Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ"— Transkript prezentace:

1 PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ
AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

2 PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ
P R A V I D L A M A R K E T I N G U AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

3 Pravidlo směny a výhody
PRAVIDLA MARKETINGU Pravidlo směny a výhody Prodejní akt je aktem směny, a proto musí být pro obě strany výhodný. Není možné, aby byl jeden vítěz. Obě strany prodejního aktu musí být vítězi. AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

4 2. Pravidlo uspokojovat zákazníka
PRAVIDLA MARKETINGU 2. Pravidlo uspokojovat zákazníka Spokojenost zákazníka je větší zárukou dlouhodobé existence podniku, než jakékoli jiné kritérium. Nespokojený zákazník nesvědčí o dobrém marketingu. AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

5 PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ
PRAVIDLA MARKETINGU 3. Pravidlo trhu Trh existuje, pokud užití produktu najde určitou skupinu zákazníků. Marketing studuje dynamiku trhu vznikající mezi prodávajícím a kupujícím. AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

6 4. Pravidlo znát limity trhu
PRAVIDLA MARKETINGU 4. Pravidlo znát limity trhu Je důležité včasné zhodnocení omezení trhu. Existují trhy, které je nutné využívat místně, než se začne uvažovat o růstu v národním či dokonce mezinárodním měřítku. AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

7 PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ
PRAVIDLA MARKETINGU 5. Pravidlo znát sám sebe Při operacích na trhu je třeba dobře znát silné a slabé stránky podniku. Pokud podnik není schopen pružně reagovat na signály trhu, potom není třeba zpracovávat složité marketingové analýzy, rozhodování a strategie. AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

8 PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ
H I S T O R I E M A R K E T I N G U AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

9 PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ
H I S T O R I E M A R K E T I N G U Marketing se objevuje kolem roku 1910 v USA, jako reakce na situaci, kdy zaostávala koupěschopná poptávka za možnostmi výroby. V počátcích byl kladen důraz na jeho realizační funkci s cílem stimulovat poptávku na oslabeném trhu. AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

10 ETAPY VÝVOJE MARKETINGU
I. ETAPA Masový marketing (1910 až 1950) Odráží se ve svém využití pro hromadnou výrobu, a to především standardních produktů a je zaměřený na prodej => využívá agresivní reklamu. AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

11 ETAPY VÝVOJE MARKETINGU
II. ETAPA Cílený marketing (1950 až 1975) Marketing pracoval s tržními segmenty a cílovými skupinami zákazníků. Uspokojení poptávky bylo dosahováno kombinací marketingových nástrojů a harmonizací tzv. marketingového mixu. AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

12 ETAPY VÝVOJE MARKETINGU
III. ETAPA Tržní marketing ( ) Změna společenského vývoje jako následek ropných krizí vedla k posílení strategického aspektu marketingu a tržní segmentace, kdy zacílení a tržní umístění jako základní kroky cíleného marketingu získávají nový hlubší strategický význam a marketing reflektoval jak přání zákazníků, tak i tržní parametry a stával se tedy více diferencovaným. AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

13 ETAPY VÝVOJE MARKETINGU
IV. ETAPA Globální marketing (od 1995) Marketing v důsledku globalizace získává nový obsah i strategické zaměření, a to především na zvýšení hodnoty produktů z hlediska zákazníků a tržních parametrů, např. zvyšování užitku produktu, otevření geograficky nových trhů, kultivování tržních segmentů, přizpůsobování produktů přáním zákazníka, působení na individuální spokojenost zákazníka. AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

14 PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ
M A R K E T I N G O V É Ř Í Z E N Í N E B O M A R K E T I N G M A N A G E M E N T AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

15 PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ
M A R K E T I N G M A N A G E M E N T Marketingové řízení je proces vedoucí ke stanovení a dosažení marketingových cílů, a to při : uvažování vnitřních podmínek, zdrojů a vnějších příležitostí. AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

16 PODSTATA MARKETING MANAGEMENTU
Uspořádání souboru poznatků a informací. Zpracovaní tohoto souboru formou návodu pro marketingové jednaní a rozhodování. Vedení k dosažení podnikových a marketingových cílů. Efektivní využívání disponibilních zdrojů pro marketingové aktivity. AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

17 POŽADAVKY NA MARKETING MANAGEMENT
Zachytit včas všechny podstatné změny na trhu, a to přímo nebo nepřímo. Mít schopnost vytvářet dobrou pověst výrobce a jeho výrobků/ služeb. Aktivně ovlivňovat kupní rozhodování zákazníků, umět zákazníky nejen získat, ale i udržet. Zachycovat krátkodobý i dlouhodobý časový úsek činností podniku tak, aby mohla být zajištěna dynamická stabilita. Zaměřit se na oblast operativního, taktického i strategického řízení. AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

18 CHARAKTER CÍLŮ MARKETING MANAGEMENTU
Vytvořit vztah k cílovému trhu, na kterém jsou realizovány výrobky/ služby při optimálních finančních ukazatelích. Vytvořením marketingových strategií podporovat životaschopný tržní prostor pro výrobky/ služby. Napomáhat při výchově schopných manažerů na všech hierarchických úrovních – výběrem, výchovou a motivováním. AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

19 MARKETINGOVÁ MANAŽERSKÁ ČINNOST
Stanovení marketingových cílů na základě výsledků analýz. Výběr a formulace marketingových strategií pro dosažení cílových trhů. Realizace marketingových plánů pro jednotlivé produkty a trhy. Kontrola marketingových plánů – marketingový manažer je odpovědný za změny nezbytné k dosažení výkonnosti. AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

20 PROCES MARKETING MANAGEMENTU
Marketingové řízení představuje kontinuální proces, který probíhá ve třech po sobě následujících etapách : plánování, realizace, kontrola. AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

21 PROCES MARKETING MANAGEMENTU
V rámci procesu marketingového řízení se jednotlivé etapy uskutečňují ve vzájemných návaznostech, sled etap nelze měnit. Proces je nepřetržitý a etapy jsou chápány relativně samostatně v rámci jednoho celku, který obsahuje jak kontrolní mechanismy, tak zpětné vazby. AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

22 SCHÉMA PROCESU MARKETING MANAGEMENTU
AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

23 ETAPA – PLÁNOVÁNÍ E T A P A – PLÁNOVÁNÍ Marketingová situační analýza
kde se podnik nacházel kde se podnik nachází kam může podnik na základě současných plánů dospět odhad budoucího vývoje Stanovení marketingových cílu kam se chce podnik dostat Formulování marketingových strategií jak, resp. jakým způsobem, dosáhne podnik stanovených cílů jak, resp. jakým způsobem, bude podnik konkurovat s výrobky/ službami na trzích Sestavování marketingového plánu jak postupovat při sestavování marketingového plánu, který je určujícím nástrojem pro řízení marketingového úsilí podniku v určitém časovém období tím, že alokuje zdroje, stanovuje cíle, určuje strategické nasměrování, definuje realizační projekty a jejich časové harmonogramy, určuje potřebný rozpočet SESTAVENÝ PLÁN AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

24 PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ
ETAPA – PLÁNOVÁNÍ AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

25 1) MARKETINGOVÁ SITUAČNÍ ANALÝZA
Marketingová situační analýza je systematické, kritické a nestranné zkoumání a posouzení : vnitřní situace podniku s důrazem na jeho marketingové činnosti, postavení podniku ve vnějším prostředí s důrazem na analýzu trhu a analýzu konkurence. AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

26 1) MARKETINGOVÁ SITUAČNÍ ANALÝZA
Provádí ve třech časových intervalech: minulý vývoj, současný stav, odhad možného budoucího vývoje. AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

27 PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ
SWOT ANALÝZA Pro podrobnou identifikaci vnitřních silných a slabých stránek a vnějších příležitostí a ohrožení se v rámci situační analýzy využívá analýza SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). SWOT analýza se provádí jako samostatný krok v rámci podnikového marketingového procesu. Podniky ji většinou umísťují na závěr situační analýzy. AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

28 2) STANOVENÍ MARKETINGOVÝCH CÍLŮ
Mezi klíčová pravidla pro definování marketingových cílů patří : jejich stanovení na základě poznaných potřeb zákazníků; jasné a konkrétní vymezení; srozumitelnost, dosažitelnost a akceptovatelnost; kvantifikovatelnost a měřitelnost; vzájemná souladnost a hierarchické uspořádání. AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

29 2) STANOVENÍ MARKETINGOVÝCH CÍLŮ
Marketingové cíle formulované v plánu představují konkrétní číselné údaje vyjadřující budoucí faktické cíle, které odpovídají na : CO – o který konkrétní hmotný nebo nehmotný užitek se jedná. KOLIK – kusy, metry, koruny, atd., vyjadřující např. tržní podíly, výši prodejů apod. PRO KOHO – konkrétní cílové trhy nebo tržní segmenty, jejichž potřeby chce podnik uspokojovat. KDY – časové období, pro které je úkol stanoven. AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

30 3) FORMULOVÁNÍ MARKETINGOVÝCH STRATEGIÍ
Marketingové strategie představují základní směr postupu vedoucí ke splnění marketingových a tím i podnikových cílových úkolů. Úspěch, či neúspěch strategie lze hodnotit na základě dosažení cílů. Neobsahují podrobnosti průběhu dosažení dílčích cílů uskutečňovaných v denním prováděcím procesu, neboť k tomu slouží marketingové taktiky. AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

31 MARKETINGOVÉ STRATEGIE
Výběr marketingové strategie respektuje zvolené cílové trhy a volí marketingový mix k užití pro uspokojení cílových segmentů. AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

32 Růstové strategické směry založené na vztahu
VÝROBEK – TRH ▪ Strategie penetrace trhu ▪ Strategie vývoje trhu ▪ Strategie vývoje výrobku ▪ Strategie diverzifikace AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

33 Strategické směry orientované na konkurenci
▪ Strategie výrobce s nejnižšími náklady ▪ Strategie diferenciace. AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

34 Strategické směry založené na postavení podniku na trhu
▪ Strategie tržního vůdce ▪ Strategie tržního vyzyvatele ▪ Strategie tržního následovatele ▪ Strategie obsazování tržních mezer. AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ

35 4) SESTAVENÍ MARKETINGOVÉHO PLÁNU
1. Titulní list – obsahuje název a sídlo podniku, časový horizont, pro který je plán sestaven a jméno pracovníka odpovědného za sestavení plánu. 2. Přehledný obsah – umožňuje snadnou orientaci v předloženém textu. 3. Úvodní část – obsahuje : situaci, ve které je plán sestavován, stručnou charakteristiku prostředí, v němž podnik, pro který je plán sestavován, operuje, stručnou charakteristiku podniku, jenž plán předkládá, vyráběné výrobky a obsluhované trhy. 4. Marketingové cíle 5. Marketingové strategie 6. Stručné závěry situační analýzy – nejčastěji výsledky SWOT analýzy prezentující nejdůležitější silné a slabé stránky podniku ve vztahu k nejvážnějším příležitostem a kritickým hrozbám. 7. Klíčové předpoklady – vymezují výchozí základnu pro budoucí vývoj 8. Prováděcí plány – určují každodenní úkoly a v jejich rámci vymezují jednotlivé činnosti, odpovědnosti za jejich provedení a časový rozsah provedení 9. Potřebné zdroje 10. Rozpočet AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ


Stáhnout ppt "PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ"

Podobné prezentace


Reklamy Google