Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. prof. Ing. Radim Farana, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. prof. Ing. Radim Farana, CSc."— Transkript prezentace:

1 doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. prof. Ing. Radim Farana, CSc.
Diplomový projekt doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. prof. Ing. Radim Farana, CSc.

2 Obsah seminářů Diplomového projektu
kontrola postupu řešení diplomové práce, práce s odbornou literaturou, zásady pro prezentaci výsledků písemnou i ústní formou, bibliografické citace, individuální, popř. týmové konzultace, řešení diplomové práce s využitím licenčního software, přednášky na aktuální témata.

3 Návaznost V letním semestru je povinný Diplomový seminář
Organizační a metodické semináře struktura diplomové práce, metodika obhajoby atd. Kontrolní a konzultační semináře Předobhajoba (podmínka pro zápočet) Odevzdání prací Konzultace ke státnicím Státnice

4 Cíle zpracování DP v zimním semestru
Sběr a počáteční zpracování potřebných údajů Literatura, rešerše, strategie rešerší Zdůvodnění výzkumného problému (strukturace, modely,vstupní rešerše poznatků) Formulace výzkumných cílů a otázek/hypotéz Zdůvodnění výběru metod a jejich další studium, zdroje dat – jejich přehled Souhrn teoretických poznatků (konceptualizace výzk. problému) Kompletní analýza současného stavu problematiky DP Textové zpracování části DP – teze diplomové práce Prezentace výsledků

5 Cíle zpracování DP v letním semestru – pozor je jen 9 týdnů
Zdůvodnění výběru teoretických konceptů práce Analytický rámec empirické části Zpracování dat – aplikace metod Interpretace výsledků a jejich diskuse Způsoby argumentace závěrů, jejich zdůvodnění Formulace závěrů Celková editace práce Předobhajoba před komisí Odevzdání svázané DP do

6 Jaký je současný stav v řešení DP
Studenti: všichni mají zadané DP již rok všichni odkládají přípravu práci na poslední měsíce před termínem nikdo neudržuje stálý kontakt s vedoucím práce (aktivita studenta) podceňují pravidelné konzultace nemají prodiskutovánu s vedoucím práce svou představu o práci nemají harmonogram práce (časové rozvržení průzkumu, zpracování výsledků) pokud chtějí už nyní změnu, neinformovali vedoucího práce o změnách a dílčích závěrech práce co se zdá být studentovi dobré – nemusí být vědecké a hlavně obhajitelné

7 Co bude obsahem diplomové práce a obsahem její prezentace
Název práce, vedoucí práce Cíle diplomové práce Analýza současného stavu – co bylo studováno, publikace, co z ní vyplývá Metodika řešení práce Výsledky a prezentace funkčnosti Závěr Vše musí být projednáno s vedoucím práce Dát si pozor na plagiáty

8 Organizace seminářů Společná témata
Struktura vědecké práce, vědecký výzkum, Práce s odbornou literaturou a bibliografické citace, Zásady pro prezentaci výsledků písemnou i ústní formou, Oborová témata Cloudová řešení IS Fuzzy přístupy při řešení složitých úloh Vícekriteriální analýza Skupinové konzultace Podle odbornosti (grafika, programování, poč.sítě, umělá inteligence, atd.) Individuální konzultace – s vedoucím práce

9 Podmínky zápočtu Docházka na semináře společných a oborových témat
Potvrzené konzultace od vedoucího DP nebo konzultanta Předložení tezí DP a prezentace tezí DP Jasné cíle DP Zpracována analýza současného stavu Určení metodiky postupu řešení DP Soupis prostudované literatury

10 Důležité zásady pro získání zápočtu
Požaduji od studentů, aby systematicky pracovali ihned od začátku s jasně vymezeným názvem práce (vždy je několik požadavků na změnu tématu – ale až před odevzdáním práce – to je pozdě) Veškeré zpracované materiály mít k dispozici na seminářích pro kontrolu toho, co je zpracováno K dalším často se vyskytujícím nešvarům patří, že se studenti snaží formulovat cíle, otázky a sepisovat část o metodách až na konec práce. Tyto části diplomové práce jsou pak nedostatečně zpracované. Diplomová práce tak ztrácí svůj smysl. Student není veden k systematické práci.

11 Důležité zásady pro zpracování DP
Studenti jsou pečlivě kontrolováni a upozorněni, že nemohou opisovat bez uvedení citace z jiných zdrojů!! (je to důvod k odmítnutí diplomové práce, v extrémním případě až k vyloučení studenta ze studia). Pokud hodlají studenti citovat celé pasáže, odstavce, je vhodné, aby tak učinili zvýrazněním takového textu např. kurzivou v uvozovkách. Všechny práce jsou prověřovány „plagiátorským systémem“


Stáhnout ppt "doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. prof. Ing. Radim Farana, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google