Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2012 / 2013 Collegium Týmové role podle Belbina Má ň a 6. – 8. 3. 2015 Medica.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2012 / 2013 Collegium Týmové role podle Belbina Má ň a 6. – 8. 3. 2015 Medica."— Transkript prezentace:

1 2012 / 2013 Collegium Týmové role podle Belbina Má ň a 6. – 8. 3. 2015 Medica

2 2012 / 2013 Co je to týmová role? Role – Zpravidla neur č ené, nestanovené – Vycházejí z povahy a sociálního postavení 2

3 2012 / 2013 Dr. Raymond Meredith Belbin 1981 - 8 týmových rolí 1988 – devátá týmová role „Role je tendence k ur č itým vzorc ů m chování, zapojení se a vztah ů m s ostatními“ 3

4 2012 / 2013 Vyhodnocení testu 4

5 2012 / 2013 Týmové role: Koordinátor (Chairman-Coordinator) Realizátor (Implementer) Inovátor (Plant) Konceptor (Shaper) Humanizátor (Team-Worker) Dotahova č (Completer-Finisher) Hodnotitel (Monitor-Evaluator) Hleda č (Resource Investigator) Specialista (Specialist) (1988) 5

6 2012 / 2013 Koordinátor 6 „Nejprve se zam ěř íme na… a pozd ě ji…“ „Abych to shrnul, vypadá to ž e hlavním bodem našeho jednání je…“ „Mo ž ná, ž e byste mohli… a pak ud ě láme…“ „Petr by se mezitím mohl soust ř edit na…“ „Do p ř íšt ě si všichni napíšeme…“

7 2012 / 2013 Koordinátor (2) 7 Up ř es ň uje cíle skupiny a stanoví program. Zam ěř uje lidi na to, co doká ž í d ě lat nejlépe. Jasn ě komunikuje. Je v ů d č ím spole č enským typem Není p ř íliš tv ů r č í, má málo vlastních originálních nápad ů.

8 2012 / 2013 Koordinátor? „Nejprve se zam ěř íme na… a pozd ě ji…“ „Abych to shrnul, vypadá to ž e hlavním bodem našeho jednání je…“ „Mo ž ná, ž e byste mohli… a pak ud ě láme…“ „Petr by se mezitím mohl soust ř edit na…“ „Do p ř íšt ě si všichni napíšeme…“ 8

9 2012 / 2013 Realizátor 9 „Ano, tohle za ř ídím!“ „Chápu to správn ě, ž e bych m ě l do p ř íšt ě …“ „Poj ď me to ř íct n ě jak jednoduše!“ „Na to sta č í t ř i šrouby do rohu!“ „Tak tady to je.“

10 2012 / 2013 Realizátor (2) 10 P ř em ěň uje myšlenky na zvládnuté úkoly. Vybírá to, co je uskute č nitelné. Tvrd ě pracuje a má sebekáze ň. Preferuje stabilní struktury a sna ž í se je vytvá ř et. Nemá rád inovace Má tah na bránu Nemá rád slo ž ité teorie, radikální myšlenky nebo náhlé zm ě ny plán ů. Není flexibilní

11 2012 / 2013 Realizátor? „Ano, tohle za ř ídím!“ „Chápu to správn ě, ž e bych m ě l do p ř íšt ě …“ „Poj ď me to ř íct n ě jak jednoduše!“ „Na to sta č í t ř i šrouby do rohu!“ „Tak tady to je.“ 11

12 2012 / 2013 Inovátor 12 „A co takhle zkusit… “ „Napadlo m ě, ž e bychom mohli…“ „Poj ď me na to jít úpln ě jinak…“ „Bezva, tohle ješt ě nikdo asi nezkusil.“ „To je nuda, to u ž jsme d ě lali p ř edloni.“

13 2012 / 2013 Inovátor (2) 13 Dominantní, brilantní nápady. Razí cestu ostatním. Najde originální ř ešení. Má zájem o velké problémy, ne detaily. Víc ho zajímají vlastní nápady ne ž úkol celé skupiny. Jen poslední nápad je jeho.

14 2012 / 2013 Inovátor? „A co takhle zkusit… “ „Napadlo m ě, ž e bychom mohli…“ „Poj ď me na to jít úpln ě jinak…“ „Bezva, tohle ješt ě nikdo asi nezkusil.“ „To je nuda, to u ž jsme d ě lali p ř edloni.“ 14

15 2012 / 2013 Konceptor 15 „Ztrácíme č as, tohle není d ů le ž ité.“ „Nezapome ň te, ž e naším cíle je…“ „Já vidím jádro problému v tom, ž e…“ „Ano, m ůž eme to ud ě lat, ale náš problém to ne ř eší!“ „Kdy ž zkombinujeme ten návrh na symbolický rámec s odhadem č asové náro č nosti a s tím, co ř íkala Alena, vyjde nám…“

16 2012 / 2013 Konceptor (2) 16 Dominantní a otev ř ený. Plný energie, impulsivní, snadno frustrovaný. Rychle oponuje a rychle reaguje na výzvu. Formuje úsilí vyvíjené týmem, p ř ijímá rozhodnutí i odpov ě dnost za n ě j. Sna ž í se sjednotit myšlenky a vytvá ř et vzory. Preferuje jasné, precizní myšlenky. Dává jednotlivé v ě ci do pohybu. Nerad naslouchá ostatním

17 2012 / 2013 Konceptor? „Ztrácíme č as, tohle není d ů le ž ité.“ „Nezapome ň te, ž e naším cíle je…“ „Já vidím jádro problému v tom, ž e…“ „Ano, m ůž eme to ud ě lat, ale náš problém to ne ř eší!“ „Kdy ž zkombinujeme ten návrh na symbolický rámec s odhadem č asové náro č nosti a s tím, co ř íkala Alena, vyjde nám…“ 17

18 2012 / 2013 Humanizátor 18 „Myslím, ž e chce Tajfun n ě co ř íct.“ „Po č kejte, nesm ě jte se, m ě p ř išlo zajímavé, co Josefína navrhla.“ „M ě li bychom ud ě lat p ř estávku.“ „Nebu ď me zbyte č n ě osobní.“ „Nezapome ň te, ž e Šperhák má p ř íští týden narozeniny.“

19 2012 / 2013 Humanizátor (2) 19 Citlivý a jemný. Uv ě domuje si pot ř eby a obavy jednotlivc ů. Dob ř e naslouchá, snadno komunikuje a povzbuzuje ostatní. Vyva ž uje t ř enice mezi ostatními č leny týmu. Nemá rád konfrontaci nebo konflikt. V okam ž iku krize není schopen u č init rozhodnutí. Nedoká ž e ostatní č leny týmu jasn ě vést.

20 2012 / 2013 Humanizátor? „Myslím, ž e chce Tajfun n ě co ř íct.“ „Po č kejte, nesm ě jte se, m ě p ř išlo zajímavé, co Josefína navrhla.“ „M ě li bychom ud ě lat p ř estávku.“ „Nebu ď me zbyte č n ě osobní.“ „Nezapome ň te, ž e Šperhák má p ř íští týden narozeniny.“ 20

21 2012 / 2013 Dotahova č 21 „Chce to ješt ě jednou p ř et ř ít.“ „Zkusil jsem ješt ě dopsat p ř edmluvu, aby to všichni lépe pochopili.“ „Poj ď me to shrnout do n ě jaké p ř ehledné tabulky.“ „Zopakujme si to celé ješt ě jednou.“

22 2012 / 2013 Dotahova č (2) 22 Sleduje nápad od za č átku do konce. V ě nuje pozornost detailu. Do aktivit vnáší po ř ádek a strukturu. Je klidný pouze tehdy, kdy ž osobn ě zkontroloval ka ž dý detail. Netolerantní v ůč i laxn ě jším č len ů m týmu. Doká ž e zab ř ednout do detail ů.

23 2012 / 2013 Dotahova č ? „Chce to ješt ě jednou p ř et ř ít.“ „Zkusil jsem ješt ě dopsat p ř edmluvu, aby to všichni lépe pochopili.“ „Poj ď me to shrnout do n ě jaké p ř ehledné tabulky.“ „Zopakujme si to celé ješt ě jednou.“ 23

24 2012 / 2013 Hodnotitel 24 „Vy jste asi nepost ř ehli ustanovení §268, odst. 4. písm. c)“ „A ž rozebereme lešení, tak to celé spadne.“ „To je vylo ž ená pitomost.“ „Z navr ž ených mo ž ností mi p ř ipadá nejlepší ta t ř etí.“ „M ě li byste to ješt ě jednou projít, ale myslím si, ž e by to mohlo fungovat.“

25 2012 / 2013 Hodnotitel (2) 25 Analyzuje, posuzuje Udr ž uje si odstup, cítí se mén ě anga ž ován Vidí problém tam, kde nikdo jiný Vidí problém i tam, kde není Je nemilosrdným kritikem Doká ž e sest ř elit i dobré myšlenky

26 2012 / 2013 Hodnotitel? „Vy jste asi nepost ř ehli ustanovení §268, odst. 4. písm. c)“ „A ž rozebereme lešení, tak to celé spadne.“ „To je vylo ž ená pitomost.“ „Z navr ž ených mo ž ností mi p ř ipadá nejlepší ta t ř etí.“ „M ě li byste to ješt ě jednou projít, ale myslím si, ž e by to mohlo fungovat.“ 26

27 2012 / 2013 Hleda č 27 „Tak koupíme stan od voják ů, zrovna te ď prodávají v Plzni…“ „Nedávno jsem č etl, ž e tohle ř ešili Č í ň ani v osmnáctém století…“ „Sekyrku tady mám. Chcete velkou nebo malou?“ „Ne ř eší tohle ta nová p ř íru č ka pro zastupitele obcí?“

28 2012 / 2013 Hleda č (2) 28 Pozitivní a nadšený Zájem o v ě c ztrácí stejn ě rychle, jako ho získává. Má spoustu kontakt ů. Obchodník, diplomat a sty č ný d ů stojník. Má nápady jen vzdálen ě související se zadáním. Pot ř eba být pod tlakem. Má malou sebekáze ň a nedoká ž e sám sebe dob ř e zorganizovat.

29 2012 / 2013 Hleda č ? „Tak koupíme stan od voják ů, zrovna te ď prodávají v Plzni…“ „Nedávno jsem č etl, ž e tohle ř ešili Č í ň ani v osmnáctém století…“ „Sekyrku tady mám. Chcete velkou nebo malou?“ „Ne ř eší tohle ta nová p ř íru č ka pro zastupitele obcí?“ 29

30 2012 / 2013 Specialista 30 „V ěř te mi, d ě lám to u ž dlouho.“ „Pokud se na to podíváme z pohledu sociální antropologie, je jistá asymetrie v degeneraci kognitivních funkcí pravd ě podobná.“ „ Č emu na tom nerozumíte?“ „Tohle není m ů j obor, k tomu se nechci vyjad ř ovat.“

31 2012 / 2013 Specialista (2) 31 Zajímá ho p ř edevším jeho specializace, k ostatním v ě cem se nerad vyjad ř uje. Spíše detail, ne ž celek. Spíše úkol, ne ž lidi.

32 2012 / 2013 Specialista? „V ěř te mi, d ě lám to u ž dlouho.“ „Pokud se na to podíváme z pohledu sociální antropologie, je jistá asymetrie v degeneraci kognitivních funkcí pravd ě podobná.“ „ Č emu na tom nerozumíte?“ „Tohle není m ů j obor, k tomu se nechci vyjad ř ovat.“ 32

33 2012 / 2013 Týmové role: Koordinátor (Chairman-Coordinator) Realizátor (Implementer) Inovátor (Plant) Konceptor (Shaper) Humanizátor (Team-Worker) Dotahova č (Completer-Finisher) Hodnotitel (Monitor-Evaluator) Hleda č (Resource Investigator) Specialista (Specialist) (1988) 33

34 2012 / 2013 Které role jsou nejd ů le ž it ě jší? 34

35 2012 / 2013 V r ů zných týmech hrajeme r ů zné role N ě které role lze jen obtí ž n ě hrát sou č asn ě 35

36 2012 / 2013 „Protich ů dné“ role: Konceptor x Humanizátor Hodnotitel x Humanizátor Inovátor x Dotahova č Hleda č x Realizátor 36

37 2012 / 2013 D ě kuji za pozornost


Stáhnout ppt "2012 / 2013 Collegium Týmové role podle Belbina Má ň a 6. – 8. 3. 2015 Medica."

Podobné prezentace


Reklamy Google