Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Vzdělávejte se pro růst v Ústeckém kraji II“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Vzdělávejte se pro růst v Ústeckém kraji II“"— Transkript prezentace:

1 „Vzdělávejte se pro růst v Ústeckém kraji II“
reg. č. CZ.1.04/1.1.00/B

2 Princip a přínos projektu
projekt je určen zaměstnavatelům, kteří podnikají v ekonomických činnostech (CZ-NACE), mezi které patří: zpracovatelský průmysl těžba a dobývání zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi stavebnictví (výstavba budov, inženýrské stavitelství a specializované stavební činnosti) doprava a skladování ubytování, stravování a pohostinství informační a komunikační činnosti (např.: telekomunikační a informační činnosti) zdravotní a sociální péče seznam podporovaných ekonomických činností viz. odkaz

3 Princip a přínos projektu
vzdělávací aktivita musí být propojena s ekonomickou činností CZ-NACE, která je v projektu podporována a žadatel v této činnosti působí činnost v rámci CZ-NACE může být realizována jako hlavní i jako vedlejší žádosti budou přijímány: počátkem prosince manuál a kompletní podklady k podání žádosti budou zveřejněny na integrovaném portále Ministerstva práce a sociálních věcí do (http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/regionalni_projekty/vzdelavejte_se_pro_rust_v_usteckem_kraji_ii)

4 Princip a přínos projektu
projekt umožní vybraným podnikům získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců; současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání mzdový příspěvek maximálně do výše ,-Kč možnost využití interního lektora

5 Princip a přínos projektu
projekt primárně podporuje odborné vzdělávání – profesní vzdělávání zaměstnanců s důrazem na odborné vzdělávání (zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem) další profesní vzdělávání zaměstnanců v neakreditovaných vzdělávacích programech je možné, jestliže to vyžadují potřeby zaměstnavatele (dle specifických potřeb zaměstnavatele) jazykové kurzy: musí být součástí komplexního vzdělávání firmy maximální délka 3 měsíce intenzita kurzu: min. 4 hod. týdně formou intenzivních kurzů

6 Kdo se může účastnit projektu
příspěvek je možno poskytnout pro všechny typy podniků (malé, střední i velké), včetně OSVČ podpořené vzdělávací aktivity se budou týkat zaměstnanců provozoven na území Ústeckého kraje, sídlo firmy není podstatné

7 Kdo se nemůže účastnit projektu
zaměstnavatelé, kteří mají v evidenci nedoplatky vůči vybraným správním úřadům (Finanční úřad, Celní úřad, Okresní správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny) zaměstnavatelé, u nichž by se vzdělávací aktivity týkaly zaměstnanců, kteří nejsou státními příslušníky členských zemí EU nebo nemají trvalý pobyt na území ČR

8 Podmínky získání příspěvku
ÚP ČR rozhoduje o poskytnutí příspěvku na základě podkladů a informací, které zaměstnavatel dokládá k žádosti příspěvek je poskytován v režimu veřejné podpory „de minimis“ či na základě „blokové výjimky“ v rámci jedné dohody bude příspěvek poskytován za dobu účasti zaměstnanců na vzdělávacích aktivitách, přičemž tato doba zároveň nemůže být delší než 12 měsíců od zahájení vzdělávacích aktivit a trvat déle než do

9 Předložení žádosti zaměstnavatel předkládá žádost v tištěné i elektronické podobě žádost je možné podat i prostřednictvím datové schránky tištěná forma musí být podepsána statutárním zástupcem zaměstnavatele či zplnomocněným zástupcem zaměstnavatel má možnost předložit žádost na kontaktním pracovišti v Ústí nad Labem či v Mostě

10 Doporučený postup ke zpracování žádosti
Vytipování pracovníků Identifikace vzdělávacích potřeb Průzkum nabídek vzdělávacích institucí Kalkulace nákladů požadovaných vzdělávacích aktivit Zpracování žádosti, doručení na kontaktní pracoviště Posouzení žádosti úřadem práce ČR Termín pro vyřízení žádosti – 30 dnů

11 Činnosti po schválení žádosti
pokud je žádost přijata a rozhodnuto o příspěvku, ÚP ČR vydá Vyrozumění o schválení žádosti o příspěvek po obdržení Vyrozumění zaměstnavatel provede výběr poskytovatele vzdělávání podle pravidel, stanovených pro projekty spolufinancované z ESF v aktuální verzi příručky „Metodický pokyn pro zadávání zakázek“ (viz a v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách zaměstnavatel před podpisem Dohody doloží na kontaktní pracoviště veškerou dokumentaci k realizaci výběrového řízení včetně výzvy k předložení nabídek, zápisu o posouzení a hodnocení nabídek a smlouvy s dodavatelem.

12 Činnosti po schválení žádosti
zaměstnavatel s vybraným dodavatelem vzdělávacího kurzu uzavře smlouvu příslušné kontaktní pracoviště zkontroluje, zda podpořený zaměstnavatel vybral pro realizaci vzdělávací aktivity externí vzdělávací zařízení v souladu s pravidly stanovenými Metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ, který je k dispozici na a v souladu s Vyrozuměním o schválení žádosti o příspěvek následuje podpis dohody zaměstnavatel před zahájením vzdělávacích aktivit uzavře s vybranými zaměstnanci dohodu o zařazení do aktivit projektu.

13 Děkuji za pozornost. Kontakty: Ing. Jiřina Štrosová Ing. Jana Houšková
Referát projektů EU Kontaktní pracoviště v Ústí nad Labem Bělehradská 15, Ústí n.L. Tel.: Ing. Jana Houšková Referát projektů EU Kontaktní pracoviště v Ústí nad Labem Bělehradská 15, Ústí n.L. Tel.:


Stáhnout ppt "„Vzdělávejte se pro růst v Ústeckém kraji II“"

Podobné prezentace


Reklamy Google