Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ESF V ČR 2007-2013 OP Lidské zdroje a zaměstnanost Jana Kouřilová Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ESF V ČR 2007-2013 OP Lidské zdroje a zaměstnanost Jana Kouřilová Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní."— Transkript prezentace:

1 ESF V ČR 2007-2013 OP Lidské zdroje a zaměstnanost Jana Kouřilová Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

2 OP Lidské zdroje a zaměstnanost Schválen Evropskou komisí 16.10.2007 Vícecílový OP (Konvergence, Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost) Řídící orgán: MPSV Zprostředkující subjekt: MPSV, MV, MPO Financován z ESF

3 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 OP Lidské zdroje a zaměstnanost OP LZZ vymezuje priority pro podporu rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti z Evropského sociálního fondu v období 2007-2013. Při tvorbě OP LZZ byly zohledněny relevantní dokumenty EU. OP LZZ byl vypracován zejména ve vazbě na Národní strategický referenční rámec České republiky, na Národní program reforem 2005-2008, Strategii hospodářského růstu a další klíčové strategické dokumenty.

4 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 OP Lidské zdroje a zaměstnanost Obsah OPLZZ: 1.Úvod 2.Analýza ekonomické a sociální situace v ČR v oblasti lidských zdrojů 3.Strategie OP LZZ 4.Popis prioritních os 5.Finanční rámec 6.Implementační uspořádání 7.Konzultační proces

5 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Analýza ekonomické a sociální situace v ČR v oblasti lidských zdrojů Podrobná analýza situace ČR v oblasti lidských zdrojů je zakončena SWOT analýzou, z níž vyplývají zásadní problémy v této oblasti. SWOT analýza je členěna podle jednotlivých problémových okruhů: Trh práce, Další vzdělávání, Sociální integrace a rovnost příležitostí, Adaptabilita a podnikání, Veřejná správa, Mezinárodní spolupráce

6 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 SWOT analýza OP LZZ v oblasti trhu práce + Dostatek kvalifikované pracovní síly za konkurenční cenu + Růst migračního salda + Legislativní zabezpečení aktivní politiky zaměstnanosti + Aktivní činnost úřadů práce při řešení nezaměstnanosti a získané zkušenosti + z implementace aktivní politiky zaměstnanosti + Ustavený mechanismus opatření a nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti - Vysoký podíl dlouhodobě nezaměstnaných a velké regionální rozdíly - Přetrvávající vysoká míra nezaměstnanosti a dlouhodobá nezaměstnanost ve dvou nejvíce postižených regionech – v Moravskoslezském a Ústeckém kraji - Rostoucí podíl nezaměstnaných osob ve znevýhodněných skupinách na trhu práce - V evropském srovnání výrazně podprůměrné výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti - Nedostatečná modernizace a adaptace služeb zaměstnanosti - Nedostatečná tvorba nových pracovních míst - Nízká mobilita pracovní síly - Nízký podíl uchazečů o zaměstnání na rekvalifikačních kurzech pořádaných úřadem práce - Nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce, zejména v některých regionech

7 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 SWOT analýza OP LZZ v oblasti trhu práce  Zvyšování zaměstnanosti znevýhodněných a dlouhodobě nezaměstnaných osob, zejména mladých do 25 let, starších osob (nad 50 let) a žen  Adaptace, modernizace, transformace a posilování služeb zaměstnanosti  Snížení regionálních rozdílů v míře nezaměstnanosti a posílení mobility pracovní síly  Posílení a provázanost opatření sociálních služeb a služeb zaměstnanosti  Prosazování rovných příležitostí žen a mužů  Rozšíření rekvalifikačních programů prostřednictvím úřadů práce zaměřených na specifické skupiny uchazečů o zaměstnání o Nerozvinutost poradenských a informačních systémů a služeb podporujících zaměstnanost o Růst dlouhodobé nezaměstnanosti a zvyšování nezaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce o Pokles příležitostí pro zaměstnání starších občanů (nad 50 let) o Nedostatečná tvorba nových pracovních míst o Přetrvávající regionální rozdíly v oblasti zaměstnanosti i nezaměstnanosti, zejména v regionech nejvíce postižených restrukturalizací, tj. v Moravskoslezském a Ústeckém kraji o Přetrvávající nízký počet rekvalifikovaných uchazečů a zájemců o zaměstnání

8 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Strategie OP LZZ Strategie operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost reflektuje zjištění analýzy současného stavu v sektoru a navrhuje způsob řešení identifikovaných problémů, nedostatků a potřeb sektoru, oblastí a cílových skupin. Zejména se zaměřuje na řešení vybraných slabých stránek a využití rozvojových příležitostí identifikovaných ve SWOT analýze.

9 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Strategie OP LZZ Globálním cílem operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na období 2007-2013 je „Zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 15 nejlepších zemí EU“ Specifické cíle: 1. Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů. 2. Zlepšení přístupu k zaměstnání a prevence nezaměstnanosti. 3. Posílení integrace osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených. 4. Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb. 5. Zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti.

10 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Strategie OP LZZ PO6: Technická pomoc

11 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Strategie OP LZZ Regionální dimenze strategie programu Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je navržen tak, aby intervence v rámci jeho prioritních os zohledňovaly a reagovaly na specifika jednotlivých regionů, zejména regionální rozdíly v míře zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Vícecílovost programu: OP LZZ je koncipován jako vícecílový. Tři věcné prioritní osy programu a prioritní osa Technická pomoc jsou doplněny o příspěvek z cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost tak, aby mohly být aktivity v těchto osách obsažené podporovány na celém území ČR, tj. včetně hl. m. Prahy.

12 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Strategie OP LZZ Regionální dimenze strategie programu Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je navržen tak, aby intervence v rámci jeho prioritních os zohledňovaly a reagovaly na specifika jednotlivých regionů, zejména regionální rozdíly v míře zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Vícecílovost programu: OP LZZ je koncipován jako vícecílový. Tři věcné prioritní osy programu a prioritní osa Technická pomoc jsou doplněny o příspěvek z cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost tak, aby mohly být aktivity v těchto osách obsažené podporovány na celém území ČR, tj. včetně hl. m. Prahy.

13 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Strategie OP LZZ – prioritní osy PO1 – Adaptabilita KódOblast intervence 62Vytváření systémů a strategií celoživotního učení v podnicích; odborná příprava a služby pro zaměstnance ke zvýšení jejich přizpůsobivosti změnám; podpora podnikání a inovací 63Vytváření a šíření inovačních a produktivnějších způsobů organizace práce 64Rozvoj specifických služeb pro zaměstnanost, odbornou přípravu a podporu souvisejících s restrukturalizací sektorů a podniků a vytváření systémů na předvídání ekonomických změn a budoucích požadavků na pracovní místa a dovednosti 73Opatření na zvýšení celoživotní účasti na vzdělávání a odborné přípravě, mimo jiné prostřednictvím opatření zaměřených na snížení počtu osob s nedokončeným vzděláním, segregace předmětů podle pohlaví a zvyšování dostupnosti a kvality základního, odborného a terciárního vzdělávání a odborné přípravy

14 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Strategie OP LZZ – prioritní osy PO2 – Aktivní politiky trhu práce (2a - Konvergence, 2b - Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost KódOblast intervence 64Rozvoj specifických služeb pro zaměstnanost, odbornou přípravu a podporu souvisejících s restrukturalizací sektorů a podniků a vytváření systémů na předvídání ekonomických změn a budoucích požadavků na pracovní místa a dovednosti 65Modernizace a posilování institucí trhu práce 66Provádění aktivních a preventivních opatření na pracovním trhu

15 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Strategie OP LZZ – prioritní osy PO2 – Sociální integrace a rovné příležitosti KódOblast intervence 69Opatření na zlepšení přístupu k zaměstnání a ke zvýšení udržitelné zaměstnanosti žen a udržitelného postupu žen v zaměstnání za účelem snížení segregace podle pohlaví na trhu práce a sladění pracovního a soukromého života, například usnadnění přístupu k péči o děti a péči o závislé osoby 70Zvláštní opatření na zvýšení účasti přistěhovalců v oblasti zaměstnanosti, a tím na posílení jejich sociální integrace 71Cesty k integraci a znovuzapojení znevýhodněných osob na trh práce; boj proti diskriminaci v přístupu na trh práce a v profesním postupu a podpora kladného přístupu k rozmanitosti na pracovišti

16 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Strategie OP LZZ – prioritní osy PO4 – Veřejná správa a veřejné služby (4a - Konvergence, 4b - Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost KódOblast intervence 81 Mechanismy pro zlepšování tvorby politik, monitorování a evaluace na národní, regionální a místní úrovni, budování kapacit pro realizaci opatření a programů

17 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Strategie OP LZZ – prioritní osy PO5 – Mezinárodní spolupráce (5a - Konvergence, 5b - Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost KódOblast intervence 80Podpora zavádění partnerství, paktů a iniciativ prostřednictvím síťování národních, regionálních a místních aktérů 81Mechanismy pro zlepšování tvorby politik, monitorování a evaluace na národní, regionální a místní úrovni, budování kapacit pro realizaci opatření a programů

18 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Strategie OP LZZ – prioritní osy PO6 – technická pomoc (6a - Konvergence, 6b - Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost KódOblast intervence 85Příprava, implementace, monitoring a kontrola 86Evaluace a studie, informace a komunikace

19 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 OP LZZ – monitorovací indikátory a kvantifikované cíle Monitorovací ukazatele jsou určeny na 4 úrovních 1. Ukazatele vstupů vyjadřují částku alokovanou na OP a na jednotlivé prioritní osy. Finanční prostředky jsou sledovány v rozlišení na prostředky národní (z toho soukromé) a prostředky z ESF. 2. Ukazatelé výstupů podávají informace o bezprostředních účincích projektů podpořených v rámci OP - počty osob, organizací a projektů, které byly s využitím daného rozpočtu podpořeny, a produktů (vzdělávacích, poradenských produktů, atd.), které byly vytvořeny. Data potřebná pro sledování ukazatelů výsledků jsou průběžně shromažďována pomocí monitorovacích zpráv projektů.

20 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 OP LZZ – monitorovací indikátory a kvantifikované cíle Monitorovací ukazatele jsou určeny na 4 úrovních 3. Ukazatele výsledků vyjadřují okamžité pozitivní efekty podpory, ke kterým došlo v době realizace projektu - počet úspěšně vyškolených osob a počet vytvořených pracovních míst. Jsou sledovány i hrubé efekty individuální podpory v podobě podílu osob, u kterých poskytnutá podpora bezprostředně splnila svůj předem definovaný účel. Data potřebná pro sledování ukazatelů výsledků jsou shromažďována buď průběžně pomocí monitorovacích zpráv projektů, nebo prostřednictvím hodnotících studií. 4. Ukazatele dopadů kvantifikují důsledky OP nad rámec okamžitých účinků. Mají prokázat udržitelnost a míru čistých efektů pomoci v delším časovém období po ukončení projektu (nejméně 12 měsíců). Ukazatele dopadů jsou získávány na základě sledovacích studií či aproximovány na základě specifických přepočtů Výběrových šetření pracovních sil.

21 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Ukazatele PO 1 - Adaptabilita

22 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Ukazatele PO 1 - Adaptabilita

23 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Finanční rámec OP LZZ

24 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Implementace OP LZZ Řídící orgán - odbor 72 MPSV - plně zodpovídá za správné a efektivní řízení programu a provádění pomoci z OP LZZ, v souladu s předpisy Evropské unie a s národními normami. Zprostředkující subjekty: útvary MPSV, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo průmyslu a obchodu, příp. další Platební a certifikační orgán: odbor Národní fond Ministerstva financí Auditní orgán: Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu, MF

25 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Implementace OP LZZ Monitorovací výbor OP LZZ v souladu s čl. 65 obecného nařízení Rady (ES) č. 1083/ 2006 se přesvědčuje o účinnosti a kvalitě provádění pomoci v rámci OP LZZ a vykonává s tím související činnosti; je vytvořen na principu partnerství a sestává ze zástupců partnerských ministerstev, krajů, sociálních partnerů a nestátních neziskových organizací; počet členů MV a jeho působnost se stanoví v jeho Statutu a v Jednacím řádu; členy MV jmenuje ministr práce a sociálních věcí

26 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evaluace OP LZZ Evaluace předběžné (ex ante) operačního programu – směřuje k optimalizaci alokace zdrojů a kvality programování, identifikuje a posuzuje střednědobé a dlouhodobé potřeby, cíle, kterých je třeba dosáhnout, očekávané výsledky, kvantifikovatelné cíle, konzistenci / koherenci, přidanou hodnotu Společenství, míru, do jaké byly zohledněny priority Společenství, zkušenosti vzešlé z předchozího programového období a kvalitu implementačních mechanismů, monitorování, evaluace a finančního řízení. Evaluace v průběhu implementačního období – namátkové (ad hoc) a průběžné (ongoing) evaluace. Výsledky evaluací se předkládají Monitorovacímu výboru a Evropské komisi. Nejpozději do konce roku 2010 Řídící orgán zajistí průběžné sumativní vyhodnocení pokroku OP, tj. zda program plní své cíle a zda je prospěšný pro všechny, kterým byl určen. Ex-post evaluace budou provedeny Evropskou komisí pro každý cíl v těsné spolupráci s členským státem a řídícími orgány. Hodnocení ex-post bude dokončeno do 31. prosince 2015.

27 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Konzultační proces OP LZZ V procesu přípravy OP LZZ byl respektován princip partnerství, tzn. že příprava i realizace OP LZZ jsou konzultovány s relevantními partnery

28 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Děkuji za pozornost. Dotazy ?


Stáhnout ppt "ESF V ČR 2007-2013 OP Lidské zdroje a zaměstnanost Jana Kouřilová Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní."

Podobné prezentace


Reklamy Google