Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkušenosti z otevřeného trhu z pohledu ERÚ - novelizace vyhlášky 373 Stanislav Trávníček 5. 3. 2003 AEM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkušenosti z otevřeného trhu z pohledu ERÚ - novelizace vyhlášky 373 Stanislav Trávníček 5. 3. 2003 AEM."— Transkript prezentace:

1 Zkušenosti z otevřeného trhu z pohledu ERÚ - novelizace vyhlášky 373 Stanislav Trávníček 5. 3. 2003 AEM

2 Změny v pravidlech obchodování s elektřinou Úprava systému zúčtování odchylek Cíle navržených změn: Zajistit růst ceny odchylky se zvyšující se velikostí systémové odchylky Neumožnit poskytovateli podpůrných služeb vydělat na krytí vlastní odchylky Uchovat příjmově neutrální systém Snížit vazbu ceny odchylky na spekulativní ceny OKO Řešit velké a dlouhotrvající odchylky Omezující podmínky: Neprovádět zásadní změny způsobu obchodování Řešení musí být v krátké době a bez extrémních nákladů zajistitelné z hlediska infrastruktury (OTE, PPS, PDS)

3 Změny v pravidlech obchodování s elektřinou Úprava systému zúčtování odchylek Základní pojmy zúčtování odchylek: Odchylka subjektu zúčtování rozdíl mezi skutečným a sjednaným množstvím elektřiny (úprava vyhlášky podle nastavení systému OTE) Znaménková konvence pro vyhodnocení odchylek: + Závazek dodat el. do soustavy - Závazek odebrat el. ze soustavy Systémová odchylka součet kladných a záporných odchylek všech subjektů zúčtování Regulační energie elektřina sloužící k vyrovnání systémové odchylky, regulační energií je elektřina dodaná nebo nedodaná na základě aktivace podpůrných služeb a elektřina zajištěná na vyrovnávací trhu

4 Změny v pravidlech obchodování s elektřinou Úprava systému zúčtování odchylek Odchylka subjektů zúčtování v dané hodině proti závazku dodat (výrobce) nebo odebrat (zákazník): KLADNÁ výrobce víc dodal zákazník méně odebral ZÁPORNÁ výrobce méně dodal zákazník více odebral Systémové odchylka: KLADNÁ v elektrizační soustavě je nadbytek energie ZÁPORNÁ v elektrizační soustavě je nedostatek energie Regulační energie: KLADNÁ zvýšená dodávka nebo snížený odběr poskytovatele regulační en. ZÁPORNÁ snížená dodávka nebo zvýšený odběr poskytovatele regulační en.

5 Změny v pravidlech obchodování s elektřinou Úprava systému zúčtování odchylek Cena za odchylku subjektu zúčtování: platba za elektřinu (zúčtovací cena*odchylka) podíl na vícenákladech poplatek za zúčtování Zúčtovací cena vážená průměrná cena regulační energie v dané hodině použije se cena energie, které je v dané hodině aktivováno více Podíl na vícenákladech vzniká pouze tehdy, pokud je v dané hodině aktivována zároveň kladná i záporná regulační energie

6 Změny v pravidlech obchodování s elektřinou Úprava systému zúčtování odchylek Příklad zúčtování odchylek: Záporná systémová odchylka aktivována kladná i záporná regulační energie subjekt poskytující zápornou regulační energii dostává zaplaceno !Celkem může nastat 6 případů!

7 Změny v pravidlech obchodování s elektřinou Příklad vyhodnocení odchylek Příklad – nedostatek energie v soustavě V dané hodině: je aktivována kladná regulační energie a záporná regulační kladná regulační energie: +15 MWh záporná regulační energie: -5 MWh poskytovatel reg. energie má s poskytnutím náklady cena kladné regulační energie: +1500 Kč/MWh zúčtovací cena cena záporné regulační energie: - 100 Kč/MWh !cena záporné regulační energie! + poskytovatel je ochoten platit - poskytovatel dostává zaplaceno

8 Zúčtovací cena pro danou obchodní hodinu +1 500 Kč/MWh Vícenáklady na regulační energii = -5 *(1500-(-100))= -8 000 Kč Suma abs. hodnot odchylek =50 MWh Odchylka +5 MWh menší odběr Z2 Systémová odchylka -10 MWh V1 V2 V3 TR+ Poskytovatel kladné regulační energie dodávka +15MWh Cena +1 500Kč/MWh Náklady +22 500Kč Z1 Odchylka -20 MWh menší dodávka Odchylka +15 MWh větší dodávka Odchylka -10 MWh větší odběr Změny v pravidlech obchodování s elektřinou II. Příklad - vyhodnocení odchylek – způsob 2003 V4 TR- Poskytovatel záporné regulační energie Snížení o -5 MWh Cena -100 Kč/MWh Náklady 500Kč

9 Subjekt zúčtování Platba za elektřinu v Kč Podíl na vícenákladech v Kč Celková platba v Kč (bez poplatku OTE) V1- 20*1500 = - 30000- 8000 * 20/50= - 3200- 33200 V2+ 15*1500 = +22500- 8000 * 15/50 = - 2400+ 20100 Z1- 10*1500 = - 15000- 8000 * 10/53 = - 1600- 16600 Z2+ 5*1500 = + 7500- 8000 * 5/50 = - 800+ 6700 Celkem-15000- 8000- 23000 - představuje platbu subjektu zúčtování + představuje příjem subjektu zúčtování Změny v pravidlech obchodování s elektřinou II. Příklad - zúčtování odchylek – způsob 2003

10 Změny v pravidlech obchodování s elektřinou Úprava systému zúčtování odchylek Více smluvních partnerů pro dodávky a odběry elektřiny a převzetí odpovědnosti za odchylku je stanoveno, který ze smluvních dodavatelů nebo odběratelů převzal odpovědnost za odchylku, sjednané hodnoty dodávek nebo odběrů s ostatními smluvními dodavateli nebo odběrateli jsou pro účely vyhodnocování odchylek považovány za pevné, tedy za uskutečněné, požadavek na více dodavatelů nebo odběratelů je podáván operátorovi trhu ve vzájemné shodě tohoto účastníka trhu s elektřinou a účastníka trhu, který převzal odpovědnost za odchylku, ke každému přenesení odpovědnosti za odchylku může mít účastník trhu maximálně devět smluv typu podle pevného diagramu nezahrnující převzetí odpovědnosti za odchylku.

11 Změny v pravidlech obchodování s elektřinou Výrobci a samovýrobci Rozlišení slouží pro: určení plateb za odběr z distribuční soustavy určení plateb za systémové služby Výrobci dodávají více jak 20% elektřiny jinému účastníku trhu výrobci 1. kategorie – dodávají do regionální distribuční soustavy výrobci 2. kategorie – dodávají do lokální distribuční soustavy Samovýrobci vyrábějí především pro vlastní spotřebu a méně jak 80% elektřiny dodávají jinému účastníkovi trhu

12 Změny v pravidlech obchodování s elektřinou Výrobci a samovýrobci Určení plateb za odběr z distribuční soustavy ( § 5 ) Výrobci nesjednávají a neplatí za rezervovanou kapacitu pro místa připojení svých výroben elektřiny – místo připojení zařízení výrobce určené k odběru elektřiny pro vlastní spotřebu el. je považováno za místo připojení zařízení výrobce platí cenu za použití sítí za odběr, včetně odběru pro vlastní spotřebu na výrobu el. a tepla (a čerpání přečerpávacích vodních elektráren.) Samovýrobci platí cenu za rezervovanou kapacitu i cenu za použití sítí podle cenového rozhodnutí č. 1/2003 nemusí sjednávat vyšší rezervaci kapacity pro případ: zvýšeného odběru z DS po dobu max. 2 týdnů v roce zvýšení odběru z DS z důvodu výpadku vlastního zařízení (max. 24 hodin za měsíc)

13 Změny v pravidlech obchodování s elektřinou Výrobci a samovýrobci Určení plateb za systémové služby ( § 6 ) Změna přístupu plateb, nezávislost na vlastnických poměrech a držení licencí Platby za systémové služby se vztahují na lokální spotřebu Do lokální spotřeby se nezahrnuje vlastní spotřeba na výrobu elektřiny nebo elektřiny a tepla Lokální spotřeba výrobců I. kategorie – cizí spotřeba v areálu výrobny a ostatní spotřeba výrobce v areálu výrobny Lokální spotřeba výrobců II. kategorie – elektřina vyrobená výrobcem a spotřebovaná tímto výrobcem nebo jiným účastníkem trhu bez použití přenosové nebo regionální distribuční soustavy tj. také veškerá elektřina vyrobená výrobcem a spotřebovaná v lokální distribuční soustavě Lokální spotřeba je zpoplatněna nižší sazbou za systémové služby 58,- Kč/MWh

14 Změny v pravidlech obchodování s elektřinou Obchodní podmínky OTE Náležitosti obchodních podmínek OTE ( § 9 ) – schválení ERÚ (8) Obchodní podmínky operátora trhu podle odst. 7 písm. k) musí obsahovat: a) postupy pro zúčtování a vypořádání odchylek včetně postupů pro zúčtování rozdílů v odchylkách způsobených opravami skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny, b) postupy pro organizaci a vypořádání krátkodobého trhu s elektřinou, c) způsob stanovení finančního zajištění plateb a povolené formy finančního zajištění plateb, d) podmínky pro použití finančního zajištění plateb, e) způsob vystavování daňových dokladů, f) postupy pro uplatňování reklamací, g) postupy při změně dodavatele oprávněného zákazníka, h) postupy při poskytování podkladů pro fakturaci oprávněného zákazníka, i) zásady pro změnu obchodních podmínek.

15 Subjekt zúčtování zasílá údaje o sjednané dodávce z výroben: a)s měřením typu A s inst. výkonem nad 1 MW jednotlivě za každou výrobnu formou hodinových diagramů denně, b)s měřením typu A s inst. výkonem pod 1 MW a s měřením typu B součtový hodinový diagram za skupinu výroben v rámci každé distribuční soustavy denně, c)s měřením typu C předpokládanou výrobu za skupinu výroben v rámci každé distribuční soustavy měsíčně. Operátor trhu zpracovává a zveřejňuje do 13:30 hodin informativní bilanci elektřiny za stranu výroby elektřiny. Subjekt zúčtování zasílá údaje o skutečné dodávce z výroben: ad a) denní hodinový diagram ad b) součtový hodinový diagram do 5. dnů po ukončení měsíce ad c) součet dodané elektřiny do 5. dnů po ukončení měsíce Změny v pravidlech obchodování s elektřinou Sestavení obchodních bilancí ( § 17 a )

16 Přístup k údajům informativní bilance je nastaven tak, aby: SZ - získá informaci o vlastní sestavené informativní bilanci, PPS - získá informaci o informativní bilanci celkové, PDS - získá informaci o celkové informativní bilanci za svou distribuční soustavu. Operátorem trhu je každý pracovní den pro údaje zasílané a poskytované denně a měsíčně pro údaje výroben z měřením B a C vyhodnocena informativní odchylka jako rozdíl mezi údaji oznámenými SZ a skutečnými hodnotami při respektováním regulační energie předané OTE v členění na jednotlivé výrobny PPS. Cena této informativní odchylky je stanovena ERÚ v roce 2003 je rovna 0 Kč Změny v pravidlech obchodování s elektřinou Sestavení obchodních bilancí ( § 17 a )

17 Změny v pravidlech obchodování s elektřinou Posunutí uzávěrky bilaterálních obchodů na 16:00 hod v D – 2 (dnes 12:00) Vnitrodenní trh s terciární regulací (ČEPS) Mechanismus pracuje pouze s výkony na zdrojích certifikovaných pro poskytování PpS, které jsou volné po ukončení všech obchodů s elektřinou Pro poskytovatele splňující kriteria pro TR+ a TR- Předmětem dodávky je pouze cena za regulační energii Nakoupené výkony „doplňují“ žebříček výkonů v TR+ a TR- Nové služby OTE - zavedení systému CDS Podklady pro fakturaci obchodníků Administrace změny dodavatele Jednotné číselníky účastníků trhu Aplikace typových diagramů zatížení Jednotné číselníky odběrných a předávacích míst v ES ČR Součástí novely vyhlášky jsou náležitosti údajů potřebných pro vyúčtování dopravy elektřiny, registraci oprávněných zákazníků a registraci odběrných míst

18 Změny v pravidlech obchodování s elektřinou Novela směrnice 96/92EC Dodavatel Dodavatel dodává elektřinu konečným zákazníkům Nová licence na dodávku Univerzální služba Právo každého spotřebitele typu domácnost na dodávku elektřiny za spravedlivé vyhlášené tarify a ve stanovené kvalitě Nárok mají také „malé podniky“- omezeno limitem obratu a počtu zaměstnanců (je na rozhodnutí členského státu) Dodavatele pro univerzální službu vybírá distributor na základě průhledných kritérií Schválení tarifů autoritou (ERÚ) Urychlení otevírání trhu s elektřinou Od 1. 7. 2004 všichni kromě domácností (pravděpodobná podmínka pro ČR – instalace měření B) Nejpozději od 1. 7. 2007 všichni spotřebitelé – z pohledu ERÚ vyhovuje 1. 1. 2005 (nové regulační období) nebo 1. 1. 2006

19 Změny v pravidlech obchodování s elektřinou Směrnice 2001/77/ES Systém podpory OZE Dosavadní systém podpory nelze zachovat déle než do: Oddělení činností obchodu a distribuce Úplné otevření trhu Možností jsou kvóty a obchodovatelné zelené certifikáty: Stanovení kvót pro držitele licence na dodávku Výrobci prodávají za tržní ceny + příjmy z prodeje certifikátů Vystavení obchodovatelných „potvrzení“ certifikátů výrobcům Po dohodě (prodeji) mezi výrobcem a dodavatelem převedení certifikátů na dodavatele Pro přechodné období stanovení minimální ceny obchodovatelných certifikátů s centrálním výkupem (fond, účet apod.)

20 Děkuji Vám za pozornost stanislav.travnicek@eru.cz


Stáhnout ppt "Zkušenosti z otevřeného trhu z pohledu ERÚ - novelizace vyhlášky 373 Stanislav Trávníček 5. 3. 2003 AEM."

Podobné prezentace


Reklamy Google