Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Michal Oblouk.  PRÁVO = soubor pravidel a předpisů (právních norem), jimiž stát upravuje přípustné jednání a vztahy mezi občany  řada lidí se chová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Michal Oblouk.  PRÁVO = soubor pravidel a předpisů (právních norem), jimiž stát upravuje přípustné jednání a vztahy mezi občany  řada lidí se chová."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Michal Oblouk

2  PRÁVO = soubor pravidel a předpisů (právních norem), jimiž stát upravuje přípustné jednání a vztahy mezi občany  řada lidí se chová podle toho, co pokládá za slušné a správné – řídí se morálními normami (nemají písemnou formu, jejich dodržování je záležitostí svědomí každého člověka)  vždy musí existovat stanovená pravidla – právní normy (jsou psané a závazné) – nejstarší je Chammurapiho zákoník z 18. stol. př. n. l.

3 Jestliže někdo někoho obvinil a uvrhl naň podezření z vraždy, avšak neusvědčil jej, bude ten, kdo ho obvinil, usmrcen. Jestliže se někdo dopustil loupeže a bude dopaden, tento člověk bude usmrcen. Jestliže dítě udeřilo svého otce, uříznou mu jeho ruku. Jestliže právoplatný občan vyrazil oko příslušníku plnoprávných občanů, vyrvou mu oko. Jestliže zlomil kost plnoprávného občana, zlomí mu kost. Jestliže otrok jiné osoby udeřil příslušníka třídy plnoprávných občanů ve tvář, uříznou mu ucho.

4  každý z nás vstupuje během svého života do velkého množství právních vztahů = společenských vztahů mezi lidmi, které se řídí stanovenými normami a mají vzájemná práva a povinnosti  vlastnictví, koupě a prodej, pronájem, manželství, pracovní poměr, vztahy mezi rodiči a dětmi, státní občanství, trestání  každý právní vztah má obsah (práva a povinnosti účastníků) a předmět (cíl, ke kterému účastníci směřují)

5  jednotliví lidé  způsobilost k právům a povinnostem ( právní subjektivitu ) má každý člověk od narození do smrti - smrtí tato způsobilost zanikne (pokud je fyzická osoba dlouhodobě nezvěstná a je pravděpodobné, že již nežije, případně pokud je jisté, že nežije, ale nelze to dokázat stanoveným způsobem, může ji soud prohlásit za mrtvou), člověk jí nemůže být zbaven  způsobilost k právním úkonům ( svéprávnost ), tedy plnou způsobilost nabývat vlastními právními úkony práv a brát na sebe povinnosti, mají ale jen zletilí, tzn. ti, kteří dovršili 18 let věku (zbavit zcela nebo zčásti způsobilosti k právním úkonům může fyzickou osobu kvůli duševní poruše nebo nadměrnému požívání omamných látek pouze soud)  za osoby, které nejsou způsobilé, jednají jejich zákonní zástupci

6  subjekty uměle vytvořené  musí vznikat předepsaným způsobem - k jejímu vzniku je obvykle potřeba písemná smlouva nebo zakladatelská listina a vzniká zásadně dnem zápisu do obchodního nebo jiného rejstříku, při vzniku je třeba určit její název, který pak požívá zákonné ochrany, a sídlo  mají právní subjektivitu, stejně jako způsobilost k právním úkonům, už od okamžiku svého vzniku, a to v plném rozsahu, ledaže je omezena zákonem - za právnickou osobu ovšem jejím jménem jednají osoby fyzické, tzv. statutární orgány nebo pověření zaměstnanci či členové  určené státní orgány musí vést jejich evidenci

7 1) OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A DRUŽSTVA – evropská společnost, akciová společnost, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, státní podnik 2) ZÁJMOVÉ ORGANIZACE – nestátní, neziskové, např. obecně prospěšná společnost, občanské sdružení, církve a náboženské společnosti, spolky, hnutí, kluby, odborové organizace 3) PENĚŽNÍ ORGANIZACE – banky, spořitelny, pojišťovny, nadace, investiční fondy 4) VEŘEJNOPRÁVNÍ PRÁVNICKÉ OSOBY – stát, kraj, obec, příspěvkové organizace (školy, muzea, nemocnice)

8  podnik, který je založen státem či jeho organizační složkou - vzniká zakladatelskou listinou  v čele stojí většinou ředitel, kterého jmenuje zakladatel celého podniku, kontrolním orgánem bývá dozorčí rada Státní tiskárna cenin Česká pošta Letiště Praha Lesy ČR Povodí Moravy

9  společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem podnikání či zajišťování hospodářských, sociálních, bytových či jiných potřeb svých členů  musí ho tvořit minimálně 5 osob - členství zaniká písemnou dohodou, vystoupením člena, jeho vyloučením nebo zánikem družstva či smrtí člena  vznik a zánik družstva je totožný se zápisem do/výmazem z obchodního rejstříku  orgány: 1) členská schůze – rozhoduje o nejvýznamnějších družstevních záležitostech, volí ostatní orgány družstva 2) představenstvo – je výkonným orgánem družstva, statutárním zástupcem družstva 3) kontrolní komise - kontroluje činnost družstva, všech jeho členů a orgánů

10  sdružení zaměstnanců, založené s cílem prosazovat jejich pracovní, hospodářské, politické, sociální a jiné zájmy  jednají jménem pracovníků, které zastupují, pokud jednají se zaměstnavatelem nebo státem, např. ohledně výše mezd nebo pracovních podmínek  vznikají nezávisle na státu a jejich počet není omezen (musí svůj vznik oznámit Ministerstvu vnitra ČR)

11  účelové sdružení majetku zřízené zakladatelem nebo zakladateli k dosahování obecně prospěšných cílů  má vlastní statutární orgány, které však smějí s majetkem disponovat jen v souladu s příkazy obsaženými v nadační listině nebo v závěti, jíž byla nadace zřízena Linky důvěry Konto Bariéry Bílý kruh bezpečí Fondy na podporu české kultury a kinematografie

12  http://cs.wikipedia.org/wiki/Chammurapiho_z%C3%A1kon%C 3%ADk http://cs.wikipedia.org/wiki/Chammurapiho_z%C3%A1kon%C 3%ADk  http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzick%C3%A1_osoba http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzick%C3%A1_osoba  http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vnick%C3%A1_osoba http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vnick%C3%A1_osoba  http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_podnik http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_podnik  http://cs.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%BEstvo http://cs.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%BEstvo  http://cs.wikipedia.org/wiki/Odbory http://cs.wikipedia.org/wiki/Odbory  http://cs.wikipedia.org/wiki/Nadace http://cs.wikipedia.org/wiki/Nadace  http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_po%C5%A 1ta http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_po%C5%A 1ta  http://cs.wikipedia.org/wiki/Leti%C5%A1t%C4%9B_Praha http://cs.wikipedia.org/wiki/Leti%C5%A1t%C4%9B_Praha  http://www.daktela.com/archives/133 http://www.daktela.com/archives/133  http://www.bkb.cz/ http://www.bkb.cz/


Stáhnout ppt "Mgr. Michal Oblouk.  PRÁVO = soubor pravidel a předpisů (právních norem), jimiž stát upravuje přípustné jednání a vztahy mezi občany  řada lidí se chová."

Podobné prezentace


Reklamy Google