Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Katedra ŘPPE Estonská 500, 101 00 Praha 10 Téma: 03 Příprava a prezentace projektu v rámci ROP 25.03.2009 Ing.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Katedra ŘPPE Estonská 500, 101 00 Praha 10 Téma: 03 Příprava a prezentace projektu v rámci ROP 25.03.2009 Ing."— Transkript prezentace:

1 1 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Katedra ŘPPE Estonská 500, 101 00 Praha 10 Téma: 03 Příprava a prezentace projektu v rámci ROP 25.03.2009 Ing. Jan Bartoš ©

2 2 Obsah přednášky Regionální operační program (ROP) Základní informace, struktura, obsah Příprava projektové žádosti Hodnocení projektu Výběr dodavatelů, publicita Harmonogram, monitoring Prioritní osa 3 Cestovní ruch Základní cíle a oblasti podpory, Příjemci a způsobilé výdaje Ukázka konkrétního projektu ……….Projektová fiše – základ přípravy prezentace projektu………. Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Ing. Jan Bartoš ©

3 3 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Ing. Jan Bartoš © Cíl přednášky Cílem této kapitoly je seznámit studenty s požadavky na podání žádostí do jednotlivých oblastí podpory v rámci ROP z hlediska dokumentace a administrace v jednotlivých fázích zpracování a realizace projektu. Zvláštní pozornost bude věnována vysvětlení konkrétních pojmů a praktickým ukázkám realizovaných projektů. První část je věnována podrobnějšímu seznámení s programem, způsoby vyhlašování a základními dokumenty nezbytnými pro podání žádostí. Druhá část pak bude věnována konkrétní ukázce zpracování žádosti do konkrétní prioritní osy, respektive oblasti podpory, včetně postupu při podání žádosti. Samostatnou část bude tvořit téma přípravy projektové fiše jako základu pro prezentaci projektu

4 4 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Ing. Jan Bartoš © Informační zdroje příslušná regionální rada účelové www www.rada-severovýchod.cz účelové www www.strukturální-fondy.cz www.eu-zadost.cz

5 5 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Ing. Jan Bartoš ©

6 6 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Ing. Jan Bartoš © Regionální operační programy V rámci cíle Konvergence je pro období 2007-2013 připraveno celkem 7 regionálních operačních programům (ROP) určených pro celé území České republiky s výjimkou Hlavního města Prahy. Regionální operační programy pokrývají několik tematických oblastí s cílem zvýšení konkurenceschopnosti regionů, urychlení jejich rozvoje a zvýšení atraktivity regionů pro investory. Každý ROP je řízen samostatně Regionální radou (RR) příslušného regionu soudržnosti. Na regionální operační programy cíle Konvergence je z fondů EU vyčleněno 4,6 mld. €.cíle Konvergence

7 7 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Ing. Jan Bartoš © Princip koncentrace Definování územních statistických jednotek pro strukturální pomoc – vznikají tzv. jednotky NUTS (Nomenclature des unites teritoriales statistique) NUTS 1 – stát, makroregiony NUTS 2 – tzv. region soudržnosti (průměr v EU 1,8 mil. obyvatel) NUTS 3 – nejnižší územně správní region (průměr v EU 410 tis. obyvatel) NUTS 4 – v řadě států nevymezena NUTS 5 – nejmenší lokální jednotka, obec či skupina obcí

8 8 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Ing. Jan Bartoš © NUTS II

9 9 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Ing. Jan Bartoš © ROP NUTS Severovýchod

10 10 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Ing. Jan Bartoš © Jaké projekty lze z ROP financovat? 01 Dopravní dostupnost a obslužnost Např. výstavba, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy a místních komunikací včetně odstraňování bodových závad na nich, výstavba stezek pro bezmotorovou dopravu, infrastruktura pro potřeby veřejné dopravy - dopravní terminály, železniční stanice, zastávky, informační systémy, pořízení vozidel veřejné dopravy, výstavba, rekonstrukce a modernizace infrastruktury veřejných regionálních letišť apod.

11 11 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Ing. Jan Bartoš © Jaké projekty lze z ROP financovat? 02 Rozvoj území Např. příprava rozvojových území pro podnikání, bydlení a služby, revitalizace centra města a památkových zón, výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturu a volný čas, objektů sociální a vzdělávacích infrastruktury, stavební obnova a dostavba veřejných prostranství, náměstí, architektonických prvků, odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěží apod.

12 12 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Ing. Jan Bartoš © Jaké projekty lze z ROP financovat? 03 Regionální rozvoj podnikání Např. rekonstrukce, modernizace a revitalizace stávajících objektů pro podnikání včetně brownfields, investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu, podpora investic zlepšujících materiálně-technické vybavení a podmínky firem, škol a učilišť určených pro zaškolení absolventu a osvojení praktických dovedností apod.

13 13 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Ing. Jan Bartoš © Jaké projekty lze z ROP financovat? 04 Rozvoj cestovního ruchu Např. výstavba a rekonstrukce turistických cest (pěší stezky, cyklostezky, hippostezky, vodní cesty, přístavy či přístaviště) včetně doprovodné infrastruktury a značení, rekonstrukce, modernizace a rozvoj ubytovacích kapacit rozšíření o návazné služby (sportovní zařízení vč. půjčoven sportovních potřeb, wellness služby, zábavní centra apod.), rekonstrukce kulturní či technické památky nebo kulturní zajímavosti pro využití v cestovním ruchu, rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných primárně pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury, modernizace, rozvoj a rekonstrukce lázeňské infrastruktury a navazujících zařízení, marketingové kampaně s nadregionálním dopadem, informační a komunikační technologie v oblasti řízení a propagace cestovního ruchu apod.

14 14 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Ing. Jan Bartoš © ROP NUTS Severovýchod Rozvoj dopravní infrastruktury € 285 752 133; Kč (přibližně) 8 048 208 826 Rozvoj městských a venkovských oblastí € 262 583 044; Kč (přibližně) 7 395 651 434 Cestovní ruch € 169 906 677; Kč (přibližně) 4 785 421 558 Rozvoj podnikatelského prostředí € 30 892 123; Kč (přibližně) 870 076 644 Technická pomoc € 23 169 092; Kč (přibližně) 652 557 476

15 15 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Ing. Jan Bartoš ©.

16 16 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Ing. Jan Bartoš © Příprava projektové žádosti Stanovení projektového záměru Výběr vhodné oblasti podpory Sběr a studium informací, možnosti konzultací Zvážení svých schopností, odborností a kapacit ………..„Při psaní žádosti o poskytnutí dotace je dobré seznámit se s konkrétními bodovacími kritérii“……jedna ze samostatných příloh programu…….č. 7

17 17 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Ing. Jan Bartoš © Co všechno se hodnotí liší se dle jednotlivých prioritních os 01 3.1 Cestovní ruch Schopnosti žadatele, horizontální témata, indikátory Připravenost žadatele Finanční zdraví Horizontální témata Naplnění indikátorů Stavební povolení

18 18 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Ing. Jan Bartoš © Co všechno se hodnotí liší se dle jednotlivých prioritních os 02 3.1 Cestovní ruch Technická kvalita projektu Aktivity projektu a harmonogram Technická a technologická realizovatelnost Rozpočet projektu Finanční a ekonomické hodnocení projektu Udržitelnost projektu Analýza rizik a provázanost projektu

19 19 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Ing. Jan Bartoš © Co všechno se hodnotí liší se dle jednotlivých prioritních os 03 3.1 Cestovní ruch Potřeba a relevance projektu Integrovaný přístup, vazba na jiné aktivity Soulad s rozvojovými strategiemi daného regionu Přínos pro rozvoj regionu a dané oblasti

20 20 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Ing. Jan Bartoš © Co všechno se hodnotí liší se dle jednotlivých prioritních os 03 3.1 Cestovní ruch Všechny hodnocené oblasti musí obsahovat konkrétní část elektronické žádosti studie proveditelnosti dle stanovené osnovy samostatné přílohy …pokud je hodnotitel nenajde, nepřidělí body, projekt nedoporučí….

21 21 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Ing. Jan Bartoš © Příprava projektové žádosti Zmapování základních předpokladů Oprávněnost žadatele Způsob financování projektu, veřejná podpora Způsobilé výdaje Podmínky výběru dodavatele Administrace projektu, archivace Reálnost udržitelnosti projektu Partneři ……Co projekt přináší, má objektivní přidanou hodnotu?….

22 22 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Když na tyto otázky najdete kladnou odpověď je možné začít připravovat Podání žádosti Ing. Jan Bartoš ©

23 23 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Ing. Jan Bartoš © Prioritní osa 3 Cestovní ruch Oblast podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR Oblast podpory 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti CR

24 24 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Prioritní osa III – Cestovní ruch Hlavní cíl Zvýšit efektivnost využití přírodního a kulturního potenciálu regionu Specifické cíle Zvýšit kvalitu a rozšířit spektrum infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu Zvýšit kvalitu služeb cestovního ruchu a jejich efektivní koordinace Ing. Jan Bartoš ©

25 25 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Prioritní osa III – Cestovní ruch Finanční prostředky celkem – 169,9 mil. € tj. 4 785,4 mil. Kč Oblasti podpory Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR 92% Marketingové a koordinační aktivity v oblasti CR 8% Ing. Jan Bartoš ©

26 26 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Prioritní osa III – Cestovní ruch Ing. Jan Bartoš © Indikátory dopadu Počet nových pracovních míst vytvořených v rámci projektů rozvoje CR Návštěvníci v regionu – počet příjezdů Počet přenocování v regionu Průměrná doba pobytu Přírůstek tržeb subjektů, které získaly podporu Indikátory výsledku Využití kapacity ubytovacích zařízení (čisté využití lůžek) Počet podpořených podniků cestovního ruchu Indikátory výstupu Počet podpořených projektů na rozvoj CR

27 27 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Prioritní osa III – Cestovní ruch Příjemci pomoci Kraje Obce Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi Dobrovolné svazky obcí Nestátní neziskové organizace Hospodářská komora a její složky Zájmová sdružení právnických osob Podnikatelské subjekty Ing. Jan Bartoš ©

28 28 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Ing. Jan Bartoš © Oblast podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR Modernizace a zvyšování kapacit základní infrastruktury CR Obnova a rozvoj doprovodné infrastruktury CR Podpora zajištění dostupnosti turistických atraktivit

29 29 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Ing. Jan Bartoš © Jak úspěšně projekt podat …… Hodnocení projektu-kontrola přijatelnosti žádost podána na předepsaném formuláři, shoda ID znaku s el.žádostí projekt je v rozmezí stanovené výše celkových způsobilých nákladů žadatel splňuje definici příjemce pro danou oblast podpory prohlášení, že pro projekt je předkládán jen do jednoho programu kontrola, zda projekt je v souladu s cíli prioritní osy

30 30 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Ing. Jan Bartoš © Jak úspěšně projekt podat …… Hodnocení projektu-kontrola formálních náležitostí žádost a přílohy byly odevzdány v požadovaném počtu žádost je podepsána oprávněným zástupcem rozpočtové údaje jsou způsobilé … ….Formální nedostatky lze v určené lhůtě odstranit….

31 31 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Ing. Jan Bartoš © Jak se vyhlašuje, kdy mohu podat žádost? Výzva k předkládání žádosti zpravidla označovaná pořadovým číslem vyhlašovaná kolově zveřejněna na internetových stránkách a v denním tisku základní informace Příručka pro žadatele/příjemce výzva zpravidla obsahuje konkrétní upřesnění

32 32 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Ing. Jan Bartoš © Oblast podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR Základní informace Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů Míra příspěvku Hlavní způsobilé výdaje Vedlejší způsobilé výdaje

33 33 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Ing. Jan Bartoš © Důležité dokumenty Text programu Výzva /podporované okeč, způsobilé výdaje…/ Příručka pro žadatele a příjemce Povinné přílohy Studie proveditelnosti Elektronická žádost Benefit 7+

34 34 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Ing. Jan Bartoš © Nejčastější důvody neúspěchu Nenaplnění cílů prioritní osy údaje ve studii proveditelnosti nekorespondují s údaji v el. žádosti Nedodržení postupu při výběru dodavatelů a pravidel publicity Chybná administrace projektu, nedodržení monitoringu Nedostatečné seznámení s podmínkami poskytnutí dotace Náročnost projektu zjevně nekoresponduje s finančními možnostmi firmy (dotace je vyplácena vždy zpětně) Nevyjasněné majetkoprávní vztahy Nedodržení závazné osnovy podnikatelského plánu Údaje jsou nedostatečně doložené

35 35 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Ing. Jan Bartoš © Ukázka konkrétního projektu pozorně sledujte informace dělejte si poznámky Proč? vypracujete vzorovou projektovou fiši provedete prezentaci projektu

36 36 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Co je projektová fiše ? Strukturovaný podnikatelský záměr Podklad pro prezentaci Ing. Jan Bartoš ©

37 37 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Základní struktura projektové fiše základní informace o předkladateli odborná způsobilost a předpoklady žadatele specifikace projektu časový plán projektu náklady projektu financování a ekonomika očekávané výsledky, výstupy projektu rizika a udržitelnost projektu Ing. Jan Bartoš ©

38 38 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Projektová fiše 01 Ing. Jan Bartoš ©

39 39 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Projektová fiše 02 Ing. Jan Bartoš ©

40 40 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Projektová fiše 03 Ing. Jan Bartoš ©

41 41 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Projektová fiše 04 Ing. Jan Bartoš ©

42 42 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Projektová fiše 05 Ing. Jan Bartoš ©

43 43 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Projektová fiše 07 Ing. Jan Bartoš ©

44 44 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Projektová fiše 09 Ing. Jan Bartoš ©

45 45 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Ing. Jan Bartoš © Literatura Projektový management – od nápadu k projektu a neb jak připravit a řídit projekt „v kostce“, vydalo Centrum pro regionální rozvoj ČR, 1. vydání, březen 2008

46 46 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Ing. Jan Bartoš © Rámcové otázky: Co je projektová fiše, popište její strukturu Uveďte základní rozdíl podání žádosti ROP a OPPI Uveďte 5 základních oblastí financování v ROP Co je Regionální rada a jaké jsou její funkce Vysvětli pojem „míra podpory“ Co se rozumí publicitou projektu, čím jsou stanovena


Stáhnout ppt "1 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Katedra ŘPPE Estonská 500, 101 00 Praha 10 Téma: 03 Příprava a prezentace projektu v rámci ROP 25.03.2009 Ing."

Podobné prezentace


Reklamy Google