Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA"— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA
Osoby (§ NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

2 Subjekty občanskoprávních vztahů
Právní osobnost (§ 15/1 NOZ) způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti (dříve tzv. způsobilost k právům a povinnostem) Svéprávnost (§ 15/2 NOZ) způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat) (dříve tzv. způsobilost k právním úkonům) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

3 Subjekty občanskoprávních vztahů
Právní osobnosti ani způsobilosti se nelze platně vzdát (§16 NOZ) Osoby se dělí na osoby fyzické a právnické fyzické osoby každý člověk má určitá přirozená práva, která jsou nezcizitelná a jichž se nemůže vzdát právnické osoby organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná stát se v soukromém právu považuje za právnickou osobu JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

4 Subjekty občanskoprávních vztahů
Fyzické osoby Právní osobnost od narození do smrti nasciturus – má právní osobnost jen vyhovuje-li to jeho zájmům vyvratitelná domněnka, že se dítě narodilo živé (opak je nutno prokázat) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

5 Subjekty občanskoprávních vztahů
Smrt člověka dosvědčuje se veřejnou listinou (úmrtním listem) (vydává se na základě lékařského ohledání) lze ji prokázat i jinak – prohlásí ji soud, pokud se člověk účastnil takové události, že se smrt zdá téměř jistá Nezvěstnost (§66 NOZ) prohlásí soud – člověk opustil bydliště, nepodal o sobě zprávu a není známo, kde se zdržuje v situacích, kde by jinak byl žádán souhlas tohoto člověka, je-li nezvěstný – jeho souhlas se nepožaduje; je nutno dbát jeho zájmu – odpovědnost za škodu JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

6 Subjekty občanskoprávních vztahů
Domněnka smrti (§71 NOZ) soud prohlásí na návrh za mrtvého, lze-li mít důvodně za to, že zemřel, a určí den, který se pokládá za den smrti stejné právní následky jako smrt toho, kdo byl prohlášen za nezvěstného lze prohlásit za mrtvého, pokud jsou vážné pochybnosti, že žije jsou různě stanovené lhůty požadované nezvěstnosti pro různé situace (§74an. NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

7 Subjekty občanskoprávních vztahů
Svéprávnost plné svéprávnosti se nabývá (§30 NOZ) 1) dosažením zletilosti (18 let věku) 2) přiznáním svéprávnosti (emancipace - §37 NOZ) dosáhl věk 16 let, osvědčena schopnost sám se živit a obstarat si své záležitosti a pokud souhlasil jeho zákonný zástupce 3) uzavřením manželství nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti – má se za to, že je způsobilý k právním jednáním přiměřeným rozumové a volní vyspělosti osob jeho věku (§31 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

8 Subjekty občanskoprávních vztahů
Narušení schopnosti zletilého jednat Předběžné prohlášení (§38 NOZ) v očekávání závažného narušení své způsobilosti právně jednat lze učinit prohlášení, jak mají být jeho záležitosti spravovány, kdo je má spravovat či má být opatrovníkem soud může změnit nebo zrušit, pokud závažná změna okolností a lze soudit, že tvůrce předběžného prohlášení by sám za daných okolností naplnění prohlášení nechtěl JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

9 Subjekty občanskoprávních vztahů
Tři možné úrovně reakce na duševní chorobu 1) nápomoc při rozhodování potřeba pomoci při rozhodování (opatření informací či rady) lze zajistit v rámci rodiny a nebo na základě smlouvy, podle níž má být poskytnuta asistence 2) zastoupení členem domácnosti duševní choroba brání zletilému samostatně právně jednat 3) omezení svéprávnosti soud určí míru omezení a jmenuje opatrovníka lze jen v zájmu této osoby – nelze v případě nezletilého JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

10 Subjekty občanskoprávních vztahů
Osoby blízké (§22 NOZ) I) 1) příbuzní v řadě přímé (předci a potomci) 2) sourozenci (plnorodí i polorodí) příbuzenství pokrevnímu je na rovinu postaveno vztah založený osvojením nezletilého dítěte 3) manželé po dobu trvání manželství 4) partner podle zákona o registrovaném partnerství 5) jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní II) osoby sešvagřené a osoby, které spolu trvale žijí (u nich platí vyvratitelná domněnka – lze důkaz opaku) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

11 Subjekty občanskoprávních vztahů
Ochrana osobnosti člověka (§81 NOZ) osobnost člověka je chráněna (chráněny jsou zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy) při zásahu právo žádat, aby od neoprávněného zásahu bylo upuštěno a aby byl odstraněn následek po smrti se může domáhat ochrany osoba blízká ochrana podoby člověka– chráněn není jeho veřejný život ochrana soukromí jeho soukromí JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

12 Subjekty občanskoprávních vztahů
ochrana podoby člověka – chráněn není jeho veřejný život úřední, vědecká, umělecká a zpravodajská licence ochrana projevů soukromé povahy (dopisy, deníky apod.) ochrana duševní a tělesné integrity zpravidla nutný souhlas (zejm. lékařské operace) člověka lze převzít do lékařského zařízení i bez jeho souhlasu (§104 NOZ) - jen ze zákonem stanovených důvodů chráněny odňaté části lidského těla lidské ostatky chráněny i po smrti JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

13 Subjekty občanskoprávních vztahů
Právnické osoby právní osobnost má od svého vzniku do zániku zapisují se do veřejných rejstříků minimální zapisované údaje - §120 NOZ ochrana dobré víry toho, kdo jedná v důvěře v údaj zapsaný do rejstříku – nelze namítnout, že nepravdivý JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

14 Subjekty občanskoprávních vztahů
Ustavení – soukromoprávní akt – podpis zakládací listiny vznik právnické osoby Vznik – zápisem do veřejného rejstříku Možnost prohlásit právnickou osobnost po jejím vzniku za neplatnou, pokud nebyly splněny podmínky §129 NOZ Zrušení právnické osoby Přeměna - fúze, rozdělení a změna právní formy Zánik – výmazem z veřejného rejstříku (po provedené likvidaci) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

15 Subjekty občanskoprávních vztahů
Druhy právnických osob I) Korporace vytváří společenství osob pro dosahování společného účelu JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

16 Subjekty občanskoprávních vztahů
Spolek alespoň tři osoby vedené společným zájmem JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

17 Subjekty občanskoprávních vztahů
Fundace (§303 NOZ) právnická osoba vytvořená majetkem vyčleněným k určitému účelu nadace (§305 NOZ) zakládá se k trvalé službě společensky nebo hospodářsky užitečnému účelu – podnikání lze jen jako vedlejší činnost nadační fond (§394 NOZ) nadační fond k účelu užitečnému společensky nebo hospodářsky majetek tvořen z darů a nemusí splňovat podmínky trvalého výnosu JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

18 Subjekty občanskoprávních vztahů
Ústav (§402 NOZ) právnická osoba ustavená za účelem provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky s využitím své osobní a majetkové složky JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

19 Podnikatel (§420 NOZ) Osoby
I) vykonává výdělečnou činnost (§420/1 NOZ) - výdělečně (za úplatu) - samostatně - živnostenským nebo obdobným způsobem - na vlastní účet a odpovědnost - se záměrem činit tak soustavně (nemusí být nepřetržitě) - za účelem dosažení zisku na základě oprávnění či bez něho za podnikatele se považuje osoba zapsaná do obchodního rejstříku (§421/1 NOZ) má se za to, že podnikatel, je kdo má oprávnění podle živnosten. či jiného zákona (§421/2 NOZ) – vyvratitelná domněnka JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

20 Obchodní firma (§423 - 428 NOZ)
Osoby Obchodní firma (§ NOZ) jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku – firmu může mít fyzická i právnická osoba podnikatel může mít jen jednu firmu, ač má více závodů podnikatel, který nemá firmu, jedná pod svým jménem obchodní firma nesmí (§424 NOZ) 1) být zaměnitelná s jinou firmou 2) nesmí působit klamavě firmu fyzické osoby nemusí tvořit jeho jméno JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

21 Ochrana práv k obchodní firmě
Osoby Ochrana práv k obchodní firmě právo svědčí tomu, kdo pod firmou zapsán a kdo tuto firmu po zapsání použil poprvé Ochrana stejná jako v případě nekalé soutěže (viz §2988 NOZ) a) právo, aby se narušitel zdržel zásahů b) právo, aby narušitel odstranil závadný stav c) právo na přiměřené zadostiučinění d) právo na náhradu škody e) právo na vydání bezdůvodného obohacení zejména lze žádat, aby narušitel změnil svou firmu, pokud je zaměnitelná a nebo klamavá JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

22 Sídlo podnikatele (§429; §136 NOZ – obecně sídlo právnické osoby)
podnikatel – i fyzická osoba má sídlo (obecně právnické osoby mají sídlo; fyzické osoby mají bydliště) místo zapsané v obchodním rejstříku, jinak je to místo hlavního závodu podnikatele či bydliště sídlo může být i v bytě, pokud to nenaruší klid a pořádek v domě(§136 NOZ) uvádí-li podnikatel jiné než skutečné sídlo, lze se dovolat i skutečného sídla podnikatele; lze se dovolat i sídla uvedeného v obchodním rejstříku JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::


Stáhnout ppt "ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA"

Podobné prezentace


Reklamy Google