Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Teorie práva Subjekty práva JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Teorie práva Subjekty práva JUDr. Petr Čechák, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Teorie práva Subjekty práva JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

2 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Subjekty práva Právní subjektivita (právní osobnost) - způsobilost být nositelem práv a povinností (podle platného práva mohou být dané entitě práva a povinnosti přičítány) Subjekty versus objekty právních vztahů (plnoprávní občané, fiktivní osoby versus otroci, zvířata a věci) Fyzické osoby – entity existující nezávisle na právu Právnické osoby – právem uměle vytvořený útvar, který má umožnit sdružení osob nebo majetku.

3 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Subjekty práva I)Fyzické osoby 1) Právní osobnost fyzické osob y a) vzniká narozením má ji i nasciturus - již počaté dítě, narodí-li se živé (podle NOZ ji má, jen vyhovuje-li to jeho zájmům b) zaniká smrtí smrt lze prokázat ohledáním těla (pak je vystavena veřejná listina úmrtní list) nebo i jinak

4 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Subjekty práva Prohlášení za mrtvého soudem stejné hmotněprávní účinky jako smrt a) pokud se člověk účastnil takové události, že se smrt zdá téměř jistá (i bez návrhu) b) soud prohlásí na návrh člověka za mrtvého, lze-li mít důvodně za to, že zemřel toho, kdo byl prohlášen za nezvěstného lze prohlásit za mrtvého, pokud jsou vážné pochybnosti, že žije (po roční lhůtě možno prohlásit za mrtvého) Zjistí-li se, že dotyčný žije, soud své rozhodnutí zruší

5 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Subjekty práva 2) Svéprávnost možnost právně jednat (zavazovat se) a) požadavek určitého stupně duševní vyspělosti b) požadavek nepřítomnosti závažné duševní choroby plné svéprávnosti se nabývá (§30 NOZ) 1) dosažením zletilosti (18 let věku) 2) přiznáním svéprávnosti (emancipace - §37 NOZ) dosáhl věk 16 let, osvědčena schopnost sám se živit a obstarat si své záležitosti a pokud souhlasil jeho zákonný zástupce 3) uzavřením manželství nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti – má se za to, že je způsobilý k právním jednáním přiměřeným rozumové a volní vyspělosti osob jeho věku (§31 NOZ)

6 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Subjekty práva Svéprávnost zaniká smrtí Omezení svéprávnosti (zbavení NOZ neumožňuje) soud omezí svéprávnost v rozsahu, v jakém člověk není pro duševní poruchu, která není jen přechodná, schopen právně jednat, a vymezí rozsah, v jakém způsobilost člověka samostatně právně jednat omezil (§57 NOZ) rozhodne soud lze jen v zájmu dotyčného člověka (hrozila-li by mu závažná újma) soud zde musí vždy stanovit rozsah omezení Rozhodnutí o omezení svéprávnosti nezbavuje člověka práva samostatně právně jednat v běžných záležitostech každodenního života (§64 NOZ)

7 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Subjekty práva II) Právnické osoby svéprávnost vzniká současně se vznikem právní osobnosti obojí trvá od vzniku po jejich zánik vždy za ně jedná zástupce (podle NOZ je zástupcem i statutární orgán) Druhy právnických osob: 1) korporace – tvoří ji sdružení osob nebo jediná osoba spolek a obchodní korporace – obch. společnosti a družstva 2) fundace – tvoří ji majetek vyčleněný k určitému účelu nadace, nadační fondy 3) ústav – užití osobní i majetkové složky 4) veřejnoprávní korporace (obce, kraje, profesní komory)

8 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Subjekty práva právnické osoby vznikají a zanikají 1) na základě zákona, resp. soukromoprávního jednání a následného veřejnoprávního aktu (dvoufázovitost vzniku i zániku) 2) zákonem (např. státní fondy, kraje - VÚSC, veřejné VŠ) 3) rozhodnutím orgánu veřejné moci 4) jiného důvodu předpokládaného zákonem

9 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Subjekty práva Osoby zapisované do veřejného rejstříku A)Vznik 1. fáze - založení (soukromoprávní akt) 2. fáze - zápis do příslušného veřejného rejstříku (veřejnoprávní akt) veřejná přístupnost povinně zapisovaných údajů a ochrana toho, kdo jedná v dobré víře v pravdivost zapsaných údajů B) Zánik 1. fáze – likvidace (soukromoprávní akt) 2. fáze – výmaz (veřejnoprávní akt) obnovení právnické osoby – zjistí-li se, že některé závazky nebyly bez zavinění věřitele vypořádány

10 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Subjekty práva Jiné způsoby zániku právnických osob bez likvidace A) fúze a) sloučením nejméně jedna zúčastněná osoba zaniká a práva a povinnosti přecházejí na jedinou nástupnickou právnickou osobu b) splynutím zanikají všechny zúčastněné osoby a na jejich místě vzniká nová nástupnická právnická osoba B) rozdělením Práva a povinnosti zanikající právnické osoby zde přebírají jiné právnické osoby – likvidace není třeba


Stáhnout ppt "Teorie práva Subjekty práva JUDr. Petr Čechák, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google