Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správa katastru nemovitostí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správa katastru nemovitostí"— Transkript prezentace:

1 Správa katastru nemovitostí
Ing. Olivová Květa

2 Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) účinnost od 1.1.2014
Katastr nemovitostí (dále jen „katastr“) je veřejný seznam, který obsahuje soubor údajů o nemovitých věcech (dále jen „nemovitost“) vymezených tímto zákonem (§ 1 odst. 1 NKatZ) Katastr mimo jiné nově obsahuje i cenové údaje, tj.: nové ceny dosažené při prodeji jednotlivých nemovitostí nebo jejich funkčních celků, údaje pro daňové účely, tj.: vedle BPEJ, v budoucnu i obdobné údaje o zastavěných územích, lesní typy, pořadí zápisů práv, údaj o tom, že se jedná o dočasnou stavbu, úplná znění prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám, dohody spoluvlastníků o správě nemovitostí.

3 Prováděcí vyhlášky ke katastrálnímu zákonu
Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) Vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí Vyhláška č. 359/2013 Sb., o stanovení vzoru formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu Všechny s účinností od

4 Správa katastru nemovitostí
Zápis práv, poznámek a upozornění do katastru nemovitostí Zápis jiných údajů katastru Ukládání úplného znění prohlášení vlastníka domu a dohody spoluvlastníků o správě nemovitostí Revize údajů katastru Oprava chyby v katastrálním operátu Povinnosti vlastníků a jiných oprávněných Povinnosti obcí Povinnosti orgánů veřejné moci Obnova katastrálního operátu Zeměměřické činnosti a geometrické plány, změna údajů o geometrickém a polohovém určení Závaznost údajů katastru Veřejnost katastru, poskytování údajů z katastru Nemovitosti evidované ve vlastnictví nedostatečně identifikované osoby

5 Nemovitá věc podle § 498 NOZ
pozemky podzemní stavby se samostatným účelovým určením a věcná práva k nim práva, která za nemovité věci prohlásí zákon věc, o které právní předpis stanoví, že není součástí pozemku, a nelze-li jí přenést z místa na místo bez narušení její podstaty jednotky (§ 1159 NOZ) = byt nebo nebytový prostor, soubor bytů nebo nebytových prostorů nebo soubor bytů a nebytových prostorů spolu s podílem na společných částech nemovité věci stavba spojená se zemí pevným základem (která je podle dosavadních předpisů samostatnou věcí)

6 Pozemky a stavby - § 3054 NOZ Stavba, která není podle dosavadních právních předpisů součástí pozemku, na němž je zřízena, přestává být dnem nabytí účinnosti tohoto zákona samostatnou věcí a stává se součástí pozemku, měla-li v den nabytí účinnosti tohoto zákona vlastnické právo k stavbě i vlastnické právo k pozemku táž osoba.

7 Předmět evidování v katastru nemovitostí podle § 3 KatZ
V katastru se evidují pozemky v podobě parcel, budovy, kterým se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, pokud nejsou součástí pozemku nebo práva stavby, budovy, kterým se číslo popisné ani evidenční nepřiděluje, pokud nejsou součástí pozemku ani práva stavby, jsou hlavní stavbou na pozemku a nejde o drobné stavby, jednotky, vymezené podle občanského zákoníku, jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., právo stavby, nemovitosti, o nichž to stanoví jiný právní předpis

8 Název prezentace, autor, funkce, apod.
Pozemek Pozemkem se podle § 2 písm. a) KatZ rozumí část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí katastrálního území hranicí vlastnickou hranicí stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo územním souhlasem hranicí jiného práva podle § 19 NKatZ hranicí rozsahu zástavního práva hranicí rozsahu práva stavby hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků Praha, Název prezentace, autor, funkce, apod. Stránka 8

9 Název prezentace, autor, funkce, apod.
Parcela Parcelou se v katastru podle § 2 písm. b) KatZ rozumí pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem. Praha, Název prezentace, autor, funkce, apod. Stránka 9

10 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 22 Cdo 2271/2006, ze dne Vymezení parcely je jen evidenční záležitostí a nemůže nic měnit na vlastnickém právu k pozemku; proto také soud nemůže určovat, jaká je ve skutečnosti výměra parcely, neboť stanovení výměry parcely je jen věcí katastrálního úřadu, který parcely eviduje.

11 Předmět katastru nemovitostí-pokračování
Pozemky evidované zjednodušeným způsobem - zemědělské a lesní pozemky, jejichž hranice v terénu neexistují, byly v minulosti sloučeny do větších půdních celků a do doby jejich zobrazení v katastrální mapě se evidují s využitím bývalého pozemkového katastru, evidence nemovitostí, navazujících operátů přídělového a scelovacího řízení.

12 Název prezentace, autor, funkce, apod.
Údaje o pozemcích O pozemcích se vedle dosavadních údajů katastru, jako je příslušnost do katastrálního území, parcelní číslo, výměra parcely, druh pozemku, způsob využití pozemku a způsob ochrany nemovitostí dále podle KatV evidují: číslo listu vlastnictví, na kterém je evidována stavba jiného vlastníka, než je vlastník pozemku, pokud tato stavba není součástí práva stavby číslo listu vlastnictví, na kterém je evidováno právo stavby k pozemku se stavbou Praha, Název prezentace, autor, funkce, apod. Stránka 12

13 O pozemcích se v katastru dále evidují – pokračování
údaje o budově, která je součástí pozemku a která je hlavní stavbou na pozemku, a to číslo popisné nebo evidenční budovy, bylo-li přiděleno, příslušnost budovy k části obce, jde-li o budovu s číslem popisným nebo evidenčním, typ stavby (bod 3 přílohy ke KatV), způsob využití stavby (bod 4 přílohy k KatV), souřadnice definičního bodu budovy v S-JTSK, údaje o vodním díle, které je součástí pozemku, obdobné údajům o budově. [§ 11 odst. 1 písm. d), e), f), g) a m) KatV] Praha, Název prezentace, autor, funkce, apod. Stránka 13

14 Údaje o pozemku, na kterém stojí stavba, která je a) součástí tohoto pozemku b) samostatnou věcí, není součástí pozemku B Nemovitosti Pozemky Parcela Výměra[m2] Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany St zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Záblatí, č.p. 12, rod.dům St zastavěná plocha Na parcele stojí stavba: Záblatí, č.e. 031, garáž, dočasná stavba

15 Údaje o pozemku, na kterém stojí stavba, která je a) součástí tohoto pozemku b) samostatnou věcí, není součástí pozemku B Nemovitosti Pozemky Parcela Výměra[m2] Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany St zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Záblatí, č.p. 12, rod.dům St zastavěná plocha Na parcele stojí stavba: Záblatí, č.e. 031, garáž, dočasná stavba

16 Údaje o pozemku, na kterém stojí stavba, která je a) součástí tohoto pozemku b) samostatnou věcí, není součástí pozemku B Nemovitosti Pozemky Parcela Výměra[m2] Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany St zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Záblatí, č.p. 12, rod.dům St zastavěná plocha Na parcele stojí stavba: Záblatí, č.e. 031, garáž, dočasná stavba

17 Údaje o pozemku, na kterém stojí stavba, která je a) součástí tohoto pozemku b) samostatnou věcí, není součástí pozemku B Nemovitosti Pozemky Parcela Výměra[m2] Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany St zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Záblatí, č.p. 12, rod.dům St zastavěná plocha Na parcele stojí stavba: Záblatí, č.e. 031, garáž, dočasná stavba Stavby Typ stavby Část obce, č. budovy Způsob využití Způsob ochrany Na parcele Záblatí, garáž St. 142 č.e. 031 Další údaje: dočasná stavba

18 Údaje o pozemku, na kterém stojí stavba, která a) je součástí práva stavby zřízeném na tomto pozemku b) není součástí pozemku, je ve vlastnictví jiného vlastníka, než je vlastník pozemku B Nemovitosti Pozemky Parcela Výměra[m2] Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany St zastavěná plocha a nádvoří Na parcele stojí stavba: Záblatí, č.p. 38, rod.dům Další údaje: stavba je součástí práva stavby, LV 724 St zastavěná plocha Na parcele stojí stavba: bez č.p./ č.e., zemědělská stavba, LV 689

19 Údaje o pozemku, na kterém stojí stavba, která a) je součástí práva stavby zřízeném na tomto pozemku b) není součástí pozemku, je ve vlastnictví jiného vlastníka, než je vlastník pozemku B Nemovitosti Pozemky Parcela Výměra[m2] Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany St zastavěná plocha a nádvoří Na parcele stojí stavba: Záblatí, č.p. 38, rod.dům Další údaje: stavba je součástí práva stavby, LV 724 St zastavěná plocha Na parcele stojí stavba: bez č.p./ č.e., zemědělská stavba, LV 689

20 Údaje o pozemku, na kterém stojí stavba, která a) je součástí práva stavby zřízeném na tomto pozemku b) není součástí pozemku, je ve vlastnictví jiného vlastníka, než je vlastník pozemku B Nemovitosti Pozemky Parcela Výměra[m2] Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany St zastavěná plocha a nádvoří Na parcele stojí stavba: Záblatí, č.p. 38, rod.dům Další údaje: stavba je součástí práva stavby, LV 724 St zastavěná plocha Na parcele stojí stavba: bez č.p./ č.e., zemědělská stavba, LV 689

21 Obě budovy, hlavní i vedlejší, jsou součástí téhož pozemku (stavební parcely). U pozemku se v tomto případě evidují údaje pouze o hlavní budově na pozemku. Parcelní číslo je vždy uvnitř obvodu hlavní stavby. . 101 101 1 3 budova s č.p. 45 100 101 budova s č.p. 46 2 Vedlejší stavba je v mapě zobrazena jako další prvek polohopisu.

22 O pozemcích se v katastru dále evidují – pokračování:
údaje o jednotkách, jsou-li vymezené v budově, která je součástí pozemku (pouze o jednotkách vymezených podle OZ) číslo listu vlastnictví, na kterém je jednotka jako nemovitost evidována, číslo jednotky, typ jednotky (bod 5 přílohy k této vyhlášce) a způsob využití jednotky (bod 6 přílohy k této vyhlášce), typ a způsob ochrany nemovitosti (bod 7 přílohy k této vyhlášce), spoluvlastnický podíl na společných částech nemovitosti v bytovém spoluvlastnictví. Praha, září 2013 Název prezentace, Ing. Květa Olivová Stránka 22

23 Údaje o pozemku jehož součástí je budova s jednotkami
B Nemovitosti Pozemky Parcela Výměra[m2] Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany St zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Záblatí, č.p. 47, byt.dům Č.p./ Typ Podíl na Podíl na č.jednotky Způsob využití na LV jednotky společných částech nemovitosti jednotce 47/ byt obč.z /20778 Spoluvlastníci /0822; Staník Oldřich 47/ soubor bytů obč.z /20778 Spoluvlastníci /0756; Veselý Pavel

24 Údaje o pozemku jehož součástí je budova s jednotkami
B Nemovitosti Pozemky Parcela Výměra[m2] Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany St zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Záblatí, č.p. 47, byt.dům Č.p./ Typ Podíl na Podíl na č.jednotky Způsob využití na LV jednotky společných částech nemovitosti jednotce 47/ byt obč.z /20778 Spoluvlastníci /0822; Staník Oldřich 47/ soubor bytů obč.z /20778 Spoluvlastníci /0756; Veselý Pavel

25 Zápis údajů o nové budově jako údajů o pozemku, jehož je součástí
K zápisu údajů k pozemku o nové budově musí být předložen (§ 30 odst. 1 NKatZ) doklad o způsobu užívání budovy a geometrický plán Jedná se o zápis jiných údajů o pozemku podle § 28 NKatZ. Praha, Název prezentace, autor, funkce, apod. Stránka 25

26 Předmět katastru nemovitostí-pokračování
Budova – nadzemní stavba, spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí; v kat. mapě se vyznačuje průnikem obvodu s terénem, u netypických staveb průmětem na terén úroveň terénu b) a) nadzemní část budovy nadzemní část úroveň terénu úroveň terénu podzemní část budovy podzemní část zobrazení budovy v katastr. mapě zobrazení budovy v katastrální mapě 100 101

27 Stavby jako samostatné věci
V katastru se jako samostatné věci evidují stavby: budovy, kterým se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, pokud nejsou součástí pozemku nebo práva stavby, budovy, kterým se číslo popisné ani evidenční nepřiděluje, pokud nejsou součástí pozemku ani práva stavby, jsou hlavní stavbou na pozemku a nejde o drobné stavby, vybraná vodní díla, o nichž stanoví jiný právní předpis (§ 20 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.), že jsou předmětem evidování v katastru, pokud nejsou součástí pozemku nebo práva stavby,

28 Stavby, jako součást pozemku nebo práva stavby
V katastru se u pozemku nebo u práva stavby vedou údaje o stavbách, které jsou jejich součástí, a to pouze o: budovách, kterým se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, budovách, kterým se číslo popisné ani evidenční nepřiděluje, jsou hlavní stavbou na pozemku a nejde o drobné stavby, vybraných vodních dílech, o nichž stanoví jiný právní předpis (§ 20 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.), že jsou předmětem evidování v katastru.

29 Drobná stavba -podle § 2 písm. m) KatZ
stavba s jedním nadzemním podlažím, pokud její zastavěná plocha nepřesahuje 16 m² a výška 4,5 m, která plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, a stavba na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud její zastavěná plocha nepřesahuje 30 m² a výška 5 m; !!! Neeviduje se v katastru Nezobrazuje se v katastrální mapě ani jako další prvek KM Není-li součástí pozemku, může být u pozemku vyznačena poznámka „o stavbě, která není součástí pozemku Za drobnou stavbu se nepovažuje stavba garáže, skladu hořlavin a výbušnin, stavba pro civilní ochranu, požární ochranu, stavba uranového průmyslu a jaderného zařízení, sklad a skládka nebezpečných odpadů a stavba vodního díla.

30 Budova je samostatnou věcí, je-li
na pozemku jiného vlastníka (tj. i budova ve spoluvlastnictví na pozemku jednoho ze spoluvlastníků, budova v SJM na pozemku jednoho z manželů nebo na pozemku ve spoluvlastnictví manželů, apod.), na pozemku zatíženém věcným právem, nebo naopak je-li pouze budova zatížená věcným právem, pokud to povaha věcného práva vylučuje, stavbou dočasnou podle § 506 o.z., stavbou nebo technickým zařízením, které provozně souvisejí s inženýrskými sítěmi (zejména vodovody, kanalizace nebo energetické či jiné vedení), které nejsou součástí pozemku podle § 509 o.z. – např. trafostanice, armaturní stanice na podzemním potrubním produktovodu apod.

31 Budova je též samostatnou věcí, je-li
podzemní stavbou se samostatným účelovým určením podle §498, která je nemovitou věcí - § 506 odst. 2 o. z. Poznámka: předmětem evidování v katastru jsou i stavby, z hlediska stavebních předpisů, podzemní, které aspoň částí svého obvodu vystupují nad terén; v kat. mapě se vyznačují průnikem obvodu s terénem

32 Předmětem katastru nemovitostí již nejsou rozestavěné budovy !!
Rozestavěné budovy zapsané do katastru podle předpisů účinných do se evidují podle dosavadních předpisů do doby jejich dokončení (§ 98 NKV). Naopak se nově v katastru u staveb dočasných výslovně eviduje údaj, že se jedná o dočasnou stavbu. Dočasná stavba podle § 506 odst. 1 NOZ není součástí pozemku – „Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech.. Název prezentace, autor, funkce, apod. Stránka 32

33 Zápis stavby „ne zcela dokončené“ do katastru, a to již na základě
povolení předčasného užívání stavby vydané stavebním úřadem (§ 123 zákona č. 183/2006 Sb.), Stavba se zapíše jako stavba dokončená.

34 Zápis údajů o nové stavbě
K zápisu údajů o nové stavbě, která je samostatnou věcí musí být předložen (§ 30 NKatZ) doklad o způsobu užívání stavby, geometrický plán a listina, kterou navrhovatel (vlastník) prokazuje, že měl právo zřídit na pozemku tuto budovu, nebo jiná listina, která prokazuje jeho vlastnictví. Vlastnické právo ke stavbě, která je samostatnou věcí se zapisuje vkladem. Název prezentace, autor, funkce, apod. Stránka 34

35 Listiny, kterými navrhovatel (vlastník) prokazuje, že měl právo zřídit na pozemku tuto budovu jsou zejména listiny uvedené v čl. 3 odst. 2 a čl. 4 pokynů č. 45 (například nájemní smlouva, smlouva o smlouvě budoucí, smlouva o dílo nebo jiná smlouva uzavřená mezi vlastníkem stavby a vlastníkem pozemku, pokud z ní vyplývá vůle vlastníka pozemku, aby na jeho pozemku byla stavebníkem-vlastníkem stavby nebo v jeho prospěch zřízena stavba, rozhodnutí soudu o určení vlastnictví, usnesení o dědictví,), potvrzení vlastníka stavby, že stavbu na svém pozemku nabyl jejím zhotovením podle § 132 zákona č. 40/1964 Sb., a že stavba jako věc vznikla již před a není tudíž součástí pozemku, na kterém vázne zástavní právo zřízené před vznikem stavby,

36 Listiny, kterými navrhovatel (vlastník) prokazuje, že měl právo zřídit na pozemku tuto budovu jsou zejména - pokračování souhlasné prohlášení manželů, že stavbu na pozemku, který je v jejich podílovém spoluvlastnictví (nebo ve vlastnictví jednoho z manželů) nabyli do SJM jejím zhotovením (§ 132 a § 143 zákona č. 40/1964 Sb.), prohlášení (potvrzení) vlastníka stavby, kterým vlastník stavby potvrzuje, že nabyl do vlastnictví stavbu na pozemku jiného vlastníka jejím zhotovení na základě souhlasu vlastníka pozemku s její výstavbou; smlouva byla před započetím výstavby, před uzavřena pouze ústně s tím, že vlastník pozemku následně pro účely územního řízení ještě v roce 2013 potvrdil souhlas s výstavbou stavby; prohlášení vlastníka stavby musí být potvrzeno (odsouhlaseno) vlastníkem pozemku. V takovém případě se může jednat i o stavbu, která byla povolena sice už v roce 2012 nebo 2013, ale až v roce 2014 bylo (bude) započato s faktickou výstavbou.

37 Pozemek a stavba jednoho vlastníka
Stavba není součástí pozemku Vznik zástavního práva k pozemku Vznik budovy jako samostatné věci prosinec 2013 říjen 2013 Stavba je součástí pozemku Dispoziční uspořádání 1. nadzemního podlaží budovy Vznik zástavního práva k pozemku říjen 2013 leden 2014

38 Přestavek - § a § 3059 o.z. § 1087 (1) Zasahuje-li trvalá stavba zřízená na vlastním pozemku jen malou částí na malou část cizího pozemku, stane se část pozemku zastavěného přestavkem vlastnictvím zřizovatele stavby; to neplatí, nestavěl-li zřizovatel stavby v dobré víře. (2) Kdo stavěl v dobré víře, nahradí vlastníku pozemku, jehož část byla zastavěna přestavkem, obvyklou cenu nabytého pozemku. § 3059 – druhá věta Stane-li se stavba součástí jednoho z pozemků, na kterém je postavena, použije se ve vztahu k pozemkům, na něž části stavby přesahují, ustanovení o přestavku Změna vlastnického práva k přestavku se zapíše vkladem na základě souhlasného prohlášení nebo rozhodnutí soudu spolu s ohlášením změny údajů o pozemku, jehož je stavba součástí. Úprava se vztahuje i na „přestavky“ vzniklé (založené) před

39

40 Zrušení stavby v katastru
Stavba se v katastru zruší na základě ohlášení vlastníka stavby (doloženého potvrzením obecního úřadu nebo potvrzením stavebního úřadu), nebo výsledků revize nebo výsledků zjišťování hranic. Budova se v katastru zruší i bez návrhu vlastníka stavby, a to na základě zjištění, že budova, která byla dosud evidována v RUIAN, již byla z tohoto základního registru vymazána. S budovou budou vymazána všechna práva, poznámky, informace a další údaje zapsané k předmětné stavbě. Zápis této změny se oznámí dosavadnímu vlastníku budovy. Je-li budova součástí pozemku, postupuje se obdobně, jak je výše uvedeno, zápis změny se oznámí vlastníku pozemku.

41 Právo stavby (§ 1240 a násl. NOZ)
Právo stavby je věcné právo zatěžující pozemek ve prospěch jiné osoby (stavebníka) mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku stavbu. Právo stavby může být zřízeno tak, že se vztahuje i na pozemek, kterého sice pro stavbu není zapotřebí, ale slouží jejímu lepšímu užívání. Právo stavby nelze zřídit k pozemku, na kterém vázne právo příčící se účelu stavby. Je-li pozemek zatížen zástavním právem, lze jej zatížit právem stavby jen se souhlasem zástavního věřitele. Právo stavby je ale i věc nemovitá. Stavba vyhovující právu stavby je jeho součástí, ale také podléhá ustanovením o nemovitých věcech. Právo stavby lze zřídit pouze jako dočasné, maximálně na dobu 99 let.

42 O právu stavby se v katastru evidují:
příslušnost do katastrálního území číslo listu vlastnictví účel práva stavby (pro realizaci jaké stavby) údaje o parcele, ke které je právo stavby zřízeno údaje o budově podle § 11 odst. 1 písm. d), e), f), g) a m), která je součástí práva stavby a která je hlavní stavbou na pozemku, nebo obdobné údaje  o vodním díle, které je součástí práva stavby údaje o jednotkách poslední den doby, na kterou je právo stavby zřízeno typ a způsob ochrany nemovitosti údaje o právech upozornění týkající se práva stavby. Praha, Název prezentace, autor, funkce, apod. Stránka 42

43 Právo stavby na LV u vlastníka práva stavby jako nemovitost

44 Právo stavby na LV u vlastníka pozemku - zatížení pozemku

45 Právo stavby - nemovitost – po realizaci výstavby budov

46 Právo stavby jako zatížení pozemku-po realizaci výstavby

47

48 Jednotky - o jednotce se v katastru evidují:
číslo listu vlastnictví číslo jednotky údaje o nemovitosti, ve které je jednotka vymezena, typ jednotky (bod 5 přílohy k této vyhlášce) a způsob využití jednotky (bod 6 přílohy k této vyhlášce) typ a způsob ochrany nemovitosti (bod 7 přílohy k této vyhlášce) spoluvlastnický podíl na společných částech nemovitosti v bytovém spoluvlastnictví, nebo spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku, které jsou ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek, u jednotky vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, údaje o právech, upozornění týkající se jednotky. Praha, Název prezentace, autor, funkce, apod. Stránka 48

49 Název prezentace, autor, funkce, apod.
Typ jednotky Typ jednotky Kód Název Zkráceně 3 jednotka vymezená podle zákona č. 72/1994 Sb. byt.z. 4 jednotka vymezená podle občanského zákoníku obč.z. Praha, Název prezentace, autor, funkce, apod. Stránka 49

50 Způsob využití jednotky
Kód Název Zkráceně Kód typu jednotky 1 byt 3, 4 2 ateliér 3 garáž 4 dílna nebo provozovna dílna 5 jiný nebytový prostor j.nebyt 6 rozestavěná jednotka rozest. 7 skupina bytů sk.byt 8 skupina nebytových prostorů sk.neb 9 skupina bytů a nebytových prostorů sk.bneb Praha, Název prezentace, autor, funkce, apod. Stránka 50

51 Ukázka části B listu vlastnictví - NOZ
V záhlaví je text: Vlastnictví věci s jednotkami vymezenými podle občanského zákoníku

52 Ukázka části B listu vlastnictví – BytZ
V záhlaví je text: Vlastnictví věci s jednotkami vymezenými podle zákona č. 72/1994 Sb.

53 Jednotka Vlastnictví jednotky vymezené podle občanského zákoníku

54 Jednotka Vlastnictví jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb.

55 Vlastnictví jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb.
Jednotka podle zákona č. 72/1994 Sb. § 2 písm. h) BytZ – jednotkou je byt nebo nebytový prostor nebo rozestavěný byt nebo rozestavěný nebytový prostor jako vymezená část domu podle tohoto zákona s vlastnictvím jednotky je nerozlučně spojeno podílové spoluvlastnictví společných částí domu, které je neoddělitelné od vlastnického práva k jednotce a přímo ze zákona přechází na každého nabyvatele jednotky, ale není součástí jednotky Praha, Název prezentace, autor, funkce, apod. Stránka 55

56 Vlastnictví jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb.
s vlastnictvím jednotky je spojena ze zákona i úprava právních vztahů k pozemku; je-li pozemek ve vlastnictví původního vlastníka budovy nebo je ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek v domě, musí být podíl na pozemku převeden spolu s jednotkou; přechod vlastnictví k jednotce je podmíněn přechodem spoluvlastnického podílu na pozemku; podíl na pozemku ale není součástí jednotky jednotka podle BytZ není nemovitost, byť s ní je tak nakládáno

57 Vznik vlastnického práva k jednotkám vymezeným podle zákona č
Vznik vlastnického práva k jednotkám vymezeným podle zákona č. 72/1994 Sb. po dni nabytí účinnosti NOZ § 3063 NOZ - pokud nabyl nabyvatel vlastnické právo alespoň k jedné jednotce v domě před nabytím účinnosti NOZ podle zákonač. 72/1994 Sb., vznikne i po dni nabytí účinnosti NOZ vlastnické právo k dalším jednotkám v takovém domě podle zákona č. 72/1994 Sb. § 2 odst. 4 NKatV - Ustanovení této vyhlášky týkající se nemovitostí se obdobně užijí i ve vztahu k jednotkám vymezeným podle zákona č. 72/1994 Sb.

58 Jednotka a bytové spoluvlastnictví podle NOZ
Vlastnictví jednotek podle NOZ speciální forma spoluvlastnictví nemovité věci (pozemek, nebo budova, nebo právo stavby) podmínkou je aby součástí nemovité věci byl dům s alespoň dvěma byty jednotka zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část domu a podíl na společných částech nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné; jednotka je věc nemovitá to co platí pro byt, platí pro nebytový prostor, jakož i pro soubor bytů nebo nebytových prostorů; jednotkou může být např. soubor bytů na patře spolu s obchodem v přízemí Praha, Název prezentace, autor, funkce, apod. Stránka 58

59 Zápis změny údajů o jednotkách
Vznik nové jednotky nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou – zapisuje se do KN vkladem na základě smlouvy o výstavbě. Zrušení jednotky sloučením s jinou jednotkou nebo zrušení jednotky a zahrnutí daných prostor do společných částí domu – zapisuje se opět vkladem Změna jiných údajů v důsledku změny nebo opravy prohlášení se zapisuje obdobně jako zápis jiných údajů.

60 Společenství vlastníků a převod jednotek
Nebylo-li společenství založeno již dříve, založí je vlastníci jednotek, kde je alespoň pět jednotek, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, nejpozději po vzniku práva k první převedené jednotce (tj. v pořadí 4. jednotky). Do katastru nemovitostí se nezapíše vlastnické právo k další převedené jednotce, pokud není prokázán vznik společenství vlastníků !!!

61 Bylo-li společenství vlastníků založeno prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám nebo ujednáním ve smlouvě o výstavbě, nebo schválením stanov ve formě veřejné listiny (§ 1200 NOZ) a katastrálnímu úřadu bylo založení společenství doloženo schválenými stanovami společenství, není nutné, dokud správce domu podle § 1202 odst. 1 občanského zákoníku neztratí většinu hlasů, aby účastníci při převodu jednotek prokazovali katastrálnímu úřadu vznik společenství vlastníků jednotek. Vznik společenství vlastníků jednotek není nutné katastrálnímu úřadu prokazovat ani v následujícím období šedesáti dnů od okamžiku, kdy správce ztratil většinu hlasů.

62 Katastrální operát ( § 5 KatZ) a formy katastrální mapy
Katastr je uspořádán v katastrálních operátech podle katastrálních území Katastrální operát tvoří: soubor geodetických informací, který zahrnuje katastrální mapu a její číselné vyjádření, soubor popisných informací, dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu souboru geodetických informací, včetně místního a pomístního názvosloví, sbírka listin protokoly o vkladech, záznamech, poznámkách, dalších zápisech, opravách chyb, námitkách proti obnovenému katastrálnímu operátu, výsledcích revize katastru a o záznamech pro další řízení.

63 Katastrální mapa (§ 2 písm. i KatZ)
Katastrální mapa je státní mapové dílo (polohopisná mapa) velkého měřítka s popisem, která zobrazuje všechny pozemky, které jsou předmětem katastru, katastrální území a další prvky polohopisu. Formy katastrální mapy digitální, vede se počítačovými prostředky v S-JTSK ve vztažném měřítku 1 : 1 000, nebo analogová, vzniklá podle dřívějších předpisů, se do obnovy katastrálního operátu vede na plastové folii. Polohopis katastrální mapy (§ 5 KatV), Popis katastrální mapy (§ 6 KatV)

64 Zápisy do katastru nemovitostí
Vklad Záznam Poznámka Upozornění Zápis jiných údajů

65 Lhůty pro zápis do katastru nemovitostí - § 33 KatZ
Katastrální úřad provede vklad na základě pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu bez zbytečného odkladu od povolení vkladu záznam do 30 dnů od doručení listiny, poznámku do 30 dnů od doručení listiny, zápis jiného údaje do 30 dnů od doručení listiny způsobilé k vyznačení zápisu v katastru.

66 Formáty a další technické parametry písemností v elektronické podobě - § 65 KatV
(1) Písemnosti v elektronické podobě určené k zápisu práv do katastru jsou z technického hlediska způsobilé k zápisu, pokud a) jsou ve formátu Portable Document Format (PDF) nebo Portable Document Format for the Long-term Archiving (PDF/A), b) uznávaný elektronický podpis je vložen do dokumentu, c) k elektronickému podpisu je připojen certifikát, na kterém je tento podpis založen. (2) Ustanovení odstavce 1 se obdobně použije i na písemnosti opatřené uznávanou elektronickou značkou a kvalifikovaným časovým razítkem.

67 Zápis jiných údajů katastru
Jinými údaji katastru se rozumí údaje o: katastrálním území - hranice a název, číselný kód, název a číselný kód obce a kraje, druh číslování parcel a souřadnice definičního bodu, vlastníku a jiném oprávněném - jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, adresa trvalého pobytu nebo adresa bydliště v cizině, u právnické osoby název, sídlo a IČO, pozemku – příslušnost do katastrálního území, geometrické a polohové určení pozemku, číslo LV, druh číslování parcel, parcelní číslo, kód způsobu určení výměry, výměra, druh pozemku, způsob využití pozemku, typ a způsob ochrany, údaje o budově, která je jeho součástí, označení listu katastrální mapy a souřadnice definičního bodu, stavbě – příslušnost do katastrálního území, údaje o parcele,obvod stavby, typ a způsob využití stavby, č.p./č.ev., příslušnost k části obce, údaj o tom,že se jedná o dočasnou stavbu, typ a způsob ochrany, souřadnice definičního bodu, právu stavby – příslušnost do katastrálního území, účel práva stavby, údaje o pozemku ke kterému je zřízeno, údaje o budově nebo vodním díle, která je jeho součástí, údaje o jednotkách vymezených v právu stavby podle obč. zák., typ a způsob ochrany nemovitosti, poslední den doby, na kterou je zřízeno, jednotce – číslo jednotky, údaje o nemovitosti ve které je vymezena, typ a způsob využití jednotky, typ a způsob ochrany, spoluvlastnický podíl na společných částech nemovitosti (podle obč. zák.) nebo domu a pozemku (podle BytZ).

68 Zápis jiných údajů katastru
Zápis jiných údajů a jejich změn se provádí na základě (§ 31 KatZ) ohlášení vlastníka nebo jiného oprávněného, jehož přílohou je rozhodnutí nebo souhlas vydaný příslušným orgánem veřejné moci podle podle jiného právního předpisu, je-li takové rozhodnutí nebo souhlas vyžadován, rozhodnutí, souhlasu nebo oznámení vydaného příslušným orgánem veřejné moci podle jiného právního předpisu, který zároveň stanoví orgánu veřejné moci povinnost zaslat rozhodnutí, souhlas nebo oznámení k zápisu do katastru katastrálnímu úřadu, nebo právního předpisu, který přímo stanoví jiné údaje nebo jejich změny.

69 Ukládání úplného znění prohlášení vlastníka domu a dohody spoluvlastníků o správě nemovitostí
Do sbírky listin KN se ukládají mimo listin, které byly podkladem k zápisu změny údajů do KN i Úplné znění prohlášení vlastníka domu a Dohoda spoluvlastníků o správě nemovitosti ve formě veřejné listiny (§ 1138 NOZ) Správní poplatek 500,- Kč.

70 Revize údajů katastru (§ 35 KatZ)
Revizi souladu údajů katastru se skutečným stavem v terénu vyhlašuje katastrální úřad podle potřeby a provádí ji za součinnosti obce, popřípadě orgánů veřejné moci, za účasti vlastníků a jiných oprávněných. Předmětem revize jsou hranice katastrálního území hranice pozemků, obvody budov, vodních dě, druh pozemku, způsob využití nemovitostí mapové značky, jejichž platnost byla ukončena další prvky polohopisu zápisy v ZDŘ seznam budov s č.p. a budov s č.ev. údaje o vlastnících body PPBP místní názvy a pomístní jména

71 Revize údajů katastru (§ 35 KatZ) - pokračování
Zjištěné změny a) doložené příslušnou listinou nebo tuto listinu nevyžadující se vyznačí do přílohy protokolu o výsledku revize, ve které vlastník potvrdí souhlas s vyznačením změny v katastru, a b) nedoložené podle písm. a) se zapíší do záznamu pro další řízení s uvedením lhůty odstranění nesouladu; zápis potvrdí vlastník (nebo jeho zástupce) svým podpisem, c) není-li vlastník přítomen nebo nepotvrdil-li zápis při změnách podle b), zašle katastrální úřad vlastníkovi výzvu k odstranění nesouladu se stanovením lhůty k předložení příslušných dokladů, včetně upozornění na možnost sankcí za porušení pořádku na úseku katastru při nesplnění jeho povinností.

72 Oprava chyby v katastrálním operátu (§ 36 KatZ)
Na písemný návrh vlastníka nebo jiného oprávněného nebo i bez návrhu opraví katastrální úřad chybné údaje katastru, které vznikly zřejmým omylem při vedení (opraví na základě původního výsledku zeměměřické činnosti nebo listiny, která byla podkladem pro zápis tohoto údaje do katastru) a obnově katastru (opraví na základě původních výsledků zjišťování hranic), nepřesností při podrobném měření, zobrazení předmětu měření v katastrální mapě a při výpočtu výměr, pokud byly překročeny mezní odchylky stanovené prováděcím předpisem (vyhláškou č. 357/2013 Sb.). Opravu na základě návrhu provede katastrální úřad do 30 dnů, ve zvlášť odůvodněných případech do 60 dnů, ode dne doručení návrhu. Oznámení o provedené opravě nebo o tom, že opravu na návrh neprovedl, protože se nejedná o chybu, doručí katastrální úřad vlastníkovi a jinému oprávněnému. Sdělí-li do 30 dnů od doručení oznámení vlastník nebo jiný oprávněný, že s provedenou opravou nebo s tím, že se nejedná o chybu, nesouhlasí, vydá katastrální úřad rozhodnutí ve věci. Proti tomuto rozhodnutí je možné se do 15 dnů odvolat k příslušnému ZKI.

73 Oprava chyby v katastrálním operátu (§ 36 KatZ, § 44 odst
Oprava chyby v katastrálním operátu (§ 36 KatZ, § 44 odst. 2 KatV) - pokračování Pokud se jedná o zřejmý omyl při vedení a obnově katastru při vedení katastru = původcem chyby je pracovník KÚ, příp. pracovník býv. geodézie (dle NSS 5 As 16/ lze opravovat chyby vzniklé zřejmým omylem i za doby EN) při obnově katastru = původcem je pracovník KÚ nebo firmy zpracovávající obnovu uvést do souladu sbírku listin s kat. operátem [NSS 5 As 46/2006 – 171 … § 8 odst. 1 písm. a) KZ]

74 Oprava chyby v katastrálním operátu a zřejmý omyl
Rozhodnutí NSS 1 As 40/ Neurčitý pojem „zřejmý omyl“ je třeba vykládat vždy v souvislosti s konkrétním případem. Obecně sem lze zařadit jak omyl týkající se skutkových okolností (error facti - zejména případy chyb v psaní a počítání, jako zápis jiných údajů, zápis údajů neobsažených v podkladové listině či např. i opomenutí zapsat údaj v podkladové listině obsažený), tak omyl právní (error iuris - např. zápis právního vztahu, který právní řád nezná, či zápis skutečnosti na základě listiny, která nesplňuje požadavky stanovené katastrálním zákonem). Omyl je přitom charakteristický vždy tím, že je v něm obsažen lidský činitel. (www.nssoud.cz)

75 Oprava chyby v katastrálním operátu – § 44 odst. 3 KatV
O zřejmý omyl se nejedná, ale jedná se o chybné GPÚ, které vzniklo nepřesností při podrobném měření a zobrazení předmětu měření v katastrální mapě; nejde-li o případy podle § 44 odstavce 2 KatV, opravu katastrální úřad provede na základě a) výsledku zeměměřických činností, který je využíván pro vyznačení příslušného předmětu polohopisu do katastrální mapy, a b) písemného prohlášení vlastníků pozemků, že hranice pozemků nebyla jimi měněna, není sporná ani nebyla zpochybněna.

76 Obnova katastrálního operátu (§ 40 a násl. KatZ)
Obnova katastrálního operátu je vyhotovení nového souboru geodetických informací a nového souboru popisných informací novým mapováním, přepracováním souboru geodetických informací, nebo na podkladě výsledků pozemkových úprav. Při obnově se do katastrální mapy doplňují parcely pozemků evidovaných dosud zjednodušeným způsobem.

77 Obnova kat. operátu novým mapováním
K obnově novým mapování se přikročí, pokud geometrické a polohové určení nemovitostí v důsledku značného počtu změn, nedostatečné přesnosti nebo použitého měřítka katastrální mapy již nevyhovuje současným požadavkům, nebo při zničení či takovém poškození operátu, že není možné nebo účelné ho rekonstruovat z dokumentovaných podkladů platného stavu. Etapy obnovy katastrálního operátu novým mapováním Zahájení obnovy (oznámení o obnově s předstihem nejméně 6 měsíců, u části kat. území s předstihem 2 měsíců na úřední desce, dotčené obci, SPÚ a osobám s rozsáhlým majetkem, oznámení o zahájení obnovy nejméně 30 dní předem obci a na úřední desce), Zjišťování průběhu hranic (podle skutečného stavu v terénu a za účasti vlastníků a jiných oprávněných) Nové mapování (podrobné měření pro obnovu katastrálního operátu) Vyložení nového operátu k veřejnému nahlédnutí v obci [obec zveřejní na úřední desce nebo způsobem v místě obvyklým termín, dobu vyložení (nejméně 10 pracovních dnů) a datum nabytí platnosti obnoveného operátu, který určí kat. úřad, a to nejméně 30 dnů předem, námitky je možné podat v průběhu vyložení a ještě 15 dnů po skončení]

78 Obnova kat. operátu přepracováním souboru geodetických informací (§ 55 KatV)
Při obnově přepracováním se převádí dosavadní katastrální mapa do elektronické podoby. Etapy při obnově katastrálního operátu přepracováním Zahájení obnovy (oznámení o zahájení obnovy s předstihem nejméně 2 měsíců na úřední desce katastrálního úřadu a dotčené obci s žádostí o jeho zveřejnění), Obnova katastrálního operátu (při obnově přepracováním se provede: částečná revize katastru v rozsahu alespoň revize hranic katastrálního území, zápisů v záznamech pro další řízení, seznamů budov s domovními čísly a bez těchto čísel, bodů PPBP, místních názvů a pomístních jmen a neúplných údajů o fyzických a právnických osobách, doplnění pozemků ZE, oprava zjištěných chyb v katastru a porovnání souladu mezi souborem popisných a souborem geodetických informací Vyložení nového operátu k veřejnému nahlédnutí v obci

79 Obnova kat. operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav (§ 56 a násl. KatV)
Při obnově katastrálního operátu se využijí výsledky komplexních, ale i jednoduchých pozemkových úprav, je-li jimi dotčena souvislá část katastrálního území a je-li to s ohledem na účelnou správu katastru vhodné. Etapy při obnově katastrálního operátu na podkladě pozemkových úprav Zápis upřesněného obvodu pozemkových úprav do katastru se současným zápisem poznámky o zahájení pozemkových úprav k dotčeným pozemkům uvnitř obvodu pozemkových úprav Zápis poznámky o schválení pozemkových úprav do katastru k dotčeným pozemkům uvnitř obvodu pozemkových úprav se současným výmazem poznámky o zahájení pozemkových úprav Předání podkladů pro obnovu katastrálního operátu Obnova katastrálního operátu novým mapováním s využitím podkladů podle bodu 3 u neřešených pozemků v předstihu před vydáním rozhodnutí SPÚ o výměně nebo přechodu vlastnických práv Obnova katastrálního operátu v obvodu pozemkových úprav na podkladě předaných výsledků pozemkových úprav včetně pravomocného rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv

80 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu (§ 46 KatZ a § 58 odst. 2 KatV)
Platnost katastrálního operátu je katastrálním úřadem vyhlášena ke dni, kdy dosavadní katastrální operát je nahrazen v informačním systému katastru nemovitostí obnoveným katastrálním operátem. Sdělení o vyhlášení obnoveného katastrálního operátu zašle katastrální úřad dotčené obci. Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu zveřejní katastrální úřad a obec na úřední desce. Vlastníky neřešených pozemků pozemkovými úpravami, kteří nemají v obci trvalý pobyt nebo sídlo uvědomí o platnosti katastrálního operátu katastrální úřad písemným oznámením.

81

82

83

84

85 Povinnosti vlastníků a jiných oprávněných (§ 37 KatZ)
Vlastníci a jiní oprávnění jsou povinni zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání na výzvu katastrálního úřadu označit ve stanovené lhůtě, ne však kratší než 30 dnů, trvalým způsobem a na vlastní náklad nesporné hranice svých pozemků ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku, a přiložit listinu, která tuto změnu dokládá požádat, aby v případě, že k navrhovanému zápisu do katastru a jeho změně není vyžadováno rozhodnutí nebo jiné opatření správního úřadu, potvrdil příslušný správní orgán, že údaje v návrhu odpovídají skutečnosti, na výzvu katastrálního úřadu předložit ve stanovené lhůtě, ne však kratší než 30 dnů, příslušné listiny pro zápis do katastru.

86 Povinnosti obcí - § 38 KatZ
Obce vyhlašují ve svém územním obvodu způsobem v místě obvyklým na základě oznámení katastrálního úřadu zahájení revize katastru a obnovy katastrálního operátu, vysílají na ně své zástupce, spolupracují při zajišťování účasti vlastníků a jiných oprávněných a podávají o nich dostupné informace, pečují o trvalé označení územních hranic obcí a na vyzvání katastrálního úřadu je označí ve stanovené lhůtě určeným způsobem, spolupracují s katastrálním úřadem při provádění revize a obnovy katastrálního operátu na území obce, vyjadřují se ke změnám v pomístním názvosloví

87 Povinnosti orgánů veřejné moci - § 39
Orgány veřejné moci zasílají katastrálnímu úřadu svá rozhodnutí, souhlasy nebo oznámení nebo jiný úkon týkající se nemovitostí, pokud jiný právní předpis stanoví orgánu veřejné moci povinnost zaslat je katastrálnímu úřadu k zápisu změny údajů do katastru; a to do 30 dnů, jsou povinny v přiměřené lhůtě v případě, že listina jimi vydaná obsahuje chyby v psaní, v počtech nebo jiné zřejmé nesprávnosti sdělit katastrálnímu úřadu na jeho výzvu správné údaje nebo listinu opravit, umožňuje-li to jiný právní předpis, potvrzují, že údaje v návrhu na zápis, které se týkají jejich působnosti, odpovídají skutečnosti, pokud k navrhovanému zápisu není vyžadováno rozhodnutí nebo jiné opatření, poskytují katastrálnímu úřadu bezplatně na jeho žádost údaje potřebné pro vedení katastru z jimi spravovaných informačních systémů.

88 Geometrické a polohové určení
V souboru geodetických informací jsou geometricky a polohově určeny katastrální území pozemky, rozsahy věcných břemen k části pozemku, budovy a vodní díla, další prvky polohopisu.

89 Geometrické a polohové určení - pokračování
Určení tvaru a rozměru nemovitostí a katastrálních území vymezených jejich hranicemi v zobrazovací rovině (§ 2 písm. e) NKatZ). Je dáno jejich číselným vyjádřením a spojnicemi lomových bodů, nebo jen zobrazením hranic pozemků a katastrálních území nebo obvodů staveb a dalších prvků polohopisu v katastrální mapě (§ 6 odst.1 NKatV).

90 Geometrický plán – nedílná součást listiny
Geometrický plán je technickým podkladem pro vyhotovení rozhodnutí a jiných listin ke změnám podle § 79 odst. 1 katastrální vyhlášky a spolu se záznamem podrobného měření změn je podkladem pro provedení změny v souboru geodetických informací a v souboru popisných informací. Geometrický plán je neoddělitelnou součástí listiny, podle které má být proveden zápis do katastru, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy, má-li být zpřesněno jeho geometrické a polohové určení nebo byl-li průběh hranice určen soudem. Geometrický plán musí být ověřen, že svými náležitostmi a přesností odpovídá platným právním předpisům, a opatřen souhlasem katastrálního úřadu s očíslováním parcel. Geometrický plán se vyhotovuje v elektronické podobě; pro účely vyhotovení listiny se v případě potřeby vyhotoví jeho stejnopis v listinné podobě postupem podle zákona o zeměměřictví.

91 Geometrický plán – nedílná součást listiny
Pro změnu hranice katastrálního území rozdělení pozemku, změnu hranice pozemku, vyznačení nebo změnu ubvodu budovy, která je hlavní stavbou na pozemku, a vodního díla, určení hranic pozemků při pozemkových úpravách, doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem, opravu geometrického a polohového určení nemovitosti, upřesnění nebo rekonstrukci údajů o parcele podle přídělového řízení, průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků, průběh hranice určené soudem, Vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku. musí být k listině přiložen geometrický plán (originál nebo ověřená kopie).

92 Geometrický plán – popisové pole
Vzor z přílohy katastrální vyhlášky

93 Geometrický plán - Grafické znázornění
Vzor z přílohy katastrální vyhlášky

94 Geometrický plán – kopie geometrického plánu
V případě, že geometrický plán byl vyhotoven v elektronické podobě, může fyzická osoba s úředním oprávněním vyhotovit jeho stejnopis v listinné podobě (§ 16 odst. 7 zákona o zeměměřictví). Ověřenou kopii geometrického plánu a ověřenou kopii stejnopisu geometrického plánu je oprávněna vyhotovit osoba, která má úřední oprávnění v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona o zeměměřictví.

95 Určení hranice mezi pozemky soudem (§ 1028 NOZ)
Jsou-li hranice mezi pozemky neznatelné nebo pochybné, má každý soused právo požadovat, aby je soud určil podle poslední pokojné držby. Nelze-li ji zjistit, určí soud hranici podle slušného uvážení.

96 Závaznost údajů katastru - § 51 KatZ
Údaje katastru parcelní číslo, geometrické určení nemovitosti, název katastrálního území a geometrické určení katastrálního území jsou závazné pro právní jednání týkající se nemovitostí vedených v katastru.

97 Veřejnost katastru nemovitostí a poskytování údajů z katastru nemovitostí - § 52 až 56
Každý má právo do katastru nahlížet, pořizovat si z něj pro svou potřebu opisy, výpisy nebo náčrty. Přehled vlastnictví a údaje o dosažených cenách nemovitostí se poskytují pouze dálkovým způsobem nebo pouze osobě, která prokáže svoji totožnost. Ze sbírky listin katastru nebo pozemkové knihy se poskytují údaje formou kopií písemností v listinné podobě vstupů vzniklých převedením písemností v listinné podobě do elektronické podoby nebo převedením písemností v elektronické podobě do listinné podoby. duplikátů písemností v elektronické podobě pokud tyto písemnosti byly v době doručení katastrálnímu úřadu opatřeny platným uznávaným elektronickým podpisem nebo platnou elektronickou značkou. Tyto údaje lze opět poskytnout pouze osobě, která prokáže svoji totožnost. Katastrální úřad na požádání vyhotoví z katastrálního operátu výpisy, opisy, kopie i identifikace parcel, které se vyhotovují v podobě veřejných listin. K údajů katastru lze získat i dálkový přístup. Údaje katastru se poskytují i v jiné formě stanovené prováděcím předpisem (vyhláškou č. 358/2013 Sb.). Z katastru se vydávají ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy podle jiného právního předpisu.

98 Služba sledování změn Je poskytována osobám, které mají zapsáno věcné právo k dotčeným nemovitostem nebo účastníkům řízení o takovém právu. Uživatele automaticky informuje v okamžiku, kdy dojde u sledované nemovitosti ke změně v katastru nemovitostí. Informace o změnách jsou zasílány prostřednictvím osobních distribučních kanálů (datová schránka, , SMS) nebo webovou službou (vhodné právě pro osoby, které mají zapsáno věcné právo k velkému počtu nemovitostí - např. banky). V případě, že uživatel bude sledovat změny webovou službou, jako bonus bude dostávat i informace o řízeních, ve kterých bude účastníkem.

99 Služba sledování změn - úplata
do 20 nemovitostí, ke kterým má uživatel služby věcné právo, úplata 200,- Kč, která se platí pouze při zřízení služby, od 21 nemovitostí včetně je to pak 10 Kč za každou nemovitost za rok, je stanoveno zastropení celkové úplaty – úplata může dosahovat nejvýše 500 000 Kč, bez ohledu na počet nemovitostí. Služba je upravena vyhláškou č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru.

100

101

102 Pokud bude mít uživatel oznamovací služby zvolený jako notifikační kanál SMS, přijde mu v případě změny na nemovitosti zpráva: CUZK: Vazeny zakazniku, mate novou zpravu cislo…..tykajici se rizeni cislo…… .Vice na

103

104

105

106

107 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Správa katastru nemovitostí"

Podobné prezentace


Reklamy Google