Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inovace a technologie v rozvoji regionů Brno 20.dubna 2005 Podpora inovací a technologií Operační program průmysl a podnikání Program Prosperita a Inovace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inovace a technologie v rozvoji regionů Brno 20.dubna 2005 Podpora inovací a technologií Operační program průmysl a podnikání Program Prosperita a Inovace."— Transkript prezentace:

1 Inovace a technologie v rozvoji regionů Brno 20.dubna 2005 Podpora inovací a technologií Operační program průmysl a podnikání Program Prosperita a Inovace Obsah prezentace Implementace SF v ČR pro roky 2004 – 2006 Cíle programů Struktura projektů Žádost o poskytnutí podpory Administrace programů Statistika programů

2 Implementace SF v ČR pro roky 2004 – 2006 (I) Cíl 1 - podpora rozvoje a strukturálních změn zaostávajících regionů (regiony s méně než 75% průměru HDP v průběhu posledních 3 let) Cíl 2 - podpora hospodářské a společenské přeměny strukturálně postižených regionů Cíl 3 - podpora přizpůsobování a modernizace politik a systémů vzdělávání, školení a zaměstnanosti (v mil. EUR) celkem Strukturální operace celkem 2327,5 657,6733,7 936,2 z toho Strukturální fondy 1491,2 371,4498,1 621,7 z toho Cíl 1 (také OPPP) 1286,4 307,0431,1 548,3 Cíl 2 63,3 21,1 21,1 21,1 Cíl 3 52,2 17,4 17,4 17,4

3 Implementace SF v ČR pro roky 2004 – 2006 (II) Source: CzechInvest, 2004 Společný regionální OP – 31 % OP Průmysl a podnikání - 18 % OP Rozvoj lidských zdrojů - 22 % OP Rozvoj venkova a zem % OP Infrastruktura – 17% 12% 17% 31% 18% 22% Celková alokace pro ČR 1 286,4mil. EUR (41,8 mld. Kč) Celková alokace OPPP 260,8 mil. EUR (7,062 mld. Kč) OP infrastruktura OP Rozvoj lidských zdrojů OP Průmysl a podnikání SROP OP Rozvoj venkova a zemědělství

4 Implementace SF v ČR pro roky 2004 – 2006 (III) Priorita 1 Rozvoj podnikatelského prostředí Opatření: 1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace 1.2 Rozvoj podnikatelské infrastruktury 1.3 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu a podnikání 1.4 Rozvoj informačních a poradenských služeb Priorita 2 Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Opatření: 2.1 Zakládání a rozvoj malých a středních podniků 2.2 Podpora inovací výrobků, technologií a služeb 2.3 Snižování energetické náročnosti a vyšší využití obnovitelných zdrojů energie

5 Podpora infrastruktury -- pro posilování vazeb V&V na průmysl -- pro průmyslový výzkum, technologický rozvoj a inovace -- pro tvorbu prostředí pro technologicky orientované firmy 3 typy projektů: -- Podnikatelský inkubátor (PI) -- Vědecko-technický park (VTP) -- Centrum pro transfer technologií (CTT) Cíle programů (I) 1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace Prosperita

6 Struktura projektů (I) 1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace Prosperita Nákup nemovitostí pro související dopravní a technickou infrastrukturu Výstavba či rekonstrukce nemovitostí v přímé souvislosti s realizací projektu Pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého hmot. i nehmotného majetku včetně ICT Poskytování zvýhodněných služeb v rámci činnosti VTP nebo PI Úhrada mzdových a cestovních nákladů zaměstnanců v souvislosti s realizací projektu Poskytování zvýhodněného nájmu inovačním firmám umístěným v inkubátoru Podporované aktivity -- Nákup nemovitostí pro související dopravní a technickou infrastrukturu -- Výstavba či rekonstrukce nemovitostí v přímé souvislosti s realizací projektu -- Pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku včetně ICT -- Poskytování zvýhodněných služeb v rámci činnosti VTP nebo PI -- Úhrada mzdových a cestovních nákladů zaměstnanců v souvislosti s realizací projektu -- Poskytování zvýhodněného nájmu inovačním firmám umístěným v PI

7 Struktura projektů (II) 1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace Prosperita Příjemce podpory -- Právnická osoba dle občanského zákoníku -- Žadatel je současně po realizaci projektu provozovatel vědeckotechnického parku, podnikatelského inkubátoru nebo centra transferu technologií -- Žadatel musí prokázat spolupráci s konkrétní institucí terciálního vzdělávání nebo výzkumným ústavem

8 Struktura projektů (III) 1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace Prosperita Kritéria přijatelnosti projektu -- Projekt musí být realizován na území ČR mimo region Praha -- Prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům -- Doba fungování projektu - min. 5 let -- Prokázat vazbu na VTP nebo PI -- Prokázat vazbu na institucí terciálního vzdělávání nebo výzkumný ústav -- Zajistit spolufinancování nákladů projektu -- Rating

9 Struktura projektů (IV) 1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace Prosperita Forma a výše podpory Podpora je poskytována formou DOTACE uznatelným nákladům projektu Prostředky k využití (2004 – 2006) : 56 mil. EUR -- Projekt obsahuje stavební práce – dotace může činit mil. Kč -- Projekt neobsahuje stavební práce – dotace může činit 0, mil. Kč -- Maximálně 75% uznatelných nákladů projektu -- Projekt může být rozdělen do ucelených částí - etap (žadatel si sestaví vlastní harmonogram realizace projektu)

10 Struktura projektů (V) 1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace Prosperita Uznatelné náklady -- Kupní cena nemovitostí -- Projektová příprava -- Příprava území -- Technická a dopravní infrastruktura -- Výstavba a rekonstrukce objektů -- Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku -- Vybavení kancelářských prostor -- Provozní náklady -- Náklady na externí konzultanty -- Propagace, marketing -- Zvýhodněný nájem pro firmy v podnikatelském inkubátoru

11 Struktura projektů (VI) 1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace Prosperita Uznatelné náklady omezení -- Kupní cena pozemků může tvořit max. 10% celkových uznatelných nákladů -- Provozní náklady mohou tvořit max. 50 % celkových uznatelných nákladů Mzdové náklady -- Náklady na zvýhodněný pronájem plochy 1. rok 50 % 2. rok 40 % 3. rok 30 % (max. 2000,-Kč/m 2 /rok) -- Omezení pro uživatele služeb podnikatelského inkubátoru Zvýhodněné nájemné Konzultantské služby

12 Struktura projektů (VII) 1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace Prosperita Neuznatelné náklady -- DPH, pokud je příjemce podpory jejím plátcem -- Náklady uhrazené před datem podání žádosti o poskytnutí podpory -- Splátky půjček a úvěrů -- Sankce a penále -- Náklady na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty -- Celní a správní poplatky -- Leasing

13 Cíle programů (II) 2.2 Podpora inovací výrobků, technologií a služeb Inovace Přímá podpora inovací (Technická inovace) -- projekty zaměřené na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků a služeb (Netechnická inovace) -- zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb -- zavedení pokrokových metod řízení, významných změn organizační struktury VýzkumVývoj Výroba & Marketing “Podnikatelské prostředí“

14 Cíle programů (III) 2.2 Podpora inovací výrobků, technologií a služeb Inovace Nepodporovatelné projekty -- projekty z oblasti základního výzkumu -- projekty řešící prostou obměnu výrobků nebo racionalizaci výroby -- projekty obměny technologií, strojního parku a služeb -- projekty spojené s prostým zvyšováním efektivnosti využívání energie

15 Struktura projektů (VIII) 2.2 Podpora inovací výrobků, technologií a služeb Inovace Příjemce podpory -- podnikatel ve smyslu §2 zákona 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) vedoucí účetnictví -- sídlo a daňová příslušnost na území ČR (prokázaná daňová povinnost v ČR v oblasti daně z příjmu za dobu 2 let předcházejících podání žádosti) -- zvýhodnění pro malý a střední podnik provozní náklady (pravidlo de minimis) zvýhodněný úvěr

16 Struktura projektů (IX) 2.2 Podpora inovací výrobků, technologií a služeb Inovace Kritéria přijatelnosti projektu -- projekt musí být realizován na území ČR mimo region Praha -- výstup projektu ve vymezeném odvětví dle OKEČ (15-37 a 72, 15 a 17)) -- vyjasněné veškeré majetkoprávní vztahy související s projektem -- projekt musí být minimálně šetrný k životnímu prostředí -- prokázání spolufinancování projektu -- rating

17 Struktura projektů (X) 2.2 Podpora inovací výrobků, technologií a služeb Inovace Forma a výše podpory Podpora je poskytována formou DOTACE uznatelným nákladům projektu Prostředky k využití (2004 – 2006) : 42 mil. EUR -- projekt inovace výrobků a/nebo technologií mil. Kč -- projekt inovace služeb mil. Kč Zvýhodněný úvěr (pouze pro MSP): -- doba splatnosti až 9 let, odklad splátek až 4 roky, pevná úroková sazba 3% p.a. -- úvěr až do výše 60% uznatelných nákladů Maximálně 46 % uznatelných nákladů projektu -- Projekt může být rozdělen do ucelených částí - etap (žadatel si sestaví vlastní harmonogram realizace projektu)

18 Struktura projektů (XI) 2.2 Podpora inovací výrobků, technologií a služeb Inovace Uznatelné náklady -- pořízení strojů a zařízení, včetně ICT -- rekonstrukce a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku -- pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (licence, patenty) -- (jen MSP) - náklady na externí konzultační služby -- (jen MSP) - osobní a jiné provozní náklady v přímé souvislosti s realizací projektu (pravidlo „de minimis“) -- náklady spojené s publicitou projektu

19 Žádost o poskytnutí podpory (I) Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace program PROSPERITA ╌ Posilování vazeb výzkumu a vývoje na průmysl - efektivní spojení mezi univerzitami, výzkumnými ústavy a průmyslem ╌ Rozvoj vědeckotechnických parků a center aplikovaného výzkumu pro realizaci špičkových technických řešení ╌ Zakládání a rozvoj podnikatelských inkubátorů pro podniky inovačního charakteru, zakládání a rozvoj center pro transfer technologií ╌ Forma podpory: dotace výzkumným pracovištím, univerzitám, firmám, samosprávě ╌ Prostředky k využití: 56 mil. € Standardizovaný formulář -- Základní údaje o žadateli -- Základní údaje o projektu -- Horizontální ukazatele dle OPPP -- Rozpočet projektu -- Monitorovací ukazatele -- Prohlášení a závazky žadatele -- Přílohy žádosti

20 Žádost o poskytnutí podpory (II) 1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace Prosperita Specifické přílohy žádosti -- Podnikatelský záměr -- Studie proveditelnosti ( Nutná pouze při celkových nákladech projektu nad 5 mil. Kč) -- Územní rozhodnutí -- Výpis z evidence nemovitostí a snímek z katastrální mapy -- Doklad o spolupráci s VŠ anebo výzkumnou organizací -- Doklad o spolupráci s VTP resp. PI -- Stanovy společnosti

21 Žádost o poskytnutí podpory (III) 1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace Prosperita Stručná osnova podnikatelského záměru -- Název a základní informace o projektu -- Stručná historie žadatele a výhled do budoucnosti -- Údaje o managementu, řízení firmy, zaměstnanci -- Cíle projektu, prostředí kde se nachází -- Harmonogram realizace projektu -- Slabé a silné stránky žadatele a projektu -- Soulad projektu s horizontálními cíli -- Majetkoprávní vztahy související s projektem -- Popis nosného záměru projektu -- Zabezpečení vstupů a výstupů -- Ekonomicko-finanční situace žadatele

22 Žádost o poskytnutí podpory (III) 1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace Prosperita Stručná osnova studie proveditelnosti -- Současný stav a historie projektu -- Charakteristika předkladatele projektu včetně účastníků projektu -- Charakteristika regionu, analýza trhu -- Spolupráce s výzkumným subjektem -- Lokalita projektu a životní prostředí -- Technické řešení projektu -- Organizace provozu -- Lidské zdroje (vlastníci a zaměstnanci) -- Harmonogram realizace projektu -- Finanční analýza subjektu předkladatele -- Finanční analýza projektu

23 Žádost o poskytnutí podpory (IV) 2.2 Podpora inovací výrobků, technologií a služeb Inovace Specifické přílohy žádosti -- Studie proveditelnosti -- Daňová přiznání -- Stavební povolení -- Výpis z evidence nemovitostí a snímek z katastrální mapy

24 Žádost o poskytnutí podpory (V) 2.2 Podpora inovací výrobků, technologií a služeb Inovace Stručná osnova studie proveditelnosti -- Identifikace žadatele -- Popis projektu -- Inovační potenciál žadatele -- Technické řešení projektu -- Finanční analýza -- Vliv na životní prostředí -- Závěr

25 Administrace programu (I) žádost o platby kontrola vzorků operací platby vratky dohled nad implementací Platební orgán Národní fond Ministerstvo financí Řídicí orgán Odbor strukturálních fondů Ministerstvo průmyslu a obchodu Platební jednotka Odb. rozpočtu a financování Ministerstvo průmyslu a obchodu Odbor kontroly Ministerstvo financí Odbor kontroly a interního auditu Ministerstvo průmyslu a obchodu Czech Invest Konečný uživatel -žadatel Finanční úřad prohlášení při ukončení pomoci · metodika, koordinace, dohled nad kontrolou vzorků operací Monitorovací výbor spojení prostředků státního rozpočtu a prostředků EU vratky CI Region. kancelář ČEACzech Trade ČMZRB

26 Administrace programu (II) 1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace Prosperita Kritéria výběru projektů (základní hlediska) -- Prokázání zkušeností s obdobnými projekty -- Realizované projekty aplikovaného výzkumu -- Účast v mezinárodních programech a sítích -- Rozsah plánovaných služeb -- Odborná způsobilost žadatele -- Existence podobných projektů v regionu -- Investiční náklady na 1m 3 -- Projektovaná kapacita nových pracovních míst

27 Administrace programu (III) 1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace Prosperita Závazné a monitorovací ukazatele -- Velikost nově vybudované plochy pro účely VTP, PI nebo CTT v m 2 -- Plánované investiční náklady na 1m 3 nově stavěných nebo rekonstruovaných budov v Kč -- Velikost renovované (modernizované) plochy pro účely VTP, PI nebo CTT v m 2 -- Počet inovačních firem podpořených VTP, PI -- Počet firem ve VTP, PI -- Průměrná obsazenost plochy VTP, PI po dobu realizace projektu -- a další

28 Administrace programu (IV) 2.2 Podpora inovací výrobků, technologií a služeb Inovace Kritéria výběru projektů (základní hlediska) -- Inovační potenciál -- Technické parametry inovačního projektu -- Míra inovace zaváděného výrobku, technologie, služby nebo netechnické inovace -- Úroveň konkurenceschopnosti

29 Administrace programu (V) 2.2 Podpora inovací výrobků, technologií a služeb Inovace Závazné a monitorovací ukazatele -- Realizace projektu povede k novému nebo inovovanému výrobek technologie služba -- Spolupráce s VŠ, výzkumné organizace -- Transfer technologií -- Počet zaměstnanců

30 Administrace programu (VI) Žádost o platbu -- Harmonogram realizace projektu dle etap Min. výše platby 500 tis.Kč Min. délka etapy je 3 měsíce -- Dotace je poskytována zpětně, tj. po dokončení realizace projektu / etapy na základě Žádosti o platbu -- Při posuzování Žádosti o platbu se provádí: -- Kontrola realizovaných prací -- Kontrola účetních dokladů -- Kontrola plnění monitorovacích ukazatelů,..atd.

31 Administrace programu (VII) Výkaznictví -- Výroční zprávy -- Mimořádné výroční zprávy -- Závěrečná zpráva

32 Statistika programu (I) Podané projekty k dle programů Program Počet podaných žádostí Prosperita 9 Reality 96 Školicí střediska 11 Klastry (vyhledání) 13 Marketing 134 Rozvoj 504 Inovace 137 (z toho 4 kombinovaná žádost) Obnovitelné zdroje energie 6 Úspory energie 5 Celkem 915 Pozn.: Celková požadovaná dotace mld.Kč

33 Statistika programu (II) 1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace Prosperita Podané projekty k dle krajů RK CI Podané žádosti Z toho Prosperita Požadovaná dotace tis.Kč Brno České Budějovice Hradec Králové 73 Jihlava 59 Karlovy Vary 18 Liberec 36 Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň 68 Praha 83 Ústí nad Labem Zlín 99 0 Celkem

34 Statistika programu (III) 2.2 Podpora inovací výrobků, technologií a služeb Inovace Podané projekty k dle krajů RK CI Podané žádosti Z toho Inovace Požadovaná dotace ( tis.Kč) Brno České Budějovice Hradec Králové (1) (16 842) Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha (2) (14 756) Ústí nad Labem Zlín (1) (19 580) Celkem (4) (51 178)

35 Informace lze získat -- Zelená (bezplatná) linka Regionální kanceláře CzechInvest -- Internetové stránky nebo nebo Ing. Petr Kolář, projektový manažer tel: , Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Inovace a technologie v rozvoji regionů Brno 20.dubna 2005 Podpora inovací a technologií Operační program průmysl a podnikání Program Prosperita a Inovace."

Podobné prezentace


Reklamy Google