Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inovace a technologie v rozvoji regionů Brno 20.dubna 2005 Podpora inovací a technologií Operační program průmysl a podnikání Program Prosperita a Inovace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inovace a technologie v rozvoji regionů Brno 20.dubna 2005 Podpora inovací a technologií Operační program průmysl a podnikání Program Prosperita a Inovace."— Transkript prezentace:

1 Inovace a technologie v rozvoji regionů Brno 20.dubna 2005 Podpora inovací a technologií Operační program průmysl a podnikání Program Prosperita a Inovace Obsah prezentace Implementace SF v ČR pro roky 2004 – 2006 Cíle programů Struktura projektů Žádost o poskytnutí podpory Administrace programů Statistika programů

2 Implementace SF v ČR pro roky 2004 – 2006 (I) Cíl 1 - podpora rozvoje a strukturálních změn zaostávajících regionů (regiony s méně než 75% průměru HDP v průběhu posledních 3 let) Cíl 2 - podpora hospodářské a společenské přeměny strukturálně postižených regionů Cíl 3 - podpora přizpůsobování a modernizace politik a systémů vzdělávání, školení a zaměstnanosti (v mil. EUR) celkem 20042005 2006 Strukturální operace celkem 2327,5 657,6733,7 936,2 z toho Strukturální fondy 1491,2 371,4498,1 621,7 z toho Cíl 1 (také OPPP) 1286,4 307,0431,1 548,3 Cíl 2 63,3 21,1 21,1 21,1 Cíl 3 52,2 17,4 17,4 17,4

3 Implementace SF v ČR pro roky 2004 – 2006 (II) Source: CzechInvest, 2004 Společný regionální OP – 31 % OP Průmysl a podnikání - 18 % OP Rozvoj lidských zdrojů - 22 % OP Rozvoj venkova a zem. - 12 % OP Infrastruktura – 17% 12% 17% 31% 18% 22% Celková alokace pro ČR 1 286,4mil. EUR (41,8 mld. Kč) Celková alokace OPPP 260,8 mil. EUR (7,062 mld. Kč) OP infrastruktura OP Rozvoj lidských zdrojů OP Průmysl a podnikání SROP OP Rozvoj venkova a zemědělství

4 Implementace SF v ČR pro roky 2004 – 2006 (III) Priorita 1 Rozvoj podnikatelského prostředí Opatření: 1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace 1.2 Rozvoj podnikatelské infrastruktury 1.3 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu a podnikání 1.4 Rozvoj informačních a poradenských služeb Priorita 2 Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Opatření: 2.1 Zakládání a rozvoj malých a středních podniků 2.2 Podpora inovací výrobků, technologií a služeb 2.3 Snižování energetické náročnosti a vyšší využití obnovitelných zdrojů energie

5 Podpora infrastruktury -- pro posilování vazeb V&V na průmysl -- pro průmyslový výzkum, technologický rozvoj a inovace -- pro tvorbu prostředí pro technologicky orientované firmy 3 typy projektů: -- Podnikatelský inkubátor (PI) -- Vědecko-technický park (VTP) -- Centrum pro transfer technologií (CTT) Cíle programů (I) 1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace Prosperita

6 Struktura projektů (I) 1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace Prosperita Nákup nemovitostí pro související dopravní a technickou infrastrukturu Výstavba či rekonstrukce nemovitostí v přímé souvislosti s realizací projektu Pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého hmot. i nehmotného majetku včetně ICT Poskytování zvýhodněných služeb v rámci činnosti VTP nebo PI Úhrada mzdových a cestovních nákladů zaměstnanců v souvislosti s realizací projektu Poskytování zvýhodněného nájmu inovačním firmám umístěným v inkubátoru Podporované aktivity -- Nákup nemovitostí pro související dopravní a technickou infrastrukturu -- Výstavba či rekonstrukce nemovitostí v přímé souvislosti s realizací projektu -- Pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku včetně ICT -- Poskytování zvýhodněných služeb v rámci činnosti VTP nebo PI -- Úhrada mzdových a cestovních nákladů zaměstnanců v souvislosti s realizací projektu -- Poskytování zvýhodněného nájmu inovačním firmám umístěným v PI

7 Struktura projektů (II) 1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace Prosperita Příjemce podpory -- Právnická osoba dle občanského zákoníku -- Žadatel je současně po realizaci projektu provozovatel vědeckotechnického parku, podnikatelského inkubátoru nebo centra transferu technologií -- Žadatel musí prokázat spolupráci s konkrétní institucí terciálního vzdělávání nebo výzkumným ústavem

8 Struktura projektů (III) 1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace Prosperita Kritéria přijatelnosti projektu -- Projekt musí být realizován na území ČR mimo region Praha -- Prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům -- Doba fungování projektu - min. 5 let -- Prokázat vazbu na VTP nebo PI -- Prokázat vazbu na institucí terciálního vzdělávání nebo výzkumný ústav -- Zajistit spolufinancování nákladů projektu -- Rating

9 Struktura projektů (IV) 1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace Prosperita Forma a výše podpory Podpora je poskytována formou DOTACE uznatelným nákladům projektu Prostředky k využití (2004 – 2006) : 56 mil. EUR -- Projekt obsahuje stavební práce – dotace může činit 3 - 150 mil. Kč -- Projekt neobsahuje stavební práce – dotace může činit 0,5 - 30 mil. Kč -- Maximálně 75% uznatelných nákladů projektu -- Projekt může být rozdělen do ucelených částí - etap (žadatel si sestaví vlastní harmonogram realizace projektu)

10 Struktura projektů (V) 1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace Prosperita Uznatelné náklady -- Kupní cena nemovitostí -- Projektová příprava -- Příprava území -- Technická a dopravní infrastruktura -- Výstavba a rekonstrukce objektů -- Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku -- Vybavení kancelářských prostor -- Provozní náklady -- Náklady na externí konzultanty -- Propagace, marketing -- Zvýhodněný nájem pro firmy v podnikatelském inkubátoru

11 Struktura projektů (VI) 1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace Prosperita Uznatelné náklady omezení -- Kupní cena pozemků může tvořit max. 10% celkových uznatelných nákladů -- Provozní náklady mohou tvořit max. 50 % celkových uznatelných nákladů Mzdové náklady -- Náklady na zvýhodněný pronájem plochy 1. rok 50 % 2. rok 40 % 3. rok 30 % (max. 2000,-Kč/m 2 /rok) -- Omezení pro uživatele služeb podnikatelského inkubátoru Zvýhodněné nájemné Konzultantské služby

12 Struktura projektů (VII) 1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace Prosperita Neuznatelné náklady -- DPH, pokud je příjemce podpory jejím plátcem -- Náklady uhrazené před datem podání žádosti o poskytnutí podpory -- Splátky půjček a úvěrů -- Sankce a penále -- Náklady na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty -- Celní a správní poplatky -- Leasing

13 Cíle programů (II) 2.2 Podpora inovací výrobků, technologií a služeb Inovace Přímá podpora inovací (Technická inovace) -- projekty zaměřené na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků a služeb (Netechnická inovace) -- zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb -- zavedení pokrokových metod řízení, významných změn organizační struktury VýzkumVývoj Výroba & Marketing “Podnikatelské prostředí“

14 Cíle programů (III) 2.2 Podpora inovací výrobků, technologií a služeb Inovace Nepodporovatelné projekty -- projekty z oblasti základního výzkumu -- projekty řešící prostou obměnu výrobků nebo racionalizaci výroby -- projekty obměny technologií, strojního parku a služeb -- projekty spojené s prostým zvyšováním efektivnosti využívání energie

15 Struktura projektů (VIII) 2.2 Podpora inovací výrobků, technologií a služeb Inovace Příjemce podpory -- podnikatel ve smyslu §2 zákona 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) vedoucí účetnictví -- sídlo a daňová příslušnost na území ČR (prokázaná daňová povinnost v ČR v oblasti daně z příjmu za dobu 2 let předcházejících podání žádosti) -- zvýhodnění pro malý a střední podnik provozní náklady (pravidlo de minimis) zvýhodněný úvěr

16 Struktura projektů (IX) 2.2 Podpora inovací výrobků, technologií a služeb Inovace Kritéria přijatelnosti projektu -- projekt musí být realizován na území ČR mimo region Praha -- výstup projektu ve vymezeném odvětví dle OKEČ (15-37 a 72, 15 a 17)) -- vyjasněné veškeré majetkoprávní vztahy související s projektem -- projekt musí být minimálně šetrný k životnímu prostředí -- prokázání spolufinancování projektu -- rating

17 Struktura projektů (X) 2.2 Podpora inovací výrobků, technologií a služeb Inovace Forma a výše podpory Podpora je poskytována formou DOTACE uznatelným nákladům projektu Prostředky k využití (2004 – 2006) : 42 mil. EUR -- projekt inovace výrobků a/nebo technologií 3 - 50 mil. Kč -- projekt inovace služeb 1 - 25 mil. Kč Zvýhodněný úvěr (pouze pro MSP): -- doba splatnosti až 9 let, odklad splátek až 4 roky, pevná úroková sazba 3% p.a. -- úvěr až do výše 60% uznatelných nákladů Maximálně 46 % uznatelných nákladů projektu -- Projekt může být rozdělen do ucelených částí - etap (žadatel si sestaví vlastní harmonogram realizace projektu)

18 Struktura projektů (XI) 2.2 Podpora inovací výrobků, technologií a služeb Inovace Uznatelné náklady -- pořízení strojů a zařízení, včetně ICT -- rekonstrukce a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku -- pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (licence, patenty) -- (jen MSP) - náklady na externí konzultační služby -- (jen MSP) - osobní a jiné provozní náklady v přímé souvislosti s realizací projektu (pravidlo „de minimis“) -- náklady spojené s publicitou projektu

19 Žádost o poskytnutí podpory (I) Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace program PROSPERITA ╌ Posilování vazeb výzkumu a vývoje na průmysl - efektivní spojení mezi univerzitami, výzkumnými ústavy a průmyslem ╌ Rozvoj vědeckotechnických parků a center aplikovaného výzkumu pro realizaci špičkových technických řešení ╌ Zakládání a rozvoj podnikatelských inkubátorů pro podniky inovačního charakteru, zakládání a rozvoj center pro transfer technologií ╌ Forma podpory: dotace výzkumným pracovištím, univerzitám, firmám, samosprávě ╌ Prostředky k využití: 56 mil. € Standardizovaný formulář -- Základní údaje o žadateli -- Základní údaje o projektu -- Horizontální ukazatele dle OPPP -- Rozpočet projektu -- Monitorovací ukazatele -- Prohlášení a závazky žadatele -- Přílohy žádosti

20 Žádost o poskytnutí podpory (II) 1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace Prosperita Specifické přílohy žádosti -- Podnikatelský záměr -- Studie proveditelnosti ( Nutná pouze při celkových nákladech projektu nad 5 mil. Kč) -- Územní rozhodnutí -- Výpis z evidence nemovitostí a snímek z katastrální mapy -- Doklad o spolupráci s VŠ anebo výzkumnou organizací -- Doklad o spolupráci s VTP resp. PI -- Stanovy společnosti

21 Žádost o poskytnutí podpory (III) 1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace Prosperita Stručná osnova podnikatelského záměru -- Název a základní informace o projektu -- Stručná historie žadatele a výhled do budoucnosti -- Údaje o managementu, řízení firmy, zaměstnanci -- Cíle projektu, prostředí kde se nachází -- Harmonogram realizace projektu -- Slabé a silné stránky žadatele a projektu -- Soulad projektu s horizontálními cíli -- Majetkoprávní vztahy související s projektem -- Popis nosného záměru projektu -- Zabezpečení vstupů a výstupů -- Ekonomicko-finanční situace žadatele

22 Žádost o poskytnutí podpory (III) 1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace Prosperita Stručná osnova studie proveditelnosti -- Současný stav a historie projektu -- Charakteristika předkladatele projektu včetně účastníků projektu -- Charakteristika regionu, analýza trhu -- Spolupráce s výzkumným subjektem -- Lokalita projektu a životní prostředí -- Technické řešení projektu -- Organizace provozu -- Lidské zdroje (vlastníci a zaměstnanci) -- Harmonogram realizace projektu -- Finanční analýza subjektu předkladatele -- Finanční analýza projektu

23 Žádost o poskytnutí podpory (IV) 2.2 Podpora inovací výrobků, technologií a služeb Inovace Specifické přílohy žádosti -- Studie proveditelnosti -- Daňová přiznání -- Stavební povolení -- Výpis z evidence nemovitostí a snímek z katastrální mapy

24 Žádost o poskytnutí podpory (V) 2.2 Podpora inovací výrobků, technologií a služeb Inovace Stručná osnova studie proveditelnosti -- Identifikace žadatele -- Popis projektu -- Inovační potenciál žadatele -- Technické řešení projektu -- Finanční analýza -- Vliv na životní prostředí -- Závěr

25 Administrace programu (I) žádost o platby kontrola vzorků operací platby vratky dohled nad implementací Platební orgán Národní fond Ministerstvo financí Řídicí orgán Odbor strukturálních fondů Ministerstvo průmyslu a obchodu Platební jednotka Odb. rozpočtu a financování Ministerstvo průmyslu a obchodu Odbor kontroly Ministerstvo financí Odbor kontroly a interního auditu Ministerstvo průmyslu a obchodu Czech Invest Konečný uživatel -žadatel Finanční úřad prohlášení při ukončení pomoci · metodika, koordinace, dohled nad kontrolou vzorků operací Monitorovací výbor spojení prostředků státního rozpočtu a prostředků EU vratky CI Region. kancelář ČEACzech Trade ČMZRB

26 Administrace programu (II) 1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace Prosperita Kritéria výběru projektů (základní hlediska) -- Prokázání zkušeností s obdobnými projekty -- Realizované projekty aplikovaného výzkumu -- Účast v mezinárodních programech a sítích -- Rozsah plánovaných služeb -- Odborná způsobilost žadatele -- Existence podobných projektů v regionu -- Investiční náklady na 1m 3 -- Projektovaná kapacita nových pracovních míst

27 Administrace programu (III) 1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace Prosperita Závazné a monitorovací ukazatele -- Velikost nově vybudované plochy pro účely VTP, PI nebo CTT v m 2 -- Plánované investiční náklady na 1m 3 nově stavěných nebo rekonstruovaných budov v Kč -- Velikost renovované (modernizované) plochy pro účely VTP, PI nebo CTT v m 2 -- Počet inovačních firem podpořených VTP, PI -- Počet firem ve VTP, PI -- Průměrná obsazenost plochy VTP, PI po dobu realizace projektu -- a další

28 Administrace programu (IV) 2.2 Podpora inovací výrobků, technologií a služeb Inovace Kritéria výběru projektů (základní hlediska) -- Inovační potenciál -- Technické parametry inovačního projektu -- Míra inovace zaváděného výrobku, technologie, služby nebo netechnické inovace -- Úroveň konkurenceschopnosti

29 Administrace programu (V) 2.2 Podpora inovací výrobků, technologií a služeb Inovace Závazné a monitorovací ukazatele -- Realizace projektu povede k novému nebo inovovanému výrobek technologie služba -- Spolupráce s VŠ, výzkumné organizace -- Transfer technologií -- Počet zaměstnanců

30 Administrace programu (VI) Žádost o platbu -- Harmonogram realizace projektu dle etap Min. výše platby 500 tis.Kč Min. délka etapy je 3 měsíce -- Dotace je poskytována zpětně, tj. po dokončení realizace projektu / etapy na základě Žádosti o platbu -- Při posuzování Žádosti o platbu se provádí: -- Kontrola realizovaných prací -- Kontrola účetních dokladů -- Kontrola plnění monitorovacích ukazatelů,..atd.

31 Administrace programu (VII) Výkaznictví -- Výroční zprávy -- Mimořádné výroční zprávy -- Závěrečná zpráva

32 Statistika programu (I) Podané projekty k 18.4.2005 dle programů Program Počet podaných žádostí Prosperita 9 Reality 96 Školicí střediska 11 Klastry (vyhledání) 13 Marketing 134 Rozvoj 504 Inovace 137 (z toho 4 kombinovaná žádost) Obnovitelné zdroje energie 6 Úspory energie 5 Celkem 915 Pozn.: Celková požadovaná dotace 7 985 559 mld.Kč

33 Statistika programu (II) 1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace Prosperita Podané projekty k 18.4.2005 dle krajů RK CI Podané žádosti Z toho Prosperita Požadovaná dotace tis.Kč Brno 133 4 64 460 České Budějovice 57 1 22 631 Hradec Králové 73 Jihlava 59 Karlovy Vary 18 Liberec 36 Olomouc 76 1 30 717 Ostrava 95 1 31 923 Pardubice 75 1 88 219 Plzeň 68 Praha 83 Ústí nad Labem 43 1 44 859 Zlín 99 0 Celkem 915 9 282 809

34 Statistika programu (III) 2.2 Podpora inovací výrobků, technologií a služeb Inovace Podané projekty k 18.4.2005 dle krajů RK CI Podané žádosti Z toho Inovace Požadovaná dotace ( tis.Kč) Brno 135 22 368 938 České Budějovice 57 10 185 515 Hradec Králové 73 17 (1) 393 756 (16 842) Jihlava 59 11 237 727 Karlovy Vary 18 1 6 506 Liberec 36 4 74 730 Olomouc 76 10 198 881 Ostrava 95 13 266 275 Pardubice 75 13 252 356 Plzeň 68 4 102 195 Praha 83 14 (2) 159 825 (14 756) Ústí nad Labem 43 5 77 146 Zlín 99 12 (1) 132 143 (19 580) Celkem 915 137 (4) 2 449 487 (51 178)

35 Informace lze získat -- Zelená (bezplatná) linka 800 800 777 -- Regionální kanceláře CzechInvest -- Internetové stránky www.mpo.cz nebo www.czechinvest.org nebo www.cmzrb.cz Ing. Petr Kolář, projektový manažer tel: 296 342 476, petr.kolar@czechinvest.org Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Inovace a technologie v rozvoji regionů Brno 20.dubna 2005 Podpora inovací a technologií Operační program průmysl a podnikání Program Prosperita a Inovace."

Podobné prezentace


Reklamy Google