Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejná podpora a podpora de minimis Seminář pro žadatele Brno, 31. května 2011 Praha, 9. června 2011 Ing. Ivana Projsová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejná podpora a podpora de minimis Seminář pro žadatele Brno, 31. května 2011 Praha, 9. června 2011 Ing. Ivana Projsová."— Transkript prezentace:

1 Veřejná podpora a podpora de minimis Seminář pro žadatele Brno, 31. května 2011 Praha, 9. června 2011 Ing. Ivana Projsová

2 Právní prameny veřejné podpory Základním pramenem práva upravujícího nakládání s veřejnou podporou je Smlouva o ES (dále jen „Smlouva“). Úpravu veřejné podpory obsahují zejména čl. 107 a násl Smlouvy. Definice veřejné podpory (čl. 107 odst. 1 Smlouvy): Podpora poskytovaná v jakékoli formě státy nebo ze státních prostředků, která narušuje nebo hrozí narušit soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné se společným trhem, nestanoví-li tato smlouva jinak.

3 Právní prameny veřejné podpory  4 znaky VP (naplněny kumulativně):  poskytování veřejných prostředků (vždy)  zvýhodnění podniků či odvětví výroby  narušení hospodářské soutěže či hrozba jejího narušení (vždy)  ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU

4 Typy poskytované podpory V případě výzvy č. 75 se posuzování veřejné podpory týká příspěvku na mzdové náklady na nově vytvořená pracovní místa a na umístění na uvolněná pracovní místa. Příspěvek může být poskytnut: mimo režim veřejné podpory – za podmínky, že nejsou naplněny všechny znaky veřejné podpory v režimu podpory de minimis - maximálně 200 000 EUR pro jeden podnik za poslední tři účetní období (100 000 EUR pro podniky působící v silniční dopravě); dotace až do výše 100% způsobilých výdajů (Nařízení Komise (ES) 1998/2006) Jako veřejná podpora poskytovaná podle blokové výjimky na podporu na nábor znevýhodněných pracovníků v podobě subvencování mzdových nákladů (Oddíl 9, článek 40 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008) pro zaměstnávání zdravotně postižených pracovníků v podobě subvencování mzdových nákladů (Oddíl 9, článek 41 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008)

5 Typy poskytované podpory Znevýhodněnými pracovníky se rozumí každá osoba, která: -během předchozích 6 měsíců neměla pravidelné placené zaměstnání, nebo -nezískala střední vzdělání ukončené maturitou nebo odbornou kvalifikací, nebo -je starší 50 let, nebo -žije jako svobodná dospělá osoba s jednou nebo několika závislými osobami, nebo -pracuje v odvětví nebo v profesi v některém členském státě, kde je nerovnováha mezi zastoupením mužů a žen alespoň o 25% vyšší než průměrná nerovnováha mezi zastoupením mužů a žen ve všech hospodářských odvětvích v daném členském státe, a která patří do příslušné menšiny, nebo -je příslušníkem etnické menšiny v členském státě a která potřebuje rozvíjet jazykové a odborné vzdělání nebo pracovní zkušenosti, aby zlepšila své vyhlídky na získání přístupu k trvalému zaměstnání

6 Typy poskytované podpory Vážně znevýhodněným pracovníkem se rozumí každá osoba, která je nezaměstnána 24 měsíců a déle Zdravotně postiženým pracovníkem se rozumí každá osoba, která je: -uznána za zdravotně postiženou podle vnitrostátních právních předpisů, nebo -postižena uznaným omezením, které je způsobeno fyzickým, mentálním nebo psychologickým poškozením

7 Postup při poskytování podpory 1.Informace poskytnuté příjemcem dotace ve spolupráci s příjemcem VP/de minimis – nejpozději 1,5 měsíce před vytvořením pracovního místa, v případě de minimis – čestné prohlášení příjemce de minimis, že ve sledovaném období nečerpal de minimis/čerpal ve výši xxx 2.Posouzení veřejné podpory ze strany poskytovatele dotace 3.Informace příjemci podpory de minimis, že mu bude poskytnuta podpora de minimis 4.Oznámení o přidělení veřejné podpory/podpory de minimis – bude zasláno příjemci dotace i příjemci VP/de minimis 5.Uzavření dohody o poskytnutí příspěvku na mzdové náklady – uzavírá příjemce dotace s příjemcem veřejné podpory/podpory de minimis

8 Postup při poskytování podpory V případě podpory de minimis provede poskytovatel dotace a současně i podpory de minimis (tj. ZS - odbor 82) záznam do registru podpory de minimis ve stanoveném termínu Po skončení poskytování podpory de minimis oznámí příjemce dotace skutečnou výši poskytnuté de minimis příslušnému příjemci podpory de minimis Poskytovatel dotace provede opravu výše poskytnuté podpory de minimis v registru de minimis

9 Související informace V souvislosti s vytvářením PM a umístěním na PM je nutné respektovat povinnost  mít povolení ke zprostředkování  nutné při tvorbě nových PM či umisťování na PM u třetích subjektů  možné o něj požádat příslušný odbor MPSV – je však nutné splnit příslušné podmínky pro jeho udělení (je nutné splnit stanovené podmínky)  možné zajistit díky partnerovi (zapojení partnera však nesmí být čistě účelové pouze pro tuto aktivitu)  možné zajistit dodavatelem (v ceně obvyklé – nutné mít k tomuto vyčleněné prostředky v rozpočtu projektu)  zajistit udržitelnost pracovních míst  6 měsíců u nově vytvořených PM s čerpáním MP (nutné zavázat případné partnery/3. subjekty ve smluvním dokumentu)  není u volných PM a PM pro OSVČ, kde nejsou čerpány mzdové příspěvky  více viz příručka D2 Desatera – kapitola 10.1 a 10.2

10 Kde je možné získat informace k VP Legislativa, judikatura a informace: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže: www.compet.cz www.compet.cz Legislativa EU: http://eur-lex.europa.eu Generální ředitelství pro hosp. soutěž: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_cs.html Judikatura ESD: http://curia.europa.eu/cs/ Pravidla OP LZZ pro poskytování veřejné podpory: Poskytování veřejné podpory v projektech OP LZZ je upraveno příručkou D7 „Veřejná podpora a podpora de minimis v OP LZZ“.

11 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Veřejná podpora a podpora de minimis Seminář pro žadatele Brno, 31. května 2011 Praha, 9. června 2011 Ing. Ivana Projsová."

Podobné prezentace


Reklamy Google