Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Dana Měšťanová, CSc B 416

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Dana Měšťanová, CSc B 416"— Transkript prezentace:

1 Ing. Dana Měšťanová, CSc dana.mestanova@fsv.cvut.cz B 416
Inženýring Ing. Dana Měšťanová, CSc B 416

2 BIM první oficiální akci sdružení Odborná rada pro BIM, která se uskuteční již dnes, ve středu 18.května Prvotni informace naleznete na strankach <http://www.czbim.org/> *BIM: TEORIE A PRAXE**úvod do problematiky informačního modelu budovy* Petr Vaněk [CzBIM]* /Odborná rada pro BIM se chce zaměřit na uplatňování technologie informačního modelu budovy do odborné praxe na úrovni všech účastníků návrhového, projekčního a stavebního procesu v rámci celého životního cyklu budovy./ Miroslav Vyčítal [Skanska]* *Využití integrovaného modelu budovy ve stavební výrobě* /Příklady využití BIM modelu ve stavební výrobe, se zamerením na koordinace výkresové dokumentace, využití informací obsažených v modelu, pro rízení dodávek a nákupu a logistiky materiálu a výrobku. Následné využití modelu pro Facility management. Požadavky na modely z pohledu stavební výroby. Využití modelu pro tvorbu výkazu výmer a cenotvorbu./

3 Předmět INŽENÝRING navazuje na předměty z bakalářského studia a prolíná se s dalšími předměty, jež jsou obsahem magisterského studia Z bakalářského studia: Kalkulace a nabídky KAN Příprava a řízení staveb PPRS Stavební a smluvní právo SSPR Management výstavbových projektů MVPR a další V rámci magisterského studia se prolíná s předměty: Řízení veřejných projektů Development a facility management Projektové řízení Inženýring se aplikuje v řadě odvětví, nejenom v oblasti stavebnictví!

4 Anotace předmětu koncepční a operativní řízení projektů výstavby z hlediska času, zdrojů, nákladů - analýza podkladů, návrhy řešení, oponentura studie investičních možností, studie proveditelnosti optimalizace zájmů - podklady technické, právní, finanční tvorba cen - obchodní závazkové právo, vzory smluv pro inženýring podmínky dodávek VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen), používané německými investory smluvní podmínky FIDIC - užívané v mezinárodní stavební praxi smluvní stanovení parametrů výkonu a jakosti, smluvní sankce časové plány územní, stavební řízení, plnění zákona č. 183/2006 Sb. zadávání stavební zakázky investorský inženýring, dodavatelský inženýring, koordinace více dodavatelů finanční řízení, kapacitní plánování kontrola jakosti, technologické předpisy - plán přejímacího řízení zkušební provoz, vyhodnocení splnění parametrů plánování stavební údržby

5 Okruhy přednášek Vymezení pojmu inženýring, investorský, dodavatelský inženýring, cíle Rozhodovací proces při přípravě investice, EIA, nebezpečí při přípravě investice, finanční řízení projektu, plánování projektu, identifikace faktorů při přípravě investice, kriteria hodnocení při plánování investice, tým realizující inženýring 3. Stručné opakování z předmětu Stavební a smluvní právo: Smluvní vztahy Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. a novely Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení č. 139/2006 Sb.(PPP) účastníci výstavbového projektu a vztahy mezi nimi Zákon o územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb. a novely, postup výstavby podle stavebního zákona, časový sled činností pro pořízení stavebního díla s ohledem na smluvní vztahy. 4. Tendrová řízení, Claimová agenda vedená investorem, claimová agenda vedená dodavatelem, cíle a výstupy z claimové agendy

6 Smlouvy v souladu s podmínkami VOB a BGB, zadávací a smluvní řád pro stavební výkony (Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen VOB), Všeobecné podmínky pro zadávání stavebních výkonů, Všeobecné smluvní podmínky pro provádění stavebních výkonů,Bürgerliches Gesetzbuch – BGB, Handelsgesetzbuch – HGB NOVÉ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY, vady ve stavebnictví – řešení dle VOB, vady právní, vady zjevné, vady skryté, vady faktické, vady fyzické povahy, zakrývání prací Normy ISO, Mezinárodní organizace pro normalizaci Systém organizace výstavbového projektu, systém jediného dodavatele, systém více dodavatelů, kombinace předchozích možností, způsob výstavby dodavatelský, investorský, kombinovaný s vyšším dodavatelem , s vyšším dodavatelem na klíč,….organizační struktura výstavbového projektu, dodavatelské systémy - příklad klasického dodavatelského systému, dodavatelské systémy velkých staveb, plán organizace výstavby Přehled inženýrských činností/služeb na řízení projektu, cena dokumentace projektu (stavby), formy organizace řízení výstavbového projektu

7 Výstavbový projekt, management - prostředky a nástroje, rizika, inženýring v  roli manažera realizace stavby,, v roli kontraktora, projektový manažer, smluvní management, řízený proces -navrhování/projektování,pořízení dokumentace projektu,realizace, tj. pořízení stavby v souladu s dokumentací projektu,užívání, tj. provozování stavby. Technický dozor investora, základní povinnosti, zkušenosti z výkonu TDI, úloha TDI při zabezpečování jakosti staveb. Chyby na stavbách (z důvodu nepoctivosti dodavatele, z důvodu technické neodbornosti, chybného čtení výkresů, nepochopením záměru,…) Kontrola – technická (porovnání s technickými standardy , normami a dokumentací),kontrola v řízení – controlling )porovnání souladu řízeného procesu s nástrojem řízení (plánem,…), kontrola chování osoby … audit, revize, kontrola dodržování předpisů a pravidel , Kontrola u veřejných zakázek, externí a interní kontrola x audit, struktura programu auditu výkonnosti, přínos auditu, externí kontrola a audit, interní kontrola a audit Bezpečnost požární, bezpečnost práce a technických zařízení,bezpečnost práce při provozu (užívání), bezpečnost při výstavbě

8 Informace Propojení D1 a D5 Kartel u veřejných zakázek
ČVUT dostalo pokutu za údajné porušení zákona o veřejných zakázkách ÚHOS Eurostat Metoda CVM = contingent valuation method, WTP = willingness to pay, WTA = willingness to accept NERV Nezisková organizace SCIP (Society of Competitive Intelligence Professionals Analýza pěti Porterových sil BCG Matice - model strategie Dopravní podnik hlavního města Prahy znovu vyřadil společnost Mott MacDonald ze soutěže

9 Úřední věstník EU - dostupnost v ČR
Od 1. května 2004 vychází Úřední věstník Evropské unie (ÚV EU) denně (zpravidla úterý až sobota) ve 20 jazycích (národní jazyky členských států EU), včetně češtiny. Úřední věstník EU má tři části, tzv. série: Série L - Legislation (Právní předpisy); obsahuje v plném znění schválené předpisy komunitárního práva, tj. směrnice, nařízení, rozhodnutí a doporučení. Série C - Information and Notices (Informace a oznámení); obsahuje informace o připravovaných předpisech, o řešení sporů před Evropským soudním dvorem, otázkách členů Evropského parlamentu na Komisi a Radu EU a další. Série S - Supplement to the Official Journal - Public procurement notices; přináší informace o tendrech, smlouvách na veřejné práce, obstarávání a služby ze všech členských států Unie. V části C Úředního věstníku EU je také zařazována rubrika "Informační procedura - technické předpisy" (Information procedure - Technical rules), kde jsou uveřejňovány (v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a pravidel pro služby informační společnosti) "Oznámení o návrzích národních technických předpisů , které obdržela Komise" (Notifications of draft national technical rules received by the Commission). Najdeme tu mj. návrhy zákonů, nařízení a vyhlášek (tj. právních předpisů) jednotlivých států EU, dále návrhy směrnic, předpisů, technických podmínek, návrhy technických pokynů, technických pravidel obsahově se týkajících technických požadavků na výrobky. Úřední věstník EU v českém jazyce je běžně zdarma dostupný na internetu

10 Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) znovu vyřadil společnost Mott MacDonald ze soutěže o zpracování projektové dokumentace a dozor na stavbu první etapy nové trasy metra D. Uvedl to týdeník Ekonom s odvoláním na ředitele firmy Mott MacDonald Jiřího Petráka a zdroj z pražského magistrátu. DPP firmu vyřadil už loni na podzim. Přesto, že firma nabídla nejnižší cenu. "Rozhodnutí výběrové komise padlo minulý týden a informaci jsme obdrželi ve čtvrtek. Důvodem tentokrát není pochybnost o námi nabízené ceně, nýbrž údajně nedodržení základních kvalifikačních předpokladů pro účast v soutěži," řekl týdeníku Petrák. Jak uvedl Ekonom.cz, pražský dopravní podnik již loni na podzim firmu Mott MacDonald ze soutěže na přípravu první etapy nové trasy z Vinohrad na Lhotku vyřadil, a to přesto, že společnost nabídla nejnižší cenu 390 milionů korun. Konkurenční Metroprojekt a s ním vlastnicky propojená firma SUDOP přitom přišly s cenou 490, respektive 470 milionů korun. Má jít přitom o investici v ceně 30 až 35 miliard korun. Společnost Mott MacDonald vzápětí podala stížnost k Úřadu pro hospodářskou soutěž (ÚOHS), který letos v březnu rozhodl, že DPP porušil zákon. "Zadavatel v rozhodnutí neuvedl, z jakých důvodů považuje zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny za neopodstatněné, z jakých důvodů uchazeč nesplnil kvalifikaci a z jakých důvodů neprokázal splnění části kvalifikace subdodavatelem," uvedl tehdy šéf antimonopolního úřadu Petr Rafaj. DPP vzal poté Mott MacDonald zpět do soutěže, minulý týden ji však znovu vyřadil. Zástupci odmítnuté firmy v minulosti upřesnili, že mezi kvalifikačními požadavky byla třeba povinnost, aby představitelé uchazečské společnosti ovládali češtinu. "S právníky teď zvažujeme další postup, na rozhodnutí máme týden," dodal Petrák. O tom, zda se Mott MacDonald obrátí znovu na antimonopolní úřad, budou podle Petráka rozhodovat i řídící orgány společnosti v Británii. Předchozí stížnost totiž firmu přišla na dva miliony korun, napsal dnes Ekonom.cz.

11 Zkouškové podmínky Získání zápočtu ze cvičení – podmínky zápočtu budou sděleny cvičícím Znalosti v rozsahu přednášek a též vč.vstupních znalostí z již probíraných a bezprostředně souvisejících předmětů v bakalářském studiu V průběhu přednášek budou psány 2 až 3 termínově neohlášené testy v rozsahu 1 až 2 otázek. Napsání testů není povinné. V případě nerozhodné známky při vlastní zkoušce bude (budou) přínosem. Zkouška bude sestávat ze strukturovaného testu, otázky s alternativami odpovědí, otázky na vlastní formulaci odpovědi, příklad s výpočtem. Test bude hodnocen body. Výsledek pod bodovou hranici – neuspěl. - V případě jednoznačné známky z testu bude ústní zkouška v rozsahu upřesnění ke zkouškovému testu. - U nerozhodné známky : a/ se zohlední testy z přednášek a doplní se o ústní část (zejména zaměřenou na zpřesnění problematiky ze zkouškového testu). b/ nerozhodná známka : ústní zkouška v rozsahu odpřednášené látky Přednášky externistů, exkurze – je slušné se zúčastnit

12 Cvičení INŽENÝRING Ověření četnosti účastníků řízení při projednávání územního a stavebního řízení HMG stavby a to z důvodu správného vymezeného času pro územní řízení a stavební řízení, neopomenout příp. kolaudační souhlas Inzerát na EIA Claim investorský či dodavatelský (co zahrnuto v SoD, vyčíslení změnyna konkrétní položce (-kách), nová cena, navýšení). Vše bez DPH, DPH, s DPH. Prezentace výkonu činnosti TDS na předem zadanou činnost + zaslání vyučujícímu Zápočtový test

13 Propočet na prodejnu LIDL (realizace 2008, ceny bez DPH)
Projektové a průzkumné práce  235 309 Kč Provozní soubory  155 504 Kč Stavební objekty,stroje,zařízení a inventář investiční povahy 45 056 484 Kč Umělecká díla Kč Náklady na umístění stavby  252 825 Kč Ostatní náklady neuvedené v jiných hlavách neřešilo se Rezerva  505 650 Kč Jiné investice  935 450 Kč Náklady hrazené z provozních prostředků  361 114 Kč CNS Kč

14 Podklady ke studiu SZ Zákon č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu ZVZ Zákon č. 137/2006Sb o zadávání veřejných zakázek KZ Zákon č. 139/2006 Sb. o koncesních smlouvách a koncesním řízení ( koncesní zákon) SŘ Zákon č. 500/2004 Sb. - Správní řád + právní úprava pro vedení správního řízení, platná od , jež zrušila stávající zákon č. 71/1967 Sb. AZ Zákon č.360/1992Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání aut. inženýrů a techniků činných ve výstavbě OčZ Zákon č.40/1964Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů č.47/1992Sb., č.264/1992Sb., č.267/1994Sb., č.104/1995Sb. OBZ Zákon č. 513/1991Sb. Obchodní zákoník, ve znění pozď. předpisů č.264/1992Sb., č.591/1992Sb., č.600/1992Sb., č.268/1993Sb., č.156/1994Sb., č.84/1995Sb., č.142/1996Sb. VHŘ, Výkonový a honorářový řád ČKAIT, ČKA 1996 Předpisy DIN Smluvní vztahy, druhy smluv, VOB Všeobecné obchodní podmínky pro inženýring ve výstavbě (VOP/VZS ING), ČKAIT Slovník pojmů ve výstavbě DOS M 01.01, ČKAIT TPV Zákon o technických požadavcích na výrobky ŽZ Zákon č. 455/1991Sb. O živnostenském podnikání Zákon o životním prostředí Zákon o katastru nemovitostí

15 Pokračování – podklady ke studiu
DOS … doporučené standardy vydávané ČKAIT a SDIC (Sdružení dodavatelů investičních celků) … např. témata: Síťová analýza Zařízení staveniště Vedení, dohled a dozory ve výstavbě Zkoušky technologických zařízení staveb Dokumentace stavby, projektu Finanční analýza projektu Bezpečnost práce při výstavbě Management projektů spojených s výstavbou Ekonomické úvahy a rozbory ve výstavbě Certifikace systémů jakosti v malých a středních firmách Certifikace systémů jakosti v projektových a inženýrských firmách Pracovní úrazy ve výstavbě Hygiena práce ve výstavbě Rizika a škody ve výstavbě

16 Pokračování … podklady ke studiu Všeobecné obchodní podmínky pro inženýring ve výstavbě (VOP/VZS ING) Všeobecné obchodní podmínky a vzory smluv pro inženýring ve výstavbě (VO/VZS ING) plní funkci doporučených smluvních (kontraktačních) pomůcek ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku, týkajících se všeobecných a jiných obchodních podmínek. V přílohách je připojen přehled o dokumentaci projektu, o autorském dozoru, o technickém dozoru, přehled nejdůležitějších právních předpisů. Druhá část VOP/VZS ING obsahuje vzory smluv pro obstarání inženýringu v předinvestiční fázi projektu. VOP lze využít při koncipování a projednávání mandátních smluv v oblasti inženýringu ve výstavbě, při navrhování podnikových standardů u firem zabývajících se trvale inženýringem ve výstavbě. Autor kolektiv Nakladatel : Informační centrum ČKAIT s.r.o.

17 Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby podle § 273 Obchodního zákoníku – pokračování podklady ke studiu Brožura je zpracována pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Vhodné pro veřejné zakázky i SoD dvou soukromých subjektů, též mezi VD a subdodavatelem. Vydalo SIA – Rada výstavby a Hospodářská komora ČR v roce 2007 Výtah z obsahu: Povinnosti objednatele, zhotovitele, podzhotovitele Předmět díla a rozsah Cena díla, platební podmínky Vlastnictví díla a nebezpečí škody, pojištění zhotovitele díla Bankovní záruky Staveniště, provádění díla, technologické zařízení, bezpečnost práce Kontroly, zkoušky, revize, předání a převzetí díla Odpovědnost za vady díla, vyšší moc Změny smlouvy, převod práv a povinností ze smlouvy, smluvní pokuty Důvěrné informace a duševní vlastnictví Odstoupení od smlouvy Řešení sporů - smír - rozhodce – fyz.či práv. osoba na které se obě strany dohodnou (znalec,…) - nebo Rozhodčí soud při instituci na které se obě strany dohodnou - či Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR

18 Shrnutí důležitých údajů pro obecné znalosti v rámci magisterského studia rok zaktualizute si za rok 2010 Hrubý domácí produkt mld.Kč Příjmy státního rozpočtu mld.Kč (z toho 89% daňové příjmy) Výdaje státního rozpočtu mld.Kč Schodek mld. Kč Rozloha ČR 78 866 km² (21. místo mezi evropskými státy) Hustota obyv./km² Obyvatel 10 267 tis. Počet zaměstnaných tis. osob (z toho tis. s VŠ vzděl.) Z celkem zaměstnaných ve stavebnictví 436 tisíc osob Stavební práce mld.Kč z toho: 20% bytové budovy 21% nebytové budovy výrobní 19% nebytové budovy nevýrobní 39% inženýrské stavby (190 mld.Kč) 1% vodohospodářské stavby

19 Pouze pro zajímavost: spotřební daň z PHM cca 11 mld.Kč ročně
Financování stavebnictví má obecně řadu zdrojů privátní a veřejné Podívejme se např. na rámcové objemy financování dopravní infrastruktury: z celkového objemu stavebních prací v roce 2008 (463 mld.Kč, inženýrských staveb 190 mld.Kč) např. jen Ředitelství silnic a dálnic realizovalo ročně 95 mld.Kč. V roce 2011 obdrželo pouze 37 mld.Kč. zdroje : jedním ze zdrojů je i čerpání z Fondu národního majetku cca 25 mld.Kč ročně další zdroje např. pro financování dopravních staveb spotřební daň z PHM cca 11 mld.Kč ročně silniční daň cca mld.Kč ročně dálniční známky cca mld.Kč ročně mýto a další V této souvislosti praktický příklad: doklad o zaplacení načerpaných pohonných hmot v roce 2008 cena za jeden litr OMW 31,20 Kč z toho: základ 26,22 Kč DPH 20% 4,98 Kč spotřební daň na jednotku 11,84 Kč čili: z jednoho načerpaného litru odcházelo do státní pokladny 16,82Kč což je 54%

20 Financování z prostředků EU
Česká republika patří k chudším zemím EU a proto může čerpat z fondů EU za účelem zlepšení životní úrovně svých obyvatel 26,7 miliard euro (cca 750 mld.Kč) v letech 2007 až 2013. Pro srovnání: rozpočet ČR pro rok 2007 činí miliard korun Celková částka, kterou může v 6-ti letech ČR čerpat představuje 74% státního rozpočtu ČR pro rok 2007 Zaktualizujte si pro rok 2010! Peníze lze čerpat v souladu s : - Národním rozvojovým plánem - Národním strategickým referenčním rámcem na léta až 2013 Z fondů EU jsou financovány projekty: Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury Ochrana životního prostředí Rozvoj měst a obcí a další

21 Příjmy obcí a měst v roce 2009 (zaktualizujte si za rok 2010
Obce v roce 2009 své potřeby financují zejména z vlastních příjmů, které by se na celkových příjmech podílejí 76,9 %. Významný zdroj financování obcí představují dotace, které se obcím poskytují z různých úrovní veřejných rozpočtů (62,6 mld. Kč) a tvoří 23,1 % z jejich celkových příjmů. Dotace obce získávají zejména ze státního rozpočtu (47,5 mld. Kč) a státních fondů (1,1 mld. Kč). Další možné zdroje financování potřeb obcí jsou z rozpočtů krajů a regionálních rad. Z hlediska struktury výdajů obcí jsou ze 71,5 % výdaje běžné, zbývajících 28,5 % výdaje kapitálové. Daň z přidané hodnoty ,5 Daň z příjmů právnických osob celkem 63,0 Daň z příjmů fyzických osob celkem 55,7 Daň z nemovitostí 6,4 Správní a místní poplatky 8,0 Poplatky za znečišťování životního prostředí 6,2 Daňové příjmy celkem ,8 Příjmy celkem (daňové, kapitálové, dotace,..) 427,7

22 Rating malých a středních podniků
Rating malých a středních podniků je certifikovaný ekonomický hodnotící systém, harmonizovaný s pohledem bankovních domů v celé Evropě.

23 Národní ekonomická rada vlády (NERV) Úřad vlády ČR,m nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1
Národní ekonomická rada vlády (NERV) je poradním orgánem, který pomáhá vládě nalézt nejvhodnější podobu reforem a ekonomických opatření. NERV radil české vládě od doby, kdy Česká republika začala pociťovat první dopady ekonomické recese. Od září 2009 byla jeho činnost pozastavena. Po roce se politická vláda v čele s Petrem Nečasem rozhodla její činnost obnovit. Koaliční kabinet se zavázal v první řadě ozdravit veřejné finance. Vláda navrhuje škrty ve státním rozpočtu, které zastaví zadlužování státu a jejich občanů.

24 Firma nabízející Inženýring (např. na internetu) nabízí:
Inženýring ….. zajišťuje koncepční i operativní řízení projektů výstavby z hlediska času, zdrojů a nákladů. Zákazníkům nabízí: Zpracovávání záměrů analýza podkladů, návrhy řešení, oponentura, studie investičních možností, studie proveditelnosti, optimalizace zájmů Výběrová řízení podklady technické, právní, finanční - tvorba cen Smluvní vztahy obchodní závazkové právo, smluvní stanovení parametrů výkonu a jakosti, smluvní sankce, termínované plnění, časové plány Plnění zákona č. 183/2006 Sb. Územní a stavební řízení, kolaudační souhlas Realizace staveb investorský nebo dodavatelský inženýring, koordinace více dodavatelů, finanční řízení projektu, síťové plánování, termínované plánování, kapacitní plánování, nákladové plánování, kontrola jakosti, dozor nad prováděním, technologické předpisy, kontrolní protokoly Předání a převzetí díla plán přejímacího řízení, komplexní zkoušky, zkušební provoz, vyhodnocení splnění parametrů, plánování stavební údržby konstrukcí

25 Jiná firma nabízející „Inženýring“
Příprava zakázek včetně analýzy staveniště Návrhy staveb, předběžných odhadů a nákladů stavby Vypracování dokumentace k územnímu řízení Vypracování dokumentace pro stavební povolení včetně realizační dokumentace Vypracování podkladů pro vyhledávání dodavatele stavby, vyhodnocování nabídek Podklady pro uzavírání smluv Autorský dozor projektanta Technický dozor stavebníka Spolupráce po dokončení stavby při vydávání kolaudačního souhlasu či oznámení o užívání stavby Dohled nad odstraňováním závad z předávacího řízení. Dále samostatně firma nabízí pouze STAVEBNÍ DOZOR

26 Inženýring (engineering)
Pojem není nikterak právně ani autoritativně definován. Obvykle se pod pojmem zahrnuje: - kompletace pro přípravu a realizaci projektů spojených s výstavbou - a dále řízení výstavby na staveništi, v souladu s dokumentací projektu Dokumentaci nositel inženýringu buď sám zpracuje nebo nakoupí, popř. převezme od odběratele. Do inženýringu se také někdy zahrnuje: - obstarání věci v rozsahu plnění funkce investora - popř. také poradenství inženýring investorský - dodavatelský (stavební firma … subdodávky)

27 Investorský inženýring
Je inženýring vykonávaný investorem, popřípadě „obstaravatelem“. Pro srovnatelné stavby je v případě použití investorského způsobu výstavby – celý rozsah engineeringu zabezpečován investorem jako engineering, v případě způsobu výstavby „na klíč“ převažuje engineering dodavatelský Při investorském způsobu výstavby není přítomna funkce VDOD a proto je engineering vykonáván výhradně na investorské straně Formulace zadání, umístění stavby, pozemek, rozhodnutí o typu a rozsahu stavby, posouzení efektivnosti, návratnosti, zajištění financování Dále: zajištění dokumentace projektu podle potřebných stupňů a souvisejících výkonů v rozsahu působnosti příslušného hlavního účastníka výstavby či některých z hlavních účastníků výstavby zabezpečení územního řízení či územního souhlasu zajištění stavebního povolení či ohlášení kolaudačního souhlasu a dále (životní cyklus stavby)

28 Dodavatelský inženýring
Je vykonáván vyšším dodavatelem stavby Pro srovnatelné stavby představuje : - největší rozsah engineeringu funkce vyššího dodavatele „na klíč“ - nejmenší pak funkce vyššího dodavatele kompletované dodávky na úrovni poddodávky pro jiného VDOD Opakování – jaké známe dodávky ? - finální tzv. vyšší, dodávka jednoho nebo několika objektů - dodávka generální - investičního celku - kompletovaná (souboru výrobků), kusová (jednotlivé výrobky), dodávky materiálu, surovin, montáže, montážních prací - dodávka stavby, stavebního objektu, stavebních prací, stavební části stavby, rekonstrukce,… - dodávka technologie

29 Opakování: cílem každého projektu je:
provozováním stavby dosáhnout ve stanoveném termínu splnění účelu a finálního cíle - v soukromém sektoru dosáhnout u projektů ziskovosti (rentability, výnosnosti) vložené investice - ve veřejném sektoru docílit u projektů veřejný prospěch vložené investice (investičních nákladů). U velkých investic je na místě i hodnocení stavby z pohledu životního cyklu Předinvestiční fáze - myšlenka vzniku projektu, definování projektu, analýzy, studie Investiční fáze fáze plánování - příprava projektu, průzkumy,.. - předprojektová – dokumentace k územnímu řízení - projektová – stavební řízení fáze realizace - příprava realizace, zadávací dokumentace - vlastní realizace - závěr realizace, převzetí stavby Provozní fáze - vlastní provoz stavby - opravy a údržba - modernizace, rekonstrukce Likvidační fáze

30 Výstavbový projekt Příprava investice …. výstavbový projekt v konkrétní lokalitě ovlivňuje: vlastník nemovitosti vlastníci sousedních nemovitostí dostupná technická infrastruktura zvolená technologie životní prostředí a jeho ochrana (hodnocení vlivu na životní prostředí EIA … Environmental Impact Assessment) financování stavby, forma financování dostatek materiálových vstupů a pracovních sil tržní prostředí v místě stavby hospodářská situace politické klima a další

31 EIA , SEA EIA … Environmental Impact Assessment
SEA … Strategic Environmental Assessment … předchází EIA a je povinná pro plány, programy, politiky na celostátní, regionální a obecní úrovni informace : MŽP ČR Český ekologický ústav Evropská komise Twinningový projekt mezi ČR a Německem

32 EIA … Environmental Impact Assessment
Za pomoci EIA lze předem odhadnout jak realizace a provoz ovlivní životní prostředí a veřejné zdraví Vlivy lze ZJISTIT, POPSAT a KOMPLETNĚ VYHODNOTIT EIA je povinná pro: stavby, komunikace, výrobní haly, těžby nerostných surovin,… vč. změn technologií, zvyšování kapacity, rozšiřování Proces EIA probíhá vždy před započetím realizace záměru Bez závěru procesu EIA nesmí povolující úřad (stavební úřad) rozhodnout o povolení projektu (může se pouze odchýlit a toto zdůvodnit) EIA umožňuje každému (koho se to týká, i občanovi) vyslovit svůj názor. Tím se může spolupodílet na spolurozhodování o budoucím využití území !!!!! Do 20 dnů od uveřejnění může sdělit svůj názor. Účastníci v procesu EIA: oznamovatel, zpracovatel dokumentace, zpracovatel posudku, příslušný úřad pro posuzování, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky, veřejnost

33 EIA … Environmental Impact Assessment
Postup: 1. oznámení 2. zjišťovací řízení – příslušný úřad rozešle oznámení všem dotčeným úřadům, územním celkům a vyvěsí na úřední desku a na server EIA (http://www.ceu.cz/EIA/is/defalt.asp) 3. závěr zjišťovacího řízení – příslušný úřad zveřejní stejným způsobem 4. zpracování dokumentace – zajišťuje investor 5. vyjádření k dokumentaci 6. posudek – úřad musí zveřejnit stejným způsobem jako oznámení KDE a KDY 7. veřejné projednání – 5 dnů před konáním musí úřad stejným způsobem oznámit 8. závěrečné stanovisko EIA – úřad musí rozeslat dotčeným úřadům a územním celkům a zveřejnit stejným způsobem jako oznámení 9. zohlednění výstupů EIA v dalších povolovacích řízeních

34 Rozhodovací proces při přípravě investice
cíle rozhodování, volba alternativ možné volby, možnosti, důsledky časové parametry prostorové parametry, prostředí výchozí informace a jejich soustředění rozhodovací modely, kritéria rozhodování, meze přijatelnosti, konečné (výsledné) rozhodnutí (zadání) nebezpečí – politické, sociální,.. člověk – odborník se širokým vzděláním a velkou zkušeností, nastíní zadání, řešení,…dokáže formulovat program pro celý životní cyklus stavby, dokáže navrhnout zlepšení – spolehlivosti, udržovatelnosti, bezpečnosti,. Negativní faktory: neznalost, nezkušenost, nedbalost, omyl, mimořádné okolnosti, bezradnost, stereotypy (zděné RD) Zadání Průzkumy Projektování Realizace Užívání (facility management, řízení správy a provozu nemovitostí vč. oprav a údržby) Likvidace

35 Nebezpečí při přípravě investice
technologická – průmyslová, dopravní, energetická ekonomická – změny hodnot ve společnosti, znárodnění, privatizace, nadvýroba politická – demokratický vývoj, totalitní režim, násilné změny polit. systému sociální – nezaměstnanost, podvody, vandalství právní – zákony, normy, soudy klimatické – změny klimatu geologické – svahové sesuvy, seismicita ekologická – meteority, kyselý déšť Např.: - ekologický audit – vyplývá ze Zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a Zákona o životním prostředí (provádí osoba s odbornou způsobilostí) - dále i např. audit energetický ergonomická – tělesně postižení lidé jako zdroj poškození fyziologická – epidemie, výměšky živých organismů psychologická – panika, povědomý strach finanční - nezajištění financování, je součástí managementu projektu - zahrnuje získávání zdrojů – vnitřních a vnějších (bankovní úvěry, veřejné zdroje, granty,…) - řízení procesu toků během přípravy a realizace projektu, finanční toky k účastníkům výstavby, nákladové plánování, finanční řízení vyšší dodávky

36 Finanční řízení projektu, plánování projektu
je součástí managementu projektu zahrnuje získávání zdrojů - vnitřních - vnějších (bankovní úvěry, veřejné zdroje, granty,…) Řízení procesu toků během přípravy a realizace projektu, finanční toky k účastníkům výstavby Nákladové plánování Finanční řízení vyšší dodávky Plánování projektu: - stanovení rozsahu prací … Statement of Work – SOF - struktury rozsahu projektu … Work Breakdown Structure – WBS - organizační struktury … Organizational Breakdown Structure – OBS - zpracování časových plánů výstavby, plánů zdrojů,… pro operativní řízení projektu .. Baseline, Target Schedule - zpracování plánu finančních prostředků - sestavení matice zodpovědnosti .. Responsibility Assigment Matrix – RAM - specifikace pro řízení, identifikace omezení, rizik, plánování kontroly

37 Identifikace faktorů při přípravě investice
OSOBY …… ČLÁNKY ŘETĚZCE: Investor developer stavebník projektant hlavní dodavatel subdodavatelé zkušebny výrobci materiálů dozor (TDI, AD) státní správa konkurence stavebního dodavatele vlastníci nemovitostí tržní spekulanti ekologické iniciativy veřejnost pojišťovny, banky DALŠÍ: přilehlé stavby, sítě (dostupnost napojení, profily,…) PŘÍRODA ČLOVĚK x PŘÍRODA (tvar střechy, sklon střechy,…)

38 Kriteria hodnocení při plánování investice
Podmínky: Technické x územní x klimatické x časové x hledisko kvality x faktor vyčleněných finančních prostředků x lidský faktor ve složitém stavebním procesu Rámcový pohled: A: náklady - pořizovací - předinvestiční a investiční příprava - výběrové řízení - vlastní realizační náklady - provozní (údržba) - obnova B: čas C: životní prostředí D: širší vazby např. u dopravních staveb – sjezdy - křížení

39 Tým realizující inženýring
inženýring vykonává tým lidí, vybraných a uspořádaných k dosažení cíle tým využívá skupinové dynamiky, čímž je efekt větší, než součet efektů jednotlivě pracujících členů důležité jsou schopnosti a dovednosti jednotlivých členů sestaveného týmu, odbornost a povinná odbornost (autorizace,…) dále správný výběr skladby členů podle odbornosti i osobních vlastností musí být vytvořeny podmínky pro seberealizaci a rozvoj osobností formulování společné stimulace členů velmi důležité je přesné definování cílů neméně důležité VEDENÍ (v případě týmu), koordinace, systém řízení volba vedoucích pracovníků vyřešení komunikace, rychlosti předávání informací dostupnost veškerých podkladů všem členům vzdělávání Pozn.: řízení lidských zdrojů ve firmách

40 průmyslová výstavba 280 - 560 Euro/m2 administrativní budovy 560 - 860
Informace k vložené přednášce ing. Vaška (EC HARRIS) ve šk.r.2010/2011 Výčet vybraných ukazatelů uvedených v materiálu za 45 zemí světa, tyto uvedené údaje jsou za ČR: průmyslová výstavba Euro/m2 administrativní budovy multifunkční administrativní budovy supermarkety nákupní centra vč. okolí domy pro staré lidi, nemocnice multikina sportovní centra plavecké areály využití: např. pro rozhodování zahraničního investora ve které zemi investovat, dále pro rámcové oceňování investice Zdroj: International Building Costs EC HARRIS

41 Rozhodovací otázka pro investora zněla:
Pro zajímavost: Centrála Nestlé Praha Modřany Investor: SG Property,s.r.o., Gen.dodavatel: Metrostav,a.s. nájemce: Nesté Česko,s.r.o. Původní areál byl nevyhovující a objekty byly mimo jiné poškozeny povodní z roku 2002 Rozhodovací otázka pro investora zněla: opravovat, rekonstruovat,…, bude dosažen požadovaný užitek, bude investice rentabilní či je lepší demolice a zcela nová výstavba? Když bylo rozhodnuto (po provedení řady statických a zejména ekonomických rozborů), že se provede demolice a nová výstavba, byly stanoveny parametry – počet objektů, účel, zastavěná plocha, výška a další Variantní návrhy byly finančně oceněny jak českými dostupnými údaji (zatřídění JKSO, propočet,…), tak i databází zahraniční – International Building Costs

42 Finanční ohodnocení výsledné varianty pro rozhodování se zahrnutím metodiky LCC (Life Cycle Cost) , studie proveditelnosti - Centrála Nestlé Praha Modřany Obestavěný prostor m3, zastavěná plocha m2 Předpoklad životnosti objektu 55 let (pro rozhodování byly vypracovány i varianty s delšími časovými horizonty v návaznosti na životnost a kvalitu komponentů) Administrativní náklady (vč.daň.n., pojištění) mil. Kč Náklady na energie za období 55 let mil. Kč Náklady na údržbu a revize po dobu 55 let mil. Kč Provozní náklady celkem mil.Kč Úroky z úvěrů, odvody daní (předpoklad) mil. Kč Investice (pozemek, inženýring, bourací práce, realizace) mil. Kč Reinvestice v průběhu 55 let mil. Kč Mezisoučet nákladů na vlastní investice a reinvestice mil.Kč Náklady na likvidaci mil.Kč _________________________________________________________________ Celkové náklady životního cyklu za období 55 let mil.Kč

43 Rozhodování investora – např. u dopravních staveb v ČR
Rozhodovací hlediska např. pro volbu mostní konstrukce: tvar a velikost překračované překážky, technická náročnost, rozpětí, určení počtu polí materiál hlavní nosné konstrukce ekonomie konstrukce (za celou životnost stavby) estetické působení nových objektů základové poměry (např. i na pilotách, základových stěnách,…) – velmi ovlivňují cenu mostu časové hledisko, délka výstavby možnost etapové výstavby provozní náklady bezpečnost provozu kvalita provozu dopravní hluk vliv na okolní flóru a faunu, zásah do chráněných území vliv na okolí po dobu výstavby ovlivnění obytné a rekreační funkce území

44 Pro který typ mostu se investor a projektant rozhodnou?
V prvopočátku budou vycházet ze základního dělení mostů: podle materiálu hlavní nosné konstrukce - betonové, ocelové, spřažené,… podle tvaru hlavní nosné konstrukce - deskové, trámové, obloukové, zavěšené, visuté ocelové a spřažené: trámové, rámové, obloukové, zavěšené, visuté betonové mosty: deskové, trámové obloukové, zavěšené, visuté podle polohy mostovky – horní, dolní, mezilehlá podle statické soustavy - staticky určité - uložené na ložiskách - spojité nosné konstrukce s vloženými klouby - trojkloubové oblouky - staticky neurčité - spojité a vetknuté nosníky - rámové konstrukce - vetknuté oblouky - visuté a zavěšené konstrukce

45 Obecně platné ceny při zpracování projektového návrhu mostu , podklad ÚRS
Jeden z podkladů pro rozhodování … cena: Vzor: mosty pozemních komunikací – betonové předpjaté Kč/m² mostní estakáda  120 silniční nadjezd  605 most nad silnicí  868 Orientační cena v Kč za 1 m² mostovky … mosty pozemních komunikací průměrná cena  631 Kč/m² monolitická předpjatá konstrukce 59 542 montovaná nepředpjatá  067 až montovaná předpjatá  264 ocelová

46 Příklad mostní stavby – výsledek rozhodování:
V roce investor dopravních staveb rozhodoval o mostu u Rzavé na dálnici D3 směr České Budějovice. Rozhodoval z několika variant technických řešení a ekonomických rozborů a výsledek rozhodnutí je již nyní předmětem realizace: zahájení výstavby mostu bylo uskutečněno 03/2006 délka mostu pro překlenutí m projektant navrhl dvě samostatné konstrukce - spřaženou ocelobetonovou technologii společného vysouvání ocelové konstrukce a betonové spřažené desky každá konstrukce má 7 polí o rozpětí 24 m, 5 x 36 m, 24 m podélný sklon 3,56% mostní pilíře výšky až 17,6 m předností volby technologie je rychlost výstavby (18 metrů nosné konstrukce za jeden týden) a kvalita Pozn.: stanovení orientační ceny, jakožto jednoho z kritérií rozhodnutí o volbě konstrukce, je s ohledem na řadu specifik, často nepřesné

47 Jiný příklad dopravní stavby - stavby financované formou PPP
úsek jihočeské dálnice D3 bude pravděpodobně financován jakožto projekt PPP – Public Privat Partnership bude se jednat o spolupráci veřejného a soukromého sektoru, dálnice v 30-ti kilometrovém úseku od Tábora přes Veselí nad Lužnicí do Bošilce bude financovat soukromá firma úsek bude stát cca 15 mld.Kč příprava projektu Metroprojekt …x Mott MacDonald (projektový manažer). V prvním vyhlášení dal lepší cenu Mott…, zrušeno, podruhé …. (info studentům) na přípravu projektu dohlíží Ministerstvo dopravy, Státní fond dopravní infrastruktury, Jihočeský kraj a Ředitelství silnic a dálnic výběr soukromého investora není znám při využití formy PPP investor dodá stavbu a od uživatelů dálnic bude mít právo vybírat poplatky před lety se uvažovalo řešit takto moravskou dálnici D47 PPP METRO TRASA D – info studentům TATO FORMA FINANCOVÁNÍ POZMĚNÍ I KLASICKOU FORMU INŽENÝRINGU PPP se aplikuje např. při výstavbě bytů, kdy obec či město dá pozemek a od investora dostane určitý počet bytů

48 Konkrétní příklad aplikace formy „PPP projekt“ www.asociaceppp.cz
Veřejné osvětlení v Praze, Česká Republika Zadavatel: Magistrát hl.m. Praha Typ zadavatele: Kraje a municipality Charakter projektu: PPP projekt Odvětví: Ekologie a služby Stav: Realizace již probíhá Země: Česká Republika

49 Rozhodnutí investora v otázce investice do nákupní centra
rozlohou nákupní plochy se Česká republika přibližuje průměru Evropské unie nákupní centra stále přibývají – např. Šestka v Praze, Novodvorská Plaza v Praze a řada dalších Nová centra Palladium na Náměstí republiky v Praze - obchodní centrum v Plzni, - obchodní centrum Českých Budějovicích - Most City Centrum - Bondy centrum Palmovka v Praze a jiné současně přibývá i hypermarketů ceny pronájmů však patří k nejnižším v Evropě. např. v Praze se účtuje 400 až 600 eur za metr čtvereční za měsíc, v Londýně je to ale až eur

50 Formulace rozhodovacích kriterií investora
do nákupního centra: - počty potenciálních kupujících, blízká konkurence, výhledové rozbory - velikost – zastavěnou plochu, užitnou plochu, prodejní plochu, počet event. samostatných obchodů,… - materiál hlavní nosné konstrukce, opláštění,…, - velikost parkovacích ploch - posoudit ekonomii stavby (za celou životnost stavby), efektivnost - estetické působení nových objektů, soulad s územně plánovací dokumentací - časové hledisko, délka výstavby, možnost etapové výstavby - provozní náklady, bezpečnost provozu, kvalita provozu - dopravní hluk jak od zásobování, tak i od aut nakupujících - vliv na okolní flóru a faunu, zásah do chráněných území, nutnost likvidace zeleně - vliv na okolí po dobu vlastní výstavby - ovlivnění obytné a rekreační funkce území - a další

51 Nová nákupní centra Stop Shop připravuje rakouská společnost IMMOEAST
- pronájem obchodních ploch bude zajišťovat firma Cushman&Wakefield - investor se zaměřil na menší města kolem 10 až obyvatel a na lázeňská města - plánuje vybudovat 70 nákupních center Jaká kriteria si investor zadá? Jak velký administrativní aparát má investor v ČR? Bude rozhodně realizovat prostřednictvím inženýringu? Převezme typové projekty z Rakouska? Jak zajistí úpravu na české normy, osazení do terénu,…přípojky,…? Jakou formou bude realizovat výběrová řízení na zpracovatele projektové dokumentace, na dodávku stavebních prací, zvolí cestu jednoho vyššího dodavatele,…. ?

52 Rozhodnutí investora …. formulace faktorů bytové domy x rodinné domy
vládní politika vztahy s veřejností harmonie s potřebami regionu technická infrastruktura právní záležitosti náklady zisk, návratnost velikost bytů zeleň životní úroveň životnost doba výstavby údržba a běžné náklady estetická úroveň zájmová činnost demolice migrace dopravní napojení a občanská vybavenost a další faktory: financování, úvěry, vztahy s bankami

53 Aktualita k ceně pozemku
Ceny pozemků , jež byly v Praze na prodej v roce 2007 Stavebních parcel je v centru málo. Realitní magnát Sebastian Pawlowski je švýcarský podnikatel. Vlastní v Praze řadu objektů, další řadu má v pronájmu. Celkem investoval přes 6 mld. Kč. Nyní je byl prodán pozemek ve Spálené ulici (vlastník pražský magistrát) – za obchodním domem TESCO. Plocha pozemku: něco přes 6 000 m², cena : mil. Kč Cena za metr: 70 000,- Kč/m². V roce 2006 se pražská radnice nastěhovala do Škodova paláce v Jungmanově ulici. Tento vlastní pan Pawlowski. Smlouva je podepsána na 20 let a roční nájemné činí 230 mil.Kč. Jiný prodej: Pozemek na rohu ulic Národní x Mikulandská  000,- Kč/m² Pozemek mezi ulicemi U Obecního dvora a Haštalským náměstím 117 000,-Kč/m²

54 Logistická centra v ČR celkem 3 000 000 m² Oblasti Praha 46 %
3 oblasti Brno, Ostrava, Plzeň % zbývající území ČR % v ČR celkem 3 000 000 m² Developeři Mayfield VGP ProLogis CTP Invest Nové logistické areály: Lovosice, Turnov-Příšovice, Plzeň Štěnovice Nové areály např. v Rumunsku

55 Opakovací blok z legislativy sledovat novely!

56 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila v listopadu 2011
Poslanecká sněmovna ve třetím čtení přijala dlouho očekávanou novelu zákona o veřejných zakázkách obsahující řadu zásadních změn zákona. Nyní bude novela postoupena k projednání Senátu a v případě jejího schválení pak k podpisu prezidenta republiky. Podle právních expertů z advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners přináší novela nejen zvýšení transparentnosti a odstranění některých v praxi zneužívaných institutů, ale zároveň i zvýšení požadavků na zadavatele i dodavatele a prodloužení procesu zadávání. Mezi nejvýznamnější změny patří snížení finančních limitů na polovinu, zásadní rozšíření definice dotovaného zadavatele, zrušení ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, zavedení tzv. významných veřejných zakázek, nutnost odůvodnění zakázek, zavedení tzv. hodnotitelů veřejných zakázek jmenovaných ministerstvem a uveřejňování textu uzavřených smluv včetně výše skutečně uhrazené ceny za zakázku a seznamů subdodavatelů s jejich majetkovou strukturou. Zároveň zadavatelé budou povinni zrušit zadávací řízení, pokud by měla být hodnocena pouze jedna nabídka. Novela by měla vstoupit v účinnost k 1. dubnu 2012.

57 Novela Novela je vyústěním snahy o naplnění protikorupční části vládního programu. Účelem má být omezit prostor pro korupční, diskriminační a netransparentní jednání. Novela však přináší řadu změn, u nichž teprve praxe ukáže jejich reálné dopady. Lze jen doufat, že kromě komplikací přinesou i skutečný ekonomický efekt a významnější úspory veřejných prostředků. Snížení limitů a rozšíření definice dotovaného zadavatele povede k podstatnému nárůstu zakázek, které budou spadat pod režim zadávání dle zákona. Dojde tím určitě ke zvýšení transparentnosti, pro menší zadavatele však tato změna bude znamenat vyšší administrativní zátěž a náklady na organizaci veřejných zakázek. Zároveň hrozí zahlcení Úřadu na ochranu hospodářské soutěže přezkumem zakázek z ekonomického pohledu méně významných.