Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rizika a Basel II Přednáška 6 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra financí a finančních služeb telefon: 210 088 830 Bořivoj Pražák – UČO 5947.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rizika a Basel II Přednáška 6 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra financí a finančních služeb telefon: 210 088 830 Bořivoj Pražák – UČO 5947."— Transkript prezentace:

1 Rizika a Basel II Přednáška 6 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra financí a finančních služeb telefon: 210 088 830 Bořivoj Pražák – UČO 5947 borivoj.prazak@mymail.cz Ekonomika a řízení bank zimní semestr 2007

2 2 Předmětem podnikání bank je riziko, její produkty a služby jsou založeny na přejímání rizik od klientů banky Příklady rizik spojených s produkty Úvěr – půjčování peněz Vklad – zajištění výnosů z peněz Platební operace – „zasílání“ – převody peněz, hlídání podmínek, termínů, limitů apod. Platební karty – závazek proplatit karetní operaci Směnárenská činnost – výměna peněz různých měn Emise CP – zaručení se za emitenta, rozprodání emise Obchodování s CP – zprostředkování nákupu / prodeje pro klienta Investiční poradenství – odborná pověst banky Záruky – převzetí povinnosti uhradit závazek Akreditivy – závazek finančně pokrýt komoditní obchody... Rizika v bance“

3 3 Rizika banky jsou klasifikována podle mezinárodních doporučení stanovených Výborem pro bankovní dohled – "Basel I a II" Klasifikace rizik podle Basel úvěrové investiční riziko protistrany kursové úrokové akciové riziko tržní procesy lidé systémy externí faktory riziko operační Rizika banky BASEL I BASEL II

4 4 Jednotlivá rizika jsou podle basilejských dohod jasně vymezena, aby bylo možné pracovat při hodnocení bank se srovnatelnými údaji Vymezení rizik Riziko protistrany – riziko ztráty způsobené selháním dlužníka nebo protistrany Nesplacení úvěru a/nebo příslušenství Nesplacení obligací … Riziko tržní – riziko ztráty tržní pozice při nepředpokládaném pohybu cen Pokles úrokových sazeb Změna kursu měn, změna cen akcií … Riziko operační – riziko přímé nebo nepřímé ztráty vzniklé selháním vnitřních procesů, lidí, systémů nebo externími faktory Neprovedení operací platebního styku, poruchy v distribuci hotovosti Krádež a zpronevěra Požár, povodeň … Basel II – Členění rizik

5 5 Koncept Basel II je založen na třech pilířích Pilíře Basel II Basel II - Pilíře Minimální kapitálové požadavky -Stanovení minimálních kapitálových požadavků -Úvěrové riziko je založeno na stanovení ratingu - externí rating - interní rating -Nově je zařazeno operační riziko -Tržní riziko zůstává beze změny Dohled regulátora -Banky samy hodnotí kapitálovou přiměřenost ve vztahu k rizikovému profilu -Provádí se dohled nad stanovením a udržováním kapitálové přiměřenosti -Banky musí mít více kapitálu, než je stanoveno minimálními požadavky -Dohled zasahuje při poklesu kapitálové přiměřenosti Tržní disciplína -Zveřejňovat informace o struktuře kapitálu -Zveřejňovat informace o měření a řízení rizik -Zveřejňovat rizikový profil banky -Zveřejňovat údaje o kapitálové přiměřenosti

6 6 Činnost finančních institucí a bank je regulována na úrovni EU a její ustanovení jsou dále rozpracována na národní úrovni Pravidla regulace Regulace bank Mezinárodní regulace -BCBS - Basel Committee on Banking Supervision -CEBS – Committee of European Banking Supervisors Národní regulace – ČNB = Jednotný dohled nad finančním trhem –Zákon o ČNB – nezávislost centrální banky –Zákon o bankách – podmínky pro podnikání bank –Bankovní dohled = Dohled nad finančním trhem - Vyhláška 123/2007 –Licencování a souhlasy –Pravidla obezřetného podnikání –Ostatní Požadavky regulátora mají významný dopad do struktury aktiv a pasiv a na ziskovost banky. Dodržování požadavků představuje nákladové položky, které se banky snaží přenést na klienty www.cnb.cz, www.c-ebs.org, www.bis.org

7 7 Doporučení Basel II přináší dvě zásadní změny - jiný způsob stanovení kapitálového požadavku pro úvěrové riziko a nově i pro operační riziko Stanovení kapitálových požadavků Kapitálová přiměřenost je poměr kapitálu a ukazatelů charakterizujících úvěrové, tržbní a operační riziko Kapitál se skládá z více složek (tier 1 -3) Kapitálová přiměřenost musí být minimálně 8 % Basel II zavádí podrobnější výpočet kapitálového požadavku na úvěrové riziko a stanovení kapitálového požadavku na operační rizika Pro stanovení kapitálového požadavku na úvěrové riziko je možné využívat více přístupů Basel II – Změny oproti Basel I

8 8 Jeden z možných přístupů pro stanovení kapitálového požadavku je standardizovaná metoda založená na externím ratingu Standardizovaný přístup Basel II – Standardizovaný přístup pro úvěrové riziko Pro výpočet rizikově vážených aktiv se vychází z hodnocení externích ratingových agentur: Státy: Obchodní společnosti:

9 9 Pokročilejším přístupem je přístup založený na interním ratingu – „Internal Rating Based“, jehož aplikace podléhá posouzení externího auditora a schválení regulátora Charakteristika přístupu IRB Banka využívá vlastního systému ratingu Dělení pohledávek do kategorií podle dlužníka Ratingové kategorie – pro splácející i nesplácející, rozložení klientů do kategorií Nezávislost útvaru stanovujícího rating Pravidelná aktualizace ratingu Provázanost s interními limity a stanovením rizikových nákladů / přirážek Schválení regulátorem Ověření při praktickém používání, existence časových řad PD – pravděpodobnost selhání LGD – ztráta při selhání EAD – expozice při selhání EL – očekávaná ztráta (PD*LGD) M – efektivní splatnost úvěru Basel II – Přístup IRB

10 10 Operační riziko Přístup základního ukazatele BIA (Basic Indicator Approach) –KBIA = GI x α, kde –GI je „relevantní ukazatel“ = průměrný čistý úrokový a neúrokový příjem za poslední 3roky, –α = 15 % Standardizovaný přístup – TSAP –KTSA = ∑ (GIi x βi), kde –GIi je relevantní ukazatel příslušné podnikatelské oblasti –βi je odpovídající koeficient podle tabulky ASA - Alternative Standardised Approach banka může mít regulátorem povoleno použití alternativního indikátoru AMA – Advanced Measurement Approach banka může využívat výstupy vnitřního systému měření operačního rizika Basel II – Přístupy pro operační riziko Nově zavedený kapitálový požadavek na operační riziko může být stanoven několika způsoby v závislosti na bance a úrovni řízení rizik


Stáhnout ppt "Rizika a Basel II Přednáška 6 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra financí a finančních služeb telefon: 210 088 830 Bořivoj Pražák – UČO 5947."

Podobné prezentace


Reklamy Google