Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do studia Výzkumný rámec a jeho aplikace v právu Robert Zbíral, 1. října 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do studia Výzkumný rámec a jeho aplikace v právu Robert Zbíral, 1. října 2012."— Transkript prezentace:

1 Úvod do studia Výzkumný rámec a jeho aplikace v právu Robert Zbíral, 1. října 2012

2 Zkoumat lze cokoli… fakt: studenti 1. ročníku PF UP jsou z prvního týdne školy nadšeni –jde o skutečnost? (důkazy, časové hledisko) cíl: zjistit důvody pro daný stav výzkumná otázka: proč mají prváci tak pozitivní dojmy ze studia? hypotézy 1.Prváci jsou jinak složení oproti předchozím nastupujícím ročníkům. - dotazníky ohledně předchozího druhu nebo výsledků studia, složení seminárních skupin etc. 2.Prváci mají větší motivaci oproti předchozím nastupujícím ročníkům. - dotazníky ohledně cílů ve studiu, tlak zhoršující se situace na trhu práce? 3.Výuka v prvním týdnu byla kvalitativně lepší než v předchozích letech. - srovnání složení, obsahu a obsazení výuky 4.Zájem prváků je ovlivněn prohibicí na tvrdý alkohol. - srovnání využití volného času a jeho dopadů na výukový proces

3 Co je cílem vědy?… zjistit nějakou skutečnost, fakt -> objevit neznámé –většinou vlastní přírodním vědám např. vynalézt nový lék, najít nový druh brouka –jde i v sociálních vědách např. zjistit podporu pro adopci dětí homosexuály napříč zeměmi EU obyčejně ale úkolem vědy vysvětlit nějakou skutečnost; proč (či jak) se něco děje? –přírodní vědy např. proč sklo propouští světlo? –sociální vědy např. proč Francouzská revoluce znamenala přelom v chápání lidu (občanů) jako aktérů politického dění?; vysvětlit důvody snižující se podpory trestu smrti se zvyšujícím se vzděláním –příklad vítězné seminární práce o Mauzoleu Jihoslovanů v Olomouci odborný text z podstaty věci téměř vždy nástrojem druhé skupiny –u první skupiny text může pouze přiblížit postup či experiment –u práva pravidlem, že popis věci XY nemůže být hlavním obsahem odborného textu

4 Počátky výzkumu (teorie/praxe) prvotní impuls, proč bych se měl něčím zabývat –něco mě zaujme v okolí… –ideální mít k tomu nějaký (neimpulsivní) vztah impuls verze RZ –čtení článku o vlivu EU na české právní předpisy viz http://zpravy.idnes.cz/po-lisabonu-bude-90-procent- zakonu-z-bruselu-zve-paroubek-k-volbam-pyd- /domaci.asp?c=A090602_131603_domaci_adbhttp://zpravy.idnes.cz/po-lisabonu-bude-90-procent- zakonu-z-bruselu-zve-paroubek-k-volbam-pyd- /domaci.asp?c=A090602_131603_domaci_adb odkud se berou ony odhady? politici jako zkušení praktici? –dlouhodobý zájem o rozdělení pravomocí mezi EU a členskými státy chápání souvislostí, usnadnilo mi to vhled do problematiky

5 Současný stav výzkumu předmětné otázky „nevynalezl už kolo náhodou někdo před námi“? –máme za sebou tři tisíce let poznání –vyhledat další texty, které se danému tématu věnují potřebné zohlednit svou vlastní znalost problematiky (nadřazenost / podřazenost tématu -> rodinné právo / osvojení) –zdroje zpracovat (pochopit) a dát do souvislostí –nevyřešil se už tím problém sám? realizace verze RZ –diskuze o vlivu EU na právní řády probíhá i v médiích jiných zemí –publikováno několik odborných studií testujících tvrzený fakt velmi čerstvé téma (cca 15 studií- angl, franc., němč.) obecně používány dva způsoby měření vlivu zaměřeno hlavně na velké země EU prozatím chabé komparace mezi státy nové členské státy (přistoupivší po roce 2004) úplně mimo

6 Cíl práce co chci ve své práci dokázat –k danému cíli směřují veškeré části textu –cílem není něco „popsat“, „přiblížit“… –už samotný cíl musí naznačovat směřování textu realizace verze RZ –hlavní cíl: „analyzovat vliv práva EU na český právní řád a legislativní proces“ tedy nejen dostat se k nějakému procentuálnímu podílu, ale zkoumat komplexně nejen vliv EU na právní řád (obsah), ale i přijímání legislativy (procesní stránka) právo EU legisl. proces ČR právo ČR

7 Výzkumné otázky cesta k ještě lepšímu vyjádření záměru práce –otázka jako přirozená forma postavení se neznámému chci přece něco vysvětlit –otázka většinou přesnější než oznamovací věta pochopila by záměr vaše babička? –parametry VO: relevantní k tématu, určitá, testovatelná (nutný výzkum, ne absolutní pravda) –pokud možno vztahy mezi zkoumanými záležitostmi závislá proměnná: co zkoumám nezávislá proměnná: pomocí čeho zkoumám (co má vliv) příklad: vliv vzdělání (NP) na postoj k trestu smrti (ZP)?

8 Výzkumné otázky realizace verze RZ –hlavní VO: „Jsou české zákony vycházející z práva EU odlišné od čistě vnitrostátních, ať již jde o jejich obsah nebo proces přijímání?“ ZP: český právní řád (zákony) NP: podněty práva EU –VO k obsahu: „Je vliv práva EU rovnoměrný napříč sektory právního řádu a pokud ne, co způsobuje rozdíly?“ ZP: kvalita a kvantita českých návrhů zákonů NP: kvalita a kvantita podnětů práva EU –VO k procesu: „Jak právo EU ovlivňuje český legislativní proces a chování jeho aktérů?“ ZP: legislativní proces v Poslanecké sněmovně, chování legislativních aktérů NP: původ návrhů zákonů (EU či vnitrostátní) –možné další VO (kauzalita), např. „Je tvrzení o vlivu EU užíváno aktéry uměle s cílem usnadnit přijetí návrhu zákona?“

9 Hypotézy další rozpracování VO –odpověď na VO plyne z testování jistých předpokladů –forma hypotézy: stručné tvrzení o určité záležitosti –příklad: „Osoby s vysokoškolských vzděláním podporují trest smrti méně než osoby se vzděláním základním.“ –podmínky při formulaci: jednoduchost a přesnost (ne „asi“, „kdyby“) vztah mezi proměnnými- co ovlivňuje co (výše např. vzdělání -> postoj) pravděpodobnost: hypotéza z něčeho vychází (znalost tématu) falzifikovatelnost: hypotéza se potvrzuje / vyvrací, není to o očividné „pravdě“ (příklad: 2. sv. válka skončila 1945) –vyvrácení stejně cenné jako potvrzení

10 Hypotézy realizace verze RZ (příklady) –VO1: „Jsou české zákony vycházející z práva EU odlišné od čistě vnitrostátních, ať již jde o jejich obsah nebo proces přijímání?“ H1: „Vliv práva EU významně proměňuje český právní řád a legislativní proces.“ –VO2: „Je vliv práva EU rovnoměrný napříč sektory právního řádu a pokud ne, co způsobuje rozdíly?“ H2a: „Vliv práva EU je vyšší v sektorech, kde EU vykonává nejvíce svých pravomocí.“ H2b: „Vliv EU je omezen zejména na regulativní a administrativní záležitosti.“ –VO3: „Jak právo EU ovlivňuje český legislativní proces a chování jeho aktérů?“ H3a: „Návrhy zákonů s unijními kořeny jsou méně kontroverzní než návrhy s vnitrostátním původem.“ H3b: „Návrhy zákonů s unijními kořeny mají vyšší šanci na schválení než ty vnitrostátní.“

11 Metody/metodologie jak odpovědět na VO a testovat hypotézy –složitě: syntéza, analýza, dedukce, indukce, komparace, jednopřípadové studie atd. –jednoduše: co chci zjistit vím, teď jen jak to (ne)dokázat, tj. pomocí jakých dat z jiných písemných zdrojů (primárních vs sekundárních) dotazníky, rozhovory, emailové žádosti sběr primárních dat (např. z databází) –logické provázání metod s výzkumným rámcem –např. vliv vzdělání na postoj k trestu smrti asi nedokážu vztah tím, že se zeptám svého otce doktora a sestry po základce

12 Metody/metodologie: realizace verze RZ opakování: chci zkoumat dopady impulsů z EU na právo ČR a legislativní proces v ČR –druhé dvě věci v centru zájmu –jak o nich získat co nejvíce informací? objem sekundárních zdrojů malý nebo „anekdotický“ dá se nějak propojit proces a obsah? odpověď: hlavní jednotkou analýzy návrh zákona –zákony tvoří jádro právního řádu, je v nich prováděna většina impulsů z EU –zdrojem řady informací i nepřijaté zákony (proto jednotkou návrh) záměr shromáždit informace o co nejvyšším počtu návrhů –čím vyšší počet, tím větší vypovídací hodnota –zachycení vývoje v čase může přispět k řadě vysvětlení rozhodnutí: získat informace o všech návrzích zákonů předložených PS mezi lety 1998-2012 –celkem cca 3200 návrhů

13 Metody/metodologie: realizace verze RZ co o každém návrhu zjišťovat: –číslo tisku –den podání návrhu –den schválení návrhu v Poslanecké sněmovně –den konečného schválení návrhu (podpis prezidenta) –výsledek hlasování ve třetím čtení (přítomno, pro, proti) –kontroverznost návrhu: měřena délkou obecné rozpravy v prvním čtení (v minutách) a počtem vystupujících během obecné rozpravy v prvním čtení –číslo zákona ve Sbírce –předkladatel návrhu –novela zákona: ano/ne –číslo novelizovaného zákona (pasivní derogace) –přímý vliv práva EU: ano/ne –míra vlivu (pokud k) = ano): více / méně –nepřímý vliv EU /pokud k) = ne): ano/ne –povinná implementace: ano/ne –typ impulsu (pokud k) či m) = ano): směrnice, nařízení, rozhodnutí, primární právo, judikatura ESD, měkké právo, ostatní (možno více položek) –označení hlavního impulsu: číslo aktu EU (nebo článku Smluv) sloužícího jako hlavní zdroj implementace –hlavní sektor návrhu: finance, hospodářství a průmysl, práce a sociální věci, spravedlnost, vnitřní věci, školství a výzkum, životní prostředí, ostatní (jen jedna položka) –výbory projednávající návrh –délku návrhu (počet slov) –počet pozměňovacích návrhů –délka pozměňovacích návrhů zdroj informací: internetové stránky PS, důvodové zprávy k návrhům nutné zpracování dat do datasetu (zpracovatelná forma)

14 Ukázka datasetu

15 Zpracování dat: realizace verze RZ data zpracována kvantitativními metodami –využití statistických postupů pro testování hypotéz a zodpovězení výzkumných otázek –data zpracována pomocí speciálního programu následně diskuze nad výsledky a snaha o jejich vysvětlení –pokud už neplyne přímo ze zpracování dat –možnost komparace s výsledky již zveřejněných výzkumů v jiných státech z toho třeba otázky pro další výzkum: např. impulsy EU pro všechny stejné, přesto dopad na právní řády Francie a ČR rozdílný…

16 (Předběžné) výsledky jaký vliv EU na český právní řád?- pamatujete na hádku na idnes o procenta jako podnět k výzkumu? proměnná: kumulativní vliv EU na návrhy

17 (Předběžné) výsledky: obsah hypotéza: „Vliv práva EU je vyšší v sektorech, kde EU vykonává nejvíce svých pravomocí.“ proměnná: kumulativní vliv EU na návrhy dle oblastí úpravy hypotéza potvrzena

18 (Předběžné) výsledky: obsah hypotéza: „Dominantním předkladatelem návrhů s vlivem EU je vláda.“ proměnná: předkladatel návrhů (vliv EU / bez vlivu EU) hypotéza potvrzena –znamená to, že návrhy s vlivem EU se dotýkají jen nedůležitých věcí?

19 (Předběžné) výsledky: proces hypotéza: „Návrhy bez vlivu EU jsou schvalovány déle.“ proměnná: délka schvalování ve dnech (schválené návrhy, dny) hypotéza vyvrácena

20 (Předběžné) výsledky: proces hypotéza: „Návrhy bez vlivu EU jsou kontroverznější.“ proměnná: délka obecné rozpravy v prvním čtení (v minutách) výsledek testování nejasný

21 (Předběžné) výsledky: proces hypotéza: „Návrhy bez vlivu EU jsou kontroverznější.“ proměnná: 10 nejkontroverznějších návrhů, délka obecné rozpravy v prvním čtení (v minutách) hypotéza potvrzena? –pozor na složení vzorku a co vlastně testuji Vliv EUbez vlivu EU 1. 180680 2. 130510 3. 120410 4. 115325 5. 110280 6. 90205 7. 75180 8. 60175 9. 55170 10. 52167

22 (Předběžné) výsledky: proces hypotéza: „Návrhy bez vlivu EU jsou kontroverznější.“ proměnná: deskriptivní statistika, délka obecné rozpravy v prvním čtení (v minutách) hypotéza zdá se potvrzena –ale nutné provést další statistické testy

23 (Předběžné a velmi zkrácené) závěry tvrzení o 80% či 90% vlivu práva EU nepotvrzené rozdílný vliv napříč oblastmi –čím aktivnější je v oblasti EU, tím větší vliv na český právní řád česká legislativa s vlivem EU je méně kontroverzní česká legislativa s vlivem EU je navrhována hlavně vládou rámcově shodné výsledky ČR s ostatními již zkoumanými státy –při hlubším rozboru ale také výrazné rozdíly pozor na limity kvantitativního výzkumu!!! –jak rozlišit hloubku vlivu EU na vnitrostátní předpis? (paragraf vs celý návrh) –jaký je reálný dopad postižené legislativy

24 (Předběžné) výsledky: proces využití dat k zachycení dalších informací o procesu přijímání legislativy v ČR hypotéza: „čím více řečníků v obecné rozpravě, tím delší rozprava je.“ proměnné: X: počet řečníků, Y: délka diskuze hypotéza potvrzena –regresní analýza, absolutní vztah (R 2 = 0,89)

25 (Předběžné) výsledky: proces využití dat k zachycení dalších informací o procesu přijímání legislativy v ČR hypotéza: „čím déle trvá debata, tím déle poté je i návrh schvalován.“ proměnné: X: délka diskuze, Y: délka schvalování hypotéza nepotvrzena –regresní analýza, žádný vztah (R 2 = 0)


Stáhnout ppt "Úvod do studia Výzkumný rámec a jeho aplikace v právu Robert Zbíral, 1. října 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google