Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracování žádosti a projektu Grantové schéma „Program pro podporu drobných podniků a malých a středních podniků ve vymezených regionech Plzeňského kraje“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracování žádosti a projektu Grantové schéma „Program pro podporu drobných podniků a malých a středních podniků ve vymezených regionech Plzeňského kraje“"— Transkript prezentace:

1 Zpracování žádosti a projektu Grantové schéma „Program pro podporu drobných podniků a malých a středních podniků ve vymezených regionech Plzeňského kraje“ III. výzva

2 BIC Plzeň Podnikatelské a inovační centrum Založeno v roce 1992 s cílem napomáhat vzniku a rozvoji inovačních a technologicky orientovaných MSP. Široké spektrum aktivit Podnikatelský inkubátor Vědeckotechnický park Euro Info Centrum (EIC) Innovation Relay Centre (IRC) Regionální kontaktní organizace a další …

3 BIC Plzeň Podnikatelské a inovační centrum Důvody účasti na semináři: zkušenosti se zpracováním podnikatelských projektů – poradenství, zkušenosti s implementací programů – hodnocení, kontrola (ČMZRB, RVA SOP Průmysl), příprava GS: návrh věcného vymezení, výběrových kritérií apod.

4 Doporučený postup Kvalitní podnikatelský záměr charakter a obsah akce Seznámení se s podmínkami programu uznatelné náklady požadované přínosy Sladění záměru s požadavky programu konzultace Zpracování žádosti (2 měsíce) formulář žádosti povinné přílohy formální náležitosti výběrová kriteria

5 Kvalitní podnikatelský záměr Jasná představa o tom, co chce podnikatel realizovat. Cíl musí být realizovatelný a vycházející z analýzy potřeb žadatele. Rozmyšleno časové rozvržení a finanční, technické i personální zajištění akce.

6 Podmínky programu MSP, uzavřena 3 účetní období, není dlužníkem Akce svým charakterem odpovídá programu rozšíření stávající produkční kapacity zavedení výroby nových výrobků (služeb) vyhovující OKEČ akce realizována v podporovaném regionu vytvoření pracovních míst Akce musí být zahájena do 6 měsíců od podpisu smlouvy o financování, maximální délka realizace je 24 měsíců. De minimis – drobní podnikatelé. Akce nesmí být financována z jiných dotačních titulů.

7 OKEČ 15, 17 – 37 Zpracovatelský průmysl s výjimkou výroby tabákových výrobků 45Stavebnictví 50.2 Údržba a opravy motorových vozidel kromě motocyklů 72 Činnosti v oblasti výpočetní techniky 73.10 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd 74.30 Technické zkoušky a analýzy

8 Podporované regiony Území okresu Tachov Tachov, Planá, Bor, Stříbro, Bezdružice Spádové obvody pověřených obcí: Kašperské Hory, Sušice, Poběžovice, Kralovice, Manětín, Všeruby, Radnice

9 Sladění záměru s požadavky programu Vhodná konzultace (PK,CI, poradenská firma) bližší seznámení s podmínkami programu kontrola, zda akce vyhoví kritériím sladění časového rámce příprava na zvýšené administrativní nároky

10 Zpracování žádosti - formulář

11 Povinné přílohy žádosti Podrobný rozpočet akce Čestné prohlášení Podklady pro ekonomické hodnocení akce Studie proveditelnosti Doklady o právní subjektivitě žadatele Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele Doklad o prokázání vlastnických vztahů Doklad o posouzení vlivu akce na životní prostředí Územní rozhodnutí nebo sdělení stavebního úřadu o sloučení územního a stavebního řízení Projektová dokumentace Seznam příloh

12 Uznatelné náklady Kdy mohou vzniknout? v rámci rozhodného období = po registraci žádosti Jaká jsou kritéria uznatelnosti? Náklady mají vztah k cílům a očekávaným efektům. Jsou nezbytné pro provedení akce. Jsou vynaložené během akce. Jsou skutečně vynaloženy, zachyceny v účetnictví, jsou identifikovatelné a ověřitelné.

13 Rozpočet - uznatelné náklady I. Pořízení dlouhodobého majetku nákup nového i použitého strojního a technologického zařízení stavební část stavby a technologická část stavby nákup pozemku (do max. výše 10 % celkových uznatelných nákladů akce) nákup ostatních nemovitostí nákup počítačů včetně základního vybavení náklady na pořízení nehmotných aktiv (patenty, licence, know– how) nákup specifického dopravního prostředku nezbytného pro realizaci akce (kromě osobního automobilu)

14 Rozpočet - uznatelné náklady II. Vedlejší doplňkové náklady (max.10%) konzultační a jiné služby a činnosti (např. právní služby, poradenské služby) DPH je uznatelným nákladem jen za podmínky, že konečný uživatel není plátcem DPH a nemá nárok na odpočet DPH na vstupu !

15 Osnova studie proveditelnosti Titulní stránka Obsah Úvodní informace Stručná charakteristika podniku Stručná charakteristika akce Technické a technologické řešení akce Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a mix Management podniku a akce a řízení lidských zdrojů Harmonogram akce Podrobný rozpočet akce Zajištění investičního majetku Finanční plán plán průběhu nákladů a výnosů, plánované stavy majetku a zdrojů, plán průběhu cash flow Závěrečné shrnující hodnocení akce Přílohy

16 Výběrová kritéria 1. Schopnosti a zkušenosti žadatele váha 15%, max. 15 bodů Kvalita managementu, zkušenosti žadatele 2. Regionální potřeba a relevance akce váha 30%, max. 45 bodů Počet vytvořených míst, nárůst obratu, zaměření na vnější trhy, inovace, závislost na zákaznících 3. Kvalita a proveditelnost akce váha 45%, max. 40 bodů Fin. hodnocení žadatele a akce, proveditelnost a udržitelnost 4. Horizontální kritéria váha 10%, max. 20 bodů Udrž. rozvoj, rovné příležitosti, inf. společnost, diverzifikace ekonomické základny v regionu, sociální integrace

17 Na co se připravit? Vedení oddělené účetní evidence Výběr dodavatelů dle předepsaného postupu Splnění závazných indikátorů Dotace po dokončení akce spolufinancování vlastními zdroji nebo úvěrem Publicita akce Kontroly

18 Poradenství při přípravě žádosti (seznam poradenských firem na internet. stránkách PK) Koordinace prací dohled na formální i obsahovou správnost žádosti formulace studie proveditelnosti sestavení finančního plánu obsahové sjednocení akce s ohledem na cíle programu předběžné projednání akce se zástupci CI, kraje nelze provádět „na klíč“ klade vždy nároky na čas a práci žadatele koordinace práce na přípravě akce rozdělení práce mezi BIC a žadatele

19 Diskuse BIC Plzeň Riegrova 1, 301 00 Plzeň tel.: 377 235 379 www.bic.czwww.bic.cz Ing. Petr Hofman hofman@bic.czhofman@bic.cz


Stáhnout ppt "Zpracování žádosti a projektu Grantové schéma „Program pro podporu drobných podniků a malých a středních podniků ve vymezených regionech Plzeňského kraje“"

Podobné prezentace


Reklamy Google