Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007 – 2013

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007 – 2013"— Transkript prezentace:

1 Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007 – 2013
Úřad regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007 – 2013 Pardubice

2 Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007 - 2013
Politika soudržnosti EU v letech 3 Cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Evropská územní spolupráce

3 Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007 - 2013
Princip programování Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec Operační programy Regionální operační program NUTS II Severovýchod

4 Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007 - 2013
Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod Zřízena na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje Řídící orgán Regionálního operačního programu Orgány: předseda RR, výbor RR, úřad RR Sídlo: Hradec Králové Územní odbory realizace programu Liberec, Hradec Králové, Pardubice Kompletní žádosti s přílohami musí být na příslušné S-RR doručeny osobně žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem do konečného termínu uvedeného ve výzvě k předkládání projektů. Je-li projekt dodán v pořádku, pracovník S-RR doplní do modulu Registrace žádostí v systému Monit údaje z obálky a vystavuje žadateli Protokol o zaevidování žádosti.

5 Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007 - 2013
Dosavadní kroky v ROP NUTS II Severovýchod Květen 2006 – vláda vzala ROP na vědomí NSRR odeslán s OP do Bruselu –ČR obdržela poziční dokument s připomínkami Říjen mezirezortní připomínkové řízení (odstranění překryvů) Říjen schválena SEA ROP Listopad předložení ROP vládě ke schválení Odeslání ROP ke schválení EK

6 Regionální operační program NUTS II Severovýchod
Globální cíl ROP: Zvýšení kvality fyzického prostředí regionu, což povede ke zvýšení atraktivity regionu pro investice, podnikání a život obyvatel. Prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu bude docházet k jeho konvergenci k průměrné úrovni socioekonomického rozvoje EU.

7 Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007 - 2013
Specifické cíle ROP: SC 1: Zvýšit dostupnost regionu a efektivnost dopravy při respektování ochrany životního prostředí SC 2: Zlepšit kvalitu života a veřejných služeb pro obyvatelstvo s důrazem na snižování regionálních disparit SC 3: Zvýšit efektivnost využití přírodního a kulturního potenciálu regionu SC 4: Zvýšit atraktivitu regionu pro podnikání a investice

8 Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007 - 2013
Prioritní osy ROP NUTS II Severovýchod Rozvoj dopravní infrastruktury Rozvoj městských a venkovských oblastí Cestovní ruch Rozvoj podnikatelského prostředí Technická pomoc

9 Prioritní osa ROP NUTS II Severovýchod
Regionální operační program NUTS II Severovýchod Prioritní osa ROP NUTS II Severovýchod Rozvoj dopravní infrastruktury Globální cíl Zvýšit dostupnost regionu a efektivnost dopravy při respektování ochrany životního prostředí

10 Prioritní osa ROP NUTS II Severovýchod
Regionální operační program NUTS II Severovýchod Prioritní osa ROP NUTS II Severovýchod Rozvoj dopravní infrastruktury Specifické cíle Zkvalitnit stav regionální silniční dopravní infrastruktury, především její páteřní sítě s důrazem na zlepšení dopravní dostupnosti území, kvalitnější připojení území na nadřazenou dopravní síť a zvýšení bezpečnosti provozu Zlepšit dopravní obslužnost území Zlepšit podmínky letecké dopravy v regionu rozvojem veřejných mezinárodních letišť

11 Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007 - 2013
Oblast podpory 1.1: Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Modernizací regionální silniční sítě silnic II. a III. třídy zvýšit kvalitu dopravního spojení uvnitř regionu a jeho připojení na nadregionální dopravní síť. Zaměření oblasti podpory Modernizace, rekonstrukce a výstavba silnic II. a III. třídy. Odstraňování bodových závad a bariér na silnicích II.a III. třídy a eliminace nepříznivých vlivů dopravy na obyvatelstvo a na životní prostředí.

12 Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007 - 2013
Oblast podpory 1.1: Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Forma podpory a její výše: Nevratná přímá pomoc (dotace). Výše podpory ze strukturálních fondů (ERDF) může dosáhnout až 85 % celkových způsobilých výdajů projektů. Míra spolufinancování z veřejných zdrojů ČR musí dosáhnout minimálně 15 % z celkových způsobilých výdajů projektů. Příjemce zajistí částečné spolufinancování projektu z vlastních zdrojů. Typ podpory: Individuální projekty.

13 Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007 - 2013
Oblast podpory 1.1: Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Příjemci: Kraje Organizace zřizované nebo zakládané kraji Velikost projektu: Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na 1 individuální projekt činí 5 milionů Kč.

14 Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007 - 2013
Oblast podpory 1.2: Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území Zajistit kvalitní standard dopravní obslužnosti v regionu integrací jednotlivých druhů dopravy šetrných k životnímu prostředí. Zaměření oblasti podpory: Infrastruktura a technické vybavení pro veřejnou dopravu, integrované dopravní systémy a ekologizace ve veřejné dopravě. Podpora obnovy vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob. Rozvoj infrastruktury pro cyklistickou dopravu se zaměřením na zvýšení bezpečnosti provozu.

15 Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007 - 2013
Oblast podpory 1.2: Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území Forma podpory a její výše: Nevratná přímá pomoc (dotace). Výše podpory ze strukturálních fondů (ERDF) může dosáhnout až 85 % celkových způsobilých výdajů projektu. Míra spolufinancování z veřejných zdrojů ČR musí dosáhnout minimálně 15 % z celkových způsobilých výdajů projektů. Příjemce zajistí částečné spolufinancování projektu z vlastních zdrojů. Podpora se bude týkat pouze dopravců zajišťujících veřejnou dopravu na regionální úrovni.

16 Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007 - 2013
Oblast podpory 1.2: Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území Typ podpory: Individuální projekty. Příjemci: Kraje, obce Organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi Stát a jím zřizované nebo zakládané organizace Dobrovolné svazky obcí Nestátní neziskové organizace Podnikatelské subjekty Velikost projektu: Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na 1 individuální projekt činí 5 milionů Kč.

17 Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007 - 2013
Oblast podpory 1.3: Rozvoj veřejných mezinárodních letišť Zajistit kvalitní letecké spojení v regionu z hlediska zvýšení dopravní dostupnosti na regionální i národní úrovni a dalšího ekonomického a sociálního rozvoje. Zaměření oblasti podpory: Rozvoj leteckého provozu na veřejných mezinárodních letištích na území NUTS II Severovýchod.

18 Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007 - 2013
Oblast podpory 1.3: Rozvoj veřejných mezinárodních letišť Forma podpory a její výše: Nevratná přímá pomoc (dotace). Výše podpory ze strukturálních fondů (ERDF) může dosáhnout až 85 % celkových způsobilých výdajů projektu. Míra spolufinancování z veřejných zdrojů ČR musí dosáhnout minimálně 15 % z celkových způsobilých výdajů projektů. Příjemce zajistí částečné spolufinancování projektu z vlastních zdrojů.

19 Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007 - 2013
Oblast podpory 1.3: Rozvoj veřejných mezinárodních letišť Typ podpory: Individuální projekty Příjemci: Kraje Obce Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi Velikost projektu: Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na 1 individuální projekt činí 10 milionů Kč.

20 Prioritní osa ROP NUTS II Severovýchod
Regionální operační program NUTS II Severovýchod Prioritní osa ROP NUTS II Severovýchod Prioritní osa 2 : Rozvoj městských a venkovských oblastí Globální cíl Zlepšit kvalitu života a veřejných služeb pro obyvatelstvo s důrazem na snižování regionálních disparit.

21 Prioritní osa ROP NUTS II Severovýchod
Regionální operační program NUTS II Severovýchod Prioritní osa ROP NUTS II Severovýchod Prioritní osa 2 : Rozvoj městských a venkovských oblastí Specifické cíle Posílit pozici a rozvoj regionálních městských center, zejména jejich sociální a fyzické struktury. Posílit rozvoj a zvýšit kvalitu života v městském prostředí, zejména jejich sociální a fyzické struktury. Posílit pozici venkovských oblastí, zejména zvýšením atraktivity fyzického prostředí a zajištěním vysoké kvality života obyvatel.

22 Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007 - 2013
Oblast podpory 2.1: Rozvoj regionálních center Posílení vyváženého ekonomického a společenského rozvoje velkých měst jako regionálních center Zaměření oblasti podpory: V rámci oblasti podpory budou podporovány integrované plány zaměřené na: Regeneraci a revitalizaci neudržovaných, poškozených, nevhodně využitých a zanedbaných ploch a objektů (brownfields). Obnovu vybraných částí měst. Rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí. Trvale udržitelný rozvoj a místní Agenda 21.

23 Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007 - 2013
Oblast podpory 2.1: Rozvoj regionálních center Forma podpory a její výše: Nevratná přímá pomoc (dotace). Výše podpory ze strukturálních fondů (ERDF) může dosáhnout až 85 % celkových způsobilých výdajů projektu. Míra spolufinancování z veřejných zdrojů ČR musí dosáhnout minimálně 15 % z celkových způsobilých výdajů projektů. V rámci prioritní osy budou využity finanční zdroje ERDF s možným křížovým financováním aktivit z ESF max. do výše 10%. Příjemce zajistí částečné spolufinancování projektu z vlastních zdrojů. Typ podpory: Integrované plány rozvoje měst, které město bude předkládat přímo řídícímu orgánu na celé období

24 Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007 - 2013
Oblast podpory 2.1: Rozvoj regionálních center Územní zaměření podpory: Projekt bude fyzicky realizován na území obce s více než 50 tis. obyvateli v regionu Soudržnosti NUTS 2 Severovýchod. Příjemci: Kraje Obce s více než 50 tis. obyvateli uvedené v příloze Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi Nestátní neziskové organizace Hospodářská komora a její složky Velikost: Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na 1 integrovaný plán činí 100 milionů Kč na jednotlivou akci v rámci integrovaného plánu minimálně 5 milionů Kč.

25 Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007 - 2013
Oblast podpory 2.2: Rozvoj měst Posílit ekonomický a společenský rozvoj měst. Zaměření oblasti podpory: Regenerace a revitalizace neudržovaných, poškozených, nevhodně využitých a zanedbaných ploch a objektů (brownfields). Obnova vybraných částí měst. Rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí. Trvale udržitelný rozvoj a místní Agenda 21.

26 Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007 - 2013
Oblast podpory 2.2: Rozvoj měst Forma podpory a její výše: Nevratná přímá pomoc (dotace). Výše podpory ze strukturálních fondů (ERDF) může dosáhnout až 85 % celkových způsobilých výdajů projektů. Míra spolufinancování z veřejných zdrojů ČR musí dosáhnout minimálně 15 % z celkových způsobilých výdajů projektů. V rámci prioritní osy budou využity finanční zdroje ERDF s možným křížovým financováním aktivit z ESF max. do výše 10%. Příjemce zajistí částečné spolufinancování z vlastních zdrojů.

27 Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007 - 2013
Oblast podpory 2.2: Rozvoj měst Typ podpory: Individuální projekty Územní zaměření podpory: Projekt bude fyzicky realizován na území obce s více než 5 tis. obyvateli v regionu Soudržnosti NUTS 2 Severovýchod.

28 Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007 - 2013
Oblast podpory 2.2: Rozvoj měst Příjemci: Kraje Obce s více než 5 tis. obyvateli uvedené v příloze Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi Dobrovolné svazky obcí Nestátní neziskové organizace Hospodářská komora a její složky Velikost projektu: Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na 1 individuální projekt činí 5 milionů Kč.

29 Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007 - 2013
Oblast podpory 2.3: Rozvoj venkova Zvýšit atraktivitu venkova pro život obyvatel Zaměření oblasti podpory: Regenerace a revitalizace neudržovaných, poškozených, nevhodně využitých a zanedbaných ploch a objektů (brownfields). Rozvoj venkova, zlepšení kvality života ve venkovských oblastech. Rozvoj infrastruktury v oblastí školství a vzdělávání. Rozvoj infrastruktury v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí. Trvale udržitelný rozvoj a místní Agenda 21.

30 Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007 - 2013
Oblast podpory 2.3: Rozvoj venkova Forma podpory a její výše: Nevratná přímá pomoc (dotace). Výše podpory ze strukturálních fondů (ERDF) může dosáhnout až 85 % celkových způsobilých výdajů projektů. Míra spolufinancování z veřejných zdrojů ČR musí dosáhnout minimálně 15 % z celkových způsobilých výdajů projektů. V rámci prioritní osy budou využity finanční zdroje ERDF s možným křížovým financováním aktivit z ESF max. do výše 10%. Příjemce zajistí částečné spolufinancování z vlastních zdrojů.

31 Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007 - 2013
Oblast podpory 2.3: Rozvoj venkova Typ podpory: Individuální projekty Příjemci: Obce s počtem obyvatel Organizace zřizované nebo zakládané obcemi Dobrovolné svazky obcí Nestátní neziskové organizace Hospodářská komora a její složky Velikost projektu: Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na 1 individuální projekt minimálně 1 milion Kč.

32 Prioritní osa ROP NUTS II Severovýchod
Regionální operační program NUTS II Severovýchod Prioritní osa ROP NUTS II Severovýchod Prioritní osa 3 Cestovní ruch Globální cíl Zvýšit efektivnost využití přírodního a kulturního potenciálu regionu. Specifické cíle Zvýšit kvalitu a rozšířit spektrum infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu. Zvýšit kvalitu služeb cestovního ruchu a jejich efektivní koordinace.

33 Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007 - 2013
Oblast podpory 3.1: Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR Kvalitní infrastruktura a široké spektrum služeb pro rozvoj cestovního ruchu v regionu. Zaměření oblasti podpory: Modernizace a zvyšování kapacit základní infrastruktury cestovního ruchu. Obnova a rozvoj doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch. Podpora revitalizace kulturně-historických a technických památek s cílem zvýšit atraktivitu území z hlediska CR. Podpora zajištění dostupnosti turistických atraktivit. Tvorba produktů a propagace infrastruktury CR podporované v rámci dané oblasti podpory.

34 Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007 - 2013
Oblast podpory 3.1: Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR Forma podpory a její výše: Nevratná přímá pomoc (dotace). Výše podpory ze strukturálních fondů (ERDF) může dosáhnout až 85 % celkových způsobilých výdajů projektů. Míra spolufinancování z veřejných zdrojů ČR musí dosáhnout minimálně 15 % z celkových způsobilých výdajů projektů. V rámci prioritní osy budou využity finanční zdroje ERDF s možným křížovým financováním aktivit z ESF max. do výše 10%. Podpora podnikatelských subjektů, zahrnující jak zdroje ERDF, tak i veřejné zdroje ČR nesmí překročit limit podpory, stanovený v rámci Regionální mapy intenzity veřejné podpory-pro NUTS II Severovýchod je stanoven limit 40%.

35 Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007 - 2013
Oblast podpory 3.1: Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR Typ podpory: Individuální projekty Příjemci: Kraje, obce Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi Dobrovolné svazky obcí Nestátní neziskové organizace Zájmová sdružení právnických osob Podnikatelské subjekty podnikající v odvětví cestovního ruchu (vymezených příslušnými OKEČ), kteří mají uzavřené účetnictví minimálně za poslední dva účetní roky) a jsou MSP

36 Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007 - 2013
Oblast podpory 3.1: Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR Velikost projektu Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 5 mil Kč.

37 Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007 - 2013
Oblast podpory 3.2: Marketingové a koordinační aktivity v oblasti CR Trvalý zájem turistů o region zajištěný koordinovaným rozvojem a propagací místních produktů cestovního ruchu Zaměření oblasti podpory: Podpora zpracování analytických a koncepčních materiálů v oblasti CR. Podpora vzniku a činnosti organizací CR a podpora partnerství v cestovním ruchu. Marketingová podpora cestovního ruchu. Budování a rozvoj informačních systémů CR. Podpora produktů a programů CR.

38 Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007 - 2013
Oblast podpory 3.2: Marketingové a koordinační aktivity v oblasti CR Forma podpory a její výše: Nevratná přímá pomoc (dotace). Výše podpory ze strukturálních fondů (ERDF) může dosáhnout až 85 % celkových způsobilých výdajů projektů. Míra spolufinancování z veřejných zdrojů ČR musí dosáhnout minimálně 15 % z celkových způsobilých výdajů projektů. V rámci prioritní osy budou využity finanční zdroje ERDF s možným křížovým financováním aktivit z ESF max. do výše 10%.

39 Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007 - 2013
Oblast podpory 3.2: Marketingové a koordinační aktivity v oblasti CR Typ podpory: Individuální projekty Příjemci Kraje, obce Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi Dobrovolné svazky obcí Nestátní neziskové organizace Zájmová sdružení právnických osob Velkost projektu: Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na 1 individuální projekt činí 1 mil. Kč.

40 Prioritní osa ROP NUTS II Severovýchod
Regionální operační program NUTS II Severovýchod Prioritní osa ROP NUTS II Severovýchod Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí Globální cíl: Zvýšit atraktivitu regionu pro podnikání a investice. Specifické cíle Zlepšit podnikatelskou infrastrukturu prostřednictvím rozvoje podnikatelských nemovitostí. Zlepšit pracovní uplatnění absolventů škol, lépe využít potenciál regionu v oblasti komercionalizace výstupů výzkumu a vývoje.

41 Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007 - 2013
Oblast podpory 4.1: Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání Rozšíření a zlepšení využitelnosti nemovitostí určených pro podnikatelské aktivity Zaměření oblasti podpory: Revitalizace brownfields za účelem rozvoje podnikatelských aktivit. Investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu.

42 Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007 - 2013
Oblast podpory 4.1: Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání Forma podpory a její výše: Nevratná přímá pomoc (dotace). Výše podpory ze strukturálních fondů (ERDF) může dosáhnout až 85 % celkových způsobilých výdajů projektů Míra spolufinancování z veřejných zdrojů ČR musí dosáhnout minimálně 15 % z celkových způsobilých výdajů projektů. Podpora podnikatelských subjektů, zahrnující jak zdroje ERDF, tak i veřejné zdroje ČR nesmí překročit limit podpory, stanovený v rámci Regionální mapy intenzity veřejné podpory-pro NUTS II Severovýchod je stanoven limit 40%.

43 Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007 - 2013
Oblast podpory 4.1: Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání Typ podpory: Individuální projekty Příjemci: Kraje Obce Organizace zřizované nebo zakládané obcemi Podnikatelské subjekty - MSP Velkost projektu: Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na 1 individuální projekt činí 5 mil. Kč.

44 Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007 - 2013
Oblast podpory 4.2: Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu Zlepšit spolupráci regionálních aktérů v oblasti vytváření příznivých podmínek pro úspěšné uplatnění absolventů škol na trhu práce a vytvářet příznivé prostředí pro rozvoj inovačních aktivit. Zaměření oblasti podpory: Podpora investic zlepšujících materiálně-technické vybavení a podmínky firem, škol a učilišť určených pro zaškolení absolventů a osvojení praktických dovedností. Podpora přípravy a realizace regionálních inovačních strategií a pilotních inovativních projektů.

45 Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007 - 2013
Oblast podpory 4.2: Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu Forma podpory a její výše: Nevratná přímá pomoc (dotace). Výše podpory ze strukturálních fondů (ERDF) může dosáhnout až 85 % celkových způsobilých výdajů projektů. Míra spolufinancování z veřejných zdrojů ČR musí dosáhnout minimálně 15 % z celkových způsobilých výdajů projektů. V rámci prioritní osy budou využity finanční zdroje ERDF s možným křížovým financováním aktivit z ESF max. do výše 10%. Příjemce zajistí částečné spolufinancování projektu z vlastních zdrojů.

46 Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007 - 2013
Oblast podpory 4.2: Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu Typ podpory: Individuálními projekty Příjemci: Kraje Organizace zřizované nebo zakládané kraji Střední školy Velikost projektu: Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na 1 individuální projekt činí 500 tis. Kč.

47 Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007 - 2013
Finanční plán (EUR)

48 Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007 - 2013
Děkuji za pozornost Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Velké nám. 1, Hradec Králové Územní odbor realizace programu Územní odbor realizace programu Územní odbor realizace programu Pardubice Liberec Hradec Králové Ing. Ivana Víšková Bc. Michal Vareščák Ing. Lenka Vašátková , , ,


Stáhnout ppt "Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007 – 2013"

Podobné prezentace


Reklamy Google