Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Grantové schéma Plzeňského kraje na podporu podnikání Odbor fondů a programů EU Oddělení grantových schémat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Grantové schéma Plzeňského kraje na podporu podnikání Odbor fondů a programů EU Oddělení grantových schémat."— Transkript prezentace:

1 Grantové schéma Plzeňského kraje na podporu podnikání Odbor fondů a programů EU Oddělení grantových schémat

2 Co je grantové schéma??? Program kraje, v jehož rámci jsou podporovány jednotlivé akce (projekty). Program kraje, v jehož rámci jsou podporovány jednotlivé akce (projekty). GS je financováno z více zdrojů GS je financováno z více zdrojů - Strukturální fondy EU -ERDF - Strukturální fondy EU -ERDF - krajský rozpočet - krajský rozpočet - vlastní podíl žadatele. - vlastní podíl žadatele. SROP – Společný regionální operační program SROP – Společný regionální operační program GS vyhlášena na období 2005 - 2006 GS vyhlášena na období 2005 - 2006

3 Oddělení grantových schémat KÚ Plzeňský kraj realizuje 6 grantových schémat Plzeňský kraj realizuje 6 grantových schémat 1.1 Program pro podporu drobných podniků a malých a středních podniků ve vymezených regionech Plzeňského kraje 2.1.1 Podpora rekonstrukce a budování místních komunikací v Plzeňském kraji 3.2 Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji 4.1.2 Podpora malých a středních podniků při rozvoji služeb v cestovním ruchu v Plzeňském kraji 4.1.2 Podpora veřejných subjektů při rozvoji služeb v cestovním ruchu v Plzeňském kraji 4.2.2Podpora malých a středních podniků při rozvoji regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v Plzeňském kraji

4 1.1. Program pro podporu drobných podniků a malých a středních podniků ve vymezených regionech Plzeňského kraje Cílem grantového schématu je rozvoj stávajících podniků a vytvoření nových pracovních míst v hospodářsky slabých a strukturálně postižených oblastech Plzeňského kraje. Cílem grantového schématu je rozvoj stávajících podniků a vytvoření nových pracovních míst v hospodářsky slabých a strukturálně postižených oblastech Plzeňského kraje.  rozšíření stávající produkční kapacity v podnicích vyrábějících výrobek (službu) s perspektivou dlouhodobé konkurenceschopnosti  zavedení výroby nových výrobků (služeb) s perspektivou dlouhodobé konkurenceschopnosti v podnicích, jejichž stávající podnikatelské aktivity jsou výdělečné, ale nemusí mít dlouhodobou perspektivu Finanční podpora – celkový objem cca 48 mil. Kč (zdroje strukturálních fondů a Plzeňského kraje)

5 Definice žadatele   drobní, malí a střední podnikatelé, kteří mají uzavřeno účetnictví min. za poslední 3 roky (podpora není určena začínajícím podnikatelům) Drobní podnikatelé :   Aktiva nebo čistý obrat nepřesahují 2 mil. EUR   Zaměstnávají méně než 10 zaměstnanců Malí a střední podnikatelé   Zaměstnávají méně než 250 zaměstnanců   Aktiva nepřesahují 43 mil. EUR nebo čistý obrat nepřesahuje 50 mil. EUR

6 Definice žadatele Obor podnikání, ve vztahu k realizovanému projektu Obor podnikání, ve vztahu k realizovanému projektu Přípustné OKEČ: 15, 17 -37Zpracovatelský průmysl (s výjimkou výroby tabákových výrobků) 45Stavebnictví 50.2Údržba a opravy dvoustopých motorových vozidel (kromě motocyklů) 72Činnosti v oblasti výpočetní techniky 73.1Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd 74.3 Technické zkoušky a analýzy

7 Podporované regiony Projekty musí být realizovány v následujících vybraných problémových regionech: Území okresu Tachov – spádové obvody pověřených obcí: Tachov, Planá, Bor, Stříbro, Bezdružice Spádové obvody pověřených obcí Kašperské hory, Sušice, Poběžovice, Kralovice, Manětín, Všeruby (ORP Nýřany) a Radnice

8 Lokalizace podpory na území Plzeňského kraje

9 Finanční podpora forma podpory – nevratná přímá pomoc (dotace), která může dosáhnout max. 46% celkových uznatelných nákladů forma podpory – nevratná přímá pomoc (dotace), která může dosáhnout max. 46% celkových uznatelných nákladů Minimální výše dotace pro drobné podnikatele je Minimální výše dotace pro drobné podnikatele je 230 000 Kč (tzn. celkové uznatelné náklady projektu 500 000 Kč) Minimální výše dotace pro malé a střední podnikatele je Minimální výše dotace pro malé a střední podnikatele je 920 000 Kč (tzn. celkové uznatelné náklady projektu 2 000 000 Kč) Drobní podnikatelé mohou získat podporu max. 3 mil. Kč a malí a střední podnikatelé max. 10 mil. Kč Drobní podnikatelé mohou získat podporu max. 3 mil. Kč a malí a střední podnikatelé max. 10 mil. Kč

10 Vytvoření nových pracovních míst Projekt se musí týkat investičního rozvojového záměru podniku spojeného s vytvářením nových pracovních míst - závazek zvýšit počet zaměstnanců u podniku: do 9 zaměstnanců - min. 1 pracovní místo do 9 zaměstnanců - min. 1 pracovní místo od 10 do 49 zaměstnanců - min. 3 pracovní místa od 10 do 49 zaměstnanců - min. 3 pracovní místa od 50 do 250 zaměstnanců - min. 10 pracovních míst od 50 do 250 zaměstnanců - min. 10 pracovních míst

11 Předkládání žádostí Termín pro předkládání žádostí: Termín pro předkládání žádostí: 1. 2. 2005 – 29. 4. 2005 (14 hodin) Osobně na CzechInvest - Regionální kancelář pro Plzeňský kraj, budova BCB, Anglické nábřeží 1, 301 45 Plzeň Osobně na CzechInvest - Regionální kancelář pro Plzeňský kraj, budova BCB, Anglické nábřeží 1, 301 45 Plzeň V zalepené obálce s následujícími požadavky: V zalepené obálce s následujícími požadavky:  na místech spojů je obálka opatřena podpisem statutárního zástupce žadatele;  v levém horním rohu je uveden název a adresa žadatele;  v levém dolním rohu je uveden název grantového schématu + nápis ŽÁDOST  adresa regionální kanceláře CzechInvestu, číslo výzvy a název akce  Žádost i její přílohy musí být sešity v levém horním rohu

12 Obálka se žádostí vždy obsahuje: Obálka se žádostí vždy obsahuje:  CD (disketu) s formulářem žádosti vygenerovaným programem ELZA ve formátu.xml (k vygenerování formuláře dojde po jeho finálním uložení);  3 paré vytištěné žádosti (1x podepsaný originál + 2x prostá kopie);  3 paré seznamu povinných příloh žádosti (1x podepsaný originál + 2x prostá kopie);  3 paré povinných příloh žádosti (1x originál nebo úředně ověřená kopie + 2x prostá kopie).

13 ELZA – Elektronická žádost

14 Povinné přílohy  Jejich nedodání znamená vyloučení již při kontrole formálních náležitostí.  Přílohy musí být očíslovány podle seznamu příloh a tento seznam je podepsán žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem.  V případě zjištění nedostatků bude žadatel vyrozuměn a má možnost do 2 pracovních dnů tyto nedostatky odstranit.

15 Povinné přílohy Předkládané se žádostí  Rozpočet projektu  Čestné prohlášení žadatele (automaticky generováno el. žádostí ELZA)  Podklady pro ekonomické hodnocení projektu: studie proveditelnosti, příp. CBA – povinné osnovy  Logický rámec projektu  Doklad o právní subjektivitě žadatele – výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku

16 Povinné přílohy Předkládané se žádostí  Podklady pro finanční hodnocení žadatele a projektu (CzechInvest) daňová přiznání daňová přiznání účetní závěrka účetní závěrka finanční plán projektu finanční plán projektu finanční výkaz - liší se podle typu žadatele ! finanční výkaz - liší se podle typu žadatele !

17 Povinné přílohy finanční plán projektu http://rating.czechinvest.org/formulare/cimsp_fix.xls http://rating.czechinvest.org/formulare/cimsp_fix.xls http://rating.czechinvest.org/formulare/cimsp_fix.xls finanční výkaz - liší se podle typu žadatele ! pro podnikatele s daňovou evidencí http://rating.czechinvest.org/formulare/de2de_fix.xls http://rating.czechinvest.org/formulare/de2de_fix.xls http://rating.czechinvest.org/formulare/de2de_fix.xls pro podnikatele, kteří vedli daňovou evidenci a přešli na podvojné účetnictví http://rating.czechinvest.org/formulare/cide_fix.xls http://rating.czechinvest.org/formulare/cide_fix.xls http://rating.czechinvest.org/formulare/cide_fix.xls pro podnikatele s podvojným účetnictvím http://rating.czechinvest.org/formulare/cimsp_fix.xls http://rating.czechinvest.org/formulare/cimsp_fix.xls http://rating.czechinvest.org/formulare/cimsp_fix.xls

18 Povinné přílohy Předkládané se žádostí  Doklad o prokázání vlastnických vztahů  Výpis z rejstříku trestu  Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí  Územní rozhodnutí (nebo rozhodnutí staveb. úřadu o sloučení územního a stavebního řízení)  Soulad s rozvojovou strategií  Seznam příloh (s uvedením počtu listů) – generuje ELZA

19 Povinné přílohy Předkládané při podpisu Smlouvy o financování Stavební povolení Stavební povolení Smlouva o vedení účtu (podúčet se zvláštním výpisem) Smlouva o vedení účtu (podúčet se zvláštním výpisem) Doklady o zajištění finančního krytí projektu (vlastní prostředky - výpis z účtu, úvěrová smlouva, úvěrový příslib) Doklady o zajištění finančního krytí projektu (vlastní prostředky - výpis z účtu, úvěrová smlouva, úvěrový příslib) Spolu se žádostí nebo až při podpisu smlouvy se předkládá projektová dokumentace projektová dokumentace - do úrovně k územnímu rozhodnutí (se žádostí) - do úrovně k územnímu rozhodnutí (se žádostí) - do úrovně stavebního povolení (při podpisu smlouvy) - do úrovně stavebního povolení (při podpisu smlouvy) - pokud charakter projektu nevyžaduje projektovou dokumentaci, předložit např. dokumentaci k nakupované technologii - pokud charakter projektu nevyžaduje projektovou dokumentaci, předložit např. dokumentaci k nakupované technologii

20 Postup administrace Kontrola formálních nále ž itostí Kontrola p ř ijatelnosti Hodnocení kvality akce Výb ě rová komise Rada Plze ň ského kraje Zastupitelstvo Plze ň ského kraje Podpis Smlouvy o financování akce

21 Kontroly realizovaných projektů Předběžná - EX- ANTE u vzorku žádostí schválených Zastupitelstvem u vzorku žádostí schválených Zastupitelstvem seznam projektů a fyzickou kontrolu provádí OGS seznam projektů a fyzickou kontrolu provádí OGS před podpisem smlouvy o financování před podpisem smlouvy o financování na vědomí žadateli 48 hod. předem na vědomí žadateli 48 hod. předem Průběžná - INTERIM organizuje Oddělení grantových schémat organizuje Oddělení grantových schémat se žádostí o proplacení se žádostí o proplacení vzhledem k potřebě kontroly (dodatek ke smlouvě, změna projektu, kontrola postupu zadávání veřejné zakázky..) vzhledem k potřebě kontroly (dodatek ke smlouvě, změna projektu, kontrola postupu zadávání veřejné zakázky..) Následná - EX - POST u vzorku zrealizovaných projektů u vzorku zrealizovaných projektů kontrola dokumentů, výstupů projektu apod. kontrola dokumentů, výstupů projektu apod.

22 Osobní konzultace je možno sjednat kdykoli v předem dohodnutém termínu. Osobní konzultace je možno sjednat kdykoli v předem dohodnutém termínu. Podrobné informace pro kvalitně zpracovanou žádost jsou obsaženy v Pokynech pro žadatele a metodických postupech uveřejněných na www stránkách Plzeňského kraje. Podrobné informace pro kvalitně zpracovanou žádost jsou obsaženy v Pokynech pro žadatele a metodických postupech uveřejněných na www stránkách Plzeňského kraje. (Zahraniční vztahy  Region soudržnosti Jihozápad  Společný regionální operační program  Grantová schémata SROP) (Zahraniční vztahy  Region soudržnosti Jihozápad  Společný regionální operační program  Grantová schémata SROP)

23 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU, Oddělení grantových schémat, Škroupova 18, 306 13 Plzeň www.plzensky-kraj.cz DĚKUJEME ZA POZORNOST Ing. Eva Jindrová, eva.jindrova@kr-plzensky.cz, Ing. Eva Jindrová, eva.jindrova@kr-plzensky.cz,eva.jindrova@kr-plzensky.czeva.jindrova@kr-plzensky.cz Ing. Petr Hofman, hofman@bic.cz Ing. Petr Hofman, hofman@bic.czhofman@bic.czhofman@bic.cz


Stáhnout ppt "Grantové schéma Plzeňského kraje na podporu podnikání Odbor fondů a programů EU Oddělení grantových schémat."

Podobné prezentace


Reklamy Google