Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejná správa ve školství, reforma školství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejná správa ve školství, reforma školství"— Transkript prezentace:

1 Veřejná správa ve školství, reforma školství

2 Hlavní princip reformy VS ve školství- demokratizace- zabezpečována hlavně:
decentralizací = přesun kompetencí z centrální úrovně státní správy na úroveň územních a obecních samospráv, participací = spoluúčast subjektů zainteresovaných na vzdělávání na spolurozhodování na jednotlivých stupních řízení a správy školství. Hlavným princípom reformy verejnej správy aj v oblasti školstva je demokratizácia zabezpečovaná hlavne: decentralizáciou = presun kompetencií z centrálnej úrovne štátnej správy na úroveň územných a obecných samospráv, až k ďalšiemu posilneniu autonómie škôl a úloh školských rád, participáciou = spoluúčasť subjektov zainteresovaných na vzdelávaní (soc. partneri, učitelia, rodičia, študenti, atď) na spolurozhodovaní na jednotlivých stupňoch riadenia a správy školstva. Cieľ = využiť transformačný proces vo verejnej správe k efektívnym zmenám v riadení školstva a vzdelávacej sféry tak, aby tieto zmeny prispeli k rozvoju a skvalitňovaniu vzdelávania.

3 Fáze reformy Přechod „státních“ škol a školských zřízení do krajské působnosti Zánik školských úřadů Nový model financování regionálního školství (finanční zabezpečení škol a školských zařízení přešlo do kompetence krajských a okresních úřadů – dříve školské úřady) veľká administratívna a technická náročnosť

4 Změna výkonu státní správy a samosprávy
Reforma veřejné správy se přímo nedotýká obsahu vzdělání a výchovy, ale zásadním způsobem mění výkon státní správy a samosprávy ve školství, majetkoprávní vztahy a způsob financování. zákon č. 284/2002 Zb., ktorým sa mení zákon č. 564/1990 Zb. o štátnej správe a samospráve v školstve, v znení neskorších predpisov Na rozdiel od I. fázy reformy, ktorá sa týkala predovšetkým prechodu majetku, vecí, práv a záväzkov z ústredných správnych úradov na kraje, cieľom 2. fázy reformy bolo ukončnenie činnosti okresných úradvo ku dňu , prechod ich pôsobnosti na iné orgány verejnej správy a tiež prechod majetkových práv a záväzkov a dalších práv okresných úradov k organizáciam, ktoré zriaďovali, na kraje a obce s rozšírenou pôsobnosťou. V oblasti školstva sa teda jednalo o prenesenie pôsobnosti okresných úradov pri výkone štátnej správy v školstve na kraje a obce s rozšírenou pôsobnosťou a o zabezpečení výkonu týchto činností.

5 Státní správu v školství zabezpečuje:
ředitel školy (předškolního nebo školního zařízení) obce s rozšířenou působností krajské úřady Česká školní inspekce MŠMT jiné ústřední orgány státní správy systém verejnej správy prešiel v posledných piatich rokoch veľkými zmenami. Riadenie školstva môžeme rozdeliť do troch etáp: do -štátnu správ vykonávali: riaditelia škôl a školských zariadení, obce, školské úrady, ČŠI- česká štátna inšpekcia,, MŠMT, a iné ústredné orgány štátnej správy - samospráva- obce, okresné školské rady, rady školy 2. od - štátna správa- školské úrady boli zrušené a ich funkcie prebrali dočasne okresné úrady a orgány kraja v prenesenej pôsobnosti. Okresné úrady prebrali právomoci školských úradov voči základným školám, predškolským a školským zariadeniam, ktorých zriadovateľom je obec. Toto bolo dočasné riešenie do - v rámci samosprávy boli zrušené okresné školské rady a na ich miesto nastúpili kraje 3. od - štátna správa- k došlo ku zrušeniu okresných úradov, ktorých úlohy prebrali obecné úrady obcí s rozšírenou pôsobnosťou

6 Ředitel zabezpečuje přímé řízení školy
jmenuje a odvolává svého zástupce Zodpovídá za: plnění učebních plánů a osnov odbornou a pedagogickou úroveň výchovně-vzdělávací práce školy efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků vytváření podmínek pro činnost rady školy, pro výkon školské inspekce kontroluje práci pedagogických a ostatních pracovníků školy a studijní výsledky žáků

7 administrativní povinnosti: zodpovídá za vypracování výroční zprávy o činnosti a výroční zprávy o hospodaření školy, které předkládá radě školy rozhoduje o: odkladu anebo dodatečném odložení povinné školní docházky přijetí ke studiu na SŠ, speciálních SŠ a SOU přerušení studia přiznání a odejmutí stipendia podmínečném vyloučení ze studia o žádosti žáka o změně studijního anebo učebního odboru

8 Obce s rozšířenou působností
zpracovávají návrh rozpočtu zpracovávají a předkládají rozbor hospodaření pro zúčtování prostředků SR poskytovaných KÚ zabezpečuje podklady pro sumarizaci účetní závěrky a účetních a finančních výkazů shromažďují a zpracovávají data z dokumentací a evidencí Vedoucí útvaru OÚ, který je odpovědný za výkon státní správy v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy je jmenován a odvoláván obcí se souhlasem KÚ

9 Krajský úřad v přenesené působnosti
zpracovává a každé 2 roky upřesňuje a zveřejňuje dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně-vzdělávací soustavy v kraji zpracovává a každoročně zveřejňuje výroční zprávu o stavu koncepce a rozvoje sítě škol a o stavu a rozvoji výchovně-vzdělávací soustavy v kraji přijímá opatření na základě výsledků školní inspekce rozhoduje o osvobození žáka od povinné školní docházky rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí ředitele školy povoluje udělení výjimky při přijímání žáků ke studiu na SŠ uděluje souhlas s jmenováním a odvoláním ředitele obecné školy

10 MŠMT ČR řídí výkon státní správy ve školství
vytváří podmínky pro realizaci cílů výchovy a vzdělávání řídí školy ve věcech výchovy a vzdělávání zřizuje školy pro výkon ústavní a ochranné výchovy, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v celém rozsahu přiděluje z finančních prostředků ze SR školám, které zřizuje nad stanovený rozsah přiděluje finanční prostředky školám, ve kterých probíhá pokusné ověřování nových forem, metod anebo řízení vzdělávání

11 přiděluje finanční prostředky krajům a kontroluje jejich využití
jmenuje a odvolává ředitele škol, které zřizuje koordinuje předpisy pro navrhování a výstavbu školských budov stanovuje normativy jako roční objem mzdových prostředků zpracovává a zveřejňuje nejméně jednou za 4 roky dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně-vzdělávací soustavy, který předkládá vládě metodicky řídí a koordinuje jejich tvorbu na úrovni krajů

12 Česká školní inspekce kontrolní činnost
organizační složka státu přímo řízená MŠMT ČR vydává výroční zprávy o výsledcích kontrol, v závěru jsou doporučení, která mají usnadnit činnost škol a pomáhat lépe naplňovat jejich poslání. V čele ČŠI je ústřední školní inspektor, který navrhuje ministerstvu jmenování a odvolávání školních inspektorů.

13 Výkon samosprávy ve školství
Obec Kraj Rada školy

14 Školská samospráva- obec
zřizuje školy jako příspěvkové organizace s právní subjektivitou rozhoduje o: přijetí dětí do školy, pokud je jich více než počet, který je možné přijmout odvolání proti rozhodnutí ředitele ve správních věcech přijetí opatření na základe výsledků ČŠI školám zabezpečuje investiční výdaje a neinvestiční náklady kromě mzdových prostředků, učebnic, školních pomůcek a potřeb hrazených státem (na tyto položky jim může přispívat)

15 Obec dále ze SR obdrží příspěvek na úhradu neinvest. výdajů na žáka
se souhlasem kraje na základě výsledků výběrového řízení jmenuje a odvolává ředitele školy s ředitelem školy, kterou zřídila projednává: koncepci rozvoje rozpočet personální a sociální podmínky pracovníků požadavky obce na zkvalitnění péče poskytované školou zprávy o výsledcích vzdělávací činnosti zpravidla zřizuje komisi pro výchovu a vzdělávání

16 Kraj v samostatné působnosti
zřizuje: SŠ, SOU, VOŠ, konzervatoře speciální ZŠ, SŠ a předškolní zařízení jazykové školy, ZUŠ předškolní zařízení a školy s jiným vyučovacím jazykem než českým pomocné školy, dětské domovy, střediska služeb školám atd.

17 Krajský úřad dále zabezpečuje školám investiční výdaje a neinvestiční náklady kromě mzdových prostředků, učebnic, školních pomůcek a potřeb hrazených státem (na tyto položky jim může přispívat) se souhlasem ministra na základě výběrového řízení jmenuje a odvolává ředitele škol, které zřizuje přijímá opatření na základě výsledků školní inspekce

18 Rada školy orgán školy, má 6 – 15 členů, kteří jsou volení na dva roky
Náplň činnosti: schvaluje výroční zprávu školy, návrh rozpočtu , zprávu o hospodaření vyjadřuje se k studijním a učebním odborům, ke koncepčním záměrům rozvoje školy, ke jmenovaní a odvolání ředitele může požádat ČŠI o inspekci a školský odbor KÚ o kontrolu hospodaření školy

19 Školský zákon 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Účinnost od 1. Ledna 2005 Upravuje předškolní, základní, střední a vyšší odborné a některé jiné vzdělávání ve školách a školských zařízeních Stanoví podmínky, za nichž se vzdělávání a výchova uskutečňuje, vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání Stanovuje působnost orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství.

20 Školský zákon - kritika
Ředitelé často nevědí, jak se mají dle tohoto zákona chovat a řídit Žádná školská reforma nebude, nezmění-li se přístup státu k financování vzdělání. Žádná reforma nebude, nezmění-li se někteří učitelé Slučování a rušení malých vesnických škol

21 Reforma ve školství v ČR
1999 – tzv. zelená kniha (analýza „České vzdělání a Evropa“) 2001 – tzv. bílá kniha (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice) – definice 6 základních cílů vzdělávání – podklad k realizaci školské reformy 2004 – školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb.)

22 Reforma školství v ČR Klíčové kompetence – schopnosti a dovednosti uplatnitelné v praktickém životě Integrace předmětů – propojování obsahu předmětu Školní vzdělávací programy – „uvolňování rukou“ školám při plánování toho, co a jakým způsobem budou učit - RVP

23 Reforma školství v EU Zásady rozvoje školství
zásada rovného přístupu ke vzdělání Zvyšování průchodnosti systému a odstraňování slepých uliček Snaha o zvyšování kvality vzdělávání Podpora účasti stále širších vrstev populace na vyšších úrovních vzdělávání Budování možnosti celoživotního učení Sepětí s potřebami společnosti a trhu práce

24 Vzdělávací oblasti - EU
Komunikace v mateřském jazyce Komunikace v cizím jazyce Informační a komunikační technologie Matematické, přírodovědné a technické obory Podnikatelství Mezilidské a občanské kompetence Umění učit se Obecný kulturní přehled


Stáhnout ppt "Veřejná správa ve školství, reforma školství"

Podobné prezentace


Reklamy Google