Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

škol a školských zařízení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "škol a školských zařízení"— Transkript prezentace:

1 škol a školských zařízení
HODNOCENÍ škol a školských zařízení ZŘIZOVATELEM Vzdělávací institut Středočeského kraje VISK 2011

2 Pozice zřizovatelů (obcí a krajů) ve vztahu k hodnocení škol a školských zařízení, (dále jen škol) které zřizují vzdělávání = veřejná služba zákonné normy: 128/2000 Sb. (zákon o obcích) 129/2000 Sb. (zákon o krajích) 131/2000 Sb. (zákon o HMP) 250/2000 Sb. (zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 561/2004 Sb. (školský zákon) jmenování a odvolání ředitelů hodnocení práce ředitele a školy (narůst významu hodnocení v souvislosti s novelou zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) projednáváno v Poslanecké sněmovně ve třetím čtení na podzim 2011 (sněmovní tisk č. 340)

3 OBEC KRAJ PRAHA Zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze § 35 Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu… pečuje .…..o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. § 14 Do samostatné působnosti kraje patří záležitosti, které jsou v zájmu kraje a občanů kraje, pokud nejde o přenesenou působnost kraje. § 2 Hlavní město Praha a městské části pečují o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; § 16 Jde především o uspokojování potřeby ….. výchovy a vzdělávání,…

4 OBEC KRAJ PRAHA Zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze § 102 Radě obce je vyhrazeno ….plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce,… úkoly zakladatele nebo zřizovatele …. § 59 Radě je vyhrazeno …vykonávat zakladatelské a zřizovatelské funkce ve vztahu k právnickým osobám, organizačním složkám, které byly zřízeny nebo založeny krajem ……., včetně jmenování a odvolávání jejich ředitelů a stanovení jejich platu a odměn;…pravidelně jedenkrát ročně projednávat zprávu o jejich činnosti, o plnění jejich úkolů, …, a přijímat příslušná opatření k nápravě, § 68 Radě hlavního města Prahy je vyhrazeno …plnit vůči právnickým osobám a zařízením zřízeným nebo založeným zastupitelstvem hlavního města Prahy úkoly zakladatele nebo zřizovatele …. (analogie - městské části)…

5 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
§ 14 Rozpis rozpočtu § 15 Hospodaření podle rozpočtu a kontrola …Součástí rozpisu rozpočtu je sdělení závazných ukazatelů rozpočtu těm subjektům, které jsou povinny se jimi řídit… …Územní samosprávný celek a svazek obcí vykonává kontrolu hospodaření jím zřízených nebo založených právnických osob…

6 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů § 27 Zřizování, změny a zrušení příspěvkových organizací (1) Územní samosprávný celek zřizuje příspěvkové organizace….. (2) Zřizovatel vydá o vzniku příspěvkové organizace zřizovací listinu, která musí obsahovat: ……..vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti ……..vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel k němuž byla zřízena; zejména se uvedou práva a povinnosti spojené s jeho plným efektivním a ekonomicky účelným využitím, s péčí o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení, podmínky pro jeho případnou další investiční výstavbu, dále pravidla pro výrobu a prodej zboží, pokud jsou předmětem činnosti organizace, práva a povinnosti spojená s případným pronajímáním svěřeného majetku jiným subjektům a podobně, ……..doplňková činnost, pravidla nabývání majetku, …….. (9) Zřizovatel provádí kontrolu hospodaření příspěvkové organizace.

7 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 10 Výroční zprávy ……Ředitel základní, střední a vyšší odborné školy zpracovává každoročně výroční zprávu o činnosti školy za školní rok, zasílá ji zřizovateli a zveřejňuje vždy na přístupném místě ve škole

8 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 12 Hodnocení škol, školských zařízení a vzdělávací soustavy (současná platná právní úprava !) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení školy a hodnocení Českou školní inspekcí. (2) Vlastní hodnocení školy je východiskem pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy a jedním z podkladů pro hodnocení Českou školní inspekcí….. Navrhovaná změna (sněmovní tisk č. 340) „(2) Vlastní hodnocení školy je východiskem pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy.“. (3) Hodnocení vzdělávání ve školských zařízeních provádí Česká školní inspekce. (4) Hodnocení vzdělávací soustavy v kraji provádí krajský úřad ve zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji…… (5) Hodnocení školy a školského zařízení může provádět také jejich zřizovatel podle kritérií, která předem zveřejní.

9 Shrnutí: Vzdělávání a výchova je veřejná služba vyplývající ze zákonných norem, podle nichž územně samosprávné celky jsou zřízeny a plní své úkoly Rady ÚSC (rada obce, rada města, starosta u obcí, kde není rada zřízena) vykonávají funkce zřizovatele ke školám a školským zařízením včetně - jmenování, odvolání, hodnocení a odměňování ředitelů, - hodnocení plnění hlavního účelu a předmětu činnosti škol a školských zařízení - kontroly hospodaření škol a školských zařízení VYHRAZENO RADĚ

10 Doporučení pro zřizovatele k hodnocení škol
Doporučení pro zřizovatele k hodnocení škol Cíl: poskytnout zřizovatelům (stát, kraj, obec, svazek obcí, jiná právnická nebo fyzická osoba) obecná doporučení, jak hodnotit školy, a přispět tak ke zlepšení evaluační kultury zřizovatelů v ČR Doporučení, kritéria a metodické postupy jsou primárně vytvořeny pro hodnocení škol zřizovatelem. Po úpravě je však možné je použít i pro hodnocení práce školských zařízení. Hodnocení školy by mělo být samozřejmým a přirozeným principem vztahu zřizovatele a školy a být součástí jeho koncepčního přístupu. Nutná maximální snaha o objektivitu a odbornost hodnocení. Nutnost posuzování všech oblastí plnění hlavního účelu a předmětu činnosti školy. Zdroje informací: kontrolní činnost zřizovatele, zprávy ČSI a dalších kontrolních orgánů, Výroční zpráva školy, prezentace školy na veřejnosti, komunikace se zřizovatelem a rodiči apod.

11 Doporučení pro zřizovatele k hodnocení škol
Doporučení pro zřizovatele k hodnocení škol Struktura a obsah metodického doporučení X. oblast kvality X.Y. kritérium Vysvětlení, případně příklad indikátoru či komentář Oblasti hodnocení 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh a výsledky vzdělávání 3. Klima ve škole, spolupráce s rodiči a dalšími subjekty 4. Vedení a řízení školy 5. Výsledky práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům

12 Semináře VISK Kompetence USC ke školám a školských zařízení, které zřizují – včetně Doporučení pro zřizovatele k hodnocení škol + metodické pomůcky pro hodnocení ředitelů + poradenství v oblasti hodnocení) Probíhající komunikace s obcemi a městy Dobrý den, jak máme vytvořit systém hodnocení a odměňování ředitelů našich základních a mateřských škol? …děkuji za poslání metodického materiálu k hodnocení škol a jejich ředitelů Mám dotaz: jsme jako zřizovatelský odbor (školství, kultura …) povinni kontrolovat příspěvkové organizace (MŠ, ZŠ …) – co všechno jako zřizovatelský odbor máme kontrolovat, když ani jeden ze zaměstnanců odboru není účetní?? Chtěli bychom zavést systém hodnocení na naší škole (pokud možno v co nejširším záběru) – jak by jste to udělal? Vzhledem k tomu, že zároveň studuji ………...na Pedagogické fakultě v …………., tak mohu porovnávat - a z toho porovnání jednoznačně vychází lépe Vaše instituce……

13 Shrnutí: praxe ukazuje potřebu pravidelného a systematického hodnocení
kvality práce škol zřizovatelem Doporučení pro zřizovatele je metodickou pomůckou poskytuje nástroj k maximálně objektivnímu a komplexnímu hodnocení práce škol a jejich ředitelů růst významu hodnocení zřizovatelem – naplnění zodpovědnosti zřizovatele za poskytování veřejné služby občanům lze použít jak pro školy tak po úpravě také pro školská zařízení Doporučení a jeho realizace: a) pozitivní dopad na RgŠ a zlepšení práce škol b) usnadnění výkonu zřizovatelských kompetencí, c) ochrana ředitelů škol před neodborným a subjektivním hodnocením jejich práce

14 PhDr. Marcela Štiková StikovaM@p15.mepnet.cz
Děkujeme za pozornost PhDr. Marcela Štiková Mgr. Jiří Holý


Stáhnout ppt "škol a školských zařízení"

Podobné prezentace


Reklamy Google