Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Michal Oblouk.  slova ve v ě t ě spojujeme do dvojic - tvo ř í skladební dvojice  závislost v ě tných č len ů je vyjád ř ena shodou, ř ízeností.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Michal Oblouk.  slova ve v ě t ě spojujeme do dvojic - tvo ř í skladební dvojice  závislost v ě tných č len ů je vyjád ř ena shodou, ř ízeností."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Michal Oblouk

2  slova ve v ě t ě spojujeme do dvojic - tvo ř í skladební dvojice  závislost v ě tných č len ů je vyjád ř ena shodou, ř ízeností nebo p ř imykáním  ZÁKLADNÍ – tvo ř í spolu základní skladební dvojici - podm ě t (Po), p ř ísudek (P ř )  ROZVÍJEJÍCÍ – blí ž e ur č ují a rozvíjí základní v ě tné č leny – p ř edm ě t (Pt), p ř íslove č né ur č ení (Pu), p ř ívlastek (Pk) a dopln ě k (D)

3  n ě která slova nejsou samostatnými v ě tnými č leny nebo nejsou v ů bec v ě tnými č leny  p ř edlo ž ky – jsou p ř ipojeny ke jménu, nap ř. v Praze  sponové sloveso – se jménem, nap ř. je u č itelem (1 v ě tný č len)  slo ž ený slovesný tvar – 1 v ě tný č len, nap ř. byl by p ř išel  zvratné zájmeno – p ř i slovese, nap ř. umýval se (1 v ě tný č len)  zp ů sobová a fázová slovesa s infinitivem – 1 v ě tný č len, nap ř. chci závodit, za č al jsem závodit  spojky, č ástice a odkazovací slova – vypoušt ě jí se, nap ř. Ké ž by p ř išel zítra! Zd ů raznil to, co ho baví.  ka ž dý v ě tný č len m ůž e být HOLÝ, ROZVITÝ nebo N Ě KOLIKANÁSOBNÝ

4  na v ě tném č lenu nezávisí jiný v ě tný č len Otec studuje. Navrhl letadlo. Stromy kvetou na jaře. Celá rodina. Stál překvapen.

5  na v ě tném č lenu závisí/rozvíjí ho další v ě tný č len Šikovný otec dobře studuje. Zkoušel různé tvary letadel. Mluví dokonale česky. Úžasně pilný v ě dec. Stál úplně překvapen.

6  skládá se z více č len ů, které mají stejné postavení ve stavb ě v ě ty  č leny ozna č ují r ů zné jevy, pat ř í však do jedné významové ř ady – bývají spojeny spojkami  výrazy odd ě lujeme č árkami – č árka se zpravidla nepíše p ř ed spojkami A, I, ANI, NEBO Voda se vzdouvala, čeřila a pěnila. Pavel s Jirkou šli hrát kopanou. Zabýval se vědou a technikou. Pálí shora i zdola. Vynikající a vyhlášený v ě dec. Cítil se sám, ale spokojen.


Stáhnout ppt "Mgr. Michal Oblouk.  slova ve v ě t ě spojujeme do dvojic - tvo ř í skladební dvojice  závislost v ě tných č len ů je vyjád ř ena shodou, ř ízeností."

Podobné prezentace


Reklamy Google