Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regulatorní řízení kreditního rizika – Praha, 30. dubna 2003Strana 1 Seminář z aktuárských věd Mgr. Markéta Benková Řízení kreditních rizik, Komerční banka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regulatorní řízení kreditního rizika – Praha, 30. dubna 2003Strana 1 Seminář z aktuárských věd Mgr. Markéta Benková Řízení kreditních rizik, Komerční banka."— Transkript prezentace:

1 Regulatorní řízení kreditního rizika – Praha, 30. dubna 2003Strana 1 Seminář z aktuárských věd Mgr. Markéta Benková Řízení kreditních rizik, Komerční banka Nové trendy v regulatorním řízení kreditního rizika Praha – 30. dubna 2003

2 Regulatorní řízení kreditního rizika – Praha, 30. dubna 2003Strana 2 Seminář z aktuárských věd Agenda ■ Malé opakování na úvod ■ Novinky v řízení kreditního rizika ■ Basel II ■ IAS 39 ■ Poznámky na závěr

3 Regulatorní řízení kreditního rizika – Praha, 30. dubna 2003Strana 3 Seminář z aktuárských věd Na úvod: Co to je kapitálová přiměřenost ■ Nástroj pro kontrolu bank regulátorem (v ČR ČNB) ■ Hodnotí se, zda banka neposkytuje takové množství úvěrů, jejichž riziko neodpovídá velikosti banky (= jejímu kapitálu) ■ Rizikově vážená aktiva: ■Obecně státní riziko: 0% z úvěrové angažovanosti ■Obecně banky: 20% z úvěrové angažovanosti ■Obecně korporátní a individuální protistrany: 100% z úvěrové angažovanosti Kapitál > 8% z rizikově vážených aktiv

4 Regulatorní řízení kreditního rizika – Praha, 30. dubna 2003Strana 4 Seminář z aktuárských věd Na úvod: Co to jsou opravné položky ■ Opravné položky vyjadřují očekávání banky o tom, jaká bude na daném účtu konečná ztráta ■ Pro banku účetně představují náklad ■ Jejich výše se stanovuje procentem z nekrytého rizika dle tzv. klasifikace ■ Klasifikace se určuje zejména na základě dní po splatnosti ■Klasifikace 1: Standardní (0%) ■Klasifikace 2: Sledované (1 – 19%) ■Klasifikace 3: Nestandardní (20 – 49%) ■Klasifikace 4: Pochybné (50 – 99%) ■Klasifikace 5: Ztrátové (100%)

5 Regulatorní řízení kreditního rizika – Praha, 30. dubna 2003Strana 5 Seminář z aktuárských věd Agenda ■ Malé opakování na úvod ■ Novinky v řízení kreditního rizika ■ Basel II ■ IAS 39 ■ Poznámky na závěr

6 Regulatorní řízení kreditního rizika – Praha, 30. dubna 2003Strana 6 Seminář z aktuárských věd Novinky v regulatorním řízení kreditního rizika ■ Basel II: nové přístupy ke kapitálové přiměřenosti ■Consultative Papers CP1 – CP3 během 1999 – 2003 ■Quantitative Impact Study, poslední QIS3 k 12/2003 ■1/2004 – poslední oficiální změny v metodice ■6/2004 – definitivní znění metodiky (v současnosti meziverze pouze pro regulátora) ■? Definitivní znění evropské direktivy CAD (Capital Adequacy Directive) ■Implementace k 1.1. 2007 ■ IAS 39: nová metodika stanovení opravných položek ■Poslední změny týkající se OP byly vydány 17. 12. 2003 ■Poslední návrhy na změny v lednu 2004 (ještě nejsou platné)

7 Regulatorní řízení kreditního rizika – Praha, 30. dubna 2003Strana 7 Seminář z aktuárských věd Agenda ■ Malé opakování na úvod ■ Novinky v řízení kreditního rizika ■ Basel II ■ IAS 39 ■ Poznámky na závěr

8 Regulatorní řízení kreditního rizika – Praha, 30. dubna 2003Strana 8 Seminář z aktuárských věd Kvantifikace kreditního rizika v Basel II ■ Standardizovaná metoda ■Metoda založená na externích ratinzích ■Rizikové váhy přiřazené podle externího ratingu ■Externí agentury: Standards and Poors, Moody's, Fitch… ■ Internal Ratings Based Approach ■Metoda založená na interních ratinzích ■Kapitálový požadavek počítán specifickou formulí ■Dvě modifikace: ■Foundation – banka odhaduje pouze pravděpodobnost selhání ■Advanced – banka odhaduje i další parametry (např. očekávanou ztrátu)

9 Regulatorní řízení kreditního rizika – Praha, 30. dubna 2003Strana 9 Seminář z aktuárských věd Kvantifikace kreditního rizika v Basel II (IRB metoda) ■ Koncept očekávané a neočekávané ztráty ■ Očekávaná ztráta je krytá opravnými položkami ■ Neočekávaná ztráta na hladině pravděpodobnosti 99,9% je krytá kapitálem

10 Regulatorní řízení kreditního rizika – Praha, 30. dubna 2003Strana 10 Seminář z aktuárských věd Parametry používané v modelu Basel II ■ Default – nepovažuje se za pravděpodobné, že dlužník zcela splatí svůj závazek (většinou vázané na dni po splatnosti, restrukturalizaci, vytvořené opravné položky) ■ PD (Probability of default) – pravděpodobnost defaultu (selhání) protistrany, je daná ratingovým systémem banky ■ LGD (Loss given default) – ztráta utrpěná bankou v případě, že klient zdefaultuje ■ M (Maturity) – efektivní doba splatnosti, durace kontraktu ■ EAD (Exposure at default) – úvěrová angažovanost vůči klientovi

11 Regulatorní řízení kreditního rizika – Praha, 30. dubna 2003Strana 11 Seminář z aktuárských věd Předpoklady modelu pro výpočet neočekávaného rizika ■ Model vyvinut O. Vasickem: paper Probability of Loss on Loan portfolio, KMV Corporation (1987) ■ Hodnoty aktiv jednotlivých podniků lze popsat logaritmickým Wienerovým procesem ■ Korelaci mezi Wienerovy procesy je  ■ Wienerův proces z i lze tím pádem napsat obecně jako:

12 Regulatorní řízení kreditního rizika – Praha, 30. dubna 2003Strana 12 Seminář z aktuárských věd Řešení – neočekávané riziko (1) ■ Pravděpodobnost, že zdefaultuje právě klient i: ■ Pravděpodobnost, že z n klientů zdefaultuje právě k: ■ Kumulativní distribuční funkce rozdělení procentní ztráty  (z n klientů zdefaultuje právě  %)

13 Regulatorní řízení kreditního rizika – Praha, 30. dubna 2003Strana 13 Seminář z aktuárských věd Řešení – neočekávané riziko (2) ■ Pokud uvažujeme n dostatečně velké, můžeme počítat v limitě: ■ Dle O. Vasicka, W(  ) lze tuto kumulativní distribuční funkci pravděpodobnosti procentní ztráty vyjádřit v analytickém tvaru: ■ Poznámka: pro  = 0 má tato distribuční funkce následující tvar (ze zákona velkých čísel – průměr nezávislých náhodných vel.) ■W(  = 0 pro  < p ■W(  = 1 pro  > p

14 Regulatorní řízení kreditního rizika – Praha, 30. dubna 2003Strana 14 Seminář z aktuárských věd Vlastnosti rozdělení procentní ztráty (PD = 1%) ■ Rozdělení je výrazně šikmé ■ Distribuční funkce (a detail v okolí bodu 1) F -1 (0,99) = 7,3% F -1 (0,999) = 14,0%

15 Regulatorní řízení kreditního rizika – Praha, 30. dubna 2003Strana 15 Seminář z aktuárských věd Výpočet kapitálového požadavku Basel II ■ Rovnice výpočet potřebného kapitálu: ■ Kde:

16 Regulatorní řízení kreditního rizika – Praha, 30. dubna 2003Strana 16 Seminář z aktuárských věd ■ Očekávaná ztráta: PD x LGD x EAD ■ Příklad1: PD = 10%, LGD = 45%, kap. požadavek = 19% expozice ■ Příklad2: PD = 1%, LGD = 45%, kap. požadavek = 6,7% expozice ■ Příklad3: PD = 3%, LGD = 15%, kap. požadavek = 3,5% expozice ■ Při stejné očekávané ztrátě mohou vycházet různé kapitálové požadavky kapitálový požadavek je citlivý na definici defaultu ■ Výpočet některých parametrů není dnes ustálen žádnou „best practice“ (například LGD) ■ Vysoké požadavky na audit modelů pro výpočet parametrů Poznámky k Basel II

17 Regulatorní řízení kreditního rizika – Praha, 30. dubna 2003Strana 17 Seminář z aktuárských věd Agenda ■ Malé opakování na úvod ■ Novinky v řízení kreditního rizika ■ Basel II ■ IAS 39 ■ Poznámky na závěr

18 Regulatorní řízení kreditního rizika – Praha, 30. dubna 2003Strana 18 Seminář z aktuárských věd ■ IAS 39 uznává tzv. distressed loans ■ Banka musí mít nějaký důkaz, že pohledávka je ohrožena (nelze tvořit OP na standardní pohledávku) ■ Opravné položky (tzv. specific provisions) se počítají diskontováním očekávaných cash flow efektivní úrokovou sazbou ■Efektivní úroková sazba = úroková sazba kontraktu, do které jsou zahrnuty i časově rozlišené poplatky ■Očekávaná cash flow = stanovená na základě zkušeností banky s vymáháním problémových úvěrů, obecně není zcela triviální stanovit, téměř neexistuje „best practice“ IAS 39 a účtování o úvěrech

19 Regulatorní řízení kreditního rizika – Praha, 30. dubna 2003Strana 19 Seminář z aktuárských věd ■ Diskontuje se na dobu mezi maturitou a současností ■ Tím, jak se úvěr blíží splatnosti, snižuje se diskont a tím se snižuje objem vypočítaných opravných položek ■ Rozpouštění OP se účtuje podle charakteru rozpouštění ■do úrokových výnosů v případě, že rozpouštění se děje z titulu přiblížení se době splatnosti ■do nákladů k OP (snížení OP) v případě, že rozpouštění se děje z titulu zlepšení klientovy situace (resp. snížení dlužné částky) IAS 39 a účtování o úvěrech – diskontování

20 Regulatorní řízení kreditního rizika – Praha, 30. dubna 2003Strana 20 Seminář z aktuárských věd Agenda ■ Malé opakování na úvod ■ Novinky v řízení kreditního rizika ■ Basel II ■ IAS 39 ■ Poznámky na závěr

21 Regulatorní řízení kreditního rizika – Praha, 30. dubna 2003Strana 21 Seminář z aktuárských věd ■ Identified loss = (identifikovaná) ztráta, která nastala v minulosti a je zanesena v účetnictví, například po odpisu nebo prodeji pohledávky ■ Incurred loss = (projevená) ztráta, kterou očekáváme v budoucnosti na základě určitého vývoje konkrétní pohledávky ■ Expected loss = (očekávaná) ztráta, kterou očekáváme v budoucnosti na základě vývoje daného portfolia Pojem „ztráta“ – různé interpretace

22 Regulatorní řízení kreditního rizika – Praha, 30. dubna 2003Strana 22 Seminář z aktuárských věd ■ Basel II: Opravné položky musí pokrývat očekávanou ztrátu ■rozdíl mezi OP a očekávanou ztrátou bude odečten resp. přičten ke kapitálu ■ Basel II pracuje s konceptem očekávané ztráty ■I standardní pohledávka má nenulovou očekávanou ztrátu ■ IAS 39 pracuje s konceptem projevené ztráty ■Standardní pohledávka nemůže mít nenulovou opravnou položku Základní nekonzistence mezi IAS 39 a Basel II Není možné srovnávat očekávanou ztrátu dle Basel II a opravné položky dle IAS 39

23 Regulatorní řízení kreditního rizika – Praha, 30. dubna 2003Strana 23 Seminář z aktuárských věd Děkuji za pozornost. Prosím o dotazy.


Stáhnout ppt "Regulatorní řízení kreditního rizika – Praha, 30. dubna 2003Strana 1 Seminář z aktuárských věd Mgr. Markéta Benková Řízení kreditních rizik, Komerční banka."

Podobné prezentace


Reklamy Google