Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracovala Ivana Průchová1 Katastr nemovitostí Teze přednášky z pozemkového práva ak.rok 2006/2007 přednášející Ivana Průchová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracovala Ivana Průchová1 Katastr nemovitostí Teze přednášky z pozemkového práva ak.rok 2006/2007 přednášející Ivana Průchová."— Transkript prezentace:

1 zpracovala Ivana Průchová1 Katastr nemovitostí Teze přednášky z pozemkového práva ak.rok 2006/2007 přednášející Ivana Průchová

2 zpracovala Ivana Průchová2 Vztah předchozích evidencí nemovitostí k současnému katastru nemovitostí (KN) Vývoj evidence právních vztahů k pozemkům Vývoj evidence právních vztahů k pozemkům veřejné knihy veřejné knihy zemské desky – vznik 2.pol.13.st. zemské desky – vznik 2.pol.13.st. gruntovní vesnické knihy gruntovní vesnické knihy pozemkové knihy (knihovní zákon č. 95/1871 ř.z., výslovně zrušen až OZ z roku 1964) pozemkové knihy (knihovní zákon č. 95/1871 ř.z., výslovně zrušen až OZ z roku 1964) konstitutivní účinky zápisu zrušeny stř.OZ, před tím již ale výjimky z tohoto principu, do roku 1964 nedůsledné zápisy s deklaratorními účinky (okresní soudy) konstitutivní účinky zápisu zrušeny stř.OZ, před tím již ale výjimky z tohoto principu, do roku 1964 nedůsledné zápisy s deklaratorními účinky (okresní soudy) železniční knihy železniční knihy horní knihy horní knihy veřejné knihy vedeny soudy (venkovské gruntovní knihy až od 18.st., předtím vrchnostenské úřady) veřejné knihy vedeny soudy (venkovské gruntovní knihy až od 18.st., předtím vrchnostenské úřady) význam zemských desk a pozemkových knih pro transformaci pozemkového vlastnictví po roce 1989 význam zemských desk a pozemkových knih pro transformaci pozemkového vlastnictví po roce 1989 Vývoj evidence pro fiskální (daňové a poplatkové účely ) berní rula (Caatastrum rollare) – poddanské usedlosti - 1654 pozemkové katastry I.tereziánský katastr- 1748 poddanská půda II. Tereziánský katastr – 1757 poddanská půda panský katastr – 1757 panské pozemky nový josefský katastr – 1785 – 1889 První případ společné evidence vrchnostenské a selské půdy, parcely číslovány, nebyly mapy stabilní katastr –1817 – i mapy pozemkový katastr – zák.č. 177/1927 Sb., o pozemkovém katastru (KZ), výslovně zrušen až zák.č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii vedeny po linii vrchnostenských, později správních úřadů (poz.K. – katastrální měřičské úřady

3 zpracovala Ivana Průchová3 Ad vztah předchozích evidencí k současnému KN jednotná evidence půdy(JEP) – 1956 – 1964 – usnesení vlády o založení JEP a související interní předpisy jednotná evidence půdy(JEP) – 1956 – 1964 – usnesení vlády o založení JEP a související interní předpisy písemná, mapová část písemná, mapová část důraz na evidenci užívacích vztahů důraz na evidenci užívacích vztahů Vedení částečně tehdejší NV a částečně okresní střediska geodézie, od roku 1962 celá agenda JEP na okresní střediska geodézie Vedení částečně tehdejší NV a částečně okresní střediska geodézie, od roku 1962 celá agenda JEP na okresní střediska geodézie evidence nemovitostí v letech 1964 – 1992 evidence nemovitostí v letech 1964 – 1992 Zák.č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, prov. vyhl.č. 23/1964 Sb. Zák.č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, prov. vyhl.č. 23/1964 Sb. Střediska geodézie a kartografie Střediska geodézie a kartografie písemná a mapová část písemná a mapová část evidence právních vztahů – věcná, užívací evidence právních vztahů – věcná, užívací specifika evidence právních vztahů k pozemkům v užívání tehdejších soc.org.(tzv. „závorkové parcely v části D LV) specifika evidence právních vztahů k pozemkům v užívání tehdejších soc.org.(tzv. „závorkové parcely v části D LV) deklaratorní povaha zápisů, absence sankcí za neplnění povinnost deklaratorní povaha zápisů, absence sankcí za neplnění povinnost postupný převed informací z dosavadních pozemkových knih do EN postupný převed informací z dosavadních pozemkových knih do EN správa dosavadních veřejných knih – státní notářství správa dosavadních veřejných knih – státní notářství další podrobnosti k vývoji a struktuře evidence nemovitostí viz skripta další podrobnosti k vývoji a struktuře evidence nemovitostí viz skripta

4 zpracovala Ivana Průchová4 Ad vztah předchozích evidencí k současnému KN důsledky přijetí zák.č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem pro informace o evidovaných nemovitostech: důsledky přijetí zák.č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem pro informace o evidovaných nemovitostech: § 16 zák.č. 265/1992 Sb.: „Zápisy právních vztahů v evidenci nemovitostí provedené podle dosavadních předpisů prokazují pravdivost skutečností v nich uvedených, pokud není prokázán jejich opak“ § 16 zák.č. 265/1992 Sb.: „Zápisy právních vztahů v evidenci nemovitostí provedené podle dosavadních předpisů prokazují pravdivost skutečností v nich uvedených, pokud není prokázán jejich opak“ § 4 odst. 4 písm. d) zák.č. 265/1992 Sb. – příloha návrhu na vklad: § 4 odst. 4 písm. d) zák.č. 265/1992 Sb. – příloha návrhu na vklad: „listina prokazující oprávnění vlastníka nebo jiné osoby z právního vztahu nakládat s předmětem právního úkonu, jehož právní účinky nastaly před 1.1.1993 Sb., nebo úředně ověřený opis (kopie) takové listiny“ „listina prokazující oprávnění vlastníka nebo jiné osoby z právního vztahu nakládat s předmětem právního úkonu, jehož právní účinky nastaly před 1.1.1993 Sb., nebo úředně ověřený opis (kopie) takové listiny“

5 zpracovala Ivana Průchová5 Ad vztah předchozích evidencí nemovitostí k dnešnímu KN Důsledky přijetí zák.č. 334/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (KZ) : Důsledky přijetí zák.č. 334/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (KZ) : § 29 odst. 1 KZ – „ od účinnosti tohoto zákona se operát EN považuje za katastrální operát“ § 29 odst. 1 KZ – „ od účinnosti tohoto zákona se operát EN považuje za katastrální operát“ § 29 odst. 3 KZ –zemědělské a lesní pozemky, jejichž hranice neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků, se evidují do doby jejich zobrazení v katastrální mapě, „ nejpozději však do doby ukončení pozemkových úprav, zjednodušeným způsobem s využitím bývalého pozemkového katastru, pozemkových knih a navazujících operátů přídělového a scelovacího řízení. Údaje zjednodušené evidence nemovitostí se považují za součást katastru nemovitostí“ – mj,má význam pro obsah smluv co do jejich určitosti (označení, že se jedná o pozemek podle dřívějších evidencí) § 29 odst. 3 KZ –zemědělské a lesní pozemky, jejichž hranice neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků, se evidují do doby jejich zobrazení v katastrální mapě, „ nejpozději však do doby ukončení pozemkových úprav, zjednodušeným způsobem s využitím bývalého pozemkového katastru, pozemkových knih a navazujících operátů přídělového a scelovacího řízení. Údaje zjednodušené evidence nemovitostí se považují za součást katastru nemovitostí“ – mj,má význam pro obsah smluv co do jejich určitosti (označení, že se jedná o pozemek podle dřívějších evidencí) § 29 odst. 4 – „ katastrální úřady mají v úschově pozemkové a železniční knihy a operát pozemkového katastru. Z těchto dokumentů vyhotoví katastrální úřad na požádání výpisy, opisy nebo kopie, za které se vybírají správní poplatky“. § 29 odst. 4 – „ katastrální úřady mají v úschově pozemkové a železniční knihy a operát pozemkového katastru. Z těchto dokumentů vyhotoví katastrální úřad na požádání výpisy, opisy nebo kopie, za které se vybírají správní poplatky“.

6 zpracovala Ivana Průchová6 Katastr nemovitostí od 1.1.1993 Prameny Prameny zák.č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (KZ) zák.č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (KZ) zák.č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů zák.č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů vyhl.č. 190/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů-prováděcí k výše uvedeným zákonům vyhl.č. 190/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů-prováděcí k výše uvedeným zákonům Zák.č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů Zák.č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů Vyhl.č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů Vyhl.č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů Vyhl.č. 111/2001 Sb., o porovnávání a přejímání údajů z katastru nemovitostí ĆR a evidence nemovitostí Vyhl.č. 111/2001 Sb., o porovnávání a přejímání údajů z katastru nemovitostí ĆR a evidence nemovitostí Sdělení ČÚZK č.263/2005 Sb., seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu Sdělení ČÚZK č.263/2005 Sb., seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu předpisy z oblasti zeměměřictví předpisy z oblasti zeměměřictví zejm.zákon č.200/1994 Sb., o zeměměřictví… zejm.zákon č.200/1994 Sb., o zeměměřictví… Předpisy z oblasti pozemkových úprav Předpisy z oblasti pozemkových úprav Zejm.zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů Zejm.zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů OZ, OSŘ, SPŘ, SŘS OZ, OSŘ, SPŘ, SŘS Jednací řád K, Pokyny ČUZK,Zdroje: www.cuzk.cz, ASPI – „autor“ – 21,judikatura Jednací řád K, Pokyny ČUZK,Zdroje: www.cuzk.cz, ASPI – „autor“ – 21,judikaturawww.cuzk.cz

7 zpracovala Ivana Průchová7 Orgány Český úřad zeměměřický a katastrální Český úřad zeměměřický a katastrální Zeměměřický úřad Zeměměřický úřad Zeměměřické a katastrální inspektoráty Zeměměřické a katastrální inspektoráty Katastrální úřady a katastrální pracoviště Katastrální úřady a katastrální pracoviště blíže viz zák.č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů ve spoj. se Sdělením ČÚZK č.263/2005 Sb. blíže viz zák.č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů ve spoj. se Sdělením ČÚZK č.263/2005 Sb.

8 zpracovala Ivana Průchová8 Pojem a funkce KN Pojem KN Pojem KN § 1 KZ – soubor údajů o nemovitostech v ČR, zahrnující jejich soupis, popis, geometrické a polohové určení § 1 KZ – soubor údajů o nemovitostech v ČR, zahrnující jejich soupis, popis, geometrické a polohové určení tj.státní informační systém tj.státní informační systém evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem zapisovaným do KN evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem zapisovaným do KN evidence dalších právních vztahů evidence dalších právních vztahů Funkce KN jako státního informačního systému Funkce KN jako státního informačního systému ochrana práv k nemovitostem ochrana práv k nemovitostem daňové a poplatkové účely daňové a poplatkové účely ochrana ŽP a jeho jednotlivých složek (půdy, nerosty, kulturní památky) ochrana ŽP a jeho jednotlivých složek (půdy, nerosty, kulturní památky) rozvoj území rozvoj území oceňování nemovitostí oceňování nemovitostí statistický zdroj statistický zdroj propojenost s dalšími informačními systémy propojenost s dalšími informačními systémy

9 zpracovala Ivana Průchová9 Předmět evidence KN Tj., které nemovitosti jsou předmětem evidování: Tj., které nemovitosti jsou předmětem evidování: pozemky v podobě parcel, druhy pozemků pozemky v podobě parcel, druhy pozemků budovy spojené se zemí pevným základem, a to budovy spojené se zemí pevným základem, a to 1. budovy, kterým se přiděluje popisné nebo evidenční číslo 1. budovy, kterým se přiděluje popisné nebo evidenční číslo 2. budovy, kterým se popisné nebo evidenční číslo nepřiděluje a které jsou příslušenstvím jiné stavby evidované na téže parcele, 2. budovy, kterým se popisné nebo evidenční číslo nepřiděluje a které jsou příslušenstvím jiné stavby evidované na téže parcele, byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zák.č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zák.č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů rozestavené budovy nebo byty a nebytové prostory, které budou podléhat evidenci po dokončení, požádá-li o to vlastník nemovitosti nebo jiná oprávněná osoba rozestavené budovy nebo byty a nebytové prostory, které budou podléhat evidenci po dokončení, požádá-li o to vlastník nemovitosti nebo jiná oprávněná osoba rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory, které budou podléhat evidenci po dokončení, v souvislosti se vznikem, změnou či zánikem věcného práva k nim rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory, které budou podléhat evidenci po dokončení, v souvislosti se vznikem, změnou či zánikem věcného práva k nim stavby spojené se zemí pevným základem, o nichž to stanoví zvláštní předpis – od 1.1.2007 - § 20 VZ : stavby spojené se zemí pevným základem, o nichž to stanoví zvláštní předpis – od 1.1.2007 - § 20 VZ : přehrady, hráze, jezy, stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích, stavby k využití vodní energie a stavby odkališť, pokud jsou spojené se zemí pevným základem přehrady, hráze, jezy, stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích, stavby k využití vodní energie a stavby odkališť, pokud jsou spojené se zemí pevným základem Vymezení pojmů- § 27 KZ ve spoj. S přísl. ust. KZ a prov.vyhlášky Vymezení pojmů- § 27 KZ ve spoj. S přísl. ust. KZ a prov.vyhlášky

10 zpracovala Ivana Průchová10 Právní vztahy zapisované do KN Právní vztahy Právní vztahy vlastnické právo vlastnické právo zástavní právo zástavní právo event. podzástavní právo event. podzástavní právo právo odpovídající věcnému břemenu právo odpovídající věcnému břemenu předkupní právo s účinky věcného práva předkupní právo s účinky věcného práva Dále: Dále: příslušnost organizačních složek státu a státních organizací hospodařit s majetkem státu, příslušnost organizačních složek státu a státních organizací hospodařit s majetkem státu, právo hospodaření státních podniků právo hospodaření státních podniků správa nemovitostí ve vlastnictví státu (PF) správa nemovitostí ve vlastnictví státu (PF) oprávnění městských částí statutárních měst hospodařit se svěřeným majetkem hl.m.P. oprávnění městských částí statutárních měst hospodařit se svěřeným majetkem hl.m.P. oprávnění přísp. a rozp.orgce zřízené obcí nebo městskou částí hl.m.P nebo státu.města hospodařit s majetkem obce oprávnění přísp. a rozp.orgce zřízené obcí nebo městskou částí hl.m.P nebo státu.města hospodařit s majetkem obce příslušnost k organizační složce PO, pokud je zapsána v obch.nebo jiném zákonem stanoveném rejstříku a vedoucí této org.složky je oprávněn nakládat s nemovitostí evidovanou v KN jménem PO, k níž org.složka přísluší příslušnost k organizační složce PO, pokud je zapsána v obch.nebo jiném zákonem stanoveném rejstříku a vedoucí této org.složky je oprávněn nakládat s nemovitostí evidovanou v KN jménem PO, k níž org.složka přísluší Další skutečnosti podle povahy evidované věci, které jsou na základě kat.zákona obsahem KN Další skutečnosti podle povahy evidované věci, které jsou na základě kat.zákona obsahem KN !!!do KN se nezapisuje nájem ani výpůjčka k evidovaným nemovitostem !!!do KN se nezapisuje nájem ani výpůjčka k evidovaným nemovitostem

11 zpracovala Ivana Průchová11 Obsah KN Obsahem KN jsou konkrétní údaje o objketech a skutečnostech,které jsou předmětem katastru (§ 3,4 KZ a 5-35 vyhl.č. 190/1996 Sb.) Obsahem KN jsou konkrétní údaje o objketech a skutečnostech,které jsou předmětem katastru (§ 3,4 KZ a 5-35 vyhl.č. 190/1996 Sb.) Jsou jimi: Jsou jimi: a) geometrické určení a polohové určení nemovitostí a katatstrální území, a) geometrické určení a polohové určení nemovitostí a katatstrální území, b) druhy pozemků, čísla a výměra parcel, popisná a evidenční čísla staveb, vybrané údaje o způsobu ochrany a využití nemovitostí, čísla bytů a nebytových prostorů a pojmenování nebytových prostorů, dále údaje pro daňové účely a údaje umožňující propojení s jinými informačními systémy, které mají vztah k obsahu katastru, b) druhy pozemků, čísla a výměra parcel, popisná a evidenční čísla staveb, vybrané údaje o způsobu ochrany a využití nemovitostí, čísla bytů a nebytových prostorů a pojmenování nebytových prostorů, dále údaje pro daňové účely a údaje umožňující propojení s jinými informačními systémy, které mají vztah k obsahu katastru, c)údaje o právních vztazích, c)údaje o právních vztazích, d)údaje o podrobných polohových polích d)údaje o podrobných polohových polích e) místní a pomístní názvosloví e) místní a pomístní názvosloví

12 zpracovala Ivana Průchová12 Struktura katastrálního operátu Katastrální operát tvoří (§ 4 KZ): Katastrální operát tvoří (§ 4 KZ): a)soubor geodetických informací – tj. katastrální mapa a)soubor geodetických informací – tj. katastrální mapa b)soubor popisných informací – tj. údaje o: b)soubor popisných informací – tj. údaje o: katastrálních územích katastrálních územích parcelách parcelách stavbách stavbách bytech, nebytových prostorech bytech, nebytových prostorech vlastnících, jiných oprávněných vlastnících, jiných oprávněných právních vztazích a právech právních vztazích a právech souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru dokumentace výsledků šetření a měření pro provedení a obnovu souboru geodetických informací dokumentace výsledků šetření a měření pro provedení a obnovu souboru geodetických informací sbírka listin – tj. rozhodnutí státních orgánů, smlouvy, jiné listiny, na jejichž základě byl proveden zápis do katastru sbírka listin – tj. rozhodnutí státních orgánů, smlouvy, jiné listiny, na jejichž základě byl proveden zápis do katastru

13 zpracovala Ivana Průchová13 Zásady (principy) vedení KN Je třeba odlišovat zásady (principy), které působí bezvýjimečně a které jsou modifikovány, příp. se uplatní pouze v rámci určitých řízeních Je třeba odlišovat zásady (principy), které působí bezvýjimečně a které jsou modifikovány, příp. se uplatní pouze v rámci určitých řízeních - blíže viz semináře - blíže viz semináře Zejména: Zejména: legality legality materiální publicity (veřejné dobré víry) materiální publicity (veřejné dobré víry) formální publicity (veřejnosti) formální publicity (veřejnosti) intabulační intabulační priority priority dispoziční dispoziční oficiality oficiality úplatnosti úplatnosti závaznosti závaznosti přehlednosti přehlednosti souladnosti údajů vedených v KN se skutečným stavem souladnosti údajů vedených v KN se skutečným stavem komplexnosti (univerzálnosti) komplexnosti (univerzálnosti) spolupráce s jinými subjekty spolupráce s jinými subjekty

14 zpracovala Ivana Průchová14 Závaznost údajů KN § 20 KZ § 20 KZ „pro právní úkony, které se týkají nemovitostí vedených v KN jsou závazné: „pro právní úkony, které se týkají nemovitostí vedených v KN jsou závazné: parcelní číslo parcelní číslo geometrické určení nemovitosti geometrické určení nemovitosti Název a geometrické určení katastrálního území Název a geometrické určení katastrálního území Pozn.“ Pozn.“ Druh a výměra pozemků nejsou závazným údajem pro právní úkony týkající se nemovitostí – diskuse blíže viz semináře Druh a výměra pozemků nejsou závazným údajem pro právní úkony týkající se nemovitostí – diskuse blíže viz semináře

15 zpracovala Ivana Průchová15 Poskytování údajů z KN včetně dálkového přístupu ke KN Vazba na princip formální publicity Vazba na princip formální publicity základ v § 22 KZ základ v § 22 KZ KN – státní informační systém KN – státní informační systém výpisy, opisy, kopie listin, identifikace parcel výpisy, opisy, kopie listin, identifikace parcel osobně - poznámky za přítomnosti prac.KÚ, bezúplatně osobně - poznámky za přítomnosti prac.KÚ, bezúplatně veřejné listiny veřejné listiny dálkový přístup dálkový přístup propojování KN s dalšími informačními systémy propojování KN s dalšími informačními systémy identifikace parcel x srovnávací sestavení parcel identifikace parcel x srovnávací sestavení parcel

16 zpracovala Ivana Průchová16 Zápisy do KN Vklad Vklad Záznam Záznam Poznámka Poznámka a jejich výmaz a jejich výmaz

17 zpracovala Ivana Průchová17 Vklad § 2 a násl.zápisového zákona a § 33 – 35 prov.vyl., JŽ KÚ, pokyny ČUZK § 2 a násl.zápisového zákona a § 33 – 35 prov.vyl., JŽ KÚ, pokyny ČUZK vždy, když ne jiný způsob zápis vždy, když ne jiný způsob zápis konstitutivní účinky konstitutivní účinky řízení o vkladu práva a jeho výmazu do KN řízení o vkladu práva a jeho výmazu do KN návrh návrh přílohy návrhu přílohy návrhu vady návrhu – odstranitelné, neodstranitelné vady návrhu – odstranitelné, neodstranitelné výzva k odstranění, přerušení řízení, poučení o neodstranění vad výzva k odstranění, přerušení řízení, poučení o neodstranění vad rozhodnutí o povolení vkladu práva rozhodnutí o povolení vkladu práva rozhodnutí o zamítnutí návrhu na vklad rozhodnutí o zamítnutí návrhu na vklad soudní přezkum soudní přezkum viz již obč.právo viz již obč.právo

18 zpracovala Ivana Průchová18 Záznam § 7 KZ a §36 a 38. prov.vyhlášky, JŘ KÚ, pokyny § 7 KZ a §36 a 38. prov.vyhlášky, JŘ KÚ, pokyny deklaratorní účinky deklaratorní účinky viz již obč.právo viz již obč.právo

19 zpracovala Ivana Průchová19 Poznámka § 9 a 10 zápisového zákona, § 39 prov.vyhl. § 9 a 10 zápisového zákona, § 39 prov.vyhl. deklaratorní účinky deklaratorní účinky viz již obč.právo viz již obč.právo

20 zpracovala Ivana Průchová20 Náležitosti listin, které jsou podkladem pro zápis do katastru § 5 KZ § 5 KZ Označení pozemků Označení pozemků Označení budov Označení budov Označení rozestavěných budov Označení rozestavěných budov Označení bytů a neb.prostor – jednotek Označení bytů a neb.prostor – jednotek Označení rozestavěných jednotek Označení rozestavěných jednotek

21 zpracovala Ivana Průchová21 Zápis vlastníka nové stavby § 5 odst. 6 KZ s úč. od 1.7.2006: § 5 odst. 6 KZ s úč. od 1.7.2006: Jako vlastník nově evidované stavby se zapisuje vlastník pozemku, na kterém je stavba postavena, nebo stavebník, který na pozemku stavbu provedl, pokud se listinou neprokáže, že vlastníkem je někdo jiný. Jako vlastník nově evidované stavby se zapisuje vlastník pozemku, na kterém je stavba postavena, nebo stavebník, který na pozemku stavbu provedl, pokud se listinou neprokáže, že vlastníkem je někdo jiný. Jako způsob využití nově evidované stavby se zapíše účel, ke kterému je stavba podle kolaudačního souhlasu nebo oznámení stavebníka užívána v souladu s právními předpisy. Jako způsob využití nově evidované stavby se zapíše účel, ke kterému je stavba podle kolaudačního souhlasu nebo oznámení stavebníka užívána v souladu s právními předpisy. U ostatních staveb se vychází z územního rozhodnutí nebo z ohlášení stavby stavebnímu úřadu. U ostatních staveb se vychází z územního rozhodnutí nebo z ohlášení stavby stavebnímu úřadu. Při ohlášení nově evidované stavby k zápisu do katastru je její vlastník povinen doložit doklad o účelu užívání stavby. Při ohlášení nově evidované stavby k zápisu do katastru je její vlastník povinen doložit doklad o účelu užívání stavby.

22 zpracovala Ivana Průchová22 Zápis jiných údajů a jejich změn (změny druhů pozemků, způsobu využití, údajů o vlastníkovi….) § 6 KZ § 6 KZ na základě ohlášení vlastníka nebo jiného oprávněného + přílohou rozhodnutí nebo souhlasy příslušného orgánu podle zvl.předpisu, jsou-li potřeba na základě ohlášení vlastníka nebo jiného oprávněného + přílohou rozhodnutí nebo souhlasy příslušného orgánu podle zvl.předpisu, jsou-li potřeba Rozhodnutí, souhlas nebo oznámení vydaného příslušným státním orgánem podle zvláštního předpisu, který zároveň stanoví tomuto st.orgánu povinnost zaslat rozhodnutí, souhlas nebo oznámení k zápisu do katastru KÚ. Rozhodnutí, souhlas nebo oznámení vydaného příslušným státním orgánem podle zvláštního předpisu, který zároveň stanoví tomuto st.orgánu povinnost zaslat rozhodnutí, souhlas nebo oznámení k zápisu do katastru KÚ.

23 zpracovala Ivana Průchová23 Duplicitní zápis vlastnictví (i triplicity….) Pluralita vlastníků: podílové spoluvlastnictví, SJ Pluralita vlastníků: podílové spoluvlastnictví, SJ „duplicitní vlastnictví“- specifická situace „duplicitní vlastnictví“- specifická situace § 37 odst. 3 vyhl.č. 190/1996 Sb. § 37 odst. 3 vyhl.č. 190/1996 Sb. je-li KÚ postupně doručeno postupně více vykonatelných rozhodnutí a jiných listin, jimiž je KÚ vázán, z nichž každá svědčí o vlastnictví jiné osoby k téže nemovitosti, vyjádří KÚ v katastru tuto okolnost duplicitním zápis vlastnictví. je-li KÚ postupně doručeno postupně více vykonatelných rozhodnutí a jiných listin, jimiž je KÚ vázán, z nichž každá svědčí o vlastnictví jiné osoby k téže nemovitosti, vyjádří KÚ v katastru tuto okolnost duplicitním zápis vlastnictví. Zárověň o tom vyrozumí osoby, které jsou podle takto rozporných listin označeny ze vlastníky nemovitosti. Zárověň o tom vyrozumí osoby, které jsou podle takto rozporných listin označeny ze vlastníky nemovitosti. Obdobně postupuje KÚ i při zápisu jiných než vlastnických práv k nemovitostem. Obdobně postupuje KÚ i při zápisu jiných než vlastnických práv k nemovitostem. Spory z duplicit řeší soud, vazba na poznámku do KN Spory z duplicit řeší soud, vazba na poznámku do KN specifika ve vazbě na pozemkové úpravy – zákon o pozemkových úpravách – přednáška o pozemkových úpravách – spec.oprávnění pozemkového úřadu rozhodnout o duplicitách. specifika ve vazbě na pozemkové úpravy – zákon o pozemkových úpravách – přednáška o pozemkových úpravách – spec.oprávnění pozemkového úřadu rozhodnout o duplicitách.

24 zpracovala Ivana Průchová24 Opravy chyb v katastrálním operátu § 8 KZ ve spoj. s § § 46-47 prov.vyhl. § 8 KZ ve spoj. s § § 46-47 prov.vyhl. na návrh vlastníka nebo jiného oprávněné – do 30 dnů, ve zvlášť odůvodněných případech do 60 dnů ode dne doručení návrhu na návrh vlastníka nebo jiného oprávněné – do 30 dnů, ve zvlášť odůvodněných případech do 60 dnů ode dne doručení návrhu z podnětu katastrálního úřadu z podnětu katastrálního úřadu Oprava chyb,které vznikly: Oprava chyb,které vznikly: a) zřejmým omylem při vedení a obnově katastru a) zřejmým omylem při vedení a obnově katastru b) nepřesností při podrobném měření, zobrazení předmětu měření v katastrální mapě b) nepřesností při podrobném měření, zobrazení předmětu měření v katastrální mapě c) při výpočtu výměr, pokud byly překročeny mezní odchylky stanovené prováděcím předpisem c) při výpočtu výměr, pokud byly překročeny mezní odchylky stanovené prováděcím předpisem

25 zpracovala Ivana Průchová25 Ad oprava chyb Oprava chybných údajů katastru vzniklých nesprávnostmi v listinách Oprava chybných údajů katastru vzniklých nesprávnostmi v listinách na základě opravy listiny provedené tím, kdo listinu vyhotovil nebo kdo je oprávněn opravu listiny provést na základě opravy listiny provedené tím, kdo listinu vyhotovil nebo kdo je oprávněn opravu listiny provést vlastníkovi nebo jinému oprávněnému se doručí oznámení o provedené opravě nebo o tom, že oprava na návrh nebyla provedena, protože se nejedná o chybu vlastníkovi nebo jinému oprávněnému se doručí oznámení o provedené opravě nebo o tom, že oprava na návrh nebyla provedena, protože se nejedná o chybu sdělí-li vlastník nebo jiný oprávněný do 30 dnů od doručení oznámení KÚ, že s provedenou opravou nebo s tím, že se nejedná o opravu nesouhlasí, vydá KÚ rozhodnutí ve věci sdělí-li vlastník nebo jiný oprávněný do 30 dnů od doručení oznámení KÚ, že s provedenou opravou nebo s tím, že se nejedná o opravu nesouhlasí, vydá KÚ rozhodnutí ve věci proti rozhodnutí je možno podat odvolání z zem.a kat. inspektorátu, v jehož obvodu je dotčená nemovitost proti rozhodnutí je možno podat odvolání z zem.a kat. inspektorátu, v jehož obvodu je dotčená nemovitost Soudní ochrana – správní soudnictví Soudní ochrana – správní soudnictví !!!!!!!!prostřednictvím institutu opravy chyby není KÚ oprávněn zasahovat do sporů o vlastnictví – viz – 5 odst. 7 KZ – právní vztahy nemohou být dotčeny opravou chyb v KO !!!!!!!!prostřednictvím institutu opravy chyby není KÚ oprávněn zasahovat do sporů o vlastnictví – viz – 5 odst. 7 KZ – právní vztahy nemohou být dotčeny opravou chyb v KO

26 zpracovala Ivana Průchová26 Revize údajů v KN § 7 KZ § 7 KZ KÚ reviduje soulad údajů v katastru v terénu KÚ reviduje soulad údajů v katastru v terénu revizi vyhlašuje příslušný KÚ podle potřeby revizi vyhlašuje příslušný KÚ podle potřeby součinnost obcí, státních orgánů, pozvaných vlastníků a jiných oprávněných nebo jejich zástupců součinnost obcí, státních orgánů, pozvaných vlastníků a jiných oprávněných nebo jejich zástupců zjištění nesouladu – projednání způsobu odstranění zjištění nesouladu – projednání způsobu odstranění o výsledku revize se sepisuje protokol o výsledku revize se sepisuje protokol Revize v praxi málo frekventovaná, spíše obnova KO Revize v praxi málo frekventovaná, spíše obnova KO

27 zpracovala Ivana Průchová27 Obnova katastrálního operátu § 13 KZ, §§ 48 a násl. prov.vyhlášky § 13 KZ, §§ 48 a násl. prov.vyhlášky a)novým mapováním a)novým mapováním b)přepracováním souboru geodetických informací b)přepracováním souboru geodetických informací c)na základě výsledků pozemkových úprav (viz později v semestru přednáška o pozemkových úpravách). c)na základě výsledků pozemkových úprav (viz později v semestru přednáška o pozemkových úpravách). Rozsah – zpravidla pro celé katastrální území Rozsah – zpravidla pro celé katastrální území Zahájení Zahájení – bez návrhu, – bez návrhu, a), b) : oznámení obci, u PÚ – informování obcí v režimu PÚ, rok předem záměr provést obnovu a), b) : oznámení obci, u PÚ – informování obcí v režimu PÚ, rok předem záměr provést obnovu Vztah ke zjednodušené evidenci zem.a lesních pozemků: Vztah ke zjednodušené evidenci zem.a lesních pozemků: do katastrální mapy se doplňují parcely zem. a lesních pozemků dosud evidovaných zjednodušeným způsobem do katastrální mapy se doplňují parcely zem. a lesních pozemků dosud evidovaných zjednodušeným způsobem

28 zpracovala Ivana Průchová28 Geometrický plán Geometrický plán Geometrický plán je výsledkem zeměměřických činností je výsledkem zeměměřických činností Úzce souvisí s vedením KN Úzce souvisí s vedením KN Je technickým podkladem a neoddělitelnou součástí listin, podle nichž má být proveden zápis do KN, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy Je technickým podkladem a neoddělitelnou součástí listin, podle nichž má být proveden zápis do KN, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy Je přílohou listin, kterými se zřizuje věcné břemeno k části pozemku Je přílohou listin, kterými se zřizuje věcné břemeno k části pozemku Zhotovuje se zejména pro: Zhotovuje se zejména pro: Změnu hranice KÚ Změnu hranice KÚ Rozdělení pozemku Rozdělení pozemku Změnu hranice druhu pozemku Změnu hranice druhu pozemku Vyznačení nové budovy Vyznačení nové budovy Vyznačení rozestavěné budovy Vyznačení rozestavěné budovy Určení nových hranic pozemků při pozemkových úpravách Určení nových hranic pozemků při pozemkových úpravách Doplnění KN o pozemek, vedený dosud ve zjednodušené evidenci parcel, pokud se jeho hranice vytyčují a označují v terénu hraničními znaky Doplnění KN o pozemek, vedený dosud ve zjednodušené evidenci parcel, pokud se jeho hranice vytyčují a označují v terénu hraničními znaky Grafické vyjádření rozsahu práva, které omezuje vlastníka pozemku ve prospěch jiného (právo odpovídající věcnému břemenu k části pozemku) Grafické vyjádření rozsahu práva, které omezuje vlastníka pozemku ve prospěch jiného (právo odpovídající věcnému břemenu k části pozemku)

29 zpracovala Ivana Průchová29 Povinnosti vlastníků a jiných oprávněných ke KN, sankce za porušení povinností § 10 KZ § 10 KZ zúčastnit se na výzvu KÚ jednání nebo na jednání vyslat zástupce zúčastnit se na výzvu KÚ jednání nebo na jednání vyslat zástupce označit ve stanovené lhůtě, ne však kratší 30 dnů, trvalým způsobem a na vlastní náklad nesporné hranice svých pozemků, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak (jmenovitě zákon o půdě- na náklad státu ve vazbě na restituce). označit ve stanovené lhůtě, ne však kratší 30 dnů, trvalým způsobem a na vlastní náklad nesporné hranice svých pozemků, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak (jmenovitě zákon o půdě- na náklad státu ve vazbě na restituce). Pokud neoznač´í – může KÚ rozhodnout, že dá hranice označit na náklad vlastníka nebo jiného oprávněného. Pokud neoznač´í – může KÚ rozhodnout, že dá hranice označit na náklad vlastníka nebo jiného oprávněného. Na vyzvání doplnit chybějící údaje a odstranit chyby v jimi vyhotovených listinách, které předkládají k zápisu do katastru, a to do 30 dnů, kdy jim byla doručena výzva Na vyzvání doplnit chybějící údaje a odstranit chyby v jimi vyhotovených listinách, které předkládají k zápisu do katastru, a to do 30 dnů, kdy jim byla doručena výzva Ohlásit KÚ změny údajů, a to do 30 dnů ode dne, kdy došlo k jejich vzniku a předložit listinu, která změnu dokládá, tuto povinnost nemají u změn, které vyplývají z listin, které jsou příslušné orgány povinny zaslat KÚ přímo k zápisu do KN Ohlásit KÚ změny údajů, a to do 30 dnů ode dne, kdy došlo k jejich vzniku a předložit listinu, která změnu dokládá, tuto povinnost nemají u změn, které vyplývají z listin, které jsou příslušné orgány povinny zaslat KÚ přímo k zápisu do KN

30 zpracovala Ivana Průchová30 Ad povinnosti vlastníků zajistit, aby v případě, že k navrhovanému zápisu do katastru nebo jeho změně není vyžadováno rozhodnutí nebo jiné opatření správního úřadu, potvrdil příslušný správní orgán, že údaje v návrhu odpovídají skutečnosti zajistit, aby v případě, že k navrhovanému zápisu do katastru nebo jeho změně není vyžadováno rozhodnutí nebo jiné opatření správního úřadu, potvrdil příslušný správní orgán, že údaje v návrhu odpovídají skutečnosti s úči. od 1.1.2007 s úči. od 1.1.2007 na vyzvání předložit KÚ ve stanovené lhůtě, ne však kratší 30 dnů, příslušné listiny pro zápis do katastru na vyzvání předložit KÚ ve stanovené lhůtě, ne však kratší 30 dnů, příslušné listiny pro zápis do katastru

31 zpracovala Ivana Průchová31 Vztah katastrálních orgánů k jiným subjektům katastrální orgány a státní orgány katastrální orgány a státní orgány katastrální orgány a obce katastrální orgány a obce

32 zpracovala Ivana Průchová32 Sankce za porušení pořádku na úseku katastru §§ 23 – 26 KZ §§ 23 – 26 KZ § 23 –jiný správní delikt § 23 –jiný správní delikt § 24 – přestupky § 24 – přestupky pokuta, výše pokuty pokuta, výše pokuty


Stáhnout ppt "Zpracovala Ivana Průchová1 Katastr nemovitostí Teze přednášky z pozemkového práva ak.rok 2006/2007 přednášející Ivana Průchová."

Podobné prezentace


Reklamy Google