Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Téma: 03 Příprava a prezentace projektu v rámci ROP

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Téma: 03 Příprava a prezentace projektu v rámci ROP"— Transkript prezentace:

1 Téma: 03 Příprava a prezentace projektu v rámci ROP 25.03.2009
Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Katedra ŘPPE Estonská 500, Praha 10 Téma: 03 Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Podnikatelské projekty v EU Ing. Jan Bartoš ©

2 Obsah přednášky Prioritní osa 3 Cestovní ruch
Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Obsah přednášky Regionální operační program (ROP) Základní informace, struktura, obsah Příprava projektové žádosti Hodnocení projektu Výběr dodavatelů, publicita Harmonogram, monitoring Prioritní osa 3 Cestovní ruch Základní cíle a oblasti podpory, Příjemci a způsobilé výdaje Ukázka konkrétního projektu ……….Projektová fiše – základ přípravy prezentace projektu………. Ing. Jan Bartoš ©

3 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP
Cíl přednášky Cílem této kapitoly je seznámit studenty s požadavky na podání žádostí do jednotlivých oblastí podpory v rámci ROP z hlediska dokumentace a administrace v jednotlivých fázích zpracování a realizace projektu. Zvláštní pozornost bude věnována vysvětlení konkrétních pojmů a praktickým ukázkám realizovaných projektů. První část je věnována podrobnějšímu seznámení s  programem, způsoby vyhlašování a základními dokumenty nezbytnými pro podání žádostí. Druhá část pak bude věnována konkrétní ukázce zpracování žádosti do konkrétní prioritní osy, respektive oblasti podpory, včetně postupu při podání žádosti. Samostatnou část bude tvořit téma přípravy projektové fiše jako základu pro prezentaci projektu Ing. Jan Bartoš ©

4 Informační zdroje příslušná regionální rada účelové www
Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Informační zdroje příslušná regionální rada účelové www účelové www Ing. Jan Bartoš ©

5 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP
Základní informační zdroj z hlediska pojmů a základních metodických dokumentů, slovníčků a definic Ing. Jan Bartoš ©

6 Regionální operační programy
Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Regionální operační programy V rámci cíle Konvergence je pro období připraveno celkem 7 regionálních operačních programům (ROP) určených pro celé území České republiky s výjimkou Hlavního města Prahy.  Regionální operační programy pokrývají několik tematických oblastí s cílem zvýšení konkurenceschopnosti regionů, urychlení jejich rozvoje a zvýšení atraktivity regionů pro investory. Každý ROP je řízen samostatně Regionální radou (RR) příslušného regionu soudržnosti. Na regionální operační programy cíle Konvergence je z fondů EU vyčleněno 4,6 mld. €. Regionální operační programy V rámci cíle Konvergence je pro období je připraveno celkem 7 regionálních operačních programům (ROP) určených pro celé území České republiky s výjimkou Hlavního města Prahy.  Regionální operační programy pokrývají několik tematických oblastí s cílem zvýšení konkurenceschopnosti regionů, urychlení jejich rozvoje a zvýšení atraktivity regionů pro investory. Každý ROP je řízen samostatně Regionální radou (RR) příslušného regionu soudržnosti. Na regionální operační programy cíle Konvergence je z fondů EU vyčleněno 4,6 mld. €. ROP NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod je určen pro region soudržnosti Severovýchod sestávající z Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje. Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch a objektů a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury.  Kdo může žádat o podporu? Kraje, obce, svazky obcí, stát, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi či státem, profesní a zájmová sdružení, poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb, nestátní neziskové organizace, podnikatelé a další. Kdo má ROP Severovýchod na starosti? Řídícím orgánem ROP SV je Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod. Jak je ROP Severovýchod financován? ROP SV je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Regionální operační program NUTS II Severovýchod (ROP SV) spadá mezi regionální operační programy v cíli Konvergence a je pro něj vyčleněno 656,46 mil. €, což činí přibližně 2,46 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 115,85 mil. €. Ing. Jan Bartoš ©

7 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP
Princip koncentrace Definování územních statistických jednotek pro strukturální pomoc – vznikají tzv. jednotky NUTS (Nomenclature des unites teritoriales statistique) NUTS 1 – stát, makroregiony NUTS 2 – tzv. region soudržnosti (průměr v EU 1,8 mil. obyvatel) NUTS 3 – nejnižší územně správní region (průměr v EU 410 tis. obyvatel) NUTS 4 – v řadě států nevymezena NUTS 5 – nejmenší lokální jednotka, obec či skupina obcí Ing. Jan Bartoš ©

8 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP
NUTS II Ing. Jan Bartoš ©

9 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP
ROP NUTS Severovýchod Ing. Jan Bartoš ©

10 Jaké projekty lze z ROP financovat? 01
Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Jaké projekty lze z ROP financovat? 01 Dopravní dostupnost a obslužnost Např. výstavba, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy a místních komunikací včetně odstraňování bodových závad na nich, výstavba stezek pro bezmotorovou dopravu, infrastruktura pro potřeby veřejné dopravy - dopravní terminály, železniční stanice, zastávky, informační systémy, pořízení vozidel veřejné dopravy, výstavba, rekonstrukce a modernizace infrastruktury veřejných regionálních letišť apod. ODLIŠNOST PROTI ODVĚTVOVÝM PROGRAMŮM Jaké projekty jsou z ROP Severovýchod financovány? ROP SV obsahuje 5 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. Operační program byl schválen Evropskou komisí dne Rozvoj dopravní infrastruktury Na prioritní osu 1 je z fondů EU vyčleněno 242,9 mil. €, tj. 37,0 % ROP SV Např. modernizace, rekonstrukce a výstavba silnic II. a III. tříd vč. řešení bodových závad a prevence rizik (zúžené profily komunikací, mosty, kruhové objezdy), výstavba obchvatů, protihlukových stěn, výstavba či dostavba tratí pro ekologickou veřejnou dopravu (trolejbusovou, tramvajovou či jinou drážní), výstavba, modernizace či rekonstrukci přestupních terminálů, parkovišť s návazností na veřejnou hromadnou dopravu, zastávek pro drážní i nedrážní osobní dopravu, nákup a modernizace ekologických nízkopodlažních autobusů, drážních vozidel veřejné dopravy, zavádění řídících, telematických a informačních systémů veřejné dopravy, rekonstrukce, modernizace a výstavba letištní infrastruktury, výstavba a rekonstrukce cyklistických cest za účelem zvýšení bezpečnosti s budováním parkovišť, úschoven apod. Ing. Jan Bartoš ©

11 Jaké projekty lze z ROP financovat? 02
Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Jaké projekty lze z ROP financovat? 02 Rozvoj území Např. příprava rozvojových území pro podnikání, bydlení a služby, revitalizace centra města a památkových zón, výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturu a volný čas, objektů sociální a vzdělávacích infrastruktury, stavební obnova a dostavba veřejných prostranství, náměstí, architektonických prvků, odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěží apod. Rozvoj městských a venkovských oblastí Na prioritní osu 2 je z fondů EU vyčleněno 223,2 mil. €, tj. 34,0 % ROP SV Např. regenerace historických, kulturních a technických památek, revitalizace náměstí, parků a dalších veřejných prostranství včetně veřejné zeleně, regenerace a revitalizace urbánních brownfields, výstavba a modernizace infrastruktury pro sportovní a volnočasové aktivity, podpora technického vybavení základních a středních škol zařízením a pomůckami nutnými pro výuku, podpora investičních aktivit pro rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání a sociální péče, pořízení nových zdravotních přístrojů a vybavení, zvýšení bezpečnosti ve městech a obcích (kamerové systémy, hasiči) apod. Ing. Jan Bartoš ©

12 Jaké projekty lze z ROP financovat? 03
Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Jaké projekty lze z ROP financovat? 03 Regionální rozvoj podnikání Např. rekonstrukce, modernizace a revitalizace stávajících objektů pro podnikání včetně brownfields, investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu, podpora investic zlepšujících materiálně-technické vybavení a podmínky firem, škol a učilišť určených pro zaškolení absolventu a osvojení praktických dovedností apod. Rozvoj podnikatelského prostředí Na prioritní osu 4 je z fondů EU vyčleněno 26,3 mil. €, tj. 4,0 % ROP SV Např. regenerace a revitalizace brownfields k rozvoji podnikatelských aktivit (výstavba a rekonstrukce objektů, vnitřních komunikací, páteřní kanalizace a vodovodu, plynovodních a elektro přípojek aj.), napojení stávajících i nových průmyslových zón a ploch na páteřní komunikace a technickou infrastrukturu, investice do zlepšení materiálně-technického vybavení učeben a dalších prostor na školách a učilištích, případně přímo ve firmách, které jsou určeny pro získávání praktických znalostí a dovedností apod. Technická pomoc Na prioritní osu 5 je z fondů EU vyčleněno 19,7 mil. €, tj. 3,0 % ROP SV Financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do řízení ROP SV, výběr projektů, monitoring projektů a programu, zpracování studií a analýz, zajištění publicity programu, podpora přípravy a realizace projektů apod. Ing. Jan Bartoš ©

13 Jaké projekty lze z ROP financovat? 04
Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Jaké projekty lze z ROP financovat? 04 Rozvoj cestovního ruchu Např. výstavba a rekonstrukce turistických cest (pěší stezky, cyklostezky, hippostezky, vodní cesty, přístavy či přístaviště) včetně doprovodné infrastruktury a značení, rekonstrukce, modernizace a rozvoj ubytovacích kapacit rozšíření o návazné služby (sportovní zařízení vč. půjčoven sportovních potřeb, wellness služby, zábavní centra apod.), rekonstrukce kulturní či technické památky nebo kulturní zajímavosti pro využití v cestovním ruchu, rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných primárně pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury, modernizace, rozvoj a rekonstrukce lázeňské infrastruktury a navazujících zařízení, marketingové kampaně s nadregionálním dopadem, informační a komunikační technologie v oblasti řízení a propagace cestovního ruchu apod. Cestovní ruch Na prioritní osu 3 je z fondů EU vyčleněno 144,4 mil. €, tj. 22,0 % ROP SV Např. rekonstrukce stravovacích a ubytovacích zařízení, budování cyklotras, turistických tras, revitalizace kulturně-historických a technických památek, realizace navigačních systémů k památkám, propagace realizovaných projektů, budování parkovacích kapacit pro návštěvníky, projekty hippoturistiky, venkovské turistiky, adrenalinové turistiky, pevnostní turistiky a relaxační turistiky, tvorba analytických a strategických dokumentů v oblasti cestovního ruchu, systém značení turistických cílů, síť informačních center, rezervační systém apod. Ing. Jan Bartoš ©

14 ROP NUTS Severovýchod Rozvoj dopravní infrastruktury
Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP ROP NUTS Severovýchod Rozvoj dopravní infrastruktury € ; Kč (přibližně) Rozvoj městských a venkovských oblastí € ; Kč (přibližně) Cestovní ruch € ; Kč (přibližně) Rozvoj podnikatelského prostředí € ; Kč (přibližně) Technická pomoc € ; Kč (přibližně) Ing. Jan Bartoš ©

15 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP
. Přehledná tabulka co je možné z ROP SV financovat Ing. Jan Bartoš ©

16 Příprava projektové žádosti
Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Příprava projektové žádosti Stanovení projektového záměru Výběr vhodné oblasti podpory Sběr a studium informací, možnosti konzultací Zvážení svých schopností, odborností a kapacit ………..„Při psaní žádosti o poskytnutí dotace je dobré seznámit se s konkrétními bodovacími kritérii“……jedna ze samostatných příloh programu…….č. 7 2.2. Příprava projektové žádosti V následujícím textu jsou stručně popsány obecné kroky, které může žadatel využít jako „startovní“ materiál při koncipování i při samotné tvorbě projektu. Tyto kroky a postupy se vzájemně ovlivňují a doplňují. 1) Stanovení projektového záměru Na počátku procesu tvorby projektové žádosti by měl žadatel nejprve identifikovat projektový záměr, který bude později podrobně rozpracován. Již na samotném začátku – tedy při identifikaci projektového záměru – by do procesu měly být zapojeny všechny relevantní subjekty, které se budou podílet na pozdější realizaci projektu. 2) Výběr vhodné oblasti podpory v rámci ROP SV Na základě definovaných potřeb je třeba vyhodnotit soulad zamýšleného projektového záměru s cíli ROP SV resp. jeho prioritních os a oblastí podpory. Projektový záměr musí být plně v souladu s uvedenými cíli a především musí být v souladu s konkrétní výzvou, v rámci které hodlá žadatel projektovou žádost předložit. Prvně je nutné ověřit, zda právní forma žadatele dovoluje, aby byl v konkrétní výzvě oprávněným žadatelem (viz Prováděcí dokument ROP SV). Pokud by žadatel nesplňoval toto kritérium a přesto projekt v dané výzvě předložil, byl by na základě hodnocení přijatelnosti z dalšího hodnocení žádosti vyloučen. 3) Sběr a studium informací, možnosti konzultací Po nalezení konkrétní oblasti podpory v ROP SV, ve které může žadatel předložit projektovou žádost, je vhodné se seznámit se základními dokumenty ROP SV – Regionálním operačním programem NUTS II Severovýchod pro období 2007 – 2013, Prováděcím dokumentem ROP SV a PPŽP a jejími přílohami. Poté je důležité projektový záměr koncipovat tak, aby maximálně odpovídal cílům zvolené oblasti podpory. Aktuální verze těchto dokumentů je k dispozici na Při psaní žádosti o poskytnutí dotace je dobré seznámit se s konkrétními bodovacími kritérii (ta jsou uvedena v příloze č. 7 – Bodovací kritéria). Ukázat Přílohu č. 7 BODOVACÍ KRITÉRIA a projít je s komentářem Ing. Jan Bartoš ©

17 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP
Co všechno se hodnotí liší se dle jednotlivých prioritních os 01 3.1 Cestovní ruch Schopnosti žadatele, horizontální témata, indikátory Připravenost žadatele Finanční zdraví Horizontální témata Naplnění indikátorů Stavební povolení Příloha č. 7, srov. 43 Ing. Jan Bartoš ©

18 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP
Co všechno se hodnotí liší se dle jednotlivých prioritních os 02 3.1 Cestovní ruch Technická kvalita projektu Aktivity projektu a harmonogram Technická a technologická realizovatelnost Rozpočet projektu Finanční a ekonomické hodnocení projektu Udržitelnost projektu Analýza rizik a provázanost projektu Příloha č. 7, str. 43 Ing. Jan Bartoš ©

19 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP
Co všechno se hodnotí liší se dle jednotlivých prioritních os 03 3.1 Cestovní ruch Potřeba a relevance projektu Integrovaný přístup, vazba na jiné aktivity Soulad s rozvojovými strategiemi daného regionu Přínos pro rozvoj regionu a dané oblasti Příloha č. 7, srov. 43 Ing. Jan Bartoš ©

20 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP
Co všechno se hodnotí liší se dle jednotlivých prioritních os 03 3.1 Cestovní ruch Všechny hodnocené oblasti musí obsahovat konkrétní část elektronické žádosti studie proveditelnosti dle stanovené osnovy samostatné přílohy …pokud je hodnotitel nenajde, nepřidělí body, projekt nedoporučí…. Příloha č. 7, srov. 43 Ing. Jan Bartoš ©

21 Příprava projektové žádosti
Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Příprava projektové žádosti Zmapování základních předpokladů Oprávněnost žadatele Způsob financování projektu, veřejná podpora Způsobilé výdaje Podmínky výběru dodavatele Administrace projektu, archivace Reálnost udržitelnosti projektu Partneři ……Co projekt přináší, má objektivní přidanou hodnotu?…. Oprávněnost žadatelů/příjemců Žadatelem oprávněným předkládat návrhy projektů v rámci ROP SV může být fyzická nebo právnická osoba, která: je zařazena v seznamu oprávněných příjemců ROP SV, má sídlo v České republice, je přímo zodpovědná za přípravu a řízení projektu (nesmí působit jako prostředník). Způsob financování projektů Dotace se příjemci poskytuje na základě Smlouvy o poskytnutí dotace. Na dotaci poskytnutou v rámci ROP SV není právní nárok. Již při podání žádosti o poskytnutí dotace musí žadatel uvést výši a strukturu spolufinancování. Žádost o poskytnutí dotace a následně Smlouva o poskytnutí dotace musí jednoznačně vymezit všechny subjekty, které se podílejí na financování projektu. Maximální možný podíl finanční podpory plynoucí z ROP SV (dle typu příjemce a charakteru projektu) je uveden v příloze č. 3 – Struktura financování. V rámci ROP SV nebudou poskytovány zálohy na předfinancování projektů. Způsob zajištění předfinancování projektu žadatel jasně popíše v rámci přílohy Studie ekonomického hodnocení projektu (v kapitole Finanční plán). Skutečnost, že má zajištěny finanční prostředky na plynulé financování realizace projektu, žadatel deklaruje v čestném prohlášení, které je součástí žádosti o poskytnutí dotace (viz kapitola 3.3. Vyplnění a předložení žádosti). Finanční prostředky z rozpočtu RR budou proplaceny vždy pouze na základě skutečně uhrazených způsobilých výdajů a na základě monitorovací zprávy s žádostí o platbu podané příjemcem: ihned po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace oběma stranami nebo po ukončení časové etapy, jejíž délku žadatel uvedl v žádosti o poskytnutí dotace (nejkratší možná časová etapa, tedy doba mezi podáním dvou žádostí o platbu, je 3 měsíce), nebo po vynaložení způsobilých výdajů v minimální výši 20 mil. Kč nebo po ukončení projektu. Způsobilé výdaje Z ROP SV budou hrazeny pouze způsobilé výdaje. Výše podpory z ROP SV se odvíjí od celkových způsobilých výdajů projektu. Výdaj je považován za způsobilý, pokud je vynaložený v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace a přílohou č. 8 - Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV. Výdaje musí být vzniklé a uhrazené v průběhu realizace projektu (tj. po zahájení projektu a před ukončením projektu), nejdříve však po dni registrace žádosti o poskytnutí dotace. Pojmy Vznik a Úhrada výdaje jsou definované v příloze č. 8 – Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV. Výjimky z tohoto pravidla jsou: a) projekty nezakládající veřejnou podporu – následující typy ZV jsou časově způsobilé již před registrací žádosti o poskytnutí dotace (nejdříve však po ): režijní náklady (pouze pro oblast podpory 3.15, 3.2, 5.2)6, výdaje na projektovou dokumentaci (pro všechny oblasti podpory), výdaje na realizaci výběrových řízení dle podmínek programu (pro všechny oblasti podpory), nákup pozemků a staveb (pro oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1). b) projekty zakládající veřejnou podporu, financované na základě blokové výjimky o vnitrostátní regionální investiční podpoře dle nařízení Komise (ES) č. 1628/ výdaje takových projektů jsou způsobilé až ode dne, kdy bude žadateli příslušným ÚORP písemně sděleno, že jím předložený projekt splnil kritéria přijatelnosti a stal se tak způsobilým pro podporu z ROP SV vymezené v režimu stanoveném tímto nařízením. Upozornění: Forma a termíny proplácení výdajů musí být podrobně specifikovány v žádosti o poskytnutí dotace a následně ve Smlouvě o poskytnutí dotace. Celkové způsobilé výdaje projektu musí být vyšší než minimální přípustná hranice pro danou oblast podpory. Ing. Jan Bartoš ©

22 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP
Když na tyto otázky najdete kladnou odpověď je možné začít připravovat Podání žádosti Ing. Jan Bartoš ©

23 Cestovní ruch Prioritní osa 3 Oblast podpory 3.1 Oblast podpory 3.2
Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Prioritní osa 3 Cestovní ruch Oblast podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR Oblast podpory 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti CR Hlavní cíl · Zvýšit efektivnost využití přírodního a kulturního potenciálu regionu Specifické cíle Zvýšit kvalitu a rozšířit spektrum infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu Zvýšit kvalitu služeb cestovního ruchu a jejich efektivní koordinace Ing. Jan Bartoš ©

24 Prioritní osa III – Cestovní ruch
Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Prioritní osa III – Cestovní ruch Hlavní cíl Zvýšit efektivnost využití přírodního a kulturního potenciálu regionu Specifické cíle Zvýšit kvalitu a rozšířit spektrum infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu Zvýšit kvalitu služeb cestovního ruchu a jejich efektivní koordinace Ing. Jan Bartoš ©

25 Prioritní osa III – Cestovní ruch
Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Prioritní osa III – Cestovní ruch Finanční prostředky celkem – ,9 mil. € tj ,4 mil. Kč Oblasti podpory Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR 92% Marketingové a koordinační aktivity v oblasti CR 8% Ing. Jan Bartoš ©

26 Prioritní osa III – Cestovní ruch
Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Prioritní osa III – Cestovní ruch Indikátory dopadu Počet nových pracovních míst vytvořených v rámci projektů rozvoje CR Návštěvníci v regionu – počet příjezdů Počet přenocování v regionu Průměrná doba pobytu Přírůstek tržeb subjektů, které získaly podporu Indikátory výsledku Využití kapacity ubytovacích zařízení (čisté využití lůžek) Počet podpořených podniků cestovního ruchu Indikátory výstupu Počet podpořených projektů na rozvoj CR Ing. Jan Bartoš ©

27 Prioritní osa III – Cestovní ruch
Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Prioritní osa III – Cestovní ruch Příjemci pomoci Kraje Obce Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi Dobrovolné svazky obcí Nestátní neziskové organizace Hospodářská komora a její složky Zájmová sdružení právnických osob Podnikatelské subjekty Ing. Jan Bartoš ©

28 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP
Oblast podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR Modernizace a zvyšování kapacit základní infrastruktury CR Obnova a rozvoj doprovodné infrastruktury CR Podpora zajištění dostupnosti turistických atraktivit Budou podpořeny projekty, které budou zaměřeny na : Modernizace a zvyšování kapacit základní infrastruktury CR Obnova a rozvoj doprovodné infrastruktury CR Podpora zajištění dostupnosti turistických atraktivit Ing. Jan Bartoš ©

29 Jak úspěšně projekt podat ……
Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Jak úspěšně projekt podat …… Hodnocení projektu-kontrola přijatelnosti žádost podána na předepsaném formuláři, shoda ID znaku s el.žádostí projekt je v rozmezí stanovené výše celkových způsobilých nákladů žadatel splňuje definici příjemce pro danou oblast podpory prohlášení, že pro projekt je předkládán jen do jednoho programu kontrola, zda projekt je v souladu s cíli prioritní osy Ing. Jan Bartoš ©

30 Jak úspěšně projekt podat ……
Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Jak úspěšně projekt podat …… Hodnocení projektu-kontrola formálních náležitostí žádost a přílohy byly odevzdány v požadovaném počtu žádost je podepsána oprávněným zástupcem rozpočtové údaje jsou způsobilé ….Formální nedostatky lze v určené lhůtě odstranit…. Ing. Jan Bartoš ©

31 Jak se vyhlašuje, kdy mohu podat žádost?
Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Jak se vyhlašuje, kdy mohu podat žádost? Výzva k předkládání žádosti zpravidla označovaná pořadovým číslem vyhlašovaná kolově zveřejněna na internetových stránkách a v denním tisku základní informace Příručka pro žadatele/příjemce výzva zpravidla obsahuje konkrétní upřesnění Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV, str. 45, Vymezení pojmů: výzva-je souhrn informací o termínu a podmínkách od kdy je možno předkládat žádosti o dotaci, místech příjmu žádosti a vyhlašované struktuře oblasti podpory pro dané kolo výzva zpravidla obsahuje konkrétní upřesnění termíny upřesnění metodiky způsob, místo forma podání harmonogram hodnocení co bude při podání projektu kontrolováno……. Ing. Jan Bartoš ©

32 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP
Oblast podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR Základní informace Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů Míra příspěvku Hlavní způsobilé výdaje Vedlejší způsobilé výdaje Ing. Jan Bartoš ©

33 Důležité dokumenty Text programu
Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Důležité dokumenty Text programu Výzva /podporované okeč, způsobilé výdaje…/ Příručka pro žadatele a příjemce Povinné přílohy Studie proveditelnosti Elektronická žádost Benefit 7+ Pozor na průběžné změny. Ukázat jak vypadá výzva a co obsahuje: Příručku Ing. Jan Bartoš ©

34 Nejčastější důvody neúspěchu
Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Nejčastější důvody neúspěchu Nenaplnění cílů prioritní osy údaje ve studii proveditelnosti nekorespondují s údaji v el. žádosti Nedodržení postupu při výběru dodavatelů a pravidel publicity Chybná administrace projektu, nedodržení monitoringu Nedostatečné seznámení s podmínkami poskytnutí dotace Náročnost projektu zjevně nekoresponduje s finančními možnostmi firmy (dotace je vyplácena vždy zpětně) Nevyjasněné majetkoprávní vztahy Nedodržení závazné osnovy podnikatelského plánu Údaje jsou nedostatečně doložené Ing. Jan Bartoš ©

35 Ukázka konkrétního projektu
Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Ukázka konkrétního projektu pozorně sledujte informace dělejte si poznámky Proč? vypracujete vzorovou projektovou fiši provedete prezentaci projektu Ing. Jan Bartoš ©

36 Co je projektová fiše ? Strukturovaný podnikatelský záměr
Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Co je projektová fiše ? Strukturovaný podnikatelský záměr Podklad pro prezentaci Ing. Jan Bartoš ©

37 Základní struktura projektové fiše
Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Základní struktura projektové fiše základní informace o předkladateli odborná způsobilost a předpoklady žadatele specifikace projektu časový plán projektu náklady projektu financování a ekonomika očekávané výsledky, výstupy projektu rizika a udržitelnost projektu Toto je důležité vytvořte si 8 členné týmy/ jeden z nich pak provede prezentaci Každý si napíše jedno heslo pozorně sledujte informace, dělejte si poznámky k důležitým informacím v následující části Ing. Jan Bartoš ©

38 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP
Projektová fiše 01 Ing. Jan Bartoš ©

39 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP
Projektová fiše 02 Tady budete vycházet ne z OKEČ již neplatí, ale z CZ NACE Ing. Jan Bartoš ©

40 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP
Projektová fiše 03 Ing. Jan Bartoš ©

41 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP
Projektová fiše 04 Rozpočet – pozor na způsobilé výdaje, projekt, stavba, nákup pozemku, vybavení… Ing. Jan Bartoš ©

42 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP
Projektová fiše 05 Pozor – musíme mít finančně pokrytý celý rozpočet!!!! Ing. Jan Bartoš ©

43 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP
Projektová fiše 07 Ing. Jan Bartoš ©

44 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP
Projektová fiše 09 Ing. Jan Bartoš ©

45 Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP
Literatura Projektový management – od nápadu k projektu a neb jak připravit a řídit projekt „v kostce“, vydalo Centrum pro regionální rozvoj ČR, 1. vydání, březen 2008 Ing. Jan Bartoš ©

46 Rámcové otázky: Co je projektová fiše, popište její strukturu
Podnikatelské projekty EU BLOK 02: Příprava a prezentace projektu v rámci ROP Rámcové otázky: Co je projektová fiše, popište její strukturu Uveďte základní rozdíl podání žádosti ROP a OPPI Uveďte 5 základních oblastí financování v ROP Co je Regionální rada a jaké jsou její funkce Vysvětli pojem „míra podpory“ Co se rozumí publicitou projektu, čím jsou stanovena Ing. Jan Bartoš ©


Stáhnout ppt "Téma: 03 Příprava a prezentace projektu v rámci ROP"

Podobné prezentace


Reklamy Google