Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fotogrammetrie a DPZ 1 Proč?? Co ?? Jak?? 1.Fotogrammetrie - úvod snímek  mapa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fotogrammetrie a DPZ 1 Proč?? Co ?? Jak?? 1.Fotogrammetrie - úvod snímek  mapa."— Transkript prezentace:

1 Fotogrammetrie a DPZ 1 Proč?? Co ?? Jak?? 1.Fotogrammetrie - úvod snímek  mapa

2 Fotogrammetrie a DPZ 2 Fotogrammetrie 1.1Fotogrammetrie - vědní obor Informace  bezdotykovým měřením ve velmi krátké době (pořízení obraz. záznamu). Vztah fotogrammetrie a DPZ Fotogramm. geometrická přesnost kvantita DPZ radiometrická přesnost kvalita  vědní obor geodézie a kartografie, který se zabývá zpracováním informací získaných o objektech měření z obrazových záznamů, nejčastěji z fotografických snímků.

3 Fotogrammetrie a DPZ 3 Fotogrammetrie a DPZ - prolínání digitální data, digitální zpracovatelské systémy Fotogrammetrie - vědní obor Geoinformatika (GIS) základní zdroje primárních informací o území: geodetické metody přesnost v řádu mm - cm fotogrammetrie přesnost v řádu cm - dm DPZ přesnost v řádu m - km

4 Fotogrammetrie a DPZ 4 Teoretické počátky - Leonardo da Vinci (1452-1519) dírková komora - J. A. Niepce a J. L. Daguerre (1839) vynález fotografie - J. M. Petzval (1841) konstrukce moderního objektivu 1.2Historie fotogrammetrie 1861 - průseková fotogrammetrie  uplatnění fotogrammetrie při mapování (Francie)

5 Fotogrammetrie a DPZ 5 Historie fotogrammetrie Základní etapy vývoje - prostředky Základní etapy vývoje - metody cca 1860 cca 1900 průseková  stereofotogrammetrie Základní etapy vývoje - aplikace pozemní  letecká

6 Fotogrammetrie a DPZ 6 Fotogrammetrie u nás 1867 K. Kořistka - průseková fotogrammetrie (Praha) 1921 stereofotogrammetrické měření Trutnova od 50 let topografické mapování v měřítku 1:25 000 80 léta stagnace FM (mapování velkých měřítek??) 90 léta otevření oboru, nástup komerčních firem Historie fotogrammetrie

7 Fotogrammetrie a DPZ 7 Z historie fotogrammetrie …… Historie fotogrammetrie

8 Fotogrammetrie a DPZ 8 Základní kriteria dělení fotogrammetrie 1.3Dělení fotogrammetrie a) podle polohy stanoviska ODKUD ?? b) podle počtu a konfigurace snímků KOLIK ?? c) podle technologického postupu zpracování JAK ??

9 Fotogrammetrie a DPZ 9 a) podle polohy stanoviska Dělení fotogrammetrie Pozemní fotogrammetrie (terestrická, blízká)  nepohyblivé stanovisko, umístěné na Zemi  možno přesně určit polohu stanoviska a prostorovou orientaci snímku + jednodušší zpracování - zakryté oblasti proměnná přesnost (prostorové členění oblasti)

10 Fotogrammetrie a DPZ 10 a) podle polohy stanoviska Dělení fotogrammetrie Letecká fotogrammetrie  stanovisko je umístěné v letadle nebo jiném pohybujícím se nosiči + velká plocha zobrazená na snímku, konzistentní přesnost (výška letu  konstantní) - neznáme přesně prostorovou polohu snímků v okamžiku expozice  složitější zpracování

11 Fotogrammetrie a DPZ 11 b) podle počtu a konfigurace snímků Dělení fotogrammetrie Jednosnímková fotogrammetrie  zpracování samostatných snímků  měříme 2D souřadnice  určíme 2D souřadnice  předmět měření je rovinný nebo rovině blízký

12 Fotogrammetrie a DPZ 12 b) podle počtu a konfigurace snímků Dělení fotogrammetrie Vícesnímková fotogrammetrie  zpracování dvou a více překrývajících se snímků  měříme 2D souřadnice  určíme 3D souřadnice  předmět měření je zobrazen na všech snímcích Rozeznáváme - Stereofotogrammetrii - Průsekovou fotogrammetrii

13 Fotogrammetrie a DPZ 13 Stereofotogrammetrie práce se dvěma snímky (stereodvojice, stereopár) osy záběru snímků jsou přibližně rovnoběžné využití umělého stereovjemu přesná metoda hojně využívaná Dělení fotogrammetrie Průseková fotogrammetrie práce se dvěma a více snímky osy záběru snímků jsou konvergentní metoda dnes opět častěji využívaná

14 Fotogrammetrie a DPZ 14 c) podle technologického postupu zpracování Dělení fotogrammetrie Metody analogové  mechanická či optická rekonstrukce stavu při snímkování  přesné jednoúčelové analogové stroje  dnes zastaralé - použití dobíhá

15 Fotogrammetrie a DPZ 15 c) podle technologického postupu zpracování Dělení fotogrammetrie  analytické vyhodnocovací stroje - spojení obou předchozích kroků - práce s originálními snímky - práce s prostorovým modelem Metody analytické  měření snímkových souřadnic  přesné komparátory  zpracování - exaktní matem. vztahy  počítač

16 Fotogrammetrie a DPZ 16 c) podle technologického postupu zpracování Dělení fotogrammetrie Metody digitální  práce s digitálním obrazem  snímkové souřadnice se měří na obrazovce  stereometoda vyžaduje speciální hardwarové doplňky (např. speciální brýle)  digitální fotogrammetrické stanice (DPW)

17 Fotogrammetrie a DPZ 17 Státní mapová díla (resort ČÚZK) - topografické mapy (1:10 000) 1.4Oblasti využití fotogrammetrie Vojenské topografické mapy (Armáda ČR) Informační systémy - GIS (státní správa, správci sítí) - informační vrstvy GIS.. Stavebnictví (projekční a stavební firmy..) - podklady, dokumentace, určení deformací.. Životní prostředí (správy NP a CHKO, ÚHUL..) - lesnické mapy, pasporty zeleně - monitoring - kalamity, skládky, znečištění..

18 Fotogrammetrie a DPZ 18 Památková péče (památkáři, architekti..) - dokumentace, podklady Oblasti využití fotogrammetrie Ostatní oblasti - územní plánování - 3D modely zástavby, DMT - vodní hospodářství - povodně - inventarizace - doly, lomy, skládky - strojírenství - kontrola přesnosti, testování - medicína …...

19 Fotogrammetrie a DPZ 19 ??? proč fotogrammetrii ??? výhody: Oblasti využití fotogrammetrie - minimalizace práce v terénu - celková úspora času (např. u topogr. mapování až 1/2) - úspora nákladů (např. u topogr. mapování až 1/3) - dokumentační hodnota snímků (časová řada) - vyšší vypovídací schopnost snímků ve srovnání s mapou (viz fotoplán, digitální ortofoto)

20 Fotogrammetrie a DPZ 20 Vstup  fotografický snímek středový průmět zobrazeného předmětu 1.5Vstupní a výstupní data Výstup  mapa, plán pravoúhlý průmět zobrazeného předmětu Proces  zpracování snímků převod středového na pravoúhlý průmět

21 Fotogrammetrie a DPZ 21 Příklad – terén  snímek  mapa Vstupní a výstupní data

22 Fotogrammetrie a DPZ 22 Vstupní data snímek - základní nositel informací doplňková data - geodetické souřadnice, prvky vnitřní a vnější orientace.. Vstupní a výstupní data Zpracování snímku (-ů) měření snímkových souřadnic matematické výpočty

23 Fotogrammetrie a DPZ 23 Výstupnídata Výstupnídata Vstupní a výstupní data

24 Fotogrammetrie a DPZ 24 Analogová forma (převážně 2D) - grafické výstupy, tisky Vstupní a výstupní data Rastrová data (2D) - fotoplán, fotomapa, digitální ortofoto Vektorová data - souřadnice bodů (např. DMT) - 2D výkresy (polohopis, vodní toky, zeleň..) - 3D modely (objektů, měst, terénu..)

25 Fotogrammetrie a DPZ 25 Příklady - rastr, vektor (2D, 3D) Vstupní a výstupní data

26 Fotogrammetrie a DPZ 26  Snímek základ veškerého zpracování ve FM, ideální snímek = středový průmět objektu. 1.6Základní pojmy  Snímkové souřadnice rovinné souřadnice měřené na snímku (viz vstup)  Středové (centrální) promítání promítání na průmětnu z bodu ležícího mimo ni, střed promítání, perspektiva bodu – obraz bodu ve středovém promít.

27 Fotogrammetrie a DPZ 27  Prvky vnitřní orientace definují prostorovou polohu středu promítání vzhledem ke snímku. Vztahují se k fotograf. komoře. Základní pojmy  Prvky vnější orientace definují prostorovou polohu snímku v rámci systému geodetických souřadnic.  Fotogrammetrické zpracování proces  od přípravných prací přes pořízení a zpracování snímků, až po tvorbu a kontrolu výstupů.

28 Fotogrammetrie a DPZ 28 Základní pojmy pozemní FM  letecká FM 

29 Fotogrammetrie a DPZ 29 Fotogrammetrie - základy ?? co je potřeba znát ?? 2.Základy obraz - optické základyJAK obraz - klasický a digitálníJAKÝ fotografické komory, snímkyČÍM matematikax = 2n +..

30 Fotogrammetrie a DPZ 30  Fotografický obraz vznik ?  zobrazení optickým členem fot. komory 2.1Obraz - optické základy  Fotografická komora = fotoaparát, fotografická kamera  videokamera  Optický člen = objektiv Objektiv - ideální v. reálný I  idealizovaná tenká čočka R  množství jednotlivých čoček (spojky, rozptylky)  optické vady zobrazení

31 Fotogrammetrie a DPZ 31 2.1.1Základní pojmy Ideální objektiv  ideální zobrazení

32 Fotogrammetrie a DPZ 32 Základní pojmy střed promítáníO hlavní snímkový bod H´ konstanta komory f (vzdálenost OH´) prostor předmětový, obrazový obrazová rovina Ideální zobrazení - vztahy  =  ´ r´= f. tg  měřítko zobrazení 1 : m s = r´/ r

33 Fotogrammetrie a DPZ 33 Reálný objektiv - zobrazení 2.1.2Objektiv - zobrazení a zkreslení

34 Fotogrammetrie a DPZ 34 osa záběru - paprsek  prochází středem vstupní pupily a je kolmý na obrazovou rovinu clona - redukuje množství paprsků vytvářejících obraz O vstupní pupila - obraz clony v prostoru předmětovém O´ výstupní pupila - obraz clony v prostoru obrazovém fkonstanta komory - vzdálenost O´H´ Objektiv - zobrazení a zkreslení Zobrazení objektivem – vztah r´= f. tg  +  r´ kde ……  r´ - vliv distorze

35 Fotogrammetrie a DPZ 35 Používám reálný objektiv ?? co způsobí ?? Objektiv - zobrazení a zkreslení - porušení ideálního středového promítání - kvalita obj.  přesnost určení snímkových souř. Ideální zobrazení v. zobrazení objektivem ?? Jak se liší ?? Odchylky jsou způsobeny:  optickými vadami (aberace) - viz fyzika sférická vada, koma, astigmatismus …  geometrickými vadami (distorze)  vzniknou odchylky !!

36 Fotogrammetrie a DPZ 36 Distorze (zkreslení) objektivu Objektiv - zobrazení a zkreslení Různé typy distorzí - dělení cca 5-10  m ?? Velikost ?? např. radiální distorze - souhrn geometrických nepřesností při výrobě - vliv na přesnost měření (snímkové souř.) - pro přesné práce je nutné jí znát buď dodá výrobce, nebo určím - metody kalibrace

37 Fotogrammetrie a DPZ závěr Shrnutí,,Úvod do fotogrammetrie“ - bezdotyková metoda měření - 150-letá historie - základní dělení - pozemní, letecká; metody - variabilita výstupů + široké pole uplatnění - optické základy - ideální zobrazení - zobrazení objektivem

38 Fotogrammetrie a DPZ závěr Příští přednáška,,Snímek – základní zdroj informací“ fotografické komory fotografický obraz fotografický snímek

39 Fotogrammetrie a DPZ Cvičení FD 11 Úlohy - zadání + návody  Inet; teorie  přednášky - Jednosnímková FM - digitální překreslení snímku - Stereofotogrammetrie - orientace stereodvojice Organizace výuky - práce ve dvoučlenných skupinách - dvě bloková cvičení (blok = 3 vyučovací hodiny) - 2 podskupiny s vlastním programem  max. 10 lidí - laboratoře fotogrammetrie  místnosti B 010 - 012 - zápočet - viz Inet  hodnocení (body) závěr

40 Fotogrammetrie a DPZ Fotogrammetrie přednášející Jindřich Hodač Ph.D. Inženýrství životního prostředí

41 Fotogrammetrie a DPZ úvod kontakt B 805hodac@fsv.cvut.cz organizace výuky - cvičení B 010 - 012Ing. Pazdera, Ing. Záleská studijní materiály - internet, skripta lfgm.fsv.cvut.cz FM 10, FM 20, FM 10+20 zakončení předmětu - zápočet, zkouška zápočet ze cvičení; test FM; body Úvod

42 Fotogrammetrie a DPZ úvod Základní cíle předmětu ?? Obsah předmětu 1. Fotogrammetrie úvod - dělení, využití, produkty.. 2. Základy - optické, fotografické, matematické.. 3. Fotogrammetrické metody - metody, technologie.. Cíle a obsah předmětu seznámit Vás se základy fotogrammetrie se zaměřením na výstupy a jejich tvorbu. Výstupy se kterými by jste se mohli ve své praxi setkat. Podat přehled o soudobých metodách a možnostech fotogrammetrie.

43 Fotogrammetrie a DPZ úvod Dálkový průzkum Země Informační systémy Geodézie Matematická statistika Matematika Fyzika Návaznost

44 Fotogrammetrie a DPZ úvod,,Úvod do fotogrammetrie“ Program přednášky Fotogrammetrie - vědní obor Dělení fotogrammetrie Základní pojmy, druhy dat Teoretické základy fotogrammetrie začátek


Stáhnout ppt "Fotogrammetrie a DPZ 1 Proč?? Co ?? Jak?? 1.Fotogrammetrie - úvod snímek  mapa."

Podobné prezentace


Reklamy Google