Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diplomový projekt doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. prof. Ing. Radim Farana, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diplomový projekt doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. prof. Ing. Radim Farana, CSc."— Transkript prezentace:

1 Diplomový projekt doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. prof. Ing. Radim Farana, CSc.

2 Obsah seminářů Diplomového projektu kontrola postupu řešení diplomové práce, práce s odbornou literaturou, zásady pro prezentaci výsledků písemnou i ústní formou, bibliografické citace, individuální, popř. týmové konzultace, řešení diplomové práce s využitím licenčního software, přednášky na aktuální témata.

3 Návaznost V letním semestru je povinný Diplomový seminář Organizační a metodické semináře – struktura diplomové práce, metodika obhajoby atd. Kontrolní a konzultační semináře Předobhajoba (podmínka pro zápočet) Odevzdání prací Konzultace ke státnicím Státnice

4 Cíle zpracování DP v zimním semestru Sběr a počáteční zpracování potřebných údajů Literatura, rešerše, strategie rešerší Zdůvodnění výzkumného problému (strukturace, modely,vstupní rešerše poznatků) Formulace výzkumných cílů a otázek/hypotéz Zdůvodnění výběru metod a jejich další studium, zdroje dat – jejich přehled Souhrn teoretických poznatků (konceptualizace výzk. problému) Kompletní analýza současného stavu problematiky DP Textové zpracování části DP – teze diplomové práce Prezentace výsledků

5 Cíle zpracování DP v letním semestru – pozor je jen 9 týdnů Zdůvodnění výběru teoretických konceptů práce Analytický rámec empirické části Zpracování dat – aplikace metod Interpretace výsledků a jejich diskuse Způsoby argumentace závěrů, jejich zdůvodnění Formulace závěrů Celková editace práce Předobhajoba před komisí Odevzdání svázané DP do 27.4.2015

6 Jaký je současný stav v řešení DP Studenti: všichni mají zadané DP již rok všichni odkládají přípravu práci na poslední měsíce před termínem nikdo neudržuje stálý kontakt s vedoucím práce (aktivita studenta) podceňují pravidelné konzultace nemají prodiskutovánu s vedoucím práce svou představu o práci nemají harmonogram práce (časové rozvržení průzkumu, zpracování výsledků) pokud chtějí už nyní změnu, neinformovali vedoucího práce o změnách a dílčích závěrech práce co se zdá být studentovi dobré – nemusí být vědecké a hlavně obhajitelné

7 Co bude obsahem diplomové práce a obsahem její prezentace Název práce, vedoucí práce Cíle diplomové práce Analýza současného stavu – co bylo studováno, publikace, co z ní vyplývá Metodika řešení práce Výsledky a prezentace funkčnosti Závěr Vše musí být projednáno s vedoucím práce Dát si pozor na plagiáty

8 Organizace seminářů Společná témata – Struktura vědecké práce, vědecký výzkum, – Práce s odbornou literaturou a bibliografické citace, – Zásady pro prezentaci výsledků písemnou i ústní formou, Oborová témata – Cloudová řešení IS – Fuzzy přístupy při řešení složitých úloh – Vícekriteriální analýza Skupinové konzultace – Podle odbornosti (grafika, programování, poč.sítě, umělá inteligence, atd.) Individuální konzultace – s vedoucím práce

9 Podmínky zápočtu Docházka na semináře společných a oborových témat Potvrzené konzultace od vedoucího DP nebo konzultanta Předložení tezí DP a prezentace tezí DP – Jasné cíle DP – Zpracována analýza současného stavu – Určení metodiky postupu řešení DP – Soupis prostudované literatury

10 Důležité zásady pro získání zápočtu Požaduji od studentů, aby systematicky pracovali ihned od začátku s jasně vymezeným názvem práce (vždy je několik požadavků na změnu tématu – ale až před odevzdáním práce – to je pozdě) Veškeré zpracované materiály mít k dispozici na seminářích pro kontrolu toho, co je zpracováno K dalším často se vyskytujícím nešvarům patří, že se studenti snaží formulovat cíle, otázky a sepisovat část o metodách až na konec práce. Tyto části diplomové práce jsou pak nedostatečně zpracované. Diplomová práce tak ztrácí svůj smysl. Student není veden k systematické práci.

11 Důležité zásady pro zpracování DP Studenti jsou pečlivě kontrolováni a upozorněni, že nemohou opisovat bez uvedení citace z jiných zdrojů!! (je to důvod k odmítnutí diplomové práce, v extrémním případě až k vyloučení studenta ze studia). Pokud hodlají studenti citovat celé pasáže, odstavce, je vhodné, aby tak učinili zvýrazněním takového textu např. kurzivou v uvozovkách. Všechny práce jsou prověřovány „plagiátorským systémem“


Stáhnout ppt "Diplomový projekt doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. prof. Ing. Radim Farana, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google