Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program rozvoje venkova

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program rozvoje venkova"— Transkript prezentace:

1 Program rozvoje venkova
Ing. Jana Skálová Jihočeská univerzita České Budějovice

2 Program přednášky: Základní dokumenty k PRV Priority rozvoje venkova
Tematické cíle rozvoje venkova Opatření k naplnění cílů

3 Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020
Program byl zpracován v souladu s nařízením Evropského parlamentu (EP) a Rady č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a souvisejícími prováděcími právními předpisy. Řídí se ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, jichž se týká společný strategický rámec. Česká republika připravila základní strategický dokument - Dohodu o partnerství, která stanoví základní strategii, cíle, priority a opatření pro účinné a efektivní využívání Evropských strukturálních a investičních fondů za účelem dosahování cílů strategie Evropa 2020.

4 Programy pro programové období

5 1. Investice do výzkumu, vývoje a inovací pro praxi (Priorita 1)
Pro nadcházející programové období jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Proces přípravy programů probíhá souběžně na úrovni EU a na národní úrovni. Zaměření PRV Rozvoj venkova, zlepšení stavu životního prostředí obnovou, zachováním a zlepšením ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím   Tematické cíle 1. Investice do výzkumu, vývoje a inovací pro praxi (Priorita 1) 3. Podpora malých a středních podniků (Priorita 2) 4. Snižování energetické náročnosti ekonomiky (Priorita 5) 5. Omezování přírodních rizik, povodní a ekologické zátěže (Priorita 4) 6. Ochrana životního prostředí a využívání přírodního bohatství (Priorita 5) 8. Zvyšování zaměstnanosti a kvalitní pracovní síla (Priorita 6) 9. Fungující sociální systém a boj proti chudobě (Priorita 6) 10. Zkvalitnění systému vzdělávání (Priorita 2,3,4,5) Obecný popis Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení, jehož účelem přispět k dosažení konkurenceschopného zemědělství a lesnictví a přispět k zajištění udržitelného hospodaření s přírodními zdroji. Účelem vzdělávacích akcí je odborné vzdělávání jednotlivých pracovníků, které by mělo směřovat ke zvyšování kvalifikace pracovníků v resortu zemědělství (např. získání min. zemědělské kvalifikace, dosažení odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin,

6 Podporované oblasti Priorita 1: Podpora předávání poznatků a inovací v zemědělství, lesnictví, potravinářství a ve venkovských oblastech Priorita 2: Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů Priorita 3: Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství  Priorita 4:  Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím  Priorita 5:   Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je šetrná vůči klimatu  Priorita 6 : Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech

7 Nástroje k naplnění priorit
Pro venkovské oblasti ČR je aktuálním problémem řešení stabilizace venkovského obyvatelstva prostřednictvím zajištění pracovních příležitostí. Pro rozvoj podnikání na venkově je zemědělství významným zdrojem aktivity, přitom diverzifikace činností zemědělců je na nízké úrovni. Podporou investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, která zahrnuje i investice agroturistiky, zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv a bioplynových stanic, bude využit potenciál zemědělských farem, které tak poskytnou pracovní příležitosti i pro nekvalifikované pracovní síly. Podporován bude více fondově, a to z EZFRV, EFRR a ESF, komunitně vedený místní rozvoj, resp. metoda LEADER, která přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni.

8 Předávání znalostí a informační akce
Průřezově budou k úspěšné realizaci cílů ve výše uvedených prioritách PRV přispívat opatření Předávání znalostí a informační akce, poradenské, řídící a pomocné služby pro zemědělství a Spolupráce. Obecný popis Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení jehož účelem je přispět k dosažení konkurenceschopného zemědělství a lesnictví a přispět k zajištění udržitelného hospodaření s přírodními zdroji.

9 Předávání znalostí a informační akce
Účelem vzdělávacích akcí je odborné vzdělávání jednotlivých pracovníků, které by mělo směřovat ke zvyšování kvalifikace pracovníků v resortu zemědělství (např. získání min. zemědělské kvalifikace, dosažení odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin, absolvování inseminačních kurzů, bezpečnost potravin, hygiena provozů, kvalita potravin atd.) Typ podpory Příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje.

10 Předávání znalostí a informační akce
Příjemce podpory : Subjekt akreditovaný k této činnosti Ministerstvem zemědělství vzdělávací subjekt má vzdělávání v předmětu činnosti vzdělávací subjekt připravuje vzdělávací aktivity v součinnosti s garantem, který absolvoval VŠ obor zaměřený na vzdělávání dospělých, nebo absolvoval kurz zaměřený na vzdělávání dospělých vzdělávací subjekt byl aktivní i před akreditací s tím, že aktivity byly zaměřeny na resortní problematikui před akreditací s tím, že vzdělávací aktivity byly zaměřeny na resortní problematiku • vzdělávací subjekt byl aktivní i před akreditací s tím, že vzdělávací aktivity byly zaměřeny :

11 Předávání znalostí a informační akce
vzdělávací subjekt musí prokázat, že dokáže personálně zabezpečit vzdělávací aktivity, prostřednictvím odborníků v daném oboru vzdělávání, kteří jsou sami pravidelně vzděláváni  Způsobilé výdaje: • výdaje na vlastní organizaci a zajištění vzdělávací akce • výdaje spojené s činností lektorů • technické zabezpečení • cestovní výdaje • výukové materiály a pomůcky

12 Kritéria přijatelnosti
• projekt je v souladu se zaměřením a cíli opatření • projekt lze realizovat na území České republiky • projekt se nevztahuje na akce, které tvoří součást běžných programů nebo systémů středního a vyššího vzdělávání • účastníkem vzdělávací akce může být pouze zemědělský podnikatel, výrobce potravin zpracovávající zemědělské produkty, vlastník zemědělské a lesní půdy nebo osoba hospodařící v lesích, nebo jejich zaměstnanec • v případě zemědělského podnikatele - FO - může být účastníkem i spolupracující osoba, která se na hospodaření zemědělského podnikatele podílí • minimální počet účastníku na akci je 5 osob

13 Míra podpory Podpora se poskytuje až do výše 100 % způsobilých výdajů. Maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 1 mil. Kč na projekt. Minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 50 tis. Kč na projet.

14 Podpora demonstračních činností a informačních akcí
Informační akce by se měly zaměřit na poskytování informací a předávání zkušeností z následujících oblastí: udržitelné a efektivní zemědělské, potravinářské a lesnické výroby, ekonomiky zemědělské výroby, krátkých dodavatelských řetězců, zemědělských postupů příznivých pro klima a životní prostředí, zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, biologické rozmanitosti, ochrany vod a půdy, péče o půdu a vodu, Cross-compliance, bezpečnosti potravin a hygieny při manipulaci s potravinami, obnovitelných zdrojů energie, ekologie, krajino tvorby - tvorby životního prostředí, zakládání nových lesních porostů s vyhovující druhovou skladbou a péče o geneticky kvalitní porosty, integrované ochrany rostlin, hospodářského a environmentálního profilu lesnických podniků, udržitelného lesního hospodářství, šlechtitelská činnost a šlechtitelská opatření v teorii a praxi a dalších témat, které lze aplikovat v zemědělské výrobě, potravinářství a lesnictví..

15 Podpora demonstračních činností a informačních akcí
Příjemci dotace: Informační akce provádí subjekt, který je akreditován MZe. Podpora je určena na realizaci projektů, které tento subjekt provádí v souladu s účelem poskytovaných dotací . Pro tyto účely se rozumí informační akcí část projektu určená jedné skupině účastníků. Projekt pak může být složen z více informačních akcí, které se musí uskutečnit v průběhu 24 měsíců. Konečnými uživateli jsou pak zemědělci, potravináři a osoby hospodařící v lesích.

16 Podpora demonstračních činností a informačních akcí
Způsobilé výdaje • technické zabezpečení • cestovní výdaje • výukové materiály a pomůcky • výdaje spojené s činností lektorů • výdaje na vlastní organizaci a zajištění vzdělávací akce

17 Podpora demonstračních činností a informačních akcí
Kritéria přijatelnosti: Jsou totožná jako v předchozím opatření s výjimkou počtu účastníků • minimální počet účastníku na akci je 15 osob Podpora se poskytuje až do výše 100% způsobilých výdajů.

18 Poradenské, řídicí a pomocné služby pro zemědělství
Podporováno bude poskytování odborných individuálních poradenských služeb.. Příjemci: Poradci akreditovaní MZe (fyzická osoba) nebo právnické osoby zaměstnávající alespoň jednoho poradce akreditovaného MZe. Výběr poradců bude probíhat prostřednictvím výzev k předkládání návrhů. Výběrové řízení se řídí právními předpisy o zadávání veřejných zakázek a je otevřené pro veřejné i soukromé subjekty. Je nezaujaté a vylučuje zájemce ve střetu zájmů. Způsobilé výdaje: Náklady na poskytnutí poradenské služby

19 Poradenské, řídicí a pomocné služby pro zemědělství
Kritéria přijatelnosti projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy konečným uživatelem poradenských služeb je zemědělský podnikatel hospodařící na max. 100 ha z.p.(dle LPIS) poradenské služby pro zemědělce jsou spojeny s nejméně jednou prioritou Unie v oblasti rozvoje venkova a zahrnuje alespoň jeden z jejích prvků poradce doloží kvalifikaci k poskytování podporované poradenské služby (definovanou Směrnicí) včetně absolvování pravidelných školení

20 Poradenské, řídicí a pomocné služby pro zemědělství
Kritéria přijatelnosti: žadatel zajišťující poradenské služby musí být aktivní v poskytování poradenských služeb alespoň v posledních třech po sobě jdoucích letech před podáním žádosti o dotaci na toto opatření (bude uznáno poskytování poradenských služeb pro zemědělství) žadatel se musí účastnit vzdělávacího programu poradců akreditovaných MZe (je prověřováno dle podmínek Směrnice), za právnické osoby se účastní zaměstnanci – poradci akreditovaní MZe. podporovaná poradenská služba smí být stejnému podniku (konečnému uživateli poradenské služby) poskytnuta do maximální výše podpory EUR za rok  

21 Podpora investic v zemědělských podnicích
Příjemci : Zemědělský podnikatel, včetně školních statků a státních podniků, pokud splňují definici zemědělského podnikatele. Způsobilé výdaje: V živočišné výrobě budou podporovány investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou výrobu (podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a koní), kterými jsou::“

22 Podpora investic v zemědělských podnicích
• výstavba nebo rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení • pořízení technologií pro živočišnou výrobu • výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby vč. jejich úpravy a zpracování • výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro krmiva a steliva pro přímou spotřebu v podniku

23 Podpora investic v zemědělských podnicích
Investice do zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou výrobu, kterými jsou: • výstavba a rekonstrukce staveb pro skladování produktů rostlinné produkce (způsobilé nejsou sklady obilovin a olejnin) včetně technologií • výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí trvalých kultur včetně protikroupových systémů (v rámci ovocných sadů, chmelnic a těch vinic, které nejsou zahrnuty do programu restrukturalizace a přeměny vinic podle Nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem)

24 Podpora investic v zemědělských podnicích
výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků, kontejneroven včetně souvisejících technologií výstavba a rekonstrukce dalších zahradnických staveb (pařeniště, stacionární kompostéry) technologie na sušení léčivých rostlin, pěstírny hub a školky na ovocné a okrasné druhy včetně révy vinné a sadby chmele atp.) včetně souvisejících technologií

25 Podpora investic v zemědělských podnicích
Investice do pořízení speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu (způsobilé není pořízení traktorů) Investice do zpracování a využití záměrně pěstované i zbytkové a odpadní biomasy pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku (např. kotelny na biomasu či peletárny) Investice do nákupu zemědělských nemovitostí maximálně do částky odpovídající 10 %celkových způsobilých výdajů Míra poskytnuté dotace : maximálně 40 % ze způsobilých výdajů.

26 Podpora investic, které se týkají zpracování/uvádění na trh a/nebo vývoje zemědělských produktů
Podpora bude zaměřena na zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů. Využití moderních technologií zemědělským podnikatelům, výrobcům potravin a krmiv umožní podpora investic do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh. V neposlední řadě dotace přispějí k rozvoji místních trhů a zkrácení dodavatelských řetězců.

27 Podpora investic, které se týkají zpracování/uvádění na trh a/nebo vývoje zemědělských produktů
Příjemci Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nebo výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého, nebo středního podniku. Způsobilé výdaje : výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně nezbytných manipulačních ploch) pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů)

28 Podpora investic, které se týkají zpracování/uvádění na trh a/nebo vývoje zemědělských produktů
investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně marketingu)

29 Kritéria přijatelnosti:
Podpora investic, které se týkají zpracování/uvádění na trh a/nebo vývoje zemědělských produktů Kritéria přijatelnosti: projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy projekt je v souladu s cíli opatření a popisem operace

30 Podpora investic, které se týkají zpracování/uvádění na trh a/nebo vývoje zemědělských produktů
podpora je podmíněna předložením projektu (podnikatelského plánu) s vyhodnocením přínosů projektu vůči naplňování cílů opatření a Programu rozvoje venkova pokud půjde o projekt založený na spolupráci ve výzkumu a vývoji (v rámci opatření 16), je podpora podmíněna prokázáním využití těchto výsledků spolupráce žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů nad 1 mil. Kč celkových způsobilých výdajů

31 Podpora investic, které se týkají zpracování/uvádění na trh a/nebo vývoje zemědělských produktů
pokud půjde o projekt vyžadující posouzení vlivu záměru na životní prostředí, Žadatel předloží stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí projekt se musí týkat výroby potravin (surovin určených pro lidskou spotřebu) nebo krmiv; výrobní proces se pak musí týkat zpracování surovin uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU a rovněž výstupní produkt musí být v této příloze uveden, zpracování se však nesmí týkat produktů rybolovu, vinných hroznů a medu, v případě výroby krmiv je výstupní produkt omezen na krmiva určená pro hospodářská zvířata Míra podpory nejvýše 40% z částky způsobilých výdajů

32 Podpora investic do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví Podpora je zaměřena na provádění pozemkových úprav, kdy dochází k racionálnímu prostorovému uspořádání pozemků vlastníků půdy v daném katastrálním území a podle potřeby a také k reálnému vytyčení těchto pozemků v terénu. Realizace plánu společných zařízení, což jsou opatření zajišťující zpřístupnění pozemků, opatření k ochraně životního prostředí a zachování krajinného rázu, zvýšení ekologické stability krajiny, protierozní, protipovodňová opatření pro ochranu půdního fondu a vodohospodářská opatření.

33 Podpora investic do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví Příjemci podpory: Státní pozemkový úřad a jeho krajské pobočky Způsobilé výdaje Geodetické projekty: zaměření území a všech polohopisných prvků a další geodetické práce prováděné za účelem zpracování návrhu pozemkových úprav vytyčení nově navržených pozemků na základě schváleného návrhu pozemkových úprav vyměřování pozemků na základě § 21a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

34 Podpora investic do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví Realizace plánů společných zařízení na základě schváleného návrhu pozemkových úprav: opatření ke zpřístupnění pozemků protierozní opatření pro ochranu půdního fondu vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení nebo rozlivu povrchových vod a ochraně území před záplavami a k zvýšení retenční schopnosti krajiny opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability krajiny

35 Podpora investic do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví Kritéria přijatelnosti projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl města Prahy rozsah geodetických prací musí být v souladu s potřebami vytvoření návrhu pozemkových úprav vytyčování nově navržených pozemků musí být provedeno na základě schváleného návrhu pozemkových úprav

36 Podpora investic do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví realizace společných zařízení musí být v souladu se schválenými návrhy pozemkových úprav, společná zařízení zahrnují územní systém ekologické stability (ÚSES) a/nebo opatření zajišťující zpřístupnění pozemků a/nebo protierozní opatření pro ochranu půdního fondu a/nebo opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a prevenci před povodněmi a záplavami, k retenci vody v krajině vyměřování pozemků na základě § 21 a) zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů musí být provedeno na základě požadavků vlastníků   Míra podpory : 100% způsobilých výdajů

37 Lesnická infrastruktura
Podpora rekonstrukcí a budování lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Při zvyšování hustoty lesní dopravní sítě bude zohledněn rovněž vliv cestní sítě na odtokové poměry. Příjemci Fyzické nebo právnické osoby, sdružení s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky, střední školy, školní statky hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení, spolků s právní subjektivitou, krajů, obcí nebo jejich svazků.

38 Lesnická infrastruktura
Způsobilé výdaje investice, které souvisejí s rekonstrukcí a výstavbou lesních cest včetně souvisejících objektů a technického vybavení nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů

39 Lesnická infrastruktura
Kritéria přijatelnosti projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy projekt je v souladu s cíli opatření a popisem operace žadatel může v jednom kole příjmu žádostí podat na dané opatření pouze jednu žádost na projekt je vydáno souhlasné stanovisko MŽP ČR Maximální míra podpory je 80% ze způsobilých výdajů 

40 Podpora zahájení podnikatelské činnosti pro mladé zemědělce
Podpora se poskytuje jako příspěvek na realizaci podnikatelského plánu. Dotace bude vyplácena ve dvou splátkách s tím, že výše první splátky činí maximálně 50 % předpokládané dotace. Vyplacení druhé splátky je podmíněno řádným prováděním podnikatelského plánu. Příjemci Zemědělský podnikatel, který splňuje definici mikro nebo malého podniku.

41 Podpora zahájení podnikatelské činnosti pro mladé zemědělce
Fyzická osoba, která dosáhla ke dni zaregistrování žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni nedosáhla věku 40 let, dosáhla minimální zemědělské kvalifikace, nebo za stanovených podmínek dosáhne, a zahajuje zemědělskou činnost poprvé. V případě právnické osoby musí být tato řízena mladým začínajícím zemědělcem, který dosáhl ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni nedosáhl věku 40 let, dosáhl minimální zemědělské kvalifikace, nebo za stanovených podmínek dosáhne, poprvé v této právnické osobě plní funkci statutárního orgánu a podílí se na základním kapitálu z více než 50 %.

42 Podpora zahájení podnikatelské činnosti pro mladé zemědělce
Způsobilé výdaje stejné jako u Podpory investic v zemědělských podnicích, rozšířené o : založení porostů trvalých kultur (vč. výsadby ovocných sadů a chmelnic). nákup hospodářských zvířat (skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků nebo koní *) nákup sadby a osiva pro přímou spotřebu v podniku nákup krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin pro přímou spotřebu v podniku * základního stáda, hejna

43 Podpora zahájení podnikatelské činnosti pro mladé zemědělce
Kritéria přijatelnosti: žadatel splňuje definici mikro nebo malého podniku podpora je podmíněna předložením podnikatelského plánu na 5 let od podpisu Dohody o poskytnutí dotace podnikatelský plán lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy podnikatelský plán je v souladu se zaměřením a cíli opatření

44 Podpora zahájení podnikatelské činnosti pro mladé zemědělce
podnikatelský plán musí být zahájeno do 9 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace žadatel splní definici aktivního zemědělce dle čl. 9 nařízení (EU) č. 1307/2013 k přímým platbám do 18 měsíců od zahájení činnosti žadatel (v případě právnické osoby mladý začínající zemědělec plnící funkci statutárního orgánu) plní minimální zemědělskou kvalifikaci, žadatel má možnost doplnění kvalifikace v termínu do 36 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace minimální velikost podniku pro vstup do opatření je dána dosažením minimální hodnoty standardní produkce

45 Podpora zahájení podnikatelské činnosti pro mladé zemědělce
žadatel (v případě právnické osoby mladý začínající zemědělec plnící funkci statutárního orgánu)a nebyl příjemcem dotace z opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců PRV v období 2007 – Míra dotace : Maximálně 45 000 Euro, ve dvou splátkách.

46 Podpora zahájení podnikatelské činnosti pro mladé zemědělce
požadovaná minimální hodnota standardní produkce na podnik (v přepočtu na RPJ) stanovená dle výrobního zaměření: Výrobní zaměření Standardní produkce( zaokrouhleno) jednotky Kč/RPJ

47 Výrobní zaměření Standardní produkce(zaokrouhleno) jednotky Kč/RPJ
Polní výroba Zahradnictví Vinohradnictví Ovocnářství a ostatní trvalé kultury Produkce mléka Chov skotu (resp. zvířat zkrmujících objemnou píci ) Chov prasat a drůbeže (resp. zvířat zkrmujících jadrná krmiva Smíšená produkce

48 Investice do nezemědělských činností
Podpora je směrována do investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech.. Bude podporována výroba potravinářských výrobků (převažovat musí výroba produktů neuvedených v příloze I Smlouvy o EU), nápojů, textilií, papíru, zpracování dřeva, dřevěných, kovových, skleněných výrobků, strojů a zařízení atd. Podpořeny budou též činnosti v oblasti stavebnictví, výzkumu a vývoje a dále široká škála maloobchodních činností.

49 Investice do nezemědělských činností
Příjemci : Zemědělský podnikatel Způsobilé výdaje stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných stání)

50 Investice do nezemědělských činností
Kritéria přijatelnosti projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy projekt je zaměřen pouze na vybrané činnosti uvedené v Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE): C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou tříd Destilace, rektifikace a míchání lihovin, Výroba tabákových výrobků a Výroba zbraní a střeliva), F(Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost), G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách), M 72 (Výzkum a vývoj)

51 Investice do nezemědělských činností
žadatel může v jednom kole příjmu žádostí podat pouze jednu žádost v případě zpracování nebo uvádění produktů na trh, jsou výstupem procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU, případně v kombinaci s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU podpora je podmíněna předložením projektu (podnikatelského plánu) s vyhodnocením přínosů projektu vůči naplňování cílů opatření a Programu rozvoje venkova

52 Investice do nezemědělských činností
žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů nad 1 mil. Kč celkových způsobilých výdajů  Maximální míra podpory : 25 % způsobilých výdajů pro velké podniky, 35 % pro střední podniky, 45 % pro malé podniky. Maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 10 mil. Kč na projekt. Minimální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 200 tis. Kč

53 Podpora agroturistiky
Investice na diverzifikaci činností pro zemědělské subjekty v oblasti agroturistiky vedoucí k zajištění diverzifikace příjmů, vytváření pracovních míst i pro nekvalifikované pracovní síly, k podpoře širšího využití zemědělských farem. Příjemci: Zemědělský podnikatel Způsobilé výdaje stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných stání, nákup a výsadba doprovodné zeleně, nákup PC zařízení, vybavení, hardware, software)

54 Podpora agroturistiky
Kritéria přijatelnosti projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy veškeré výdaje musí být realizovány ve vazbě na malokapacitní ubytovací zařízení ( malokapacitním ubytovacím zařízením se rozumí zařízení s kapacitou nejméně 6 lůžek, maximálně však 40 lůžek) žadatel může v jednom kole příjmu žádostí podat pouze jednu žádost podpora je podmíněna předložením projektu (podnikatelského plánu) s vyhodnocením přínosů projektu vůči naplňování cílů opatření a Programu rozvoje venkova

55 Podpora agroturistiky
žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů nad 1 mil. Kč celkových způsobilých výdajů projekt je v souladu se zaměřením a cíli opatření. Míra podpory : 25 % způsobilých výdajů pro velké podniky, 35 % pro střední podniky,45 % pro malé podniky. Maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 10 mil. Kč na projekt. Minimální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 200 tis. Kč na projekt.

56 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů
Investice zaměřené na diverzifikaci činností zemědělských subjektů do nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů a využívání vedlejších produktů a surovin pro účely biologického hospodářství, zejména z oblasti výstavby zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů energie (investice do zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv a bioplynové stanice).

57 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů
Příjemci: Zemědělský podnikatel Způsobilé výdaje stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny nová výstavba bioplynové stanice pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných stání)

58 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů Kritéria přijatelnosti
projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy žadatel může v jednom kole příjmu žádostí podat pouze jednu žádost. v případě zpracování nebo uvádění produktů na trh, jsou výstupem procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU (produkty uvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU mohou být součástí projektu pouze v kombinaci s produkty zde neuvedenými, palivo či energie vyrobená v rámci projektu nesmí sloužit převážně k produkci, zpracování či uvádění na trh těchto produktů žadatelem).

59 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů
v případě výstavby BPS je po dobu udržitelnosti projektu roční vstup surovin do BPS min. z 30 % celkové hmotnosti v tunách tvořen kejdou prasat v případě výstavby BPS je požadováno účelné využití minimálně 10% disponibilního tepla z celkové předpokládané roční výroby stanovené energetickým auditem (nezapočítává se vlastní technologická spotřeba zařízení) projekt neslouží pouze ke krytí energetických potřeb žadatele v případě výstavby BPS tvoří roční energetická hodnota cíleně pěstované biomasy(obiloviny a ostatní plodiny s vysokým obsahem škrobu, cukru nebo oleje využívaných k produkci bioenergie) z celkového ročního množství energie vsázkového materiálu maximálně 20%

60 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů
Míra podpory : V případě investice do zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv se podpora se poskytuje až do výše: 25 % způsobilých výdajů pro velké podniky, 35 % pro střední podniky, 45 % pro malé podniky. Maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 10 mil. Kč na projekt. Minimální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 200 tis. Kč na projekt.

61 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů
Míra podpory : V případě investic na výstavbu bioplynové stanice se podpora poskytuje až do výše: 45 % způsobilých výdajů pro velké podniky, 55 % pro střední podniky, 65 % pro malé podniky. Maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 50 mil. Kč na projekt. Minimální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 200 tis. Kč na projekt.

62 Zalesňování a zakládání lesů
Dotace se zaměřena na zalesnění zemědělské půdy včetně poskytnutí péče o založený porost a náhrady za ukončení zemědělské činnosti. Podpora je zacílena na vymezenou zemědělskou půdu v LPIS, která je definována jako vhodná k zalesnění ( ha) a způsobilá pro přímou platbu, resp. SAPS Příjemci Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři půdy a jejich sdružení a spolky. V případě státní půdy může být podpora poskytnuta pouze tehdy, hospodaří-li na ní soukromý subjekt nebo obec. Podpora na zalesnění pozemků, jejímž vlastníkem jsou veřejné orgány, kryje pouze náklady na založení lesního porostu.

63 Zalesňování a zakládání lesů
Způsobilé výdaje • náklady na založení lesního porostu na zemědělské půdě náklady na péči o založený porost včetně výchovných zásahů po dobu 5 let • náhrada za ukončení zemědělské činnosti po dobu 10 let podporu nelze poskytnout na výsadbu rychle rostoucích dřevin, výmladkových plantáží a vánočních stromků

64 Zalesňování a zakládání lesů Kritéria přijatelnosti
minimální výměra zalesňované zemědělské půdy je 0,5 ha, nejde-li o plochu navazující na stávající PUPFL zalesnění bude provedeno podle projektu stanovištně vhodnými druhy dřevin na základě typologie zalesňovaných půd v souladu s vyhláškou č. 83/1996 Sb. projekt na zalesnění je podmíněn schválením odborného lesního hospodáře a v oblastech Natura 2000 schválením příslušného orgánu ochrany přírody pozemek, který žadatel hodlá zalesnit na vymezeném území vhodném k zalesnění, musí být evidován v LPIS minimálně po dobu 1 roku před podáním žádosti pozemek, který žadatel hodlá zalesnit, musí být rozhodnutím dle národních právních předpisů převeden do PUPFL

65 Zalesňování a zakládání lesů Použité částky a míry podpory
Skupina dřevin Založení lesního porostu (EUR/ha/rok) Péče o založený lesní porost (EUR/ha/rok) Jedle, borovice, buk, dub, lípa, douglaska, jasan 3 035 669 Ostatní dřeviny 2100 298

66 Zalesňování a zakládání lesů
Paušální platba na náhradu za ukončení zemědělské činnosti: orná půda, chmelnice, vinice, ovocný sad, školka nebo zelinářská zahrada: 488 EUR/ha/rok travní porost nebo jiná kultura (jiná kultura definovaná dle zákona o zemědělství): 161 EUR/ha/rok

67 Zavádění preventivních opatření v lesích
Dotace má podpořit realizaci preventivních opatření před povodňovými situacemi a snížit tak následný rozsah škod způsobených těmito extrémními jevy. Dotace je zacílena na PUPFL na území celé ČR (mimo Prahu) (cca 2,6 mil. ha) a vodní toky, popř. jejich části a vodní útvary, které se nacházejí na PUPFL. Příjemci Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.

68 Zavádění preventivních opatření v lesích Způsobilé výdaje
výstavby a opravy retenčních nádrží a objektů hrazení bystřin preventivní protipovodňová opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích, např. zvýšení kapacity koryta vodního toku, stabilizace koryta, zabezpečení břehů protierozní opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích – např. hrazení a stabilizace strží, zábrany sesuvů půdy, sanace erozních rýh projektová dokumentace

69 Zavádění preventivních opatření v lesích Kritéria přijatelnosti
žadatel musí mít na PUPFL, na které žádá o podporu, schválený lesní hospodářský plán nebo lesní hospodářskou osnovu v souladu s národními právními předpisy. Tyto dokumenty mimo jiné zajišťují udržitelné obhospodařování lesů podle ministerské konference o ochraně lesů v Evropě v roce 1993 způsobilé operace musí být v souladu s plánem na ochranu lesů, který vypracují členské státy EU u lesnických podniků nad 500 ha je podpora podmíněna předložením informací s podrobným rozvedením cílů v oblasti prevence žadatel doloží souhlasné stanovisko MŽP Míra dotace : maximálně 100% ze způsobilých výdajů

70 Obnova lesních porostů po kalamitách
Dotace má podpořit snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi. Dotace je zacílena na lesní pozemky na území celé ČR (mimo Prahu) (cca 2,6 mil. ha) Příjemci Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.

71 Obnova lesních porostů po kalamitách Způsobilé výdaje
projektová dokumentace odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let určených k rekonstrukci příprava ploch po kalamitních těžbách před zalesněním (např. odstranění vývratových koláčů, naorávání, zraňování, terénní úpravy, chemická příprava půdy) umělá obnova sadbou a síjí na plochách po kalamitních těžbách ochrana založených porostů

72 Obnova lesních porostů po kalamitách Kritéria přijatelnosti
podpora je podmíněna úředním uznáním výskytu přírodní katastrofy ze strany příslušné nezávislé instituce, a rovněž skutečnosti, že tato katastrofa zapříčinila zničení nejméně 20 % příslušného lesního potenciálu jedná se o kalamity způsobené abiotickými vlivy, tj. klimatickými a dalšími faktory (bořivý vítr, přívalové deště a povodňové situace, mokrý sníh, sucho apod.) při obnově nelze využít výjimku odst. 3 § 10 vyhlášky č. 84/1996 Sb., podle které lze v určitých případech u obnovy po nahodilých těžbách snížit minimální podíl MZD  Míra podpory: Podpora se poskytuje jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to maximálně do výše 100 % způsobilých výdajů.

73 Odstraňování škod způsobených povodněmi
Dotace má podpořit snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi. Dotace je cílena na PUPFL na území celé ČR (mimo Prahu) (cca 2,6 mil. ha) a na vodní toky, popř. jejich části a vodní útvary, které se nacházejí v rámci PUPFL. Příjemci Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.

74 Odstraňování škod způsobených povodněmi Způsobilé výdaje
projektová dokumentace odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let určených k rekonstrukci příprava ploch po kalamitních těžbách před zalesněním (např. odstranění vývratových koláčů, naorávání, zraňování, terénní úpravy, chemická příprava půdy) umělá obnova sadbou a síjí na plochách po kalamitních těžbách ochrana založených porostů

75 Odstraňování škod způsobených povodněmi Kritéria přijatelnosti
jedná se o kalamity způsobené abiotickými vlivy, tj. klimatickými a dalšími faktory(povodňové situace) žadatel doloží potvrzení vodoprávního úřadu o výskytu povodně. V dokumentu musí být uvedena časová identifikace povodně. Datum průběhu povodně nesmí být starší 2 let od data podání žádosti o dotaci žadatel doloží souhlasné stanovisko MŽP Míra podpory: maximálně do výše 100% způsobilých výdajů 

76 Technika a technologie pro lesní hospodářství
Dotace je zaměřena na investice do lesní techniky a postupů práce, které zvyšují hospodářskou hodnotu lesů prostřednictvím využití šetrnějších technologií a strojů při hospodaření v lesích, omezujících poškození lesní půdy a porostů, techniky a technologií určených pro výchovu lesních porostů či investic do produkce kvalitního reprodukčního materiálu lesních dřevin. Podpora je podmíněna hospodařením v lesích podle lesních hospodářských plánů nebo lesních hospodářských osnov.

77 Technika a technologie pro lesní hospodářství
Příjemci Fyzické nebo právnické osoby, sdružení s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky, střední školy, školní polesí hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků s právní subjektivitou, krajů, obcí nebo jejich svazků.

78 Technika a technologie pro lesní hospodářství Způsobilé výdaje
stroje a technologie (včetně koně) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování stroje ke zpracování potěžebních zbytků stroje pro přípravu půdy před zalesněním stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost

79 Technika a technologie pro lesní hospodářství Kritéria přijatelnosti
projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy projekt je v souladu s cíli opatření a popisem operace žadatel může v jednom kole příjmu žádostí podat na dané opatření pouze jednu žádost žadatel je vlastníkem, nájemcem nebo pachtýřem lesních pozemků a hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu nebo převzaté platné lesní hospodářské osnovy (tzn. má protokolárně převzatý vlastnický separát lesní hospodářské osnovy), a to na minimální výměře 3ha

80 Technika a technologie pro lesní hospodářství Kritéria přijatelnosti
podpora je podmíněna předložením projektu (podnikatelského plánu) s vyhodnocením přínosů projektu vůči naplňování cílů opatření a Programu rozvoje venkova podpora se vztahuje pouze na stroje a technologie šetrné k životnímu prostředí, zejména z hlediska ochrany půdy (utužení, vznik eroze, plošné narušování půdního povrchu) pokud jde o investice do strojů, technologií a zařízení pro lesní školkařskou činnost podporovány mohou být jen lesní školky, které jsou součástí lesnického podniku a provozují školkařskou činnost na PUPFL pokud jde o investice do strojů, technologií a zařízení pro lesní školkařskou činnost, žadatel je evidován v systému evidence reprodukčního materiálu (ERMA) jako provozovatel školkařské činnosti

81 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven Technika a technologie pro lesní hospodářství
Míra podpory : Podpora se poskytuje jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to maximálně do výše 50 % způsobilých výdajů. Obecný popis Dotace se zaměřuje na podporu strojů a technologií vedoucích k efektivnímu zpracování surovin. Malé dřevozpracující provozovny, které produkují výrobky s větším podílem přidané hodnoty. Podporováno bude zejména strojní vybavení pilnic a stroje a technologie sloužící k sušení, páření a impregnování masivního dřeva.

82 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
Příjemci Fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které splňují definici mikro nebo malého podniku. Způsobilé výdaje výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu - stavba a technologické vybavení nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů

83 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
investice související s používáním dřeva jako suroviny nebo zdroje energie jsou omezeny na všechny pracovní operace před průmyslovým zpracováním; za průmyslové zpracování se nepovažuje mechanické zpracování dřeva na různé polotovary (např. výroba řeziva a jeho základní opracování) Míra dotace : Podpora se poskytuje jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to maximálně do výše 50 % způsobilých výdajů.

84 DOTACE ČÁSTI ÚROKŮ Z ÚVĚRU PGRLF
Procentní sazbu Podpory stanovuje Fond do 30 pracovních dnů, po ukončení přijmu žádostí o podporu (viz A.2.5.), Fond provede ekonomické vyhodnocení všech žádostí a dle finančního plánu stanoví v procentech výši podpory, která bude zveřejněna na internetových stránkách Přiznaná sazba Podpory platí po celou dobu platnosti smlouvy o poskytnutí podpory s tím, že úrokové zatížení Příjemce podpory plynoucí z úvěru musí činit minimálně 1%. Podpora bude v této souvislosti Fondem úměrně upravena.

85 DOTACE ČÁSTI ÚROKŮ Z ÚVĚRU PGRLF
Žadateli - mladému zemědělci - bude podpora navýšena o 1% (fyzické osobě, která v roce podání žádosti nedosáhne věku 40 let nebo právnické osobě, kde fyzická osoba která plní funkci statutárního orgánu a zároveň se podílí na základním kapitálu z více než 50% a která nedosáhne v roce podání žádosti věku 40 let). Toto navýšení bude poskytováno nejdéle do konce roku, ve kterém Žadatel – mladý zemědělec – dovrší věku 40 let.

86 Prostor na diskusi, dotazy

87 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Program rozvoje venkova"

Podobné prezentace


Reklamy Google