Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IX. Konference Finance pro města a obce 2007-2013 Libor Lukáš hejtman Zlínského kraje zástupce AKČR pro Regionální operační programy Využití Regionálních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IX. Konference Finance pro města a obce 2007-2013 Libor Lukáš hejtman Zlínského kraje zástupce AKČR pro Regionální operační programy Využití Regionálních."— Transkript prezentace:

1 IX. Konference Finance pro města a obce 2007-2013 Libor Lukáš hejtman Zlínského kraje zástupce AKČR pro Regionální operační programy Využití Regionálních operačních programů pro růst krajů, měst a obcí v období 2007-2013 1

2 1. Východiska Schválení Regionálních operačních programů pro období 2007-2013 je významným krokem směrem k decentralizaci v ČR (subsidiarita) decentralizace na úroveň regionů – tj. programování na regionální úrovni za účasti partnerů v území (města, obce, podnikatelé, NNO …) 2

3 1. Východiska K posilování rozvojového a tvůrčího potenciálu regionů a měst je nutné v tomto novém uspořádání hledat odpovídající struktury rozvojových kapacit – předefinování a nová role ministerstva pro místní rozvoj, posílení „rozvojového uvažování a kapacit na úrovni kraje, měst a obcí“ vytváření partnerství všech aktérů jako předpoklad růstu na regionální úrovni a hledání shody nad klíčovými rozvojovými prioritami v území 3

4 informace a zkušenosti s prvními projekty a s jejich přínosy v období 2004-2006 v regionech reálné poznání jednotlivých měst, obcí a mikroregionů z pohledu jejich aktivního přístupu – reálný rozvojový potenciál („uvažování a hmotné podmínky“) zkušenosti „z terénu při nastavování“ implementačních mechanismů zkušenosti s prací nad přípravou ROP v pracovních skupinách… 2. Naše zkušenosti 4

5 Integrovaný přístup : 1. Integrované projekty ve městech:  územní přístup - řešení kontrétního území v rámci města (brownfield, zóna bydlení, revitalizace městského centra, zóna cestovního ruchu a volného času)  tematický přístup – udržitelný systém veřejné dopravy ve městě 2. Integrované projekty v rámci ROP – více aktivit partnerů realizovaných jejich jménem koordinované pod „střechou integrovaného projektu“ 3. Nové přístupy 5

6 Integrovaný přístup : 3. Integrované projekty „napříč operačními programy“ – umožnění realizace – návrh textu pro NSRR 4. K plánování, implementaci a hodnocení rozvoje Mobilizace aktivit v oblasti plánování, absorpce, implementace a hodnocení přínosů pro růst mezi regionem, městy, obcemi, podnikatelským sektorem, univerzitami, „komunitami“, NNO 3. Nové přístupy 6

7 Posilování partnerství privátního a veřejného sektoru  Efektivní partnerství privátního a veřejného sektoru vyžaduje strategii a dlouhodobou vizi a řídící dovednosti ze strany veřejného sektoru 3. Nové přístupy 7

8 Přehled OP indikativní roční alokace podle fondů a programů (EUR, běžné ceny, 1 euro = 28,50 Kč) OP název Celková alokace mil. eur Celková alokace mil. Kč% OP Podnikání a inovace 3 041,386 677,0511,75% OP Výzkum a věda pro inovace 2 070,759 014,958,0% OP Lidské zdroje a zaměstnanost 1 814,851 721,87,0% OP Vzdělávání 1 811,851 636,37,0% OP Životní prostředí 4 917,9140 160,1519,0% OP Doprava 5 759,1164 134,3522,25% Integrovaný OP 1 553,044 260,56,0% ROPy 4 659,0132 781, 518,0% OP Technická asistence 258,87 375,81,0% Cíl Konvergence - Celkem 25 886,4737 762,4100%

9 4. Struktura ROP 9 Regionální operační programy - 18 % 132 781 mil. Kč Modernizace dopravní infrastruktury 56 544 mil. Kč Veřejná doprava 15 504 mil. Kč Rozvoj měst a venkova 44 004 mil. Kč Rozvoj regionálních center 16 245 mil. Kč Rozvoj cestovního ruchu 28 757 mil. Kč Urbánní dimenze v Regionálních operačních programech 2007-2013:

10 Struktura ROP Střední Čechy Prioritní osa 1 - Doprava8 285,6 mil. Kč52 % Regionální dopravní infrastruktura60 % Udržitelné formy veřejné dopravy40 % Prioritní osa 2 – Cestovní ruch2 868,1 mil. Kč18 % Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu30 % Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu60 % Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje 10 % Prioritní osa 3 – Integrovaný rozvoj území 4 238,4 mil. Kč26,6 % Rozvoj regionálních center Města 10 % 60 % Venkov30 %

11 Struktura ROP Jihozápad Prioritní osa 1 – Dostupnost center7 858,7 mil. Kč 44,5 % Modernizace regionální silniční sítě Rozvoj infrastruktury veřejné dopravy Modernizace vozového parku veřejné dopravy Rozvoj regionálních letišť Rozvoj místních komunikací Prioritní osa 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí 5 739,5 mil. Kč32,5 % Integrované projekty krajských měst Revitalizace částí měst a obcí Rozvoj infrastruktury ZŠ, SŠ a VOŠ Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci Rozvoj zdravotnické péče Prioritní osa 3 – Rozvoj cestovního ruchu3 532,0 mil. Kč20 % Rozvoj regionální infrastruktury cestovního ruchu Revitalizace památek a využití kulturního dědictví Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu

12 Struktura ROP Severozápad Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst7 388,8 mil. Kč34,8 % Revitalizace a regenerace městských aglomerací 75 % Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 25 % Prioritní osa 2 – Integrovaná podpora místního rozvoje 1 535,3 mil. Kč7,2 % Budování kapacity pro místní rozvoj a informovanost a osvěta veřejnosti 15 % Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury85 % Prioritní osa 3 – Dostupnost a dopravní obslužnost 7 684,0 mil. Kč36,2 % Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu 60 % Rozvoj dopravní obslužnosti regionu40 % Prioritní osa 4 – Udržitelný rozvoj cestovního ruchu 4 074,5 mil. Kč19,2 % Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu50 % Zlepšení kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení35 % Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu15 %

13 Struktura ROP Jihovýchod Prioritní osa 1 – Dostupnost dopravy10 239,1 mil. Kč51 % Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu75 % Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob 10 % Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu5 % Prioritní osa 2 – Rozvoj udržitelného cestovního ruchu 3 814,6 mil. Kč19 % Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch85 % Rozvoj služeb v cestovním ruchu15 % Prioritní osa 3 – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel 5 340,4 mil. Kč26,6 % Rozvoj urbanizačních center43,5 % Rozvoj regionálních středisek18,75 % Rozvoj a stabilizace venkovských sídel28,25 % Veřejné služby regionálního významu9,5 %

14 Struktura ROP Severovýchod Prioritní osa 1 – Rozvoj dopravní infrastruktury6 922,3 mil. Kč37 % Rozvoj dopravní infrastruktury65 % Rozvoj dopravní obslužnosti30 % Rozvoj regionálních letišť5 % Prioritní osa 2 – Rozvoj městských a venkovských oblastí 6 361,1 mil. Kč34 % Rozvoj regionálních center23 % Rozvoj měst57 % Rozvoj venkova20 % Prioritní osa 3 – Cestovní ruch4 116,0 mil. Kč22 % Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit cestovního ruchu 92 % Marketingové a koordinační aktivity v cestovním ruchu8 % Prioritní osa 4 – Rozvoj podnikatelského prostředí748,4 mil. Kč4 % Rozvoj infrastruktury pro podnikání85 % Spolupráce se SŠ …15 %

15 Struktura ROP Moravskoslezsko Prioritní osa 1 – Regionální infrastruktura a dostupnost 8 245,1 mil. Kč40,4 % Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury 36 % Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava30,7 % Rozvoj dopravní obslužnosti25,8 % Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení 7,5 % Prioritní osa 2 – Podpora prosperity regionu5 551,2 mil. Kč27,2 % Infrastruktura veřejných služeb42,3 % Rozvoj cestovního ruchu32,5 % Podpora využívání brownfields23,0 % Marketing regionu2,2 % Prioritní osa 3 – Rozvoj měst3 877,6 mil. Kč19 % Rozvoj a regenerace měst100 % Prioritní osa 4 – Rozvoj venkova2 040,8 mil. Kč10 % Rozvoj venkova100 %

16 Struktura ROP Střední Morava Prioritní osa 1 – Doprava7 269,4 mil. Kč38,8 % Regionální dopravní infrastruktura56,1 % Veřejná doprava35,9 % Bezmotorová doprava8 % Prioritní osa 2 – Integrovaný rozvoj a obnova regionu 7 381,8 mil. Kč39,4 % Rozvoj regionálních center10 % Rozvoj měst50 % Rozvoj venkova30 % Podpora podnikání10 % Prioritní osa 3 – Cestovní ruch3 466,1 mil. Kč18,5 % Integrovaný rozvoj cestovního ruchu22,3 % Veřejná infrastruktura a služby22,3 % Podnikatelská infrastruktura a služby49,6 % Propagace a řízení5,8 %

17 S ohledem na zvýšení finančních zdrojů až na čtyřnásobek z pohledu roku a srovnání období 2004-2006 s obdobím 2007-2013 je nutné posilovat budování kapacit ve vazbě na plánování, přípravu a realizaci projektů a záměrů Koncentrace, integrovaný přístup, definování přínosů a dopadů jednotlivých projektů ve vztahu k ekonomickému růstu (kritéria pro realizaci finančních operací) - peněz bude vždy méně, než bychom si představovali… 5. Závěry 17

18 Klíčová je přidaná hodnota projektů, efektivita investic a jejich finanční udržitelnost (např. vazba na zvýšení mandatorních výdajů, přidaná hodnota projektů) v kontextu kraje, oblasti, města, obce Připravujme „chytré“ investice veřejného sektoru, které budou iniciovat privátní zdroje a vytvářet pracovní místa malými a středními podniky 5. Závěry 18

19 Teď už je jen na nás v krajích, městech a obcích, jak využijeme příležitosti investičních zdrojů pro ekonomický rozvoj „našeho území“ v období 2007-2013 Mějme odvahu ke změně spolu s představou, jak tuto změnu řídit a kam ji směřovat (řízení změn) 5. Závěry 19

20 Motto: … orgány kontrolní a metodické je třeba přeměnit v orgány tvůrčí … 20

21 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST 21 Libor Lukáš hejtman Zlínského kraje zástupce AKČR pro Regionální operační programy


Stáhnout ppt "IX. Konference Finance pro města a obce 2007-2013 Libor Lukáš hejtman Zlínského kraje zástupce AKČR pro Regionální operační programy Využití Regionálních."

Podobné prezentace


Reklamy Google