Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fotogrammetrie a DPZ 1 nejstarší - nejstarší fotogrammetrická metoda renesance - digitální systémy  „renesance“ metody princip - princip  protínání (viz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fotogrammetrie a DPZ 1 nejstarší - nejstarší fotogrammetrická metoda renesance - digitální systémy  „renesance“ metody princip - princip  protínání (viz."— Transkript prezentace:

1 Fotogrammetrie a DPZ 1 nejstarší - nejstarší fotogrammetrická metoda renesance - digitální systémy  „renesance“ metody princip - princip  protínání (viz geodézie) 3.3Průseková metoda

2 Fotogrammetrie a DPZ 2 Princip metody co?prostorová poloha co? - prostorová poloha bodů objektu jak?protínání vpřed jak? - prostorové protínání vpřed z úhlů z čeho?snímkové souřadnice z čeho?- měřené snímkové souřadnice bodů 3.3.1Matematické základy

3 Fotogrammetrie a DPZ 3 Princip metody co?prostorová poloha co? - prostorová poloha bodů objektu jak?protínání vpřed jak? - prostorové protínání vpřed z úhlů z čeho?snímkové souřadnice z čeho?- měřené snímkové souřadnice bodů 3.3.1Matematické základy Snímky konvergence - konvergence os záběru překryt - překryt základny - z dlouhé základny (b) dva - dva a více

4 Fotogrammetrie a DPZ 4 Matematické řešení dříve geodetická měření - přímá geodetická měření jednoduché  jednoduché výpoč. vztahy Matematické základy dnes analytické řešení přímého vztahu - analytické řešení - vychází z přímého vztahu neznámých PVniO a PVO iteračně - výpočet neznámých PVniO a PVO  iteračně (nutno zadat vstupní hodnoty neznámých) vícesnímkovévyrovnání - vícesnímkové (blokové) vyrovnání

5 Fotogrammetrie a DPZ 5 Práce v terénu pořízení snímků pořízení snímků počet snímků počet snímků ► členitost objektu + kontrola 3.3.2Technologie - vstupy, výstupy geodetické měření geodetické měření vlícovací body vlícovací body (VB) signalizace - signalizace  umělá, přirozená počet min. počet 3 - počet  charakter + rozsah objektu; min. počet 3 rozmístění - rozmístění  rovnoměrnost délka nižší přesnost  stačí měř. délka náčrty + dokumentace měření náčrty + dokumentace měření

6 Fotogrammetrie a DPZ 6 Práce v laboratoři přípravné práce přípravné práce - výpočty; fotolab. práce; digitalizace Technologie - vstupy, výstupy fotogrammetrické zpracování fotogrammetrické zpracování.. viz úloha 2 a) inicializace projektu kamera, snímky … b) spojení snímků VBSB vznik 3D modelu  VB+SB vícesnímkové vyrovnání spojovací body spojovací body (SB).. cca 6-10 bodů voleny na snímcích; neměřeny geodeticky!!; cca 6-10 bodů c) podrobné vyhodnocení c) podrobné vyhodnocení - body, linie, plochy … editace dat (CAD) + výstupy + kontrola kvality editace dat (CAD) + výstupy + kontrola kvality

7 Fotogrammetrie a DPZ 7 A. Použití průsekové FM 3.3.3Použití, přesnost, systémy Pozemní aplikace převažují Pozemní aplikace dnes převažují 3D modelůvizualizacepresentace - tvorba 3D modelů, vizualizace, presentace památkové objekty; DMT - lomy, údolí; … medicína... ►

8 Fotogrammetrie a DPZ 8 Letecké aplikace výjimečně Letecké aplikace spíše výjimečně družicové, letecké - družicové, letecké skenující systémy příprava dat příprava dat pro stereovyhodnocení Použití, přesnost, systémy Technické systémy vysoká přesnost - vysoká přesnost (v řádu 0,1 mm)  laboratoř kontrola kvality výroby kontrola kvality výroby (dílce - auta); památková péče

9 Fotogrammetrie a DPZ 9 B. Přesnost průsekové FM závisí hlavně na : počtu a konfiguraci snímků - počtu a konfiguraci snímků počtu a rozložení vlícovacích bodů - počtu a rozložení vlícovacích bodů počtu a rozložení spojovacích bodů - počtu a rozložení spojovacích bodů monokulární měření identifikací bodů umělá signalizace monokulární měření  problémy s identifikací bodů  řešení - umělá signalizace význačných bodů Použití, přesnost, systémy +jednoduchost, rychlost, přesnost -problémy s identifikací, nárůst počtu snímků u složitých objektů

10 Fotogrammetrie a DPZ 10 C. Systémy Komplexní systémy Komplexní systémy … reseau kamera + software RolleiMetric CDW např. RolleiMetric CDW (Německo)Software PhotoModeler např. PhotoModeler (Kanada) jednoduchý + levný Použití, přesnost, systémy

11 Fotogrammetrie a DPZ 11 snímeksnímek bezměřítkaorientace obraz bez přesného měřítka a orientace překreslený snímek překreslený snímek směřítkemorientací obraz s přesným měřítkem a orientací fotomozaika fotomozaika překreslených snímků spojení několika překreslených snímků (maskování) fotoplán fotoplán fotomozaikapodoby ML fotomozaika upravená do podoby ML (např. výřez) fotomapa fotomapa fotoplán atributy mapy fotoplán doplněný o atributy mapy (rámové údaje aj.) 3.4Jednosnímková metoda

12 Fotogrammetrie a DPZ 12 Vztah dvou rovin  rovina snímku  rovina území Vztah dvou rovin  rovina snímku (  )  rovina území (  )  rovina mapy (  ) 3.4.1Matematické základy svislý snímek rovinné území svislý snímek + rovinné území měřítkem,,stačí zvětšit“ podobnost s mapou  liší se měřítkem ,,stačí zvětšit“ využití: méně přesné využití: méně přesné práce (např. interpretace) Ideální případ

13 Fotogrammetrie a DPZ perspektivně zkreslen  obraz perspektivně zkreslen proměnné měřítko  proměnné měřítko na snímku ► území není rovinné radiální posuny  radiální posuny bodů Matematické základy 13 Reálný případ ► skloněný snímek projektivní vztah,,rovin“ (skloněný snímek + území) roviny roviny vzájemně projektivně přidružené projektivně přidružené

14 Fotogrammetrie a DPZ Matematické základy 14 Geometrické vyjádření Pappova věta Geometrické vyjádření  Pappova věta Dvojpoměr rovinách zachován Dvojpoměr čtveřice bodové nebo paprskové zůstává v rovinách snímku, mapy i terénu zachován. Matem. vyjádření kolineární transformace Matem. vyjádření  kolineární transformace 8 parametrů 4 vlícovací body

15 Fotogrammetrie a DPZ 15 3.4.2Technologie Dnes digitální zpracování SW Dnes  digitální zpracování obrazu = speciální SW.. viz úloha 1 překreslenírektifikace...překreslení, digitální překreslení, rektifikace obrazu Dříve opticko-mechanické Dříve  opticko-mechanické překreslení postuppostup

16 Fotogrammetrie a DPZ 16 pořízení snímků počet překryt pořízení snímků  počet snímků, vzájemný překryt (cca 20 - 40 %) vlícovací body početkonfiguracesouřadnice vlícovací body  počet, konfigurace, souřadnice Technologie rozložení rozložení vlícovacích bodů - příklad

17 Fotogrammetrie a DPZ 17 úpravy překreslených snímků maskování mozaikování výřez úpravy překreslených snímků - maskování + retuš - mozaikování - výřez ……. Technologie SouhrnSouhrn

18 Fotogrammetrie a DPZ 18 Předpoklad území dokonale rovinné výškově členité Předpoklad - území dokonale rovinné - realita  území výškově členité 3.4.3Vliv výškového členění na přesnost Řešení očekávané přesnosti - stanovení očekávané přesnosti fotoplánu maximálmích hodnot výškových rozdílů - výpočet maximálmích hodnot výškových rozdílů Důsledek radiální posuny výškov. bodů snížení přesnosti  snížení přesnosti fotoplánu

19 Fotogrammetrie a DPZ 19 odvození Vliv výškového členění - odvození Vliv výškového členění na přesnost

20 Fotogrammetrie a DPZ 20 příklad Vliv výškového členění - příklad měřítko1 : 1000 přesnost0,3 mm komora305 mm snímek150 mm měřítko fotoplánu M f = 1 : m f = 1 : 1000 požadovaná přesnostgrafická  0,3 mm komora - normální OÚf = 305 mm snímek 23 x 23 cmr´ max  150 mm Vliv výškového členění na přesnost území zobrazené 0,65 km 2 území zobrazené na snímku (při m s  3 500) cca 800 x 800 m  0,65 km 2 maximální přípustné výškové členění 60 cm !! na okraji snímku maximální přípustné výškové členění  h max  60 cm !! na okraji snímku

21 Fotogrammetrie a DPZ 21 Přesnost - závěry menším obraz. úhlem - výhodnější komory s menším obraz. úhlem ojedinělé výškové rozdíly - ojedinělé výškové rozdíly  ve středu snímku požadavky na rovinnost - požadavky na rovinnost poměrně vysoké požadovaná přesnost grafické přesnosti - požadovaná přesnost  přání objednatele; obecně např.  grafické přesnosti (0,3 mm) Vliv výškového členění na přesnost Další vlivy na přesnost počet a rozmístění vlícovacích bodů počet a rozmístění snímků přesnost určení souřadnic rozlišeníobrazových dat - počet a rozmístění vlícovacích bodů - počet a rozmístění snímků - přesnost určení souřadnic vlícovacích bodů - rozlišení digitálních obrazových dat

22 Fotogrammetrie a DPZ 22 rovinatá území nižší požadovaná přesnost rovinatá území + nižší požadovaná přesnost dokumentační práce dokumentační práce - např. záplavy, polomy aj. interpretační práce interpretační práce - vojenství, životní prostředí aj. 3.4.4Využití, systémy + rychlost, jednoduchost, malé nároky na vybavení - nižší přesnost, požadavek rovinnosti Využití ?? Systémy TopoL Kokeš IRAS/C TopoL …… GIS + fotogrammetrie (CZ) Kokeš …… GIS + geodézie (CZ) IRAS/C ….. nadstavba CAD (MicroStation)

23 Fotogrammetrie a DPZ 23 Jednosnímková metoda rovinaté území Jednosnímková metoda  rovinaté území Výškově členité území  ??? 3.5Digitální ortofoto Digitální ortofoto ortofoto v. digitální ortofoto (dříve v. dnes) převod středového na ortogonální promítání - převod středového na ortogonální promítání odstraněníradiálních posunů „Z” - odstranění nežádoucích radiálních posunů  „Z” ortofotoortofotoplánortofotomapa - pojmy - ortofoto, ortofotoplán, ortofotomapa.. viz překreslený snímek, fotoplán, fotomapa ortorektifikace digitální ortofoto - ortorektifikace = digitální ortofoto

24 Fotogrammetrie a DPZ 24 výšková členitost radiální posuny výšková členitost  radiální posuny odstranění dodání„Z“DMT odstranění  dodání „Z“ souřadnice  DMT 3.5.1Matematické základy matematický přímý vztah.. matematický základ přímý vztah.. viz dříve

25 Fotogrammetrie a DPZ 25 výpočet digitálního ortofota transformace obrazu ze systému snímkových do systému geodetických souřadnic  transformace obrazu ze systému snímkových do systému geodetických souřadnic Matematické základy Základní kroky výpočtu 1. vytvořím prázdný digitální obraz DMT 1. vytvořím prázdný digitální obraz souřadnicově totožný s DMT

26 Fotogrammetrie a DPZ 26 výpočet digitálního ortofota transformace obrazu ze systému snímkových do systému geodetických souřadnic  transformace obrazu ze systému snímkových do systému geodetických souřadnic Matematické základy 2. provedu nepřímou geometr. transformaci pro každý pixel obrazu Základní kroky výpočtu 1. vytvořím prázdný digitální obraz 1. vytvořím prázdný digitální obraz souřadnicově totožný s DMT

27 Fotogrammetrie a DPZ 27 Transformace Matematické základy - „Z“ souřadnice středů pixelů interpolací - „Z“ souřadnice středů pixelů  interpolací z DMT - musím znát PVO a PVniO - hodnota obrazové fce pixelu z sousedních pixelů - hodnota obrazové fce pixelu  výpočet z hodnot sousedních pixelů (na snímku)

28 Fotogrammetrie a DPZ 28 Technologický postup typudat Technologický postup  závisí na typu vstupních dat 3.5.2Technologie - vstupy, výstupy Vstupní data 1. snímky měřítko rozlišení - vhodné měřítko + rozlišení  přesnost jednotlivé stereodvojice - jednotlivé snímky v. stereodvojice DMT (mám? nemám? DMT)

29 Fotogrammetrie a DPZ 29 3. DMT přesnostaktuálnost kompletnost - přesnost, aktuálnost, kompletnost kde získám?? - kde získám?? Technologie - vstupy, výstupy 2. PVO určeny při snímkování - určeny při snímkování? (IMU/GPS) určím následně - určím následně  vlícovací body ČÚZK -státní správa (GIS), armáda, ČÚZK (ZABAGED, DMR 4G..) …

30 Fotogrammetrie a DPZ 30 Technologie - vstupy, výstupy vytvořím FM prostředky?? stereofotogrammetrie - vytvořím FM prostředky??  stereofotogrammetrie manuální vyhodnocení- manuální poloautomatickéautomatické korelacekontrola - poloautomatické či automatické (obrazová korelace); nutná kontrola! klasickéortofoto true ortofoto - klasické ortofoto v. true ortofoto (DMT, DMR, DMZ) klasické ortofotoDMT

31 Fotogrammetrie a DPZ 31 Zpracování digitální fotogrammetrické stanice - digitální fotogrammetrické stanice automatizace - automatizace a dávkové (hromadné) zpracování velké objemy - velké objemy dat (desítky, stovky snímků..) průběžná kontrola - průběžná kontrola kvality úpravydat - úpravy výsledných dat - maskování, mozaikování Technologie - vstupy, výstupyVýstupy digitální ortofoto - digitální ortofoto (rastr, 2D) DMT - DMT (vektor, 3D)  ne vždy!! programové aplikace - programové aplikace nad ortofotem - IS (dle požadavků )

32 Fotogrammetrie a DPZ 32 Kde mohu ovlivnit přesnost ?? 3.5.3Přesnost 2.příprava projektu + práce v terénu a. snímkový let b. vlícovací body c. DMT, PVO 2. příprava projektu + práce v terénu a. snímkový let- velikost území  měřítko snímku, počet snímků … b. vlícovací body - počet, přesnost určení … c. DMT, PVO - odkud? jak?  přesnost; metoda 3.zpracování projektu a. digitalizace b. DMT c. zpracování 3. zpracování projektu a. digitalizace snímků  rozlišení b. DMT  podrobnost, kontrola c. zpracování  preciznost + úpravy výsledku 1.požadavky zákazníka (realizmus!!) 1. požadavky zákazníka (realizmus!!)

33 Fotogrammetrie a DPZ 33 Přesnost Co nejvíce ovlivňuje, jak ?? Pozn.: 1 ML = 1 snímek střed ML = střed snímku     Pozn.: při mapování do ML - často 1 ML = 1 snímek, pak ideálně střed ML = střed snímku  kvalita       DMT- nevhodný  polohové deformace    DMT - nevhodný  polohové deformace ortofota  viz jednosnímková FM   PVO - málo přesné  polohové deformace   PVO - málo přesné  polohové deformace ortofota  nejvíce u krajů snímků!  snímek - malé měřítko, špatné rozlišení, špatná obrazová kvalita  ostrost, čitelnost  snímek - malé měřítko, špatné rozlišení, špatná obrazová kvalita  menší přesnost výstupu  horší kvalita (ostrost, čitelnost …)

34 Fotogrammetrie a DPZ 34 Digitální fotogrammetrické stanice Digitální fotogrammetrické stanice (DPW) PhoTopoL Atlas PhoTopoL Atlas TopoL + Atlas (CZ) ImageStation ImageStation Z/I Imaging (USA) 3.5.4Systémy, využití Digitální ortofoto + a - + přesnost; univerzálnost použití - požadavky na vstupní data; složitá technologie Využití - IS - obrazová informace aktualizace - podklad pro projekty liniové stavby - správa programy EU - IS - obrazová informace  periodické aktualizace - podklad pro projekty  např. liniové stavby - správa  např. MZE (programy EU - bonita)..

35 Fotogrammetrie a DPZ 35 Kde ortofoto koupím, dostanu ?? 3.5.5Dodavatelé digitálního ortofota - zpracovatelé  fotogrammetrické firmy  fotogrammetrické firmy Geodis (Brno), Georeal (Plzeň) …  další organizace  další organizace - správy NP, Lesprojekt … - uživatelé státní správa a organizace - uživatelé - státní správa a organizace ČÚZK MZE úřady ČÚZK - celá republika - ortofoto 1: 5000 MZE - celá rep. - sledování bonity pozemků Krajské + městské úřady - GIS - další zdroje - další zdroje - ostatní organizace, podniky …...

36 Fotogrammetrie a DPZ 36 Státní organizace - příklad Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) čb ortofoto 1 : 10 000 rozlišení 0,5 m bar. ortofoto 1 : 5 000 0,5 m bar. ortofoto 1 : 5 000 rozlišení 0,5 m 0,25 m rozlišení 0,25 m 150,- Kč / 1 ML.. dig. 150,- Kč / 1 ML.. dig. web stav ČUZKstav ČUZK - prezentace stav ČUZK Dodavatelé digitálního ortofota

37 Fotogrammetrie a DPZ závěr Shrnutí Průseková metoda nejstarší FM metoda, obroda.... Jednosnímková fotogrammetrie jednoduchost, rovinaté území …. Digitální ortofoto univerzálnost, přesnost, vstupní data ….

38 Fotogrammetrie a DPZ závěr Příští přednáška,, Stereofotogrammetrie “ - stereoskopie - normální případ stereofotogrammetrie - snímkové orientace, stereovyhodnocení

39 Fotogrammetrie a DPZ Fotogrammetrické metody přednášející Ing. Jindřich Hodač, Ph.D. Ing. Jindřich Hodač, Ph.D. Inženýrství životního prostředí

40 Fotogrammetrie a DPZ úvod,,Fotogrammetrické metody“ Program přednášky průseková fotogrammetrie průseková fotogrammetrie jednosnímková fotogrammetrie jednosnímková fotogrammetrie digitální ortofoto digitální ortofoto

41 Fotogrammetrie a DPZ úvod Návaznost,,Matematické základy fotogrammetrie, letecká fotogrammetrie“ Základní pojmy souřadnicové soustavy prvky vnitřní a vnější orientace Základní vztahy transformace, přímý vztah Letecká fotogrammetrie projekt snímkového letu začátek


Stáhnout ppt "Fotogrammetrie a DPZ 1 nejstarší - nejstarší fotogrammetrická metoda renesance - digitální systémy  „renesance“ metody princip - princip  protínání (viz."

Podobné prezentace


Reklamy Google