Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fotogrammetrie a DPZ 1 Kde mohu ovlivnit přesnost ?? 3.5.3Přesnost digitálního ortofota 2. příprava projektu + práce v terénu a. snímkový let- velikost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fotogrammetrie a DPZ 1 Kde mohu ovlivnit přesnost ?? 3.5.3Přesnost digitálního ortofota 2. příprava projektu + práce v terénu a. snímkový let- velikost."— Transkript prezentace:

1 Fotogrammetrie a DPZ 1 Kde mohu ovlivnit přesnost ?? 3.5.3Přesnost digitálního ortofota 2. příprava projektu + práce v terénu a. snímkový let- velikost území  měřítko snímku, počet snímků … b. vlícovací body - počet, přesnost určení … c. DMT, PVO - odkud? jak?  přesnost; metoda 3. zpracování projektu a. digitalizace snímků  rozlišení b. DMT  podrobnost, kontrola c. zpracování  preciznost + úpravy výsledku 1. požadavky zákazníka (realizmus!!)

2 Fotogrammetrie a DPZ 2 Přesnost Co nejvíce ovlivňuje, jak ?? Pozn.: při mapování do ML - často 1 ML = 1 snímek, pak ideálně střed ML = střed snímku  kvalita       DMT - nevhodný  polohové deformace ortofota  viz jednosnímková FM   PVO - málo přesné  polohové deformace ortofota  nejvíce u krajů snímků!  snímek - malé měřítko, špatné rozlišení, špatná obrazová kvalita  menší přesnost výstupu  horší kvalita (ostrost, čitelnost …)

3 Fotogrammetrie a DPZ 3 Digitální fotogrammetrické stanice (DPW) PhoTopoL Atlas TopoL + Atlas (CZ) ImageStation (SSK) Z/I Imaging (USA) 3.5.4Systémy, využití Digitální ortofoto + a - + přesnost; univerzálnost použití - požadavky na vstupní data; složitá technologie Využití - IS - obrazová informace  period. aktualizace - podklad pro projekty  např. liniové stavby - správa  např. MZE (programy EU - bonita)..

4 Fotogrammetrie a DPZ 4 Kde ortofoto koupím, dostanu ?? 3.5.5Dodavatelé digitálního ortofota - zpracovatelé  velké fotogrammetrické firmy Geodis (Brno), Gefos (Praha), Georeal (Plzeň) …  další organizace - správy NP, Lesprojekt … - uživatelé - státní správa a organizace ČÚZK - celá republika - ortofoto 1: 5000 MZE - celá rep. - sledování bonity pozemků Krajské + městské úřady - GIS - další zdroje - ostatní organizace, podniky …...

5 Fotogrammetrie a DPZ 5 Státní organizace - příklad Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) čb ortofoto 1 : 10 000 rozlišení 0,5 m; celá ČR bar. ortofoto 1 : 5 000 rozlišení 0,5 m; část ČR Dodavatelé digitálního ortofota

6 Fotogrammetrie a DPZ 6 Stereofotogrammetrická metoda  zavedena počátkem 20 stol. (Pulfrich) 3.6Stereofotogrammetrie Základ vyhodnocení - stereoskopický vjem  umělý stereoskopický vjem Stereofotogrammetrie  nejpřesnější FM metoda  vyhodnocení - i nesignalizované body

7 Fotogrammetrie a DPZ 7 Pozorování předmětů v prostoru - monokulární  jedním okem - binokulární  oběma očima (stereo) 3.6.1Stereoskopie Určování relativní vzdálenosti předmětů - monokulárně = přibližně  zkušenost, odhad... Pozorování bodu - konvergence oč. os - akomodace oč. čoček

8 Fotogrammetrie a DPZ 8 oční osy oční základna - b 0 středy promítání  …. konvergenční úhel .… úhlová paralaxa Přirozené stereoskopické vnímání  min …. prostorová rozlišovací schopnost úhlová  pozorování bodů - monokulární = 2 c - binokulární = 80 cc

9 Fotogrammetrie a DPZ 9 - obrazy vytvořené v levém a pravém oku  rozdílné! - spojení obrazů v mozku v jeden vjem  přirozený prostorový vjem (PPV) - oční osy a oční základna leží v jedné rovině Přirozené stereoskopické vnímání K čemu dochází ?? Definice  základem přirozeného prostorového vnímání je rozdílnost vytvářených obrazů  PPV je fyziologická vlastnost lidských očí

10 Fotogrammetrie a DPZ 10 Pozorování reality - náhrada ??  pozorování snímků Umělý stereoskopický vjem Snímky - různé obrazy téhož objektu - pořízeny z FM základny b Pozorování  vzniká umělý stereoskopický vjem

11 Fotogrammetrie a DPZ 11 pak: 1. horizontální paralaxy jsou nenulové, p = x´ - x´´ = 0 2. vertikální paralaxy jsou nulové q = y´ - y´´ (= z´- z´´) = 0 Umělý stereoskopický vjem Podmínky vzniku USV ?? - současně + odděleně pozoruji oba snímky

12 Fotogrammetrie a DPZ 12 JAK ?? USV pozorování - prostýma očima - speciální pomůcky  stereoskopy, optické soustavy přístrojů, anaglyfy, spec. brýle … Umělý stereoskopický vjem zrcadlový stereoskop viz - VSD

13 Fotogrammetrie a DPZ 13 Porovnání USV v. PPV Vlivy na umělý stereoskopický vjem USV je zkreslen vlivem 1. délky FM základny  specifická plastika n = b / b o 2. tvaru paprskových svazků - optické zvetšení pozorov. systému „z“  totální plastika n. z totální plastika  celkové zvýšení prostorové rozlišovací schopnosti (1+2) 3. orientace paprskových svazků  nulový efekt... nezkreslený vjem ??  NE

14 Fotogrammetrie a DPZ 14 Základní a nejvíce používaná metoda LF 3.6.2Stereoskopická metoda LF Data vstupní - 2 snímky  stereopár (řada snímků, blok řad snímků) - PVniO (možno určit v průběhu zpracování) - PVO (možno určit v průběhu zpracování) - vlícovací a kontrolní body (geod. souřadnice) Data výstupní výsledek vyhodnocení stereomodelu  3D; 2,5D; 2D = vektorová data (body, linie, vrstvy …)

15 Fotogrammetrie a DPZ 15 Zpracování dat - technologická řešení matematické základy položeny na poč. 20. století  vysoká výpočetní náročnost  proto vývoj: Stereoskopická metoda LF 1. analogové vyhodnocení (1900 - 1980)  analogové vyhodnocovací přístroje 2. analytické vyhodnocení (1970 - 2005?)  analytické vyhodnocovací přístroje 3. digitální metody (1985 - ….)  digitální fotogrammetrické stanice

16 Fotogrammetrie a DPZ 16 Technologický postup - hlavní kroky Stereoskopická metoda LF 0. příprava projektu - projekt snímkového letu... 1. práce v terénu - pořízení snímků, zaměření VB 2. přípravné práce - geod. výpočty, fotolab. práce, digitalizace ….. 3. fotogrammetrické zpracování a. obnovení či určení PVniO a PVO b. podrobné vyhodnocení (c. kontrola, výstupy, export)

17 Fotogrammetrie a DPZ 17 Charakteristika metody ?? Stereoskopická metoda LF + vysoká přesnost výstupů univerzálnost použití variabilita výstupů  3D - 2D - větší pracnost speciální SW + HW nároky na operátora Aplikace metody ?? kdekoli - kde jsou potřebné vysoká přesnost a prostorová data …. IS; podklady pro projekty; dokumentace souč. stavu; digitální modely ….

18 Fotogrammetrie a DPZ 18 Pořízení snímků z fotogrammetrické základny 3.6.3Normální případ stereofotogrammetrie Orientace os záběru k základně,,b“ 1. normální případ  kolmé na základnu 2. stočený případ  stejnoměrně stočeny 3. obecný případ  obecně stočeny Pozemní v. letecká stereofotogrammetrie

19 Fotogrammetrie a DPZ 19 x y (z)  modelový s.s.  ´,  ´´  snímkové rov. x´ x´´ p  snímkové souř. + paralaxa Normální případ stereofotogrammetrie Normální případ - vztahy

20 Fotogrammetrie a DPZ 20 Přesnost ?? Normální případ stereofotogrammetrie y / b - volitelné parametry (obrácený základnový poměr) f, m p - dáno technologií diferencování vztahů  střední chyby souřadnic

21 Fotogrammetrie a DPZ 21 Normální případ v LF jednoduché metody  např. určování relativních výškových rozdílů dnes - málo Normální případ stereofotogrammetrie Obecný případ viz přímý vztah snímk. a geodetických souřadnic dnes - převládá

22 Fotogrammetrie a DPZ 22 Příprava stereodvojice pro vyhodnocení 1. obnovení PVniO komory 2. určení PVO každého snímku 3.6.4Snímkové orientace ad 1) vnitřní orientace (VO) ad 2) vnější orientace  různé přístupy - komplexní řešení - svazkové vyrovnání (1 krok) - etapové řešení - blokové vyrovnání (více kroků) I. relativní orientace (RO) II. absolutní orientace (AO) - přímé určení (IMU/GPS)

23 Fotogrammetrie a DPZ 23 ad 2) používané technologické postupy Snímkové orientace Řešeno 12 neznámých PVO (2 snímky x 6 PVO) Konkrétní použitý postup  závisí vždy na dostupném vybavení !!! - empirické řešení  etapové ř. analogové vyhodnocovací přístroje (dříve) - početní řešení  etapové ř. analogové nebo analytické vyh. přístroje + PC - analytické řešení  komplexní či etapové ř. analytické vyh. přístroje + PC, nebo DPW

24 Fotogrammetrie a DPZ 24 Vnitřní orientace Jak se provádí ?? snímání identických bodů + výpočet transfor. klíče identické body = rámové značky (kalibrace) rovinná transformace - afinní vnitřní orientace - digitální metody obecné (např. pixelové) snímkové souřadnice

25 Fotogrammetrie a DPZ 25 Relativní orientace snímkové modelové souřadnice matematická řešení  podmínka komplanarity, nebo podmínka nulových vertikálních paralax řešeno je 5 neznámých (z 12, viz dříve) Vzájemná orientace - snímků vůči sobě (natočení + příp. posun) Vzniká  obecný stereoskopický model podmínka komplanarity

26 Fotogrammetrie a DPZ 26 Jak se provádí ?? Relativní orientace analytická řešení (dříve empirická ř.) spojovací body - různé uspořádání  např. Gruberovo schéma

27 Fotogrammetrie a DPZ 27 Absolutní orientace modelové geodetické souřadnice matematické řešení  prostorová transformace modelu - posun, pootočení, měřítko řešeno je zbylých 7 neznámých (z 12, viz dříve) Výpočet  aplikace vyrovnání MNČ (po linearizaci vztahů pro prostorovou podobnostní nebo afinní transf.) Jak se provádí ?? binokulární snímání identických bodů (tj. VB) + výpočet transformačního klíče (vyrovnání)

28 Fotogrammetrie a DPZ 28 Vlícovací body - stereofotogrammetrie Absolutní orientace - počet - volba - zaměření - přesnost …..

29 Fotogrammetrie a DPZ 29 Analytické metody Další metody měření  přesné měření snímkových souřadnic - mono a stereo komparátory, analyt. VP, DPW …. zpracování  výpočet na PC nejpřesnější současné FM metody univerzálně použitelné  pozemní i letecká FM obecná orientace snímků  obecný případ výpočet  PVniO, PVO i podrobných bodů zpracování  stereodvojice, řada sn., blok sn.

30 Fotogrammetrie a DPZ 30 1. Komplexní řešení - jeden krok (např. Schmid) Další metody - linearizace vztahů (Taylorův rozvoj) - iterační řešení - přibližné hodnoty - vyrovnání MNČ viz přímý vztah snímkových a geod. souřadnic, svazkové vyrovnání  základní jednotkou snímek

31 Fotogrammetrie a DPZ 31 2. Etapové řešení - I. RO, II. AO (např. Shut) Další metody blokové vyrovnání  základní jednotkou stereopár

32 Fotogrammetrie a DPZ 32 Přímé určení PVO při snímkovém letu Další metody - různé metody - např. GPS, IMU/GPS …  testování (přesnost), budoucnost (cena) - VB - netřeba - kontrolní body - převod hodnot do geod. systému WGS  S-JTSK

33 Fotogrammetrie a DPZ 33 Stereo-editace 3.6.5Stereo-vyhodnocení - 3D vektor  linie, body; vrstvy, značky; formáty, import, export, CAD  požadavky zákazníka - DMT  pro účely digitálního ortofota  samostatný výstup (např. 3D modely měst) různé technologie - automatická, polo- automatická, ruční editace (+ kontrola!) (- snímkové orientace  práce ve stereomódu )

34 Fotogrammetrie a DPZ 34 Automatické vyhodnocovací postupy Obrazová korelace  nalezení polohy dvou odpovídajících si bodů (sdružené body) Korelační analýza  vyhledávací algoritmus  obraz v. vzor  vyhledávací okolí (velikost okolí - pravděpodobnost nalezení - výpočetní nároky

35 Fotogrammetrie a DPZ 35 Princip  hledání maxima korelační funkce pro bod (a jeho okolí) v 1 snímku, ku vyhledávacímu okolí v 2 snímku Automatické vyhodnocovací postupy hodnota korelační funkce = korelační koeficient  nabývá hodnot z int. -1 až 1 ( = 1 - úplná shoda) Spolehlivost metody - zákryt, homogenní plochy

36 Fotogrammetrie a DPZ závěr Shrnutí,, Stereofotogrammetrie “ - přirozený a umělý stereovjem - stereofotogrammetrická metoda - normální a obecný případ stereofotogrammetrie - snímkové orientace etapové řešení komplexní řešení - stereovyhodnocení

37 Fotogrammetrie a DPZ závěr Příští přednáška,, Analytické aerotriangulace – AAT “ Stereofotogrammetrie - přístroje Analytické aerotriangulace – AAT shrnutí učiva + konzultace

38 Fotogrammetrie a DPZ Fotogrammetrie přednášející Jindřich Hodač Ph.D. Inženýrství životního prostředí

39 Fotogrammetrie a DPZ úvod Program přednášky,, Stereofotogrammetrie “ stereoskopie normální případ stereofotogrammetrie stereovyhodnocení

40 Fotogrammetrie a DPZ úvod Návaznost,, Fotogrammetrické metody “ Projekt snímkového letu parametry náletu, objednávka Jednosnímková fotogrammetrie jednoduchost, rovinné území Digitální ortofoto přesnost, podklady - DMT začátek


Stáhnout ppt "Fotogrammetrie a DPZ 1 Kde mohu ovlivnit přesnost ?? 3.5.3Přesnost digitálního ortofota 2. příprava projektu + práce v terénu a. snímkový let- velikost."

Podobné prezentace


Reklamy Google