Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DALŠÍ POSTUPY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ LUCIA MADLEŇÁKOVÁ 6. 5. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DALŠÍ POSTUPY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ LUCIA MADLEŇÁKOVÁ 6. 5. 2015."— Transkript prezentace:

1 DALŠÍ POSTUPY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ LUCIA MADLEŇÁKOVÁ 6. 5. 2015

2 Postupy při vydávání a přezkoumávání opatření obecné povahy. Postup při uzavírání, změnách, řešení sporů, přezkoumávání veřejnoprávních smluv. Vydávání a přezkum vyjádření, osvědčení sdělení. Další úkony.

3 1. VYJÁDŘENÍ OSVĚDČENÍ SDĚLENÍ Do účinnosti správního řádu neexistovala obecná právní úprava (resp. byla nedostatečná) – nesoulad se zásadou zákonnosti výkonu veřejné moci Část 4. správního řádu (§ 154 an.) Tyto úkony nezasahují tak zásadně (přímo) do právního postavení adresátů Postup jejich vydávání je méně formalizován Pro zařazení úkonu do 4. části není rozhodující formální pojetí, ale materiální pojetí úkonu (mohou se nazývat různě) = veškeré úkony, které SO vykonávají v působnosti veřejné správy (§1/1), ale nemají povahu rozhodnutí nebo OOP nebo VPS (osvědčení, posudky, stanoviska, vyjádření, informační úkony, registrace, evidence, závazná stanoviska, předběžná informace)

4 …VĚCNÁ PŮSOBNOST ČÁSTI 4. SŘ Obecný procesní standard, kdy zvláštnosti mohou upravovat zvláštní předpisy § 154 Obdobně se použije: = použije se v plném rozsahu; příslušnost SO + postoupení – k tomu nutno dodat § 155/1 který tvoří výjimku: pokud není třeba zkoumat skutkový stav, může vydat kterýkoliv věcné příslušný SO Podjatost, vedení řízení, jednací jazyk, doručování, způsobilost být účastníkem, zastupování, podání, počítání času, pořádková pokuta, vykázání z místa konání úkonu, řízení před kolegiálním orgánem, řízení o určení právního vztahu, ochrana proti nečinnosti Přiměřeně se použije: = použije se podle povahy Všechna ostatní ustanovení, pokud jsou potřebná

5 …VĚCNÁ PŮSOBNOST ČÁSTI 4. SŘ § 158 – pro správní úkony, které nejsou upraveny v jiných částech § 177/2 – při postupu SO, na nějž se nevztahuje část 2. a 3. postupuje přiměřeně podle části 4. (např. použití opravných a dozorčích prostředků např. při vyznačení doložky právní moci)

6 …MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNOST Předně podle zvláštních předpisů § 155/1 výjimka z obecného určování místní příslušnosti Nemá přednost před speciální úpravou Nevylučuje-li to povaha + není-li nutno zkoumat skutkový stav věci Vyřízení věci: Bez dalšího provede úkon na žádost ≠ žádost jíž se zahajuje řízení Bez dalších procesních úkonů (jsou však možné) Bez průtahů Nevydá + na požádání vyrozumí adresáta + odůvodní Spec. zákon může stanovit, že se vydává rozhodnutí (při registraci a evidenci)

7 …NÁPRAVA VADNÝCH ÚKONŮ Lze uplatnit důkaz opaku Vady lze napravit Nesmí být opravou způsobena újma adresátovi (ochrana dobré víry) Opravuje SO sám Usnesením, které se poznamenává do spisu, adresáti se vyrozumívají Náležitosti jiného úkonu Konverze – prohlášení usnesením, že úkon je jiným úkonem, jehož náležitosti má Jenom do méně formalizovaného úkonu Nesmí být způsobena újma adresátovi Musí být pro oba úkony příslušný ten samý SO Rozpor s právními předpisy Usnesením zruší ex tunc SO sám Přiměřeně se použijí ustanovení o přezkumu (závazné stanovisko ruší a mění nadřízený – samostatná úprava § 149)

8 2. VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY = dvou/vícestranné právní jednání, který zakládá/mění/ruší práva a povinnosti v oblasti veřejného práva Posuzuje se materiálně (podle skutečného obsahu) Část 5. SŘ Koordinační: stát/VPK/PO/FO se svěřenou působností v oblasti VS navzájem Kvazikoordinační: organizační složky státu jako SO navzájem nebo + orgány veřejné moci Subordinační SO + osoba, která by byla hlavním účastníkem řízení (§27/1!) Mezi adresáty Hlavní účastníci navzájem V probíhajícím/potenciálním řízení Obsah: Převod práv/způsob výkonu práv

9 …PODMÍNKY UZAVÍRÁNÍ Koordinační Obsahem je výkon státní správy Jen pokud umožní zvláštní zákon Jen se souhlasem nadřízeného SO – posuzuje zákonnost a soulad s veřejným zájmem Obsahem je výkon samosprávy Pouze VPK Jen pokud umožní zvláštní zákon Subordinační Před zahájení řízení/v průběhu řízení – řízení zastaví Musí souhlasit ostatních, kteří by byli účastníky Uzavírá se namísto vydání rozhodnutí Mezi adresáty Nevylučuje to povaha věci Jen se souhlasem SO, který by vedl řízení - posuzuje zákonnost a soulad s veřejným zájmem

10 …PRŮBĚH UZAVÍRÁNÍ OBECNĚ Obdobně se použijí ustanovení NOZ Písemná forma návrh: směřuje určitým osobám + je dostatečně určitý + vyplývá z něj vůle být jím vázán Účinný od doby kdy dojde osobě Zrušit lze pokud před dojitím/současně s ním – i když je nedovolatelný Zaniká: uplynutím lhůty k přijetí/uplynutím přiměřené doby/dojitím odmítnutí smlouvy (taky písemně) Může vzejít jak od SO, tak od adresáta Může jít o výzvu k předkládání žádosti do řízení o výběru žádosti (§ 146) Uzavření: Písemná Projevy vůle na téže listině Připojením podpisu poslední ze smluvních stran/dojitím navrhovateli/PM souhlasu SO

11 …ZMĚNA OBSAHU, VÝPOVĚĎ, ZRUŠENÍ Změna Písemně + Dohodou stran + Nutný souhlas, pokud byl nutný k uzavření Výpověď Písemně + Předem ve smlouvě dohodnuto + Dohodnuta výpovědní lhůta Zrušení Písemně + Předem ve smlouvě dohodnuto Rebus sic stantibus – plnění nelze spravedlivě požadovat Rozpor s právními předpisy Ochrana VZ Objeví se skutečnosti, které tady byly a strana o nich nevěděla a kdyby věděla, smlouvu by neuzavřela Pokud strany souhlasí – zánik dnem, kdy souhlas dojde navrhovateli Pokud strana nesouhlasí – rozhoduje ten, kdo rozhoduje spor

12 …SPORY Věcná příslušnost: Koordinační MV (pokud je stranou kraj nebo ORP) KÚ (pokud je stranou obec mimo ORP) kvazikoordinační neblíže společně nadřízený smluvních stran; ÚSÚ v dohodovacím řízení Subordinační Nadřízený SO, který je stranou smlouvy SO, který dával souhlas Proti rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad Lze přezkum i obnova Lze správní žaloba (i když nejsou opravné prostředky!!)

13 PŘEZKUM Ex offo/ podnět do 30 dnů subjektivní Příslušnost: Koordinační = řešení sporů Subordinační = řešení sporů Mezi adresáty: nadřízený SO, SO který dával souhlas Účastníci: smluvní strany + SO který dával souhlas u sml. mezi adresáty Rozhodnutí: Nezákonná smlouva - zruší Nezákonné části VPS Pokud je lze oddělit, zruší jenom je Jinak zruší celou zastaví řízení Obdobně se použije přezkumné řízení

14 3. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY = hybridní úkon: obecný a konkrétní Část 6. SŘ Použití jiných částí SŘ: část 1. obdobně, část 2. přiměřeně Obecná úprava; použije se subsidiárně ke speciální úpravě ve zvláštních zákonech (např. stavební zákon)

15 …PROJEDNÁVÁNÍ SO projedná návrh s dotčenými orgány S odůvodněním vyvěsí na ÚD Min 15 dnů Na ÚD své a obcí, kterých se týká I jiným vhodným způsobem Pokud je rozsáhlé a nelze vyvěsit, tak musí viset na internetu + na ÚD být info, kde je možné se fyzicky seznámit s celým Dotčené osoby mohou podávat námitky a připomínky Řízení je obvykle písemné Veřejné projednání Oznámení o konání min 15 dní předem, příp. min 5 dní Na ÚD

16 …PROJEDNÁVÁNÍ Připomínky Kdokoliv Písemné/ústní SO se vypořádává v odůvodnění Námitky Vlastníci přímo dotčených nemovitostí + příp. jiné přímo dotčené osoby (stanoví SO) Písemné + odůvodněné Do 30 dnů od zveřejnění návrhu Vydávám se rozhodnutí s odůvodněním (nelze se ale odvolat ani podat rozklad, ale lze přezkum a obnovu), je součásti odůvodnění OOP

17 …PŘEZKUM Soulad s právními předpisy Zahájit lze do 3 let od účinnosti OOP

18 DĚKUJI ZA POROZNOST! PŘÍŠTĚ: STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, VYVLASTNĚNÍ,ATD.


Stáhnout ppt "DALŠÍ POSTUPY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ LUCIA MADLEŇÁKOVÁ 6. 5. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google