 1/9 -Rizika a finanční řízení banky

10 Změny hodnoty aktiv a pasiv
Hlavním důsledek řady rizik je situace, kdy dojde k rozdílnému pohybu hodnoty aktiv a /nebo pasiv. Řízení rizik je zaměřeno na to, aby byly tyto dopady eliminovány nebo minimalizovány aktiva zisk ztráta pasiva aktiva pasiva Změna kursu pasiva aktiva Změna úroků Kvalita úvěrů Pokles akcií Výše PMR Bilance – změna A Bilance – změna B Výchozí bilance 2005/6 EBF 1/9 -Rizika a finanční řízení banky

11 Charakteristika rizik
Rizika banky jsou různě významná, jejich závažnost a dopad se mění v závislosti na vývoji vnitřního a vnějšího prostředí: Úvěrové riziko – selhání dlužníka - největší rozsah a dopady Vývoj ekonomiky, odvětví, regionů Požadavky regulátora, komoditní trhy, hodnota zajištění Schopnosti banky řídit úvěrové riziko – použité metody, kvalifikace, organizace Prakticky nelze kompenzovat zrcadlovými typy produktů Zajišťování se – zástavy, ručení Dopady do zisku (růst nákladů – opravné položky a rezervy, výpadek příjmů) Vliv na likviditu - nedostatek cash flow Vazba na úrokové riziko – dopad na schopnost klientů splácet Úrokové riziko – pohyb úrokových sazeb může způsobit ztrátu Změny v saldu úrokových nákladů a výnosů Pevná x pohyblivá sazba Vazba na referenční sazby Kompenzace – aktiva a pasiva v rovnováze z hlediska druhu sazby a referenční sazby Obligace s pevným úrokovým výnosem 2005/6 EBF 1/9 -Rizika a finanční řízení banky

12 Charakteristika rizik - 2
Riziko likvidity – časový nesoulad splatností aktiv a pasiv, ztrátovost Obnovování vkladů Trvalý pokles zisku  hodnota aktiv trvale pod hodnotou pasiv Dominový efekt Kursové riziko – neočekávaný pohyb kursu Aktiva ~ pasiva v příslušném kursu Akciové riziko – pokles ceny akcií v portfoliu banky Vysoká nebezpečnost ~ volatilita akciových trhů Nelze kompenzovat Kapitálová přiměřenost – někdy uváděno jako samostatné riziko Neadekvátnost kapitálu Vyvoláno zpravidla strukturou aktiv Projev nezvládnutí jiných druhů rizik Ostatní rizika Politické, regulační, právní, komoditní, reputační 2005/6 EBF 1/9 -Rizika a finanční řízení banky

13 EBF 1/9 -Rizika a finanční řízení banky
Měření rizik Podmínkou pro účinné řízení rizik je jejich měření. Měří se: pravděpodobnost vzniku rizika velikost dopadu rizika Exposice – vystavení se riziku Vyčíslení potenciálního dopadu do zisku VAR – statistický odhad pozice na základě historických dat Platí normální rozdělení Nedochází k závislosti mezi změnami Průběh náhodných pohybů je časově stabilní Střední hodnota denní změny = nula (normální rozdělení) Výpočet standardní odchylky S S pravděpodobnosti 95% nebude změna větší než 2S Otevřená pozice = P Ztráta je maximálně +/- 2S*P 2005/6 EBF 1/9 -Rizika a finanční řízení banky

14 EBF 1/9 -Rizika a finanční řízení banky
Úrokové riziko Vlivem změny úrokové sazby dojde ke snížení čistého úrokového příjmu nebo poklesu tržní hodnoty kapitálu banky 2005/6 EBF 1/9 -Rizika a finanční řízení banky

15 EBF 1/9 -Rizika a finanční řízení banky
Gapová analýza Kritickým faktorem úspěchu při řízení úrokového rizika je sladění aktiv a pasiv z hlediska jejich přeceňování Gap = RSA – RSL RSA – Rate Sensitive Assets RSL – Rate Sensitive Liabilities Kumulovaný gap (N) = gap (N) + gap (N-1) Positivní gap ~ RSA > RSL Negativní gap ~ RSA < RSL Časové koše – podle struktury A/L, podle typu banky Např.: 1M, 3M, 6M, 1Y, 3Y, 5Y, >5Y Ukazatele: Gap, kumulovaný gap Kum.gap jako % z celkových aktiv Kum.gap jako % z úročených aktiv Kum.gap jako % z kapitálu Kritéria pro zařazování aktiv a pasiv do košů Gapová zpráva 2005/6 EBF 1/9 -Rizika a finanční řízení banky

16 Vyhodnocení gapové analýzy
Gapová analýza ve formě gapové zprávy je tradiční statistický pohled, z něhož se odvozují rozhodnutí k ošetření úrokového rizika Úrokový příjem RŮST POKLES Úrokové sazby růst POKLES RŮST pokles pozitivní negativní gap 2005/6 EBF 1/9 -Rizika a finanční řízení banky

17 EBF 1/9 -Rizika a finanční řízení banky
Vybrané pojmy Pojmy: Riziko Tržní, protistrany, operační Úvěrové Úrokové Akciové Kursové Referenční sazba PRIBOR, LIBOR VAR Gapová analýza Gap, kumulovaný gap RSA RSL 2005/6 EBF 1/9 -Rizika a finanční řízení banky

18 EBF 1/9 -Rizika a finanční řízení banky
Shrnutí Rizika jsou klasifikována a zařazována do tříd nebo skupin Rizika jsou hodnocena z hlediska pravděpodobnosti výskytu a velikosti dopadu Některá rizika je možno kompenzovat pomocí řízení struktury aktiv a pasiv Úvěrové riziko je historicky nejzávažnější Úrokové riziko má přímou souvislost s řízením aktiv a pasiv Při měření rizika se zjišťuje velikost rizikové exposice a potenciální dopad do zisku Řízení rizik vyžaduje striktní oddělení kompetencí obchodních útvarů od útvarů odpovědných za řízení rizik (pravidlo čtyř očí) 2005/6 EBF 1/9 -Rizika a finanční řízení banky


Stáhnout ppt "Rizika a finanční řízení banky"

Podobné prezentace


Reklamy Google