Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ1 P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ1 P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 2."— Transkript prezentace:

1 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ1 P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 2

2 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ2 P R A V I D L A M A R K E T I N G U

3 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ3 PRAVIDLA MARKETINGU 1.Pravidlo směny a výhody Prodejní akt je aktem směny, a proto musí být pro obě strany výhodný. Není možné, aby byl jeden vítěz. Obě strany prodejního aktu musí být vítězi.

4 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ4 2. Pravidlo uspokojovat zákazníka Spokojenost zákazníka je větší zárukou dlouhodobé existence podniku, než jakékoli jiné kritérium. Nespokojený zákazník nesvědčí o dobrém marketingu. PRAVIDLA MARKETINGU

5 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ5 3. Pravidlo trhu Trh existuje, pokud užití produktu najde určitou skupinu zákazníků. Marketing studuje dynamiku trhu vznikající mezi prodávajícím a kupujícím. PRAVIDLA MARKETINGU

6 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ6 4. Pravidlo znát limity trhu Je důležité včasné zhodnocení omezení trhu. Existují trhy, které je nutné využívat místně, než se začne uvažovat o růstu v národním či dokonce mezinárodním měřítku. PRAVIDLA MARKETINGU

7 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ7 5. Pravidlo znát sám sebe Při operacích na trhu je třeba dobře znát silné a slabé stránky podniku. Pokud podnik není schopen pružně reagovat na signály trhu, potom není třeba zpracovávat složité marketingové analýzy, rozhodování a strategie. PRAVIDLA MARKETINGU

8 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ8 H I S T O R I E M A R K E T I N G U

9 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ9 H I S T O R I E M A R K E T I N G U Marketing se objevuje kolem roku 1910 v USA, jako reakce na situaci, kdy zaostávala koupěschopná poptávka za možnostmi výroby. V počátcích byl kladen důraz na jeho realizační funkci s cílem stimulovat poptávku na oslabeném trhu.

10 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ10 ETAPY VÝVOJE MARKETINGU I. ETAPA Masový marketing (1910 až 1950) Odráží se ve svém využití pro hromadnou výrobu, a to především standardních produktů a je zaměřený na prodej => využívá agresivní reklamu.

11 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ11 II. ETAPA Cílený marketing (1950 až 1975) ETAPY VÝVOJE MARKETINGU Marketing pracoval s tržními segmenty a cílovými skupinami zákazníků. Uspokojení poptávky bylo dosahováno kombinací marketingových nástrojů a harmonizací tzv. marketingového mixu.

12 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ12 III. ETAPA Tržní marketing (1975-1995) ETAPY VÝVOJE MARKETINGU Změna společenského vývoje jako následek ropných krizí vedla k posílení strategického aspektu marketingu a tržní segmentace, kdy zacílení a tržní umístění jako základní kroky cíleného marketingu získávají nový hlubší strategický význam a marketing reflektoval jak přání zákazníků, tak i tržní parametry a stával se tedy více diferencovaným.

13 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ13 IV. ETAPA Globální marketing (od 1995) ETAPY VÝVOJE MARKETINGU Marketing v důsledku globalizace získává nový obsah i strategické zaměření, a to především na zvýšení hodnoty produktů z hlediska zákazníků a tržních parametrů, např. zvyšování užitku produktu, otevření geograficky nových trhů, kultivování tržních segmentů, přizpůsobování produktů přáním zákazníka, působení na individuální spokojenost zákazníka.

14 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ14 M A R K E T I N G O V É Ř Í Z E N Í N E B O M A R K E T I N G M A N A G E M E N T

15 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ15 M A R K E T I N G M A N A G E M E N T Marketingové řízení je proces vedoucí ke stanovení a dosažení marketingových cílů, a to při :  uvažování vnitřních podmínek,  zdrojů a  vnějších příležitostí.

16 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ16 PODSTATA MARKETING MANAGEMENTU Uspořádání souboru poznatků a informací. Zpracovaní tohoto souboru formou návodu pro marketingové jednaní a rozhodování. Vedení k dosažení podnikových a marketingových cílů. Efektivní využívání disponibilních zdrojů pro marketingové aktivity.

17 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ17 POŽADAVKY NA MARKETING MANAGEMENT Zachytit včas všechny podstatné změny na trhu, a to přímo nebo nepřímo. Mít schopnost vytvářet dobrou pověst výrobce a jeho výrobků/ služeb. Aktivně ovlivňovat kupní rozhodování zákazníků, umět zákazníky nejen získat, ale i udržet. Zachycovat krátkodobý i dlouhodobý časový úsek činností podniku tak, aby mohla být zajištěna dynamická stabilita. Zaměřit se na oblast operativního, taktického i strategického řízení.

18 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ18 CHARAKTER CÍLŮ MARKETING MANAGEMENTU Vytvořit vztah k cílovému trhu, na kterém jsou realizovány výrobky/ služby při optimálních finančních ukazatelích. Vytvořením marketingových strategií podporovat životaschopný tržní prostor pro výrobky/ služby. Napomáhat při výchově schopných manažerů na všech hierarchických úrovních – výběrem, výchovou a motivováním.

19 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ19 MARKETINGOVÁ MANAŽERSKÁ ČINNOST Stanovení marketingových cílů na základě výsledků analýz. Výběr a formulace marketingových strategií pro dosažení cílových trhů. Realizace marketingových plánů pro jednotlivé produkty a trhy. Kontrola marketingových plánů – marketingový manažer je odpovědný za změny nezbytné k dosažení výkonnosti.

20 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ20 PROCES MARKETING MANAGEMENTU Marketingové řízení představuje kontinuální proces, který probíhá ve třech po sobě následujících etapách : plánování, realizace, kontrola.

21 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ21 PROCES MARKETING MANAGEMENTU V rámci procesu marketingového řízení se jednotlivé etapy uskutečňují ve vzájemných návaznostech, sled etap nelze měnit. Proces je nepřetržitý a etapy jsou chápány relativně samostatně v rámci jednoho celku, který obsahuje jak kontrolní mechanismy, tak zpětné vazby.

22 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ22 SCHÉMA PROCESU MARKETING MANAGEMENTU

23 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ23 ETAPA – PLÁNOVÁNÍ Marketingová situační analýza  kde se podnik nacházel  kde se podnik nachází  kam může podnik na základě současných plánů dospět  odhad budoucího vývoje Stanovení marketingových cílu  kam se chce podnik dostat Formulování marketingových strategií  jak, resp. jakým způsobem, dosáhne podnik stanovených cílů  jak, resp. jakým způsobem, bude podnik konkurovat s výrobky/ službami na trzích Sestavování marketingového plánu  jak postupovat při sestavování marketingového plánu, který je určujícím nástrojem pro řízení marketingového úsilí podniku v určitém časovém období tím, že alokuje zdroje, stanovuje cíle, určuje strategické nasměrování, definuje realizační projekty a jejich časové harmonogramy, určuje potřebný rozpočet SESTAVENÝ PLÁN

24 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ24 ETAPA – PLÁNOVÁNÍ

25 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ25 1) MARKETINGOVÁ SITUAČNÍ ANALÝZA Marketingová situační analýza je systematické, kritické a nestranné zkoumání a posouzení : vnitřní situace podniku s důrazem na jeho marketingové činnosti, postavení podniku ve vnějším prostředí s důrazem na analýzu trhu a analýzu konkurence.

26 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ26 1) MARKETINGOVÁ SITUAČNÍ ANALÝZA Provádí ve třech časových intervalech: minulý vývoj, současný stav, odhad možného budoucího vývoje.

27 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ27 SWOT ANALÝZA Pro podrobnou identifikaci vnitřních silných a slabých stránek a vnějších příležitostí a ohrožení se v rámci situační analýzy využívá analýza SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). SWOT analýza se provádí jako samostatný krok v rámci podnikového marketingového procesu. Podniky ji většinou umísťují na závěr situační analýzy.

28 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ28 2) STANOVENÍ MARKETINGOVÝCH CÍLŮ Mezi klíčová pravidla pro definování marketingových cílů patří : jejich stanovení na základě poznaných potřeb zákazníků; jasné a konkrétní vymezení; srozumitelnost, dosažitelnost a akceptovatelnost; kvantifikovatelnost a měřitelnost; vzájemná souladnost a hierarchické uspořádání.

29 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ29 2) STANOVENÍ MARKETINGOVÝCH CÍLŮ Marketingové cíle formulované v plánu představují konkrétní číselné údaje vyjadřující budoucí faktické cíle, které odpovídají na : CO – o který konkrétní hmotný nebo nehmotný užitek se jedná. KOLIK – kusy, metry, koruny, atd., vyjadřující např. tržní podíly, výši prodejů apod. PRO KOHO – konkrétní cílové trhy nebo tržní segmenty, jejichž potřeby chce podnik uspokojovat. KDY – časové období, pro které je úkol stanoven.

30 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ30 3) FORMULOVÁNÍ MARKETINGOVÝCH STRATEGIÍ Marketingové strategie představují základní směr postupu vedoucí ke splnění marketingových a tím i podnikových cílových úkolů. Úspěch, či neúspěch strategie lze hodnotit na základě dosažení cílů. Neobsahují podrobnosti průběhu dosažení dílčích cílů uskutečňovaných v denním prováděcím procesu, neboť k tomu slouží marketingové taktiky.

31 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ31 MARKETINGOVÉ STRATEGIE Výběr marketingové strategie respektuje zvolené cílové trhy a volí marketingový mix k užití pro uspokojení cílových segmentů.

32 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ32 ▪Strategie penetrace trhu ▪Strategie vývoje trhu ▪Strategie vývoje výrobku ▪Strategie diverzifikace Růstové strategické směry založené na vztahu VÝROBEK – TRH

33 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ33 ▪Strategie výrobce s nejnižšími náklady ▪Strategie diferenciace. Strategické směry orientované na konkurenci

34 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ34 ▪Strategie tržního vůdce ▪Strategie tržního vyzyvatele ▪Strategie tržního následovatele ▪Strategie obsazování tržních mezer. Strategické směry založené na postavení podniku na trhu

35 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ35 4) SESTAVENÍ MARKETINGOVÉHO PLÁNU 1.Titulní list – obsahuje název a sídlo podniku, časový horizont, pro který je plán sestaven a jméno pracovníka odpovědného za sestavení plánu. 2.Přehledný obsah – umožňuje snadnou orientaci v předloženém textu. 3.Úvodní část – obsahuje : situaci, ve které je plán sestavován, stručnou charakteristiku prostředí, v němž podnik, pro který je plán sestavován, operuje, stručnou charakteristiku podniku, jenž plán předkládá, vyráběné výrobky a obsluhované trhy. 4.Marketingové cíle 5.Marketingové strategie 6.Stručné závěry situační analýzy – nejčastěji výsledky SWOT analýzy prezentující nejdůležitější silné a slabé stránky podniku ve vztahu k nejvážnějším příležitostem a kritickým hrozbám. 7.Klíčové předpoklady – vymezují výchozí základnu pro budoucí vývoj 8.Prováděcí plány – určují každodenní úkoly a v jejich rámci vymezují jednotlivé činnosti, odpovědnosti za jejich provedení a časový rozsah provedení 9.Potřebné zdroje 10.Rozpočet


Stáhnout ppt "AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ1 P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google