Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fotogrammetrie a DPZ 1 Přípravné práce 3.1.2Polní práce v LF, vlícovací body Volba a zaměření vlícovacích bodů (VB) - dobře identifikovatelné na snímku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fotogrammetrie a DPZ 1 Přípravné práce 3.1.2Polní práce v LF, vlícovací body Volba a zaměření vlícovacích bodů (VB) - dobře identifikovatelné na snímku."— Transkript prezentace:

1 Fotogrammetrie a DPZ 1 Přípravné práce 3.1.2Polní práce v LF, vlícovací body Volba a zaměření vlícovacích bodů (VB) - dobře identifikovatelné na snímku - určené v geodetických souřadnicích - počet a rozmístění VB závisí na FM metodě - funkce VB závisí na FM metodě - shromáždění podkladů  starší snímky, mapy … - seznámení se s územím  rekognoskace - projekt snímkového letu

2 Fotogrammetrie a DPZ 2 a) volba vlícovacích bodů Polní práce v LF, vlícovací body b) určení souřadnic vlícovacích bodů - geodetické metody  především GPS - jiné metody - aerotriangulace, kartometrické metody Přesnost určení - požadavek  VB určeny 2x přesněji, než je požadovaná výsledná přesnost. - uměle signalizované  velká měřítka tj. do 1: 5 000 - přirozeně signalizované  malá a střední měřítka Ohled na - kontrast, zákryt, konfiguraci …

3 Fotogrammetrie a DPZ 3 Polní práce v LF, vlícovací body Volba vlícovacích bodů - příklad Místní šetření – zjištění údajů přímo v terénu  ideální rozložení VB u jednosnímkové FM signalizace VB trojramenným křížem 

4 Fotogrammetrie a DPZ 4 Jak snímkovat ?? 3.2Projekt snímkového letu Základní součásti projektu a) výpočetní část  parametry snímkování b) grafická část  zákres v mapě c) písemná část  objednávka Projekt  stanovení základních parametrů snímkování Vyhotovuje- objednatel - dodavatel (komplexní dodávka)

5 Fotogrammetrie a DPZ 5 a) výpočetní část parametry snímkováníúčel snímkování požadovaná přesnost Projekt snímkového letu - přibližné měřítko snímku ….. m s volba závisí na: charakteru území (intra v. extravilán) požadované přesnosti přesnost  volba měřické komory  typ objektivu volbou měřítka určeny  komora ( f) a výška letu ( h ) standardizace měřítek – mapování  např. mapa 1 : 1 000  snímek 1 : 3 400 atd.

6 Fotogrammetrie a DPZ 6 - překryty snímků ……. p, q Projekt snímkového letu - délka základny (b) + vzdálenost řad snímků (a) - plocha stereoskopického modelu …. P = a. b nasnímání celého území bezezbytku; stereo FM podélný překryt „p“  60 - 80 % 60% - univerzální, 80% - městská zástavba dvojnásobný či trojnásobný překryt soused. snímků příčný překryt „q“  20 - 40 % překryt sousedních řad snímků

7 Fotogrammetrie a DPZ 7 Projekt snímkového letu - další pomocné parametry podélný a příčný překryt - příklad - časový interval  t = b / v nutný expoziční čas - čas k prolétnutí základny b - přípustná expoziční doba …… t max zabránění smazu  rozmazání sn. vlivem pohybu

8 Fotogrammetrie a DPZ 8 Projekt snímkového letu SW pro návrh projektu snímkového letu - návrh parametrů + kontrola při letu (navigace) b) grafická část - zákres území + mapové listy - náletové čáry + středy snímků + základní parametry pomůcka pro navigaci letadla c) písemná část objednávka - parametry snímků, výstupy, množství, termíny..

9 Fotogrammetrie a DPZ 9 Termín snímkování 3.2.1Realizace snímkování - ideální podmínky pouze cca 20 - 40 dní v roce - jaro, podzim  neruší vegetace - snímkování za zhoršených podmínek  časné ráno, pozdní večer, pod vrstvou mraků - operativní snímkování - záplavy, polomy... Náletové osy - mapování do ML  směr východ - západ (větry) - liniová stavba  osa stavby Osa záběru - ideálně = svislici (reálně ± 2 0 -3 0 )

10 Fotogrammetrie a DPZ 10 Dříve - monopol  armáda  vysoké utajení - VTOPÚ - nejrozsáhlejší archiv snímků od 1927 po současnost  celé území, pravidelné intervaly 3.2.2Dodavatelé, archivy leteckých snímků Dnes - komerční firmy  nižší utajování - archivy vlastních snímků - operativnost Geodis a.s. - Brno Argus Geo Systém s.r.o - Hradec Králové

11 Fotogrammetrie a DPZ 11 snímek obraz bez přesného měřítka a orientace překreslený snímek obraz s přesným měřítkem a orientací fotomozaika spojení několika překreslených snímků (maskování) fotoplán fotomozaika upravená do podoby ML (např. výřez) fotomapa fotoplán doplněný o atributy mapy (rámové údaje aj.) 3.4Jednosnímková metoda

12 Fotogrammetrie a DPZ 12 Vztah dvou rovin  rovina snímku (  )  rovina území (  )  rovina mapy (  ) 3.4.1Matematické základy svislý snímek + rovinné území podobnost s mapou  liší se měřítkem  zvětšení využití: méně přesné práce (např. interpretace) Ideální případ

13 Fotogrammetrie a DPZ PAK  obraz perspektivně zkreslen  proměnné měřítko na snímku území není rovinné??  radiální posuny bodů Matematické základy 13 Reálný případ  skloněný snímek projektivní vztah rovin (skloněný snímek + území) roviny vzájemně projektivně přidružené

14 Fotogrammetrie a DPZ Matematické základy 14 Geometrické vyjádření  Pappova věta Dvojpoměr čtveřice bodové nebo paprskové zůstává v rovinách snímku, mapy i terénu zachován. Matem. vyjádření  kolineární transformace 8 parametrů 4 vlícovací body

15 Fotogrammetrie a DPZ 15 3.4.2Technologie Dnes  digitální zpracování obrazu = speciální SW...překreslení, digitální překreslení, rektifikace obrazu Dříve  opticko-mechanické překreslení postuppostup

16 Fotogrammetrie a DPZ 16 pořízení snímků  počet snímků, vzájemný překryt (cca 20 - 40 %) vlícovací body  počet, konfigurace, souřadnice Technologie rozložení vlícovacích bodů - příklad

17 Fotogrammetrie a DPZ 17 úpravy překreslených snímků - maskování + retuš - mozaikování - výřez ……. Technologie SouhrnSouhrn

18 Fotogrammetrie a DPZ 18 Předpoklad - území dokonale rovinné - realita  území výškově členité 3.4.3Vliv výškového členění na přesnost Řešení - stanovení očekávané přesnosti fotoplánu - výpočet maxim. hodnot výškových rozdílů Důsledek radiální posuny výškov. bodů  snížení přesnosti fotoplánu

19 Fotogrammetrie a DPZ 19 Vliv výškového členění - odvození Vliv výškového členění na přesnost

20 Fotogrammetrie a DPZ 20 Vliv výškového členění - příklad měřítko fotoplánu M f = 1 : m f = 1 : 1000 požadovaná přesnostgrafická  0,3 mm komora - normální OÚf = 305 mm snímek 23 x 23 cmr´ max  150 mm Vliv výškového členění na přesnost území zobrazené na snímku (při m s  3 500) cca 800 x 800 m  0,65 km 2 maximální přípustné výškové členění  h max  60 cm !!

21 Fotogrammetrie a DPZ 21 Přesnost - závěry - výhodnější komory s menším obr. úhlem - ojedinělé výškové rozdíly  ve středu sn. - požadavky na rovinnost poměrně vysoké - požadovaná přesnost  přání objednatele; obecně např.  grafické přesnosti (0,3 mm) Vliv výškového členění na přesnost Další vlivy na přesnost - počet a rozmístění vlícovacích bodů - počet a rozmístění snímků - přesnost určení souřadnic vlícovacích bodů - rozlišení digitálních obrazových dat

22 Fotogrammetrie a DPZ 22 rovinatá území + nižší požadovaná přesnost dokumentační práce - např. záplavy, polomy aj. interpretační práce - vojenství, životní prostředí aj. 3.4.4Využití, systémy + rychlost, jednoduchost, malé nároky na vybavení - nižší přesnost, požadavek rovinnosti Využití ?? Systémy TopoL …… GIS + fotogrammetrie (CZ) Kokeš …… GIS + geodézie (CZ) IRAS/C ….. nadstavba CAD (MicroStation)

23 Fotogrammetrie a DPZ 23 Jednosnímková metoda  rovinaté území Výškově členité území  ??? 3.5Digitální ortofoto Digitální ortofoto ortofoto v. digitální ortofoto (dříve v. dnes) - převod středového na ortogonální promítání - odstranění nežádoucích radiálních posunů  Z - pojmy - ortofoto, ortofotoplán, ortofotomapa, (viz překreslený snímek, fotoplán, fotomapa) - ortorektifikace = digitální ortofoto

24 Fotogrammetrie a DPZ 24 výšková členitost  radiální posuny odstranění  dodání „Z“ souřadnice  DMT 3.5.1Matematické základy matematický základ přímý vztah (viz dříve - I)

25 Fotogrammetrie a DPZ 25 výpočet digitálního ortofota  transformace obrazu ze systému snímkových do systému geodetických souřadnic. Matematické základy 2. provedu nepřímou geometr. transformaci pro každý pixel obrazu Základní kroky výpočtu 1. vytvořím prázdný digitální obraz souřadnicově totožný s DMT

26 Fotogrammetrie a DPZ 26 Transformace Matematické základy - „Z“ souřadnice středů pixelů  interpolací z DMT - musím znát PVO a PVniO - hodnota obrazové fce pixelu  výpočet z hodnot sousedních pixelů

27 Fotogrammetrie a DPZ 27 Technologický postup  závisí na typu vstupních dat 3.5.2Technologie - vstupy, výstupy Vstupní data 1. snímky - vhodné měřítko + rozlišení  přesnost - jednotlivé snímky v. stereodvojice (mám? nemám? DMT)

28 Fotogrammetrie a DPZ 28 3. DMT - přesnost, aktuálnost, kompletnost - kde získám?? Technologie - vstupy, výstupy 2. PVO - určeny při snímkování ? (IMU/GPS  budoucnost) - určím následně  vlícovací body -státní správa (GIS), armáda (DMR), ČÚZK (ZABAGED) …

29 Fotogrammetrie a DPZ 29 Technologie - vstupy, výstupy - vytvořím FM prostředky??  stereofotogrammetrie vyhodnocení- manuální - poloautomatické či automatické (obrazová korelace); nutná kontrola! - klasické ortofoto v. true ortofoto (DMT, DMR, DMZ) klasické ortofotoDMT

30 Fotogrammetrie a DPZ 30 Zpracování - digitální fotogrammetrické stanice - automatizace a dávkové (hromadné) zpracování - velké objemy dat (desítky, stovky snímků..) - průběžná kontrola kvality - úpravy výsledných dat - maskování, mozaikování Technologie - vstupy, výstupy Výstupy - digitální ortofoto (rastr, 2D) - DMT (vektor, 3D)  ne vždy!! - programové aplikace nad ortofotem - IS (dle požadavků )

31 Fotogrammetrie a DPZ 31 Kde mohu ovlivnit přesnost ?? 3.5.3Přesnost 2. příprava projektu + práce v terénu a. snímkový let- velikost území  měřítko snímku, počet snímků … b. vlícovací body - počet, přesnost určení … c. DMT, PVO - odkud? jak?  přesnost; metoda 3. zpracování projektu a. digitalizace snímků  rozlišení b. DMT  podrobnost, kontrola c. zpracování  preciznost + úpravy výsledku 1. požadavky zákazníka (realizmus!!)

32 Fotogrammetrie a DPZ 32 Přesnost Co nejvíce ovlivňuje, jak ?? Pozn.: při mapování do ML - často 1 ML = 1 snímek, pak ideálně střed ML = střed snímku  kvalita       DMT - nevhodný  polohové deformace ortofota  viz jednosnímková FM   PVO - málo přesné  polohové deformace ortofota  nejvíce u krajů snímků!  snímek - malé měřítko, špatné rozlišení, špatná obrazová kvalita  menší přesnost výstupu  horší kvalita (ostrost, čitelnost …)

33 Fotogrammetrie a DPZ 33 Digitální fotogrammetrické stanice (DPW) PhoTopoL Atlas TopoL + Atlas (CZ) ImageStation (SSK) Z/I Imaging (USA) 3.5.4Systémy, využití Digitální ortofoto + a - + přesnost; univerzálnost použití - požadavky na vstupní data; složitá technologie Využití - IS - obrazová informace  period. aktualizace - podklad pro projekty  např. liniové stavby - správa  např. MZE (programy EU - bonita)..

34 Fotogrammetrie a DPZ 34 Kde ortofoto koupím, dostanu ?? 3.5.5Dodavatelé digitálního ortofota - zpracovatelé  velké fotogrammetrické firmy Geodis (Brno), Gefos (Praha), Georeal (Plzeň) …  další organizace - správy NP, Lesprojekt … - uživatelé - státní správa a organizace ČÚZK - celá republika - ortofoto 1: 5000 MZE - celá rep. - sledování bonity pozemků Krajské + městské úřady - GIS - další zdroje - ostatní organizace, podniky …...

35 Fotogrammetrie a DPZ 35 Státní organizace - příklad Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) čb ortofoto 1 : 10 000 rozlišení 0,5 m; celá ČR bar. ortofoto 1 : 5 000 rozlišení 0,5 m; část ČR Dodavatelé digitálního ortofota

36 Fotogrammetrie a DPZ závěr Příští přednáška,, Stereofotogrammetrie - AAT“ Stereoskopie Normální případ stereofotogrammetrie Snímkové orientace a stereovyhodnocení Analytické aerotriangulace - AAT

37 Fotogrammetrie a DPZ Fotogrammetrie přednášející Jindřich Hodač Ph.D. Inženýrství životního prostředí

38 Fotogrammetrie a DPZ úvod,, Fotogrammetrické metody “ Program přednášky projekt snímkového letu ( průseková fotogrammetrie ) jednosnímková fotogrammetrie digitální ortofoto

39 Fotogrammetrie a DPZ úvod Návaznost,, Matematické základy fotogrammetrie, letecká fotogrammetrie “ Základní pojmy souřadnicové soustavy prvky vnitřní a vnější orientace Základní vztahy transformace, přímý vztah Letecká fotogrammetrie

40 Fotogrammetrie a DPZ 40 Odvození  základní podmínky Přímý vztah v čase expozice leží bod P, střed promítání O a obraz bodu P´ na jedné přímce modelový souřad. systém definován  se snímkovým (x´, y´, z´); kde z´= f pro O, jinak z´= 0 modelový souřad. systém prostorově natočen vůči geodetickému o úhly , , 

41 Fotogrammetrie a DPZ 41 Přímý vztah

42 Fotogrammetrie a DPZ 42 nelineární vztah (nutná linearizace) obsahuje jak PVniO, tak PVO Přímý vztah Vlastnosti

43 Fotogrammetrie a DPZ 43 Technologický postup 3.1.1Letecká fotogrammetrie - základy začátek


Stáhnout ppt "Fotogrammetrie a DPZ 1 Přípravné práce 3.1.2Polní práce v LF, vlícovací body Volba a zaměření vlícovacích bodů (VB) - dobře identifikovatelné na snímku."

Podobné prezentace


Reklamy Google