Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katedra řízení podniku Fakulta ekonomických studií ŘÍZENÍ OBCHODU (N_ROb) Pavla Břečková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katedra řízení podniku Fakulta ekonomických studií ŘÍZENÍ OBCHODU (N_ROb) Pavla Břečková"— Transkript prezentace:

1 Katedra řízení podniku Fakulta ekonomických studií ŘÍZENÍ OBCHODU (N_ROb) Pavla Břečková pavla.breckova@vsfs.cz

2 2 5 řízených konzultací 1. Podnik a jeho struktura. Obchod a jeho role v podniku. Činnosti v rámci obchodu. Řízení obchodu. Trh a konkurence. 2. Obchodní plán, nástroje řízení obchodu. Forecast. Obchodní pohledávky a jejich zajištění. 3. Zahraniční obchod. Formy vstupu na zahraniční trh. Kulturní odlišnosti. Specifika jednání. Řízení rizik spojených se zahraničním obchodem. 4. Kontrakt a klíčová ujednání kontraktu, obchodně smluvní dokumentace. Distribuce a distribuční strategie. Dodací podmínky. Obchodní kroky - příprava jednání, obchodní jednání, dokumentace obchodu. 5. Nákup v rámci obchodu – strategický a operativní. Obchodní riziko a jeho řízení. Obchodně-marketingový průzkum trhu, sběr dat. ŘÍZENÍ OBCHODU – struktura

3 3 3.3. = obchod přes hranice státu  je jedním z důsledků dělby práce  je základní formou propojení ekonomik Hlavní příčiny rozvoje ZO: o Odlišnost přírodních a klima podmínek (těžba ner. surovin, zemědělství, cestovní ruch) o Odlišný spotřebitelský vkus a preference (některá zboží mohou mít spotřebitele pouze v zahraničí) o Snaha o zvyšování efektivity výroby (rostoucí míra dělby práce na mezinárodní úrovni, efektivní využití technologií, nutnost vyrábět určité množství, aby byl realizován zisk) o Konflikt výroby a spotřeby – výroba se specializuje, spotřeba se diferencuje, dovoz umožňuje domácím výrobcům potřebnou specializaci ZAHRANIČNÍ OBCHOD [ZO] (= mezinárodní obchod)

4 4 4.4.  CLO (dovozní) – zvyšuje cenu zboží na domácím trhu + dává prostor domácím výrobcům, kteří by při nižší ceně např. nebyli schopni vyrábět (též odvetné, antidumpingové), fiskální nástroj  EMBARGO - obvykle politicky motivované admin. rozhodnutí o zákazu obchodu s určitou zemí, nebo komoditou  KVÓTA – množstevní omezení dovozu / vývozu, snaha o zajištění stability trhu pomocí stanovení povoleného množství dováženého zboží - vztah ke komoditě n. zemi producenta, kvantitativní nástroj  ‘Neviditelné’ / ADMIN překážky obchodu = nepřímé znevýhodnění zahraničního výrobce Cílová země stanoví např. hygienické, legislativní (normy) nebo kvalitativní podmínky tak, že jsou pro dovozce nerealizovatelné, nebo musí vynaložit dodatečné N (promítne se zvýšením jeho ceny, která pak tolik neohrožuje domácí producenty) Nástroje / bariéry ZO

5 5 5.5. PROAKTIVNÍ motivyVýhoda ziskuJedinečný produktTechnologická výhodaExkluzivní informaceDaňová výhodaÚspory z rozsahuREAKTIVNÍ motivyTlak konkurenceNadprodukceSnižující se domácí tržbyPřebytečná kapacitaNasycený domácí trh Vzdálenost k ZÁK / dopravnímu uzlu MOTIVY K ZAHRANIČNÍ EXPANZI

6 6 6.6. Formy vstupu a fungování na ZAHRANIČNÍM trhu EXPORTNÍ Přímý export Nepřímý export SMLUVNÍ Licence a Franšíza Aliance Ostatní INVESTIČNÍ Joint venture Majoritní / Minoritní / 50-50% Plné vlastnictví jednotky v zahr. Greenfield Akvizice FORMY VSTUPU A FUNGOVÁNÍ v ZO

7 7 7.7. Snižuje rizika při rozhodování v mezinárodním podnikání: O vstupu na trh O komunikaci se zahraničními trhy O volbě marketingové strategie O formě vstupu na trh Sekundární data  Byla již jednou shromážděna  Jsou rychle a levně k dispozici Primární data Je třeba je získat Poměrně nákladná příp.spolupráce se specializovanou agenturou (rizika, relevance dat) Mezinárodní průzkum trhu a druhy dat

8 8 8.8. „OD STOLU“ analýza sekundárních dat nízké náklady rychlá realizace nižší relevance dat TERÉNNÍ sběr a analýza primárních dat poměrně vysoké náklady delší časová realizace předpoklad vyšší relevance dat Druhy výzkumu trhu

9 9 9.9. Analýza vnějšího prostředí (trhu) PEST / STEEP / STEEPLE Analýza KONKURENCE Analýza vnitřního prostředí (firmy) SWOT Faktory: politické, ekonomické, sociální, technologické (PEST), ekologické (STEEP), legislativní a evropské (STEEPLE) Bariéry vstupu do odvětví Hrozba substituce Síla zákazníka Síla dodavatele Rivalita současných konkurentů Silné stránky (Strengths) Slabé stránky (Weakness) Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats Základní PODNIKOVÉ ANALÝZY

10 10 10. Právní prostředí: – Možnost kontroly vlastnictví – Možnost nákupu pozemků a nemovitostí – Možnost repatriace zisku do zahraničí – Vymahatelnost práva – Možnost založení nové firmy a ukončení podnikatelské činnosti Politické prostředí: – Politický systém a politická stabilita – Význam zájmových skupin – Vztah k zahraničním firmám – Korupční prostředí PEST Analýza vnějšího prostředí (trhu) P-právní

11 11 11.  Hospodářská politika vlády: Zahraničněobchodní politika Kursová politika  Základní makroekonomické ukazatele a jejich vývoj  Podíl šedé ekonomiky ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz PEST Analýza vnějšího prostředí (trhu) E - ekonomické

12 12 12. Kultura: – Míra otevřenosti společnosti – Hierarchie potřeb – Hodnotová orientace (např. západní hodnoty) Instituce: – Rodina – Náboženské instituce – Vzdělávací instituce Další faktory: – Jazyk – Neverbální komunikace – Způsob oblékání – Estetické cítění PEST Analýza vnějšího prostředí (trhu) S-sociální a kulturní

13 13 13.  Existence a kvalita základní infrastruktury: voda, energie, telefony, dálnice, silnice, železnice atd. + komunikační infrastruktury: televize, rozhlas, telefony atd.  IT = možnost přenosu dat do zahraničí=> internacionalizace služeb, standardizace  Přístup k informacím  Elektronické obchodování (E-commerce, e- business) B2C, B2B, C2C (e-Bay např., bleší trh), C2B (pracovní síla, výběr.řízení přes internet – min. první kola) Analýzy technologického prostředí např.: Počet uživatelů Internetu a vybavenost výpočetní technikou Počet telefonů / obyvatele …. Výdaje na výzkum a vývoj (% z HDP, prům.% u firem) Počet mezinárodních patentů PEST Analýza vnějšího prostředí (trhu) T-technologické

14 14 14.  Jazyková bariéra  Kurzové riziko – pohyb kurzu může zásadně ovlivnit ne/výnosnost obchodu, jednotná měna (EUR) bariéru v rámci EU částečně odstraňuje – řízení KURZOVÝCH RIZIK  Vzdálenost – se vzdáleností rostou náklady na dopravu a pojištění, roste riziko poškození nebo znehodnocení zboží  Tradice, náboženství – některé zboží může být vlivem náboženství nebo tradic v zemi neprodejné  Tržní prostředí (pol.stabilita, kupní síla, korupce, konkurence, právní bariéra apod.) – analýza blízkého prostř.(konkurenční), PEST atd. Specifika + rizika ZO

15 15 15.  tento vliv je VÝZNAMNĚJŠÍ než rozdílnosti vyplývající z:  rasy  pohlaví  odbornosti  postavení = vliv kultury na vztah, přístup zaměstnanců k práci, řízení obchodu i na vyjednání obchodu KULTURNÍ ODLIŠNOST

16 16 = charakteristický způsob života lidí = založen na ZÍSKANÝCH modelech chování (nikoli vrozený)  ABSTRAKTNÍ (hodnoty, postoje, názory, náboženství – z generace na generaci)  MATERIÁLNÍ (úroveň a typ technologie, struktura spotřeby v dané zemi / společnosti) KULTURA PRVKY KULTURY Kultura a její prvky

17 17 ESTETIKA  názor na to, co je krásné (symboly země, černá – bílá, ideál ženské krásy) NÁBOŽENSTVÍ  Hinduismus – způsob života: kasty, společné domácnosti několika rodin, uctívání zvířat  Islám  Křesťanství ZPŮSOB JEDNÁNÍ  délka schůzky, výstupy  předání vizitky KULTURA – abstraktní prvky - vliv na řízení obchodu

18 18 VZDĚLÁNÍ  povaha a způsob myšlení spotřebitelů v zemi (negramotnost – reklama, obal, označení) JAZYK  nemožnost vyslovit  nežádoucí význam KULTURA – abstraktní prvky - vliv na řízení obchodu

19 19 PŘIZPŮSOBIVOST a POKORA - tím spíše, jsme-li na straně prodeje / dodavatelské Neignorujme KULTURNÍ odlišnosti Mějme INFO o zemi, kam cestujeme (kultura, historie) NEKRITIZUJME zdejší zvyklosti – to, že se od našich liší, neznamená, že jsou horší Nezdůrazňujme rozdílný životní standard – je různý v různých částech světa, přičemž však pocit štěstí na něm nezávisí! Několik zásad v ZO

20 20 IND = kulturní rozměr, kdy se předpokládá, že člověk si zajistí uspokojení potřeb svých a své rodiny sám. Spol. poskytuje VOLNOST KOL = kult.rozměr, kdy člověk předpokládá, že se o něho a rodinu postarají jiní. Ve vztahu ke skupině LOAJÁLNÍ IND převažuje v nejbohatších zemích (USA, UK, NL) x KOL (Kolumbie, Pákistán) 1. INDIVIDUALISMUS x KOLEKTIVISMUS = MÍRA, v jaké společnost akceptuje nerovnoměrné rozložení moci v institucích a organizacích Lidé se liší (intelekt, fyz.schopnosti = > faktor rozdílu mezi bohatstvím a chudobou) Společnosti se SILNÝM vztahem k moci = akceptace značných mocenských rozdílů / ZAM respekt před autoritami a tituly (příslušnost k vyšší vrstvě má váhu) – silní vůdci – centralizace Western countries (LOW power distance) s výjimkou B, F, E, 2. VZTAH K MOCI 20. ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz:: 4 dimenze kulturní ODLIŠNOSTI s vlivem na řízení obchodu [Geert Hofstede]

21 21 Ochota podstoupit RIZIKO a tolerance nekonvenčního chování nízká míra = podpora přijímání rizik, tolerance odlišnosti vysoká míra = typická nervozita, stres, agresivita (pocit ohrožení nejistotami a jevy, jimž nerozumí) Firmy: přesná pravidla Jamaica, Singapore, Denmark, Sweden, Western countries x Greece, Portugal / D, A, CH, FIN 3. VYHÝBÁNÍ SE NEJISTOTĚ M = maximální role pohlaví (převládají „tvrdé“ hodnoty: výkon, úspěch, peníze, ukazování, velebení moci..) F = hodnoty (mužů i žen) jsou spojeny s funkcí péče, vztahy, péče o „malé a slabé“, kvalita života, ochrana ŽP.. Japan, Venezuela, Mexico / německy hovořící země (A,CH, D, UK) x Sweden, skandinávské země + NL 4. MASKULINITA x FEMININITA 21. 4 dimenze kulturní ODLIŠNOSTI s vlivem na řízení obchodu [Geert Hofstede]

22 22 22. Umět vyjádřit RESPEKT, komunikovat verbálně i neverbálně, mít pozitivní přístup k lidem, zájem o ně a jejich kulturu Umět se VYROVNAT s pochybnostmi a frustracemi (obvyklé zejména v interakci k kult.odlišným prostředím) VCÍTIT SE a porozumět potřebám a stanoviskům jiných Vyhnout se posuzovat podle vl. žebříčku HODNOT Nevyslovovat vlastní názory a subjektivní hodnocení – jsou zpravidla založeny na vlastní kultuře a hodnotách Umět brát situaci s HUMOREM a zabránit tak vlastní frustraci – ne vždy jde vše podle představ Společenské dovednosti v řízení obchodu

23 23 Klíčové pojmy: Zahraniční obchod (ZO) Nástroje a bariéry ZO Clo, kvóta, embargo, další formy Formy vstupu a fungování na zahraničním trhu (typy: exportní / smluvní / investiční + jednotlivé druhy: Export přímý / nepřímý Licence, Franšíza, Aliance, ostatní Společný podnik (JV), Akvizice, Greenfield Motivy k expanzi na zahraniční trhy Rizika spojená s expanzí na zahraniční trhy + jejich řízení Průzkum trhu, data primární x sekundární Analýza vnějšího prostředí (PEST, STEEP) Kulturní odlišnosti s vlivem na řízení obchodu Dimenze kulturní odlišnosti (dle Hofstede) Individualismus x Kolektivismus Vyhýbání se nejistotě Vztah k moci Maskulinita x Femininita 23. Shrnutí + klíčové pojmy


Stáhnout ppt "Katedra řízení podniku Fakulta ekonomických studií ŘÍZENÍ OBCHODU (N_ROb) Pavla Břečková"

Podobné prezentace


Reklamy Google