Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOUDNÍ KONTROLY ROZHODNUTÍ ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVNÍ ÚPRAVA SOUDNÍ KONTROLY ROZHODNUTÍ ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY"— Transkript prezentace:

1 PRÁVNÍ ÚPRAVA SOUDNÍ KONTROLY ROZHODNUTÍ ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY
Řešení kompetenčních sporů mezi soudy a správními orgány Civilní řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem

2 Historickoprávní souvislosti
Rakousko-Uhersko – 2.polovina 19.století Prosincová ústava z r.1867 – čl.15 základního státního zákona č.144/1867 ř.z., o moci soudcovské - rozhodování správního orgánu ve věcech soukromoprávních – pořad práva (řízení spravující se občanským soudním řádem) - rozhodování správního orgánu ve věcech veřejnoprávních- soudní přezkum u Správního soudního dvora ve Vídni (z.o správním soudu 36/1876ř.z. (říjnový zákon)

3 Období po vzniku republiky
NSS navázal na Správní soudní dvůr ve Vídni Období protektorátu – činnost správního soudu výrazným způsobem omezena Po skončení války již nedošlo k obnovení činnosti správního soudu v plném rozsahu Přenesení sídla správního soudu z Prahy do Bratislavy – faktický zánik správního soudnictví na území naší republiky Právní zánik – nahrazeno zavedením všeobecného dozoru prokuratury podle sovětského vzoru

4 Období po roce 1989 Opět nastolena otázka nutnosti ochrany veřejných subjektivních práv jednotlivce, jako jednoho z pilířů fungování demokratického právního státu Ústavní základ – LZPS čl.36 odst.2 a ústava čl.91 Nutné zasáhnout co nejrychleji – z.č.519/1991 Sb.(účinnost od ) – nová část pátá o.s.ř.(správní soudnictví) – přezkum rozhodnutí orgánů veřejné správy obecnými soudy Celá řada nedostatků: přezkum rozhodnutí pouze po stránce zákonnosti x čl.6 odst.1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (zásah do práva na spravedlivý proces), rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva Albert et le Compte

5 Programové prohlášení vlády
Nález ÚS 276/2001 Sb. – zrušení celé části páté o.s.ř. > z.č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, z.č.151/2002 Sb., z.č.131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů

6 Dualismus práva Právo soukromé x právo veřejné
Přezkum rozhodnutí správního orgánu ve věcech práva soukromého – postup dle nové části páté o.s.ř. Přezkum rozhodnutí správního orgánu ve věcech veřejnoprávních - - soudní řád správní teorie dualismu práva: teorie zájmová teorie mocenská teorie organická

7 Vznik tzv. kompetenčních sporů (dle zákona spory o věcnou příslušnost) mezi soudy v občanském soudním řízení a soudy ve správním soudnictví Z.č.131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů

8 Řešení tzv. kompetenčních sporů
Z.č.131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů Kladné či záporné spory o pravomoc či věcnou příslušnost mezi: soudy a orgány moci výkonné, územní, zájmové nebo profesní samosprávy soudy v občanském soudním řízení a soudy ve správním soudnictví - .§104c o.s.ř., §46 odst.3 s.ř.s. – zákon mluví o sporech nikoliv o pravomoc, ale o věcnou příslušnost

9 Kladný kompetenční spor
Záporný kompetenční spor Kompetenční spory projednává a rozhoduje zvláštní senát – 3 soudci NS, 3 soudci NSS funkční období 3 roky návrh na zahájení řízení – některá ze stran sporu, účastník řízení ve věci, v níž se otázka pravomoci vydat rozhodnutí stala spornou účastníci řízení– strany kompetenčního sporu, účastníci řízení, v němž se otázka pravomoci stala spornou forma rozhodnutí – usnesení o tom, kdo je příslušný vydat rozhodnutí

10 Přiměřené použití ustanovení s.ř.s.
Rozhodnutí zvláštního senátu jsou publikována ve Sbírce rozhodnutí NSS

11 Řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem
Část pátá o.s.ř. + subsidiárně se použijí ustanovení obsažená v předchozích částech o.s.ř. Správní orgán §244 odst.1 = orgán moci výkonné, orgán územního samosprávného celku, orgán zájmové nebo profesní samosprávy, popř. smírčí orgán zřízený podle zvláštního právního předpisu Předmět řízení §244: rozhodnutí, týkající se sporu nebo jiné právní věci, vyplývající z občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů negativní vymezení §244 odst.2

12 Speciální podmínky řízení:
Vyčerpání řádných opravných prostředků před správním orgánem Nabytí právní moci rozhodnutí správního orgánu Žaloba a její náležitosti: Návrh na zahájení řízení = žaloba Žalobní legitimace – ten, kdo tvrdí, že byl rozhodnutím správního orgánu dotčen na svých právech Náležitosti žaloby - obecní §42 odst.4 a zvláštní §246 odst.2

13 Lhůta k podání žaloby: 2 měsíce od doručení rozhodnutí správního orgánu
Pokud nejprve podána žaloba ke správnímu soudu a ten ji odmítl – do 1 měsíce od právní moci usnesení o odmítnutí Účastníci řízení §250a: Žalobce a ti, kdo byli účastníky řízení před správním orgánem (§94 odst.2) Správní orgán není účastníkem řízení Přibrání účastníka do řízení – usnesením ten, kdo nebyl účastníkem řízení před správním orgánem – tzv. opomenutý účastník ten, koho žalobce opomněl v žalobě označit

14 Věcná příslušnost §249: Okresní soud, krajský soud ve věcech vkladu práva k nemovitostem Místní příslušnost §250 Obecný soud účastníka, jemuž byla nebo podle návrhu měla být uložena povinnost k plnění Obecný soud účastníka, na jehož návrh bylo řízení před správním orgánem zahájeno Soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu Zvláštní místní příslušnost- právo k nemovitosti – soud, v jehož obvodu je nemovitost

15 Projednání žaloby: Příprava jednání: vyžádání spisů od správního orgánu, zkoumání procesních podmínek, zaslání stejnopisu žaloby správnímu orgánu a možnost správního orgánu vyjádřit se k žalobě Koncentrace řízení §250d – do skončení prvního jednání, výjimky Spojení věcí – žaloby podané více žalobci do stejného rozhodnutí správního orgánu, podané nejpozději do vydání rozhodnutí soudu – ze zákona Soud není vázán skutkovým stavem zjištěným správním orgánem, možnost zopakovat důkazy §250e pro soud je rozhodující skutkový stav existující k datu vydání svého rozhodnutí

16 Rozsah projednávané věci – soud vázán rozsahem, v němž žaloba napadá rozhodnutí správního orgánu – výj.§250f: Jestliže správní orgán zahájil řízení bez návrhu Jde – li o taková společná oprávnění nebo povinnosti, že se rozhodnutí musí vztahovat na všechny účastníky, kteří jsou jejich nositeli Z právního předpisu vyplývá určitý způsob vypořádání právního vztahu mezi účastníky Možnost požádat o odklad právní moci a vykonatelnosti rozhodnutí §248: samotné podání žaloby ale nemá odkladný účinek na právní moc vykonatelnost rozhodnutí správního orgánu odklad až do právní moci rozhodnutí o žalobě soud odklad i bez návrhu zruší, jakmile se ukáže, že pominuly důvody, pro které byl povolen

17 Rozhodnutí o žalobě: Procesní (forma usnesení): Odmítnutí žaloby §250g – nedošlo k opravě či doplnění žaloby, opožděnost, neoprávněná osoba (nedostatek žalobní legitimace), nepřípustnost Zastavení řízení §250h – zpětvzetí návrhu na zahájení řízení před správním orgánem + souhlas ostatních účastníků – rozhodnutí správního orgánu pozbývá účinnosti pokud jde o věc správního soudnictví zpětvzetí žaloby dle §96

18 Meritorní (rozsudkem)
Zamítnutí žaloby §250i Rozhodnutí o věci samé §250j – nahrazení rozhodnutí správního orgánu ( v rozsahu, v jakém soud rozhodl jinak než správní orgán) Náklady řízení: nahrazuje – li rozsudek soudu alespoň zčásti rozhodnutí správního orgánu nebo pozbylo – li rozhodnutí správního orgánu alespoň zčásti účinnost – soud rozhodne znovu o náhradě nákladů řízení, které vznikly v řízení před správním orgánem


Stáhnout ppt "PRÁVNÍ ÚPRAVA SOUDNÍ KONTROLY ROZHODNUTÍ ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY"

Podobné prezentace


Reklamy Google