Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji II seminář pro zaměstnavatele Karlovy Vary 9. 9. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji II seminář pro zaměstnavatele Karlovy Vary 9. 9. 2013."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji II seminář pro zaměstnavatele Karlovy Vary 9. 9. 2013

2 Zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů vybraných ekonomických činností v kraji.  Zvýšení kompetencí, odborných znalostí a dovedností zaměstnanců v ekonomických činnostech, ve kterých lze bezprostředně nebo v nejbližším období očekávat růst poptávky po pracovní síle v regionu.  Podpora podniků v odvětvích s předpokladem růstu v Karlovarském kraji.  Podpora restrukturalizace na úrovni regionu a podpora tvorby pracovních míst.

3 Zaměstnavatelé: Podnikatelské subjekty - pro účely tohoto projektu se podnikatelským subjektem rozumí právnická osoba založená za účelem podnikání, tj. obchodní společnost nebo výrobní nebo spotřební družstvo, a dále osoba samostatně výdělečně činná. Zaměstnavatelé – poskytovatelé služeb sociální péče ambulantní a terénní formy (osobní asistence, pečovatelská služba, podpora samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denní služeb, denní stacionáře, chráněné bydlení) s registrací dle zákona č. 108/2006 Sb., sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, vzdělávací zařízení/instituce akreditovaná dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Nestátní neziskové organizace mohou být cílovou skupinou tohoto projektu pouze za předpokladu, že jejich hlavním předmětem činnosti je působnost v odvětví sekce Q Zdravotní a sociální péče (pouze ambulantní nebo terénní služby 88.10);

4 Do cílové skupiny této výzvy nespadají: 1. školy (tj. veřejné i soukromé základní, střední, vysoké aj. školy) a školská zařízení a jejich pracovníci, kteří jsou cílovou skupinou příslušných prioritních os OP VK. Cílovou skupinou rovněž nejsou vzdělávací a poradenské instituce, a jejich pracovníci; 2. veřejná správa a místní samospráva a její zaměstnanci 3. instituce služeb zaměstnanosti, spolupracující organizace a jejich pracovníci, zadavatelé, poskytovatelé a další subjekty působící v oblasti sociálního začleňování/ sociálních služeb, s výjimkou subjektů poskytujících služby sociální péče ambulantní nebo terénní formy; 5. organizace nebo zaměstnanci provozoven na území hlavního města Prahy; 6. zaměstnanci, kteří nejsou státními příslušníky členských zemí EU nebo nemají trvalý pobyt na území ČR.

5 Příspěvek na vzdělávací aktivity Vzdělávací aktivity v rámci projektu musí souviset s podporovanými odvětvími CZ-NACE V rámci věcného hodnocení žádosti posoudí ÚP ČR účelnost vzdělávání ve vztahu ke konkrétním zaměstnancům a podporovaným ekonomickým činnostem Současná pracovní pozice zapojených zaměstnanců nemusí souviset s podporovanými obory Důraz na odborné vzdělávání Možné i obecné (tzv. „soft skills“) Pouze prezenční formou (e-learning není možný)

6 Vzdělávací aktivita Může být realizována: 1) Interním lektorem podmínkou je sepsaná pracovní smlouva s popisem pracovní činnosti na pozici interního lektora starší 3 měsíců pracovní úvazek může být i poloviční

7 2) Dodavatelsky Profesní vzdělávání zaměstnanců s důrazem na odborné vzdělávání a ) zařízením s akreditovaným vzdělávacím programem, b) zařízením se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu (například vyhláška č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů, normy a předpisy pro oblast svařování a další), c) školou v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysoká škola s akreditovaným studijním programem. Odborná jazyková výuka související s pracovní činností, kterou pracovník v rámci firmy vykonává nebo bude vykonávat a související s některou z podporovaných ekonomických činností. Další profesní vzdělávání zaměstnanců dle konkrétních potřeb zaměstnavatelů, včetně přípravy na konkrétní náplň práce pro konkrétní pracovní pozici, včetně tzv. „soft skills“, které nelze realizovat dle bodu a). O těchto případech rozhoduje ÚP ČR na základě posouzení konkrétní situace. Zaměstnavatel ve své žádosti odůvodní potřebu tohoto vzdělávání pro zaměstnance a firmu.

8 Vzdělávací aktivity možné od 1. 9. 2013, max. do 30. 4. 2015 Délka vzdělávací aktivity max. 18 měsíců

9 Poskytnutí příspěvku – Veřejná podpora: V režimu „de minimis“ až 100% vynaložených nákladů V režimu blokové výjimky 25% způsobilých nákladů u specifického vzdělávání a 60% způsobilých nákladů u obecného vzdělávání Viz. příručka Veřejná podpora a podpora de minimis v OP LZZ, která je dostupná na www.esfcr.cz.www.esfcr.cz Náklady na vzdělávací aktivity se účtují po ukončení vzdělávací aktivity. Úhrada mzdových nákladů (max. 24 000 Kč/ měs.) – měsíčně zpětně.

10 nenároková předkládání na pracoviště ÚP Sokolov či ÚP Cheb 1.Vytipování zaměstnanců vzdělávacích potřeb 2.Průzkum cenové nabídky vzdělávacích institucí 3.Vyplnění žádosti + přílohy Žádost o poskytnutí příspěvku

11 Povinné přílohy žádosti Čestné prohlášení zaměstnavatele o přijaté podpoře Čestné prohlášení o velikosti podniku Čestné prohlášení o příspěvcích v rámci projektu Vlastní popis podniku na lokálním trhu práce dle rozhodujících kritérií Doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu Potvrzení o bezdlužnosti zaměstnavatele (FÚ, CÚ, OSSZ a ZP) Právní forma zaměstnavatele (originál nebo úředně ověřenou kopii) Seznam zaměstnanců navržených ke vzdělávací aktivitě

12 Kontaktní osoby František Belbl tel.: 950 161 369 frantisek.belbl@so.mpsv.cz Bc. Tereza Bolváriová tel.: 950 161 387 tereza.bolvariova@so.mpsv.cz Ing. Alžběta Orálková tel.: 950 125 536 alzbeta.oralkova@so.mpsv.cz Petra Nováčková tel.: 950 117 401 petra.novackova@ch.mpsv.cz


Stáhnout ppt "Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji II seminář pro zaměstnavatele Karlovy Vary 9. 9. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google