Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 SDEU Soudní dvůr Evropské unie. 2 Soudní dvůr Evropské unie –Gerichtshof der Europäischen Union –Court of Justice of the European Union –Cour de Justice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 SDEU Soudní dvůr Evropské unie. 2 Soudní dvůr Evropské unie –Gerichtshof der Europäischen Union –Court of Justice of the European Union –Cour de Justice."— Transkript prezentace:

1 1 SDEU Soudní dvůr Evropské unie

2 2 Soudní dvůr Evropské unie –Gerichtshof der Europäischen Union –Court of Justice of the European Union –Cour de Justice de l‘Union européenne –Tribunal de Justicia de la Union europea

3 Dvojčata - Tours jumelles

4 Escalier d’honneur 4

5 Instituce právo EU úloha soudu soudci Tlumočení ředitelství pracovní den právní věc požadavky tlumočení z listu stáž 5

6 Právo EU eur-lex.europa.eu přímý účinek unmittelbare Wirkung direct effect effet direct efecto directo 6

7 Právo EU eur-lex.europa.eu nadřazenost Vorrang supremacy primauté primacía 7

8 primární právo: smlouvy sekundární právo: právní předpisy, judikatura, mezinárodní dohody 8 Prameny práva EU

9 SFEU: Smlouva o fungování EU AEUV: Vertrag über die Arbeitsweise der EU TFEU: Treaty on the Functioning of the EU TFUE: Traité sur le fonctionnement de l’UE TFUE: Tratado de Funcionamiento de la UE

10 Směrnice Richtlinie Directive Directiva

11 Nařízení Verordnung Regulation Règlement Reglamento

12 Rozhodnutí Entscheidung Decision Décision Decisión

13 Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci ec.europa.eu/civiljustice/ Právní řad, organizace soudnictví, právnícké profese …

14 Přehled právních předpisů EU europa.eu/legislation_summaries/ 3 000 evropských právních předpisů, rozdělených podle činností EU do 32 tematických okruhů: audivizuální oblast a média, hospodářské a měnové záležitosti, vnější vztahy, životní prostředí …

15 15 Soudní dvůr Evropské unie –Gerichtshof der Europäischen Union –Court of Justice of the European Union –Cour de Justice de l‘Union européenne –Tribunal de Justicia de la Union europea

16 Tribunál Gericht General Court Tribunal Tribunal General 16

17 Soud pro veřejnou službu Gericht für den öffentlichen Dienst Civil Service Tribunal Tribunal de la fonction publique TFP Tribunal de la Función Pública 17

18 Soudci SDEU

19 19 Generální advokát Generalanwalt Advocate-General Avocat général Abogado General

20 Soudci Tribunálu

21 Soudci SVS

22 22 Jiří Malenovský soudce SDEU Irena Pelikánová soudkyně Tribunálu

23 23 Ředitelství tlumočnické služby 70 stálých tlumočníků velké kabiny: 5-8 ostatní: 2 – 4  3,6 pracovní jazyky

24 24 Tlumočení na ESD -Právnické vzdělání ? -Francouzština ? -„Court interpreters need to be able to read French easily. It is in fact preferable, though not essential, if French is a working language as well“.

25 25 C-200/02 Kunquian Catherine Zhu Man Lavette Chen / Secretary of State for the Home Department

26 26 Řízení o předběžné otázce Vorabentscheidungsverfahren Preliminary ruling procedure Procédure préjudicielle Procedimiento prejudicial

27 27 Svoboda pohybu (osob) Freizügigkeit Free movement (of persons) Libre circulation (des personnes) Libre circulación (de personas)

28 28 Praktický účinek praktische Wirksamkeit practical effectiveness effet utile efecto útil / efectividad

29 29

30 30 Grande salle

31 31

32 32

33 33 Ústní jednání

34 34 Tlumočení z listu Příprava = práce s textem Členění textu Zběžná analýza textu  klíčové pojmy  slovesa  spojky  zápory Označit  data  čísla  jména Začátek a konec textu Interlineární verze ?  Čtení překladu ≠ tlumočení

35 Námitka irské vlády a vlády Spojeného království, podle níž podmínka týkající se existence dostatečných finančních prostředků znamená, že dotyčná osoba na rozdíl od toho, jak tomu je v případě Catherine, musí mít takové finanční prostředky sama, aniž by v tomto ohledu mohla spoléhat na finanční prostředky rodinného příslušníka, který ji jako paní Chen doprovází, není opodstatněná. 35

36 The objection raised by the Irish and United Kingdom Governments that the condition concerning the availability of sufficient resources means that the person concerned must, in contrast to Catherine’s case, possess those resources personally and may not use for that purpose those of an accompanying family member, such as Mrs Chen, is unfounded. 36

37 Der Einwand der irischen Regierung und der Regierung des Vereinigten Königreichs, wonach das Erfordernis ausreichender Existenzmittel bedeute, dass der Betreffende, anders als dies bei Catherine der Fall sei, selbst über solche Mittel verfügen müsse und sich insoweit nicht auf Mittel eines Familienangehörigen berufen könne, der ihn, wie Frau Chen, begleite, ist nicht begründet. 37

38 L’objection des gouvernements irlandais et du Royaume-Uni selon laquelle la condition relative à l’existence de ressources suffisantes signifie que l’intéressé doit, contrairement à ce qui est le cas de Catherine, disposer lui-même de telles ressources sans qu’il puisse se prévaloir à cet égard des ressources d’un membre de la famille qui, comme M me Chen, l’accompagne, n’est pas fondée. 38

39 Carece de fundamento la objeción de los Gobiernos irlandés y del Reino Unido según la cual el requisito relativo a la existencia de recursos suficientes significa que el interesado, a diferencia de lo que sucede con Catherine, debe disponer él mismo de tales recursos sin que pueda valerse a este respecto de los recursos de un miembro de la familia que, como la Sra. Chen, lo acompaña. 39

40 40 Chcete pracovat pro SDEU? Stálí tlumočníci – úředníci: –Výběrová řízení EPSO Zaměstnanci na dobu určitou –Nabídka akreditovaným tlumočníkům –www.curia.europa.eu Free-lance – akreditační testy

41 41 Stáž 2 – 2,5 měsíce: 1.1. – 28.2.přihláška do 1.5. 1.3. – 15.5. do 1.10. 16.5. – 15.7. do 1.10. 1.10. – 30.11. do 1.5. Dokončené tlumočnické vzdělání / pokud možno znalost francouzštiny / znalost práva výhodou A – C C / A – B – C / A - B 1 100 EUR –Informační návštěvy

42 42 Youtube Marina Pascual-Olaguibel: „Interpretar en el Tribunal de Justicia de la UE“

43 43 angela@rogner.cz angela@rogner.cz angela.rogner@curia.europa.eu

44 44 C-475/03 RP Jazyk jednání: IT Účastníci řízení: CS + DA + DE + EN + ES + FI + HU + NL + SV FR Soudci: EL + LT + PT

45 Časové účinky rozsudku ex nunc ex tunc ex futuro 45

46 46 Písemná část řízení Schriftliches Verfahren Written procedure Procédure écrite Fase escrita del procedimiento

47 47 Žaloba / žalobní návrh Klageschrift Application Requête Escrito de recurso

48 48 Žalobce / Žalovaný Kläger / Beklagter Applicant / Defendant Requérant / Défendeur Demandante / Demandado

49 49 Žalobní odpověď Klagebeantwortung Defence Mémoire en défense Escrito de contestación

50 50 Replika Erwiderung Reply Réplique Réplica

51 51 Duplika Gegenerwiderung Rejoinder Duplique Dúplica

52 52 Jednání Mündliche Verhandlung Hearing Audience Vista

53 Salle d’audience 53

54 Grande salle de délibérés 54

55 55 Tlumočení z listu Příprava = práce s textem Členění textu Zběžná analýza textu  klíčové pojmy  slovesa  spojky  negace Označit  data  čísla  jména Začátek a konec textu Interlineární verze ?  Čtení překladu ≠ tlumočení

56 56 „ Uplatnění účinků rozsudku Soudního dvora ex tunc na právní vztahy žalobce v hlavním řízení a dalších osob, které vznesly před vnitrostátními soudy obdobné nároky k datu vydání rozhodnutí Soudního dvora by přineslo obrovské finanční náklady pro rozpočet italské republiky".

57 57 „Das Bundesverfassungsgericht trägt den aufgezeigten Konsequenzen im Rahmen seiner Rechtsprechung dadurch Rechnung, dass es die Fortgeltung von Normen des Abgabenrechts für einen Übergangszeitraum zulässt".

58 58 Artikel 43 EG und Artikel 48 EG sind dahin gehend auszulegen, dass sie der Anwendung nationaler Bestimmungen entgegenstehen, die auf die Errichtung von Zweigniederlassungen einer Gesellschaft, die wegen der Vorteile in einem anderen Mitgliedstaat errichtet worden ist, die sich im Verhältnis zu einer Unternehmung ergeben, die nach dem Recht des Staates errichtet worden ist, in dem sich die Zweigniederlassung befindet, das für die Errichtung und Volleinzahlung strengere Bestimmungen enthält als das Recht des Gründungsstaates, und deren Zielsetzung aus der Tatsache abgeleitet wird, dass die Gesellschaft ihre Tätigkeit vollständig oder nahezu vollständig im Staat der Zweigniederlassung ausübt und zudem keine tatsächliche Bindung zum Gründungsstaat hat, das strengere Recht des Staates anwenden, in dem die Zweigniederlassung errichtet wird.

59 59 "Sadly, however, it appears to the United Kingdom that neither of these solutions would be sufficient to solve the problem of the exception so broad that it frustrates the purpose of the temporal limitation itself."

60 60 „En ce qui concerne la seconde partie de la quatrième question, le gouvernement français considère que, en pratique, la Cour ne déduit pas une compétence exclusive de la Communauté de la circonstance qu’un domaine soit déjà couvert en grande partie, et non totalement, par des règles communes.“

61 61 "En este sentido el propio Tribunal ha recurrido a esta solución únicamente en circunstancias muy determinadas, cuando existía un riesgo de repercusiones económicas graves, debidas en particular al elevado número de relaciones jurídicas construidas de buena fe sobre la base de una normativa considerada válidamente en vigor y era patente que los particulares y las autoridades nacionales habían sido incitados a observar una conducta contraria a la normativa comunitaria en razón de una incertidumbre objetiva e importante en cuanto al alcance de las disposiciones comunitarias, incertidumbre a la que habrían contribuido eventualmente los mismos comportamientos adoptados por otros Estados miembros o por la Comisión".

62 62 Chcete pracovat pro SD? Stálí tlumočníci – úředníci: –Výběrová řízení EPSO Zaměstnanci na dobu určitou –Nabídka akreditovaným tlumočníkům –Další pracovní nabídky na stránkách ESD http://www.curia.europa.eu http://www.curia.europa.eu Free-lance – akreditační testy

63 63 Stáž Formulář připojený k glosáři 2 – 2,5 měsíce: 1.1. – 28.2.přihláška do 1.5. 1.3. – 15.5. do 1.10. 16.5. – 15.7. do 1.10. 1.10. – 30.11. do 1.5. Tlumočnické vzdělání / dobrá znalost francouzštiny A – C C / A – B 1 100 EUR –Informační návštěvy

64 64 angela@rogner.cz angela@rogner.cz angela.rogner@curia.europa.eu

65 Žádost o předběžné rozhodnutí Vorabentscheidungsersuchen Reference for a Preliminary Ruling / Order for Reference Demande de décision préjudicielle / Ordonnance de renvoi Resolución de remisión / Cuestión prejudicial 65

66 Hlavní řízení Ausgangsverfahren Main Proceedings Litige au principal Litigio principal 66

67 67 Žaloba pro nesplnění povinností Klage wegen Vertragsverletzung Action for Failure to Fulfil Obligations Recours en manquement Recurso por incumplimiento

68 68 Žaloba na neplatnost Nichtigkeitsklage Action for Annulment Recours en annulation Recurso de anulación

69 69 Žaloba na nečinnost Untätigkeitsklage Action for Failure to Act Recours en carence Recurso por omisión

70 70 Opravný prostředek Rechtsmittel Appeal Pourvoi Recurso de casación

71 71 Soudce zpravodaj Berichterstatter Judge-Rapporteur Juge rapporteur Juez Ponente

72 72 Stanovisko generálního advokáta Schlussantrag Opinion Conclusions Conclusiones

73 73 Řízení o předběžné otázce Vorabentscheidungsverfahren Preliminary ruling procedure Procédure préjudicielle Procedimiento prejudicial

74 74 Zpráva k jednání Sitzungsbericht Report for the Hearing Rapport d’audience Informe para la vista

75 75 Právník lingvista Jurist-Übersetzer (Sprachjurist) Lawyer-linguist Juriste-linguiste Jurista lingüista

76 76 Tlumočnická služba -Tlumočníci free-lance  2005 – 20 % odtlumočených dnů  z toho 46 % nové jazyky  CS: 80 dnů  SK: 5 dnů

77 77 Žaloba na náhradu škody Schadensersatzklage Application for Compensation Action en réparation Acción de indemnización

78 78

79 Předběžné řízení Vorverfahren Preliminary Proceedings Procédure préliminaire Procedimiento preliminar 79

80 80 Vedlejší účastník Streithelfer Intervener Intervenant Coadyuvante

81 81 Vyjádření vedlejšího účastníka Streithilfeschriftsatz Statement in intervention Mémoire en intervention Escrito de formalización de la intervención


Stáhnout ppt "1 SDEU Soudní dvůr Evropské unie. 2 Soudní dvůr Evropské unie –Gerichtshof der Europäischen Union –Court of Justice of the European Union –Cour de Justice."

Podobné prezentace


Reklamy Google