Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA"— Transkript prezentace:

1 POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA
jedno z právních odvětví kořeny v římském právu soukromoprávní charakter SP převaha dispozitivních norem smluvní autonomie subsidiarita a specialita perspektivy vývoje SP

2 ČLENĚNÍ SOUKROMÉHO PRÁVA
občanské právo hmotné - dosavadní úprava (do ; §§ 879): OZ (zák.č. 40/1964) + samostatné zákoníky, resp. zákony, zejména obchodní zákoník (zák.č. 513/1991 Sb.), zákon o rodině (zák.č. 94/1963 Sb.), zákon o vlastnictví bytů (zák. č. 72/1994 Sb.) a další - stávající úprava (od ; §§ 3081): nový OZ (zák. č. 89/2012 Sb.) + zákon o obchodních korporacích (zák.č. 90/2012 Sb.) a další občanské právo procesní - i nadále dosavadní OSŘ, tj. zák.č. 99/1963 Sb.

3 PRAMENY SOUKROMÉHO PRÁVA
ústavní zákony (zejména Listina základních práv a svobod) mezinárodní smlouvy (včetně příslušných smluv, nařízení, směrnic evropského práva) zákony - občanský zákoník (zák.č. 89/2012) - občanský soudní řád (zák.č. 99/1963 Sb.) - zák. o obchodních korporacích (zák.č. 90/2012 Sb.) - zák. o mezinár. právu soukromém (zák.č. 91/2012Sb.) podzákonné předpisy nálezy ústavního soudu právní zásady (viz § 3 nového OZ)

4 SOUKROMOPRÁVNÍ VZTAH A JEHO SLOŽKY
kdo: subjekt občanskoprávních vztahů - fyzické osoby - právnické osoby 2. co: předmět občanskoprávních vztahů - věci hmotné vs. nehmotné - věci movité vs. nemovité 3. o čem: obsah občanskoprávních vztahů - práva - povinnosti na základě čeho: právní skutečnosti - právní jednání - právní události - protiprávní jednání - protiprávní stavy

5 KDO: SUBJEKTY SOUKROMOPRÁVNÍCH VZTAHŮ
fyzické vs. právnické osoby - definice právnické osoby (§ 20 NOZ): organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uznává - právnické osoby dle NOZ: - korporace (§ 210, společenství osob) - fundace (§ 303, účelově vyčleněný majetek) - ústavy (§ 402, určené k provozování činnosti společensky nebo hospodářsky užitečné) - právnické osoby podle jiných právních předpisů právní osobnost subjektů práva (dosud způsobilost k právům) svéprávnost subjektů práva (dosud způsobilost k právním úkonům)

6 PRÁVNÍ OSOBNOST U FYZICKÝCH OSOB
- pojem právní osobnosti: způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti (§ 15 NOZ) - nezcizitelná vrozená, samotným rozumem a citem poznatelná práva (§ 19) - od narození do smrti (§ 23 an.) - zákonná domněnka: má se za to, že se dítě narodilo živé - i nasciturus, vyhovuje-li to jeho zájmům - řízení o prohlášení za nezvěstného (§ 66 an.) - řízení o prohlášení za mrtvého (§ 71 an.) - lhůty tří-, pěti- a sedmileté k prohlášení za mrtvého

7 SVÉPRÁVNOST U FYZICKÝCH OSOB
stávající právní úprava svéprávnosti u fyzických osob - dosažením zletilosti (18 let) - v omezené míře před dosažením zletilosti - v plné míře před dosažením zletilosti jen na základě přiznáním svéprávnosti (min. 16 let) - pracovní způsobilost (15 let) - trestní odpovědnost (15 let) - jen omezení, nikoli zbavení svéprávnosti - jen v mezích omezení duševní poruchou - nejdéle na tři roky, poté opětovné rozhodnutí soudem

8 PRÁVNÍ OSOBNOST A SVÉPRÁVNOST U PRÁVNICKÝCH OSOB
právní osobnost i svéprávnost od vzniku do zániku p.o. dvoufázový vznik, resp. zánik p.o. (soukromoprávní a veřejnoprávní fáze) založení p.o., resp. vznik ze zákona, z rozhodnutí orgánu veřejné moci vznik dnem zápisu do veřejnoprávního rejstříku před zánikem p.o. likvidace p.o. zánik výmazem z veřejnoprávního rejstříku

9 SOUKROMOPRÁVNÍ VZTAH A JEHO SLOŽKY
kdo: subjekt občanskoprávních vztahů - fyzické osoby - právnické osoby 2. co: předmět občanskoprávních vztahů - věci hmotné vs. nehmotné - věci movité vs. nemovité 3. o čem: obsah občanskoprávních vztahů - práva - povinnosti na základě čeho: právní skutečnosti - právní jednání - právní události - protiprávní jednání - protiprávní stavy

10 CO: PŘEDMĚT SOUKROMOPRÁVNÍCH VZTAHŮ
věci hmotné vs. nehmotné věci movité vs. nemovité co nelze považovat za věc: fyzickou osobu, lidské tělo a jeho části, živého tvora co může být předmětem občanskoprávních vztahů jen v případě státu, resp. jen omezeně: veřejné statky, nerostné bohatství, zbraně, omamné látky pojem nemovitosti v dosavadním občanském zákoníku: pozemky + stavby spojené se zemí pevným základem; stavba nebyla součásti pozemku pojem nemovitosti v novém občanském zákoníku: pozemky + podzemní stavby; stavba včetně všeho, co je zapuštěno do pozemku nebo upevněno v jeho zdech je součástí pozemku specifické věci: ovladatelné přírodní síly, byty, nebytové prostory, podnik, nově obchodní závod (organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování činnosti) pojem příslušenství a součásti věci

11 SOUKROMOPRÁVNÍ VZTAH A JEHO SLOŽKY
kdo: subjekt občanskoprávních vztahů - fyzické osoby - právnické osoby 2. co: předmět občanskoprávních vztahů - věci hmotné vs. nehmotné - věci movité vs. nemovité 3. o čem: obsah občanskoprávních vztahů - práva - povinnosti na základě čeho: právní skutečnosti - právní jednání - právní události - protiprávní jednání - protiprávní stavy

12 NA ZÁKLADĚ ČEHO: PRÁVNÍ SKUTEČNOSTI
právní jednání: právní úkony, právní akty právní úkony: - jednostranné - oboustranné jednostranně závazné - oboustranné oboustranně závazné - vícestranné právní akty: deklaratorní vs. konstitutivní právní události: plynutí času, narození, smrt protiprávní jednání - soukromoprávní delikty - kárná provinění - správní delikty - přestupky - trestné činy protiprávní stavy

13 PROMLČENÍ vs. PREKLUZE pojem promlčení a jeho dopad na právo, resp. právní nárok pojem prekluze a jeho dopad na právo, resp. právní nárok základní promlčecí lhůty v NOZ: obecná tříletá promlčecí doba (3) možnost sjednání kratší, resp. delší promlčecí lhůty při zachování minimální (1) a maximální promlčecí lhůty (15) nelze však sjednat v neprospěch slabší strany speciální promlčecí lhůty v NOZ: právo na náhradu škody a vrácení bezdůvodného obohacení (10), při zaviněném způsobení škody, či bezdůvodného obohacení 15) práva soudně přiznaná, práva písemně uznaná (10) právo na pojistné z životního pojištění (10) právo ze smlouvy o smlouvě budoucí (1)

14 DRŽBA + DETENCE pojem držby: vydržení: zadržovací právo:
- faktický, právem chráněný stav - držení věci (corporalis possessio) + vůle věc vlastnit (animus possidendi) - držba poctivá (v dobré víře) vs. držba nepoctivá (ve špatné víře) - držba věci vs. držba práva - pravá držba: ten, kdo se v držbu nevetřel svémocně ani nevloudil lstí - má se za to, že držba je řádná, poctivá a pravá - ochrana držby: žaloba na ochranu držby proti vypuzení z držby - prekluzivní lhůta: zamítnutí žaloby na ochranu, či uchování držby po uplynutí 6-týdenní subjektivní prekluzívní lhůty, která běží od okamžiku, kdy se žalobce dozví o narušení svého práva a o osobě, která hrozbu ohrožuje, a 1-roční objektivní lhůtě běžící od okamžiku, kdy žalobce mohl své právo uplatnit poprvé vydržení: - pojem vydržení - vydržecí doby u movitých a nemovitých věcí (3 roky, 10 let) zadržovací právo: - pojem zadržovacího práva (jen u věcí movitých) - nezákonná detence (v případě zmocnění se věci násilně, či lstí) - zpeněžení zadržené věci (ve veřejné dražbě, prodejem zástavy)

15 POJEM VLASTNICKÉHO PRÁVA
pojem věcných práv (absolutní práva, vůči všem) druhy věcných práv (právo vlastnické, práva k věci cizí: služebnosti, právo zadržovací, právo zástávní) pojem vlastnictví (neomezené právní panství nad věcí – dominium, elasticita vlastnického práva) oprávnění vlastníka: - oprávnění věc držet (ius possidendi) - oprávnění s věcí nakládat (ius disponendi) - oprávnění věc užívat (ius utendi) - oprávnění věc požívat (ius fruendi) - oprávnění věc zcizit (ius alienandi) - oprávnění věc zničit (ius destruendi)

16 NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA
- původní (originární), tedy přechodem vlastnictví - odvozené (derivativní), tedy převodem vlastnictví - dvoufázovost převodu vlastnictví (právní titul, právní způsob nabytí) originární způsoby nabytí vlastnického práva: - vydržení (vydržecí doby) - zhotovení, zpracování, smísení věci - přírůstek (přirozené, umělé plody) - ze zákona (vyvlastnění, přikázání do vlastnictví) - děděním ze zákona (podle dědických tříd) - z rozhodnutí soudu (např. při restitucích) - přivlastnění (movitá, opuštěná věc) derivativní způsoby nabytí vlastnického práva: - děděním ze závěti - kupní smlouvou - darovací, směnnou smlouvou

17 NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA
způsoby nabytí vlastnického práva: - přivlastnění: věc, která nikomu nepatří, si lze přivlastnit; za takovou věc se považuje movitá věc,kterou vlastník opustil, protože ji nechce jako svou držet; opuštěná nemovitá věc připadá do vlastnictví státu; nález: má se za to, že nalezená věc není věcí opuštěnou; kdo věc najde, nesmí ji považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji, musí ji vrátit tomu, kdo ji ztratil oproti úhradě nutných nákladů a nálezného ve výši 10% - zpracování věci: věc zpracovaná vlastníkem nemovité věci naleží tomuto vlastníkovi; v případě věci vlastněné několika vlastníky tomu, kdo přispěl materiálem či prací k hodnotě výsledku, příp. všem spoluvlastníkům - stavba: stavba zřízená na cizím pozemku připadá vlastníkovi pozemku; soud může na návrh vlastníka pozemku rozhodnout, že ten, kdo zřídil neoprávněně stavbu na cizím pozemku, musí vlastním nákladem stavbu odstranit a uvést pozemek do předešlého stavu

18 NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA OD NEOPRÁVĚNÉHO (NEVLASTNÍKA)
právní úprava před NOZ: - bývalý OZ: „nemo plus iuris transferre posset, quam ipse habet“, tedy „nikdo nemůže na jiného převést více práv než sám má“ nová právní úprava NOZ (§ 1109): - základní norma: vlastníkem věci je ten, který získal věc nezapsanou ve veřejném rejstříku, a byl vzhledem ke všem okolnostem v dobré víře v oprávnění strany převést vlastnické právo na základě řádného titulu, pokud k nabytí vlastnického práva došlo: 1) v dražbě 2) od podnikatele při jeho podnikatelské činnosti 3) za úplatu od někoho, komu jí vlastník svěřil 4) od neoprávněného dědice 5) při obchodu s cennými papíry, či na komoditní burze - ten, kdo nabyl movitou věc od podnikatele, vydá ji vlastníkovi, který prokáže, že věc pozbyl ztrátou nebo mu byla svémocně odňata a že od její ztráty, či odnětí uplynuly nejvýše tři roky

19 OCHRANA A OMEZENÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA
ochrana vlastnického práva: - ochrana svépomocí - ochrana předběžným opatřením u soudu - ochrana soudní: - žaloba na vydání věci - žaloba na vyklizení nemovitosti - žaloba zápůrčí - žaloba na určení vlastnictví omezení vlastnického práva: - zákaz zneužití vlastnického práva (čl. 11/3 LZPS) - přečin zneužívání vlastnictví (§ 229 TZ) - zákonná služebnost (povinnost umožnit vstup k údržbě) - omezení z rozhodnutí státního orgánu (zákonné podmínky omezení) - zákaz imisí - zákaz ohrožení stavby souseda - zákaz obtěžování souseda nadmíru hlukem, prachem atd.

20 SPOLUVLASTNICTVÍ podílové spoluvlastnictví:
- pojem podílového spoluvlastnictví - způsob nabývání podílového spoluvlastnictví - princip majorizace ve vztahu spoluvlastníků - zákonné předkupní právo spoluvlastníka (jen v šestiměsíčmí prekluzívní lhůtě) - zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví - reálné rozdělení věci - přikázání do vlastnictví za náhradu - zpeněžení a rozdělení výtěžku

21 VZNIK MANŽELSTVÍ vznik manželství (§ 656 an.)
- vznik svobodným a souhlasným projevem muže a ženy - veřejně a slavnostně za přítomnosti dvou svědků - občanský sňatek: před orgánem veřejné moci - církevní sňatek: před orgánem církve nebo náboženské společnosti - další formy uzavření sňatku: před velitelem plavidla, letadla, diplomatickou misí - právní následky sňatku: byl-li uzavřen občanský sňatek, nemají následné náboženské obřady právní následky; byl-li uzavřen církevní sňatek, nelze následně uzavřít občanský sňatek - zákonné překážky uzavření sňatku: nezletilost (výjimečně od 16 let možnost soudního přiznání svéprávnosti), omezení svéprávnosti, uzavřené a trvající manželství nebo registrované partnerství, příbuzenský poměr - prohlášení manželství za neplatné bylo-li uzavřeno, i když tomu bránila zákonná překážka

22 SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ
- vznik společného jmění manželů - předmět společného jmění manželů: jmění (vč. zisku z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů, podíl v obchodní společnosti) + závazky (výjimky: závazky z majetku ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů, závazky převzaté jen jedním z manželů bez souhlasu druhého, které se netýkají běžných potřeb rodiny) - výjimky za společného jmění manželů: - věci sloužící k osobní potřebě jednoho z manželů - věci získané darem - věci nabyté děděním - věci nabyté jako náhrada nemajetkové újmy na přirozených právech - věci nabyté za výlučný majetek jednoho z manželů - smluvní modifikace společného jmění manželů - zánik společného jmění manželů - vypořádání společného jmění manželů - dohodou bývalých manželů - rozhodnutím soudu - uplatněním zákonné domněnky

23 ZÁNIK MANŽELSTVÍ zánik manželství rozvodem (§ 755 an.)
- mají-li manželé nezletilé dítě, nelze manželství rozvést, dokud soud nerozhodne o poměrech dítěte po dobu po rozvodu - nesouhlasný rozvod: zjišťování příčin rozvratu manželství - ztížený rozvod: i napříč rozvratu nepřípustnost rozvodu, byl-li by v rozporu se zájmem nezletilého dítěte (zjišťuje se dotazem na opatrovníka) nebo se zájmem manžela, který se na rozvratu manželství převážně nepodílel a kterému by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma a mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství - souhlasný rozvod: oba souhlasí; soud nezkoumá příčiny rozvratu, dojde-li k závěru, že shodné tvrzení manželů ohledně rozvratu manželství a záměru dosáhnout rozvod, je pravdivé; ke dni řízení o rozvod trvalo manželství nejméně 1 rok a manželé spolu déle než 6 měsíců nežijí, tedy netvoří rodinné společenství; manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů a svého bydlení, příp. výživného pro dobu po rozvodu manželství

24 DĚDICKÉ PRÁVO obecná ustanovení:
- dědické právo vzniká smrtí zůstavitele - pořizovací způsobilost: i nezletilý, který dovršil patnáct let, ale jen formou veřejné listiny - dědí se na základě dědické smlouvy, ze zákona, ze závěti, příp. kombinací jednotlivých důvodů - nenabude-li dědic dědictví ze závěti, nastupují místo něho dědici ze zákona - dědictví, jehož nenabude žádný dědic, připadá v podobě tzv. odúmrti státu - dědic má právo dědictví odmítnout, ale jen do jednoho měsíce ode dne, kdy byl soudem o právu dědictví odmítnout vyrozuměn; má-li dědic jediné bydliště v zahraničí, je lhůta tříměsíční; soud může lhůtu prodloužit; odmítne-li dědic dědictví, hledí se na něho, jakoby ho nikdy nenabyl - uplynutím lhůty k odmítnutí dědictví právo odmítnout dědictví zaniká; odmítne-li dědic dědictví pod podmínkou, s výhradou, či jen zčásti, je jeho odmítnutí neplatné; prohlášení o odmítnutí dědictví nelze odvolat - dědic, který dědictví neodmítnul, se může dědického práva předem zříci; nebo se dědictví před soudem vzdát ve prospěch jiného dědice

25 PRÁVNÍ INSTITUTY DĚDICKÉ NEZPŮSOBILOSTI A VYDĚDĚNÍ
- nedědí ten, kdo se vůči zůstaviteli nebo jeho blízkým dopustil úmyslného trestného činu, nebo zavrženíhodného činu proti zůstavitelově poslední vůli zejména tím, že zůstavitele - k sepsání závěti lstí svedl, či donutil - zůstavitele k projevu vůle donutil - projev jeho poslední vůle zfalšoval, zničil neopomenutelný dědic - děti zůstavitele, a nedědí-li, pak jejich potomci - neopomenutelný nezletilý dědic musí dostat alespoň ¾ jeho zákonného dědického podílu - neopomenutelný zletilý dědic alespoň ¼ jeho zákonného dědického podílu institut vydědění - zůstavitel může vydědit potomka, jestliže - v rozporu s dobrými mravy neposkytl zůstaviteli pomoc v nemoci nebo ve stáří - o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, který by projevovat měl - byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku - zůstavitel může vydědit potomka, jestliže trvale vede nezřízený život

26 DĚDĚNÍ NA ZÁKLADĚ DĚDICKÉ SMLOUVY DĚDĚNÍ ZE ZÁVĚTI
- smlouva uzavřená mezi zůstavitelem a dědicem - vždy formou veřejné listiny - maximálně do výše ¾ celé pozůstalosti dědění ze závěti: - vlastnoruční, holografní závěť - závěť alografní, sepsaná jiným, s vlastnoručním podpisem zůstavitele - závěť alografní, sepsaná jiným, bez podpisu zůstavitele - závěť pořízená veřejnou listinou - závěti s úlevami: závěť ústní, závěť zaznamenána starostou obce, velitelem letadla - závěť a podíly zákonných dědiců

27 DĚDĚNÍ ZE ZÁKONA VYPOŘÁDÁNÍ DĚDICTVÍ
- 1. dědická třída: zůstavitelovi děti a jeho manžel, každý stejným dílem; nedědí-li děti, nabývají dědictví stejným dílem děti dětí - 2. dědická třída: manžel, rodiče, spolubydlící se zůstavitelem po dobu min. jednoho roku, odkázáni výživou na zůstavitele, resp. o něj pečovali; manžel minimálně polovinu pozůstalosti - 3. dědická třída: zůstavitelovi sourozenci, resp. jejich děti, spolubydlící - 4. dědická třída: prarodiče zůstavitele - 5. dědická třída: prarodiče rodičů zůstavitele; prarodič otce zůstavitele polovinu pozůstalosti, prarodiče matky zůstavitele rovněž polovinu - 6. dědická třída: děti dětí sourozenců zůstavitele, děti prarodičů zůstavitele vypořádání dědictví: - dědická dohoda - potvrzení nabytí dědictví soudem - žaloby o určení pravého dědice

28 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBČANSKÉHO PRÁVA PROCESNÍHO I.
soudní soustava ČR - okresní soudy (celkem 86, v Praze s názvem obvodní soudy) - krajské soudy (celkem 8, v Praze s názvem Městský soud v Praze) - vrchní soudy (celkem dva, v Praze a v Olomouci) - Nejvyšší soud (v Brně) - Nejvyšší správní soud (v Brně) mimo soudní soustavu: Ústavní soud (konkrétní, předběžná, abstraktní kontrola ústavnosti) pravomoci soudů: - občanskoprávní spory (občanské, obchodní, rodinné spory) - pracovněprávní spory - správně soudní věci (přezkum správních rozhodnutí) - trestní věci (řízení před soudem navazující na přípravné řízení)

29 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBČANSKÉHO PRÁVA PROCESNÍHO II.
věcná příslušnost soudů - v občanskoprávních věcech: na krajských soudech spory týkající se duševního vlastnictví, jinak zbytek až na výjimky na okresních soudech - v pracovněprávních věcech: na krajských soudech věci týkající se zákonnosti stávky, či kolektivních smluv, jinak zbytek na okresních soudech - ve správně právních věcech: některé otázky týkající se volebního práva přímo u NSS, zbytek na krajských soudech - v trestních věcech: věci s dolní hranicí od pěti let výše, zbytek na okresních soudech žaloba a její základní náležitosti (označení účastníků řízení, žalobní iterace, žalobní petit) průběh soudního jednání (zahájení, dokazování, koncentrace, rozhodnutí, poučení) dokazování a druhy důkazů (svědecká výpověď, listiny, ohledání, znalecké posudky aj.) druhy soudních rozhodnutí (usnesení, rozsudek vč. jeho zvláštních forem, platební rozkaz) řádné opravné prostředky (odvolání, odpor) mimořádné opravné prostředky (dovolání, obnova řízení, žaloba pro zmatečnost)

30 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBČANSKÉHO PRÁVA PROCESNÍHO III.
místní příslušnost soudů - v občanskoprávních věcech soud místa bydliště žalovaného, resp. sídlo právnické osoby - v trestních věcech soud, v jehož obvodu došlo ke spáchání trestného činu základní zásady soudního řízení - zásada apelační - zásada suspenzívní - zásada devolutivní - zásada veřejnosti a ústnosti - zásada dispozitivní - zásada oficiality - zásada kasační - zásada akuzační

31 ZÁVAZKOVÉ PRÁVO I. vznik závazkového vztahu (§ 1721 an. NOZ)
- smluvní vznik závazkového vztahu (oferta-nabídka, přijetí-akceptace) - mimosmluvní vznik závazkového vztahu (náhrada škody, bezdůvodné obohacení) - smlouva o smlouvě budoucí (roční prekluzívní lhůta) - obsah závazků (dát, konat, zdržet se, strpět) - spotřebitelské smlouvy (běžné, uzavírané distančním způsobem) změny závazkového vztahu (§ 1879 an. NOZ) - narovnání - novace - prodlení dlužníka - prodlení věřitele - postoupení pohledávky - převzetí dluhu - přistoupení k dluhu

32 ZÁVAZKOVÉ PRÁVO II. zánik závazků (§ 1908 an. NOZ) - splnění dluhu
- dohoda (na rozdíl od novace a narovnání nevzniká nový závazek) - nemožnost plnění (nikoli za ztížených podmínek, či s většími náklady) - prominutí dluhu - uplynutí doby - odstoupení od smlouvy (při podstatném porušení smlouvy, ex tunc) - smrt dlužníka, věřitele (jen při osobním závazku) - započtení (nelze u pohledávek na výživném na nezl., náhrad za škodu na zdraví) - výpověď (uplynutím výpovědní lhůty) - splynutí (v jedné osobě) zajištění závazků (§ 2010 an. NOZ) - smluvní pokuta (nezávisle na vzniku škody, moderační právo soudu) - ručení (podmínka předchozího vyzvání dlužníka) - dohoda o srážkách ze mzdy - zástavní smlouva - zajišťovací převod práva - jistota (stačí i formou zřízení zástavního práva) - uznání dluhu (písemně, konkludentně)

33 NÁJEM - pojem nájmu (dočasné úplatné užívání)
- podnájmu (se souhlasem, bez souhlasu pronajímatele) - předmět nájmu (věci nemovité a věci nezuživatelné movité) - podstatné náležitosti nájemní smlouvy k bytu: písemná forma, právní fikce po 3 letech trvání nájmu - nájemné (problematika regulace nájemného, možnost navýšení jednou ročně max. o 20%) - práva a povinnosti z nájmu bytu (vady, zpřístupnění, povinnost oznámit počet osob v bytě do dvou měsíců, jistota do výše max. šestinásobku nájemného atd.) - automatické prodloužení nájemní doby (max. nad dva roky, nevyzve-li pronajímatel ve lhůtě tří měsíců nájemce, který v bytě nadále bydlí, aby tento opustil - přechod nájmu bytu (osoby blízké bezprostředně, jiné osoby jen se souhlasem pronajímatele; na dobu 2 let s výjimkou osob mladších 18 let a starších 70 let; jiný režim u družstevních bytů) - vznik a zánik společného nájemní práva manželů, trvání nájemního práva po smrti jednoho z manželů, po rozvodu manželství (řešení dohodou, soudně, nutnost zajistit náhradní bydlení) - zánik nájmu bytu (dohoda, výpověď – písemná forma, s či bez tříměsíční výpovědní lhůty) - výpovědní důvody z nájmu bytu na straně pronajímatele (porušení povinností nájemce, trestný čin proti pronajímateli, veřejný zájem, jiný závažný důvod, ale i potřeba pronajímatele aj.) - žaloba o neplatnost výpovědi z nájmu bytu (ve lhůtě dvou měsíců)

34 OBECNÁ USTANOVENÍ OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU
pojem obchodní korporace, obchodní společnosti, podnikání obchodního závodu, podnikatele, prokury, obchodní firmy: - obchodní korporace: obchodní společnosti + družstva - obchodní společnosti: veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost - podnikání: soustavná činnost, samostatně prováděná podnikatelem, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku - obchodní závod (podnik): věc hromadná, soubor hmotných, nehmotných i osobních složek podnikání - podnikatel: osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění, či jiného zákonného oprávnění - prokura: zmocnění zapsané v OR, ke všemu (vč. úkonů vyžadujících zvláštní plnou moc) - obchodní firma: pojem, nezaměnitelnost, přechod obchodní firmy

35 OBECNÁ USTANOVENÍ O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH
pojem a druhy obchodních společností: - korporace, tedy právnická osoba založená za účelem podnikání - znaky obchodní společnosti: sdružení osob, smluvní základ, za účelem dosažení zisku - osobní (osobní forma účasti společníků na podnikání, nepovinné vklady, ručení za závazky celým majetkem) vs. kapitálové obchodní společnosti (majetková účast společníků na podnikání, povinné vklady, vytváření základního kapitálu, omezená forma ručení) založení a vznik společnosti: - dvoufázový charakter založení společnosti; společenská smlouva vs. zakladatelská listina; - zápis do obchodního rejstříku (návrh nutné podat do 6 měsíců od založení); u kapitálových společností formou veřejné listiny; - zpětné uznání jednání společníků před vznikem společnosti za jednání společnosti za předpokladu schválení tohoto jednání do tří měsíců od vzniku společnosti základní kapitál a vklad společníka: - základní kapitál: souhrn všech peněžitých a nepeněžitých vkladů společníků do společnosti - vklad společníka: souhrn peněžních prostředků (peněžitý vklad) a jiných penězi ocenitelných hodnot vložených společníkem do společnosti s výjimkou závazku v podobě provedení prací či služeb (nepeněžitý vklad), vše za účelem nabytí či zvýšení účasti ve společnosti formou podílu - nepeněžitý vklad: věci movité (např. výrobní prostředky) i nemovité, nehmotné statky (např. know-how, průmyslová práva)

36 OBECNÁ USTANOVENÍ O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH
podíl společníka: - podíl společníka: vyjádření účasti společníka ve společnosti a z ní plynoucích práv a povinností - oceňuje se mírou účasti společníka na čistém obchodním majetku společnosti, jež připadá na jeho podíl - podíl může být předmětem občanskoprávních vztahů, může být převeden na jiného, může být předmětem zástavního práva, předmětem dědictví, může být rozdělen - kvantitativní stránka podílu: velikost podílu jako procentuelně vyjádřený rozsah, v němž společník vykonává svoje společenská práva - kvalitativní stránka podílu: majetková práva a povinnosti (právo na podíl na zisku, právo na vypořádání, vkladová povinnost, povinnost kompenzovat ztráty společnosti), nemajetková práva a povinnosti (právo podílet se na řízení společnosti, právo na informace, povinnost zdržet se konkurenčního jednání) - při zániku účasti společníka ve společnosti, či zániku společnosti bez její přeměny, vzniká společníkovi nárok na vypořádací podíl, resp. nárok na podíl na likvidačním zůstatku zánik společnosti: - zánik s likvidací - zánik bez likvidace při přeměnách společností (fúze, rozdělení) - převod jmění na společníka

37 OSOBNÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
veřejná obchodní společnost: - společnost, kde alespoň dvě osoby podnikají pod společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem - společníkem v.o.s. může být jak fyzická osoba, tak právnická osoba - vhodná pro drobné, střední formy podnikání, kde společníci spojují své individuální znalosti a dovednosti - vznik společenskou smlouvou a zápisem do obchodního rejstříku - statutární orgán: všichni společníci - zisk se dělí mezi společníky rovným dílem, ztrátu nesou společníci rovněž rovným dílem; komanditní společnost: - společnost, v níž jeden nebo více společníků ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku (komanditisté) a jeden nebo více společníků celým svým majetkem (komplementáři) - forma společnosti s dlouhou tradicí (již od 12. stol.), využívaná zejména v SRN a v Rakousku; bývá občas zařazována mezi tzv. smíšené společnosti s prvky jak osobních, tak kapitálových společností - statutární orgán: všichni komplementáři - komanditisté jsou povinni vložit do základního kapitálu společnosti vklad určený společenskou smlouvou

38 KAPITÁLOVÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
společnost s ručením omezeným: - společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků - společníci ručí za závazky společnosti do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti - výše minimálního vkladu každého společníka: 1,-Kč - vznik společenskou smlouvou, příp. zakladatelskou listinou a zápisem do obchodního rejstříku - statutární orgán: jeden nebo více jednatelů - další orgány: valná hromada jakožto nejvyšší orgán společnosti, dozorčí rada jakožto kontrolní orgán, stanoví-li tak společenská smlouva akciová společnost: - společnost, jejíž kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě - pojem akcie: cenný papír, s nimž jsou spojeno majetková práva akcionáře, tj. právo podílet se na zisku společnosti (právo na dividendu) i nemajetková práva akcionáře, tj. právo podílet se na řízení společnosti - společnost odpovídá za závazky celým svým majetkem, jednotliví akcionáři za závazky společnosti svým majetkem neručí - výše základního kapitálu: Kč nebo EUR - statutární orgán: představenstvo společnosti - další orgány: valná hromada jakožto nejvyšší orgán společnosti, dozorčí rada jakožto povinný kontrolní orgán společnosti dohlížející na výkon působnosti představenstva

39 členění a náležitosti TÉMATA NA REFERÁT
tři části: 1) popis a analýza právní úpravy v ČR 2) komparace s vybranou zahraniční právní úpravou 3) aplikace v praxi (příklady z judikatury za použití ASPI) délka: cca 20 min, 5-10 s. (souhrn pro vyučujícího, zaslat minimálně tři dny před přednesem referátu na zákony: zákon č. 89/2012, nový občanský zákoník zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád forma: power pointová prezentace samostatný přednes

40 TÉMATA NA REFERÁT I. (skupina Po 19:15 hod.)
právní osobnost fyzických osob svéprávnost fyzických osob vznik, zánik a druhy právnických osob pojem promlčení a prekluze vznik a zánik manželství společné jmění manželů: vznik, zánik, obsah, vypořádání (2) vlastnictví: pojem, oprávnění vlastníka, omezení a ochrana vlastnického práva vlastnictví: originární a derivativní způsob nabývání vlastnického práva katastr nemovitostí: účel, druhy zápisů, katastrální řízení vlastnictví bytů: vznik, zánik, specifika, společenství vlastníků bytových jednotek podílové spoluvlastnictví: vznik, zánik, obsah, vypořádání držba: vznik, zánik, obsah, vydržení služebnosti: vznik, zánik, druhy služebností, ochrana zástavní právo: účel, vznik, zánik, výkon zástavního práva dědické právo: dědění ze zákona, ze závěti, dědické řízení (2)

41 TÉMATA NA REFERÁT II. náhrada škody: vznik nároku, složky, druhy odškodnění zvláštní druhy odpovědnosti za škodu bezdůvodné obohacení: důvody vzniku, způsoby řešení vznik, změna a zánik závazkových vztahů (2) zajištění závazkových vztahů kupní smlouva: podstatné náležitosti, odpovědnost za vady, odpovědnost z prodlení smlouva o dílo: podstatné náležitosti, stavba jako předmět díla nájemní smlouva: vznik, zánik, výpovědní důvody, společný nájem bytu (2) 24. soudní moc: soustava soudů, pravomoc, věcná a místní příslušnost civilní žaloba: náležitosti, druhy žalob řízení před soudem: průběh, dokazování, řádné a mimořádné opravné prostředky pojem podniku, podnikatele, obchodní firmy pojem základního kapitálu, vkladu, obchodního podílu osobní a smíšené obchodní společnosti: veřejná obchodní, komanditní (2) kapitálové společnosti: společnost s ručením omezeným kapitálové společnosti: akciová společnost (2)

42 TÉMATA NA REFERÁT I. (skupina St 17:30 hod.)
právní osobnost a svéprávnost u fyzických osob vznik, zánik a druhy právnických osob pojem promlčení a prekluze vznik a zánik manželství společné jmění manželů: vznik, zánik, obsah, vypořádání vlastnictví: pojem, oprávnění vlastníka, omezení a ochrana vlastnického práva vlastnictví: originární a derivativní způsob nabývání vlastnického práva 8. katastr nemovitostí: účel, druhy zápisů, katastrální řízení vlastnictví bytů: vznik, zánik, specifika, společenství vlastníků bytových jednotek podílové spoluvlastnictví: vznik, zánik, obsah, vypořádání držba: vznik, zánik, obsah, vydržení služebnosti: vznik, zánik, druhy služebností, ochrana zástavní právo: účel, vznik, zánik, výkon zástavního práva dědické právo: dědění ze zákona, ze závěti, dědické řízení náhrada škody: vznik nároku, složky, druhy odškodnění zvláštní druhy odpovědnosti za škodu

43 TÉMATA NA REFERÁT II. 17. bezdůvodné obohacení: důvody vzniku, způsoby řešení 18. vznik, změna a zánik závazkových vztahů 19. zajištění závazkových vztahů 20. kupní smlouva: podstatné náležitosti, odpovědnost za vady, odpovědnost z prodlení 21. smlouva o dílo: podstatné náležitosti, stavba jako předmět díla nájemní smlouva: vznik, zánik, výpovědní důvody, společný nájem bytu soudní moc: soustava soudů, pravomoc, věcná a místní příslušnost civilní žaloba: náležitosti, druhy žalob řízení před soudem: průběh, dokazování, řádné a mimořádné opravné prostředky pojem podniku, podnikatele, obchodní firmy, základního kapitálu, vkladu, obchodního podílu 27. osobní a smíšené obchodní společnosti: veřejná obchodní, komanditní kapitálové společnosti: společnost s ručením omezeným kapitálové společnosti: akciová společnost

44 VLASTNICTVÍ BYTŮ pojem bytové jednotky dle zákona o vlastnictví bytů
vznik spoluvlastnictví budovy a vlastnictví jednotky - vkladem prohlášení vlastníka budovy do katastru nemovitostí - výstavbou jednotky na základě smlouvy o výstavbě - dohodou spoluvlastníků budovy, příp. dohodou o vypořádání sjm - rozhodnutí soudu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví příp. rozhodnutím soudu o vypořádání společného jmění manželů vznik společenství vlastníků jednotek - v domech s nejméně pěti bytovými jednotkami - z toho nejméně tři ve vlastnictví různých vlastníků - právnická osoba, jenž se zapisuje do obchodního rejstříku - společenství je způsobilé právně jednat jen ve věcech souvisejících s nakládáním s bytovými jednotkami, resp. společnými prostory budovy - orgány společenství: shromáždění vlastníků, výbor společenství, další dle stanov výstavba domu: - zápis vlastnického práva do katastru záznamem - právní titul: smlouva o výstavbě - zákonné věcné břemeno k pozemku převody jednotek u bytových družstev: - v případě člena družstva a současně nájemce převod jen jemu - v případě nájemce, nečlena družstva zákonné předkupní právo

45 VĚCNÁ BŘEMENA pojem věcných břemen:
- práva k věci cizí a pojem věcných břemen - věcná břemena osobní - věcná břemena věcná nabytí věcných břemen - originární nabytí: vydržením, ze zákona, z rozhodnutí státního orgánu, děděním - derivativní nabytí: převodem smlouvou,děděním ze závěti další - předkupní právo jako věcné právo - zánik věcných břemen: smrtí f.o., či zánikem p.o. jen v případech, kdy právo náleželo výlučně této osobě; splynutím, zánikem nemovitosti; promlčením, není-li po dobu 10 let vykonáváno; smlouvou, rozhodnutím státního orgánu, ze zákona

46 NÁHRADA ŠKODY vznik nároku na náhradu škody:
- obecná prevenční povinnost; tři složky - porušení právní, zákonné či smluvní povinnosti ze strany škůdce - prokázání příčinné souvislost mezi porušením povinnosti a vzniklou škodou - existence škody na zdraví, majetku vzniklá v příčinné souvislosti s protiprávním jednáním škůdce - moderační právo soudu druhy odškodnění, které je škůdce povinen hradit: - náklady na odstranění hmotné škody (skutečná škoda) - zisk ušlý poškozenému v důsledku vzniklé škody (ušlý zisk) - bolestné a ztížení společenského uplatnění při škodě na zdraví (vyhl. č. 440/2001 Sb., o odškodňování bolesti a zsu; hodnota bodu 120,-Kč) - odškodnění pozůstalých při usmrcení poškozeného (jednorázové částky od 85.000,-Kč do ,-Kč podle stupně příbuzenského vztahu) - účelně vynaložené náklady spojené s léčením - ztráta na výdělku vč. ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti - náhrada nákladů na výživu pozůstalým poškozeného

47 ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY NÁHRADY ŠKODY
škoda způsobená těmi, kteří nemohou posoudit následky svého jednání: - odpovědnost v závislosti na rozumových a volních schopnostech, společně a nerozdílně odpovídají zákonní zástupci - zproštění se odpovědnosti zákonných zástupců při prokázání, že náležitý dohled nezanedbali - odpovědnost za škody způsobené osobou, která se sama uvedla do stavu vylučující schopnost ovládat své jednání, resp. posoudit jeho následky škoda způsobená provozem dopravního prostředku: - odpovědnost za škodu způsobenou zvláštní povahou provozu - odpovědnost provozovatele (§ 427 OZ) i řidiče (§ 420 OZ) - rozdělení škody podle podílů při střetu provozu více provozovatelů škoda způsobená na vnesených nebo odložených věcech: - odpovědnost za škodu za věci vnesené do ubytovacích zařízení - odpovědnost za škodu na odložených věcech na místech k tomu určených, resp. místech obvyklých - nemožnost zprostit se odpovědnosti jednostranným prohlášením ani dohodou - odpovědnost za peníze, klenoty, cennosti do výše stanovené nař. vlády č. 258/1995 Sb. (5.000,-Kč)

48 BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ kdo se na úkor jiného obohatí, je povinen obohacení vydat obohacení je majetkový prospěch získaný plněním - bez právního důvodu - z neplatného právního důvodu - z právního důvodu, který odpadl - z nepoctivých zdrojů bezdůvodně se obohatil i ten, za nějž bylo plněno, co po právu měl plnit sám bezdůvodným obohacením není plnění z promlčeného dluhu je-li smlouva neplatná nebo byla-li zrušena, je každý z účastníků povinen vrátit druhému vše, co podle ní dostal musí být vydáno vše, co bylo nabyto bezdůvodným obohacením, není-li to možné, peněžitá náhrada, vč. užitků z bezdůvodného obohacení


Stáhnout ppt "POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA"

Podobné prezentace


Reklamy Google