Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojistné na sociální zabezpečení (a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti) 13. 4. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojistné na sociální zabezpečení (a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti) 13. 4. 2015."— Transkript prezentace:

1 Pojistné na sociální zabezpečení (a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti) 13. 4. 2015

2 Prameny práva zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení vyhláška č. 161/1998 Sb., o promíjení penále správami sociálního zabezpečení

3 Složení odvodů pojistné na sociální zabezpečení  pojistné na důchodové pojištění  pojistné na nemocenské pojištění příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

4 Klauzule Pojistné platí osoby, které se označují jako poplatníci, a to určitou procentní sazbou z vyměřovacího základu zjištěného za rozhodné období.

5 Poplatníci pojistného (§ 3) zaměstnanci zaměstnavatelé OSVČ zahraniční zaměstnanci osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění

6 Vyměřovací základ – § 5 úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, které jsou předmětem daně z příjmů a nejsou od ní osvobozeny a které zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním, které zakládá účast na NP nebo jen DP uplatnění pro zaměstnance (a zaměstnavatele) význam v nemocenském a důchodovém pojištění

7 Zaměstnanec (§ 3 odst. 1 písm. b/) jsou poplatníky jen pojistného na důchodové pojištění (od 1. 1. 2009) účast na nemocenském a důchodovém pojištění vyměřovací základ (§ 5) maximální vyměřovací základ pro rok 2015 je 48násobek průměrné mzdy ( 1.277.328 Kč) rozhodným obdobím zaměstnance je kalendářní měsíc a procentní sazba činí 6,5 % z VZ (3,5 % u účastníka důchodového spoření – DS)

8 Zaměstnavatel vyměřovacím základem je úhrn vyměřovacích základů jeho zaměstnanců za rozhodné období rozhodné období (kalendářní měsíc) a procentní sazba z vyměřovacího základu 25 % 26 %: zaměstnavatel s průměrným měsíčním počtem zaměstnanců < 26, sám si stanoví sazbu oznámením (§ 7 odst. 2) – do 31. 12. 2014

9 Odvod pojistného zaměstnavatel odvádí pojistné za sebe a za své zaměstnance sražené pojistné odvede na účet příslušné OSSZ splatnost: 1. – 20. den následujícího KM současně předloží OSSZ přehled do 2014 v měsíci DPN (karanténa) – odečetl z pojistného polovinu částky, kterou zúčtoval na náhradě mzdy (jen sazba 26 % !!) rozdíl – odvedl OSSZ nebo požádá OSSZ o úhradu

10 Osoba dobrovolně důchodově pojištěná pouze pojistné na důchodové pojištění vyměřovací základ: částka, kterou si sama určí  minimum: čtvrtina průměrné mzdy (r. 2014: 6.486 Kč, r. 2015: 6.653 Kč)  rozhodné období (kalendářní měsíc), procentní sazba 28 % (2014: 1.817 Kč, 2015: 1.863 Kč),

11 Pravidla pro placení pojistného u dobrovolně pojištěných pojistné nelze zaplatit (§ 6 odst. 1 c) až e) ZDP): po uplynutí dvou kalendářních roků následujících po kalendářním roce, do něhož spadá kalendářní měsíc, za který se pojistné platí (§ 6 odst. 2 ZDP): po uplynutí jednoho roku od posledního dne kalendářního měsíce, za který se pojistné platí

12 Zahraniční zaměstnanec poplatník jen pojistného na nemocenské pojištění 2,3 % z měsíčního základu, který si určí čtvrtina PM (důchodově pojištěn) nebo 2násobek rozhodného příjmu (5.000 Kč) – nemocensky pojištěn

13 OSVČ vyměřovací základ se zjišťuje za kalendářní rok (rozhodné období) na základě přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti podává se OSSZ, a to do jednoho měsíce po dni, kdy mělo být podáno daňové přiznání 29,2 % na důchodové pojištění a příspěvek na SPZ (26,2 % při účasti na DS) 2,3 % na nemocenské pojištění z měsíčního základu, který si určí (min. 5.000 Kč, max. § 14)

14 Vyměřovací základ (§ 5b) částka, kterou si určí minimální vyměřovací základ (MVZ)  vypočtený (skutečný): 50 % z daňového základu - § 5b odst. 1  stanovený zákonem: součin počtu kalendářních měsíců, v nichž byla vykonávána SVČ, a minimálního MVZ - § 5b odst. 2  MVZ je odlišný podle toho, zda byla po celý rok vykonávána HSVČ, VSVČ nebo došlo ke kombinaci obou činností maximální vyměřovací základ:  48násobek průměrné mzdy

15 Způsob placení pojistného formou pojistného (doplatek) formou záloh na pojistné

16 Zálohy na pojistné - § 13a HSVČ: zálohy platí vždy  od kalendářního měsíce zahájení činnosti nebo změní-li se vedlejší na hlavní VSVČ:  od měsíce, ve kterém se přihlásí k pojištění, až do měsíce předcházejícího měsíci podání přehledu v následujícím roce, anebo  od měsíce podání přehledu, jestliže za předcházející rok příjem založil povinnou účast na pojištění, až do měsíce předcházejícího měsíci podání přehledu v následujícím roce, tj. od přehledu do přehledu.

17 Výše záloh – měsíční vyměřovací základ (MVZ) – § 14 MVZ: určí si sama minimální MVZ  vypočtený MMVZ: nejméně 50 % z průměru daňového základu připadajícího na jeden kalendářní měsíc výkonu SVČ (§ 14 odst. 2)  stanovený MMVZ: stanoví se z průměrné mzdy (§ 14 odst. 6)  HSVČ: 25 % PM, v roce 2014 6.486 Kč (výše zálohy 1.894 Kč), r. 2015: 6.653 Kč (výše zálohy 1.943 Kč)  VSVČ: 10 % PM, v roce 2014 2.595 Kč (výše zálohy 758 Kč), r. 2015: 2.662 Kč (výše zálohy 778 Kč) maximální MVZ max. 1/12 max. VZ, v roce 2014: 103.768 Kč (výše zálohy 30.301 Kč); v roce 2015: 106.444 Kč (záloha 31.082 Kč)

18 Splatnost, doplatek, přeplatek splatnost zálohy: od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce doplatek:  úhrn záloh nižší než zjištěné pojistné nebo  OSVČ neplatila zálohy  splatnost do osmi dnů po dni, ve kterém byl nebo měl být podán přehled přeplatek:  úhrn záloh vyšší než zjištěné pojistné nebo  OSVČ nebyla povinna platit zálohy  OSSZ je povinna vrátit, nemá-li OSVČ vůči ní jiné splatné závazky (nedoplatky pojistného, penále, pokuty,…)

19 Sankce penále přirážka k pojistnému pokuty

20 Penále (§ 20) zaměstnavatel a OSVČ, pokud nezaplatili pojistné ve stanovené lhůtě nebo ve správné výši penále činí 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den trvání dluhu placení dlužného pojistného a penále ve splátkách  na žádost plátce rozhoduje OSSZ  penále činí 0,025 % dlužné částky za každý kalendářní den trvání dluhu, a to ode dne splatnosti první splátky dluhu

21 Přirážka k pojistnému (§ 21) povinný: zaměstnavatel předchází pravomocné rozhodnutí zvláštního orgánu (inspekce práce, zdravotnický orgán) výše: až 5 % z vyměřovacího základu zaměstnavatele za jednotlivé měsíce, za které se přirážka platí

22 Pokuty (§ 22) zaměstnavatel a OSVČ OSSZ ukládá za jednotlivá porušení povinností stanovených v zákoně o pojistném  do výše 20.000 Kč  do výše 100.000 Kč při opětovném porušení povinností

23 Řízení ve věcech pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

24 Prameny práva zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení hlava čtvrtá: § 104a – 104i

25 Předmět řízení – rozhodování o pojistném a zálohách na pojistné ve sporných případech pravděpodobné výši pojistného o placení dlužného pojistného ve splátkách snížení měsíčního vyměřovacího základu sankcích (podle zákona č. 589/1992 Sb.) zřízení zástavního práva v případě dluhu na pojistném nebo penále

26 Forma rozhodování rozhodnutí o placení dlužného pojistného a penále ve splátkách, o vrácení přeplatku na pojistném a zálohách, o snížení záloh, o pokutách platební výměr o pojistném a zálohách, o penále, o přirážce k pojistnému výkaz nedoplatků dlužné pojistné a penále zaměstnavatel

27 Platební výměr předepsané náležitosti (§ 104c) označení zaměstnavatele poučení o vykonatelnosti poučení o povinnosti platit penále vykonatelný uplynutím 15 dnů od doručení (x PM)

28 Výkaz nedoplatků obsahové a formální náležitosti (§ 104g) výše nedoplatků podle stavu účtu plátce k určitému dni na vydání se nevztahuje SŘ vykonatelný dnem vyhotovení námitky do 8 dnů x odkladný účinek rozhoduje o nich OSSZ do 30 dnů x pozbývá platnosti

29 Prominutí penále odstranění tvrdosti – vyhláška č. 161/1998 Sb. (OSSZ nebo ČSSZ) nevztahuje se SŘ nepřipouští se opravné prostředky nemusí být odůvodněno nová žádost až po uplynutí 60 dnů od zamítnutí původní žádosti – poplatník nemůže uplatnit stejné důvody

30 Vyloučení ze soudního přezkumu rozhodnutí o povolení placení pojistného a penále ve splátkách rozhodnutí o prominutí penále


Stáhnout ppt "Pojistné na sociální zabezpečení (a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti) 13. 4. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google